Amdanom ni

Mae Gweithio gyda natur yn brosiect parhaus gan y Tîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt gyda'r nod o greu perthnasoedd ystyrlon a pharhaus rhwng preswylwyr a'u mannau gwyllt lleol.

Rydym yn bwriadu annog cymunedau lleol i gymryd rôl fwy weithredol wrth reoli eu mannau gwyllt gwyrdd lleol trwy ddiwrnodau tasgau i wirfoddolwyr a gweithgareddau rhyngweithio. Rydym am godi proffil ein hamgylchedd naturiol a helpu pobl i weld y manteision o dreulio amser ynddynt, a helpu i'w rheoli ar gyfer y dyfodol. Profwyd bod treulio amser gyda natur yn effeithio'n gadarnhaol ar ein hiechyd a'n lles, ac mae cofnod da o fanteision natur ar gael hefyd.

Mae Castell-nedd Port Talbot yn ffodus i gael tirwedd amrywiol a gwych llawn amrywiaeth eang o gynefinoedd a bywyd gwyllt. Serch hynny, mae dirywiad byd-eang a chenedlaethol bioamrywiaeth wedi'i ddogfennu'n eang ac rydym am hyrwyddo newid mewn ffordd o fyw ac agwedd preswylwyr Castell-nedd Port Talbot a helpu i'ch tywys tuag at ddyfodol cynaliadwy ar gyfer eich mannau gwyllt.

Rydym yn gobeithio y bydd preswylwyr sy'n cymryd rhan yn y prosiect yn cael:

  • gwell cyfleoedd cyflogaeth trwy ddatblygu sgiliau perthnasol i'r swydd
  • dealltwriaeth well o'n hecosystemau, yr hyn yr ydynt yn darparu a sut y gallant fod o fudd i ni
  • ansawdd bywyd gwell trwy wella iechyd a lles

Trwy gefnogaeth a chymorth gan wirfoddolwyr, preswylwyr a sefydliadau partner, y gobaith yw y bydd ein hamgylchedd naturiol:

  • yn cael ei reoli i gefnogi lefelau uwch o fioamrywiaeth
  • yn rhydd o fygythiad gan rywogaethau ymwthgar
  • yn agored ac yn hygyrch i'r cyhoedd
  • yn darparu cyfleoedd i ddysgu, chwarae ac archwilio

 Ein Tîm

(o'r chwith i'r dde: Cydlynydd Gwirfoddolwyr Ed Tucker, Cydlynydd Digwyddiadau Maggie Elsey-Cox a Chydlynydd Digwyddiadau Neil Hinds)


Mae nifer o safleoedd natur gwych i'w harchwilio yn CNPT, ac os ydych chi newydd ddechrau ac eisiau bod yn rhan o'r prosiect, rydym yn cynnig dwy ymagwedd wahanol i'ch helpu chi i fanteisio i'r eithaf ar natur yn CNPT sef digwyddiadau cynnwys a gwirfoddoli.

Cynhelir ein digwyddiadau cynnwys trwy gydol y flwyddyn mewn lleoliadau amrywiol ac maent yn darparu amrywiaeth o weithgareddau y gallwch roi cynnig arnynt er mwyn dechrau dysgu a bod yn rhan o natur. Rydym yn cynnal sesiynau crefft y goedwig, gweithdai gwehyddu helyg, teithiau cerdded a hyfforddiant achrededig, ynghyd ag amrywiaeth o weithgareddau eraill. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau partner a busnesau er mwyn darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau i'ch helpu chi i fod yn rhan o natur a gwneud rhywbeth gwahanol. Cymerwch gip ar ein calendr Digwyddiadau er mwyn gweld y digwyddiadau sydd ar ddod.

Bwriad gwirfoddoli yw cymryd y camau nesaf o ran archwilio trwy eich cynnwys chi yn y dasg o o gefnogi'r prosiect a helpu i wneud gwaith pwysig wrth gynnal a chadw, amddiffyn a rheoli'n mannau gwyllt gwych. Mae rolau gwahanol ar gael felly rydym yn siŵr y bydd rhywbeth i bawb ei fwynhau. Cymerwch gip ar ein tudalen gwirfoddoli i ddysgu mwy neu gwiriwch ein calendr Digwyddiadau i ddod o hyd i'r dyddiadau sydd ar ddod.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.