Gwirfoddoli

Ddim yn siŵr o'r hyn mae y gwirfoddoli'n ei olygu? Ydych chi eisiau gwybod pa rolau sydd ar gael i chi a sut gallwch chi elwa?

 

Ein rolau gwirfoddoli

Rydym yn deall na fydd pawb eisiau gwneud pob rôl drwy'r amser. Am y rheswm hwnnw rydym wedi datblygu nifer o rolau gwirfoddoli a fydd, gobeithio, yn darparu cyfle i bobl o bob cefndir gymryd rhan yn y prosiect. Cliciwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth am bob rôl a sut i wneud cais.

 • Ceidwad Gwirfoddol; ymunwch â'n cydlynydd gwirfoddoli ar y safle wrth i ni geisio rheoli, cynnal a gwella safleoedd natur yn ardal Castell-nedd Port Talbot. Dysgwch am reoli a chreu cynefinoedd, bywyd gwyllt ac adnabod rhywogaethau
 • Llysgennad Sbwriel; ymunwch â'n tîm casglu sbwriel a helpwch i lanhau'ch mannau gwyllt lleol, gan wybod eich bod yn cyfrannu at gadwraeth ehangach ein sir
 • Gwyddonydd-ddinesydd; ymunwch â'n tîm arolygu a dysgwch am adnabod gwahanol rywogaethau a chyfrannwch at yr angen cynyddol am ddata am ein rhywogaethau brodorol.
 • Cynorthwy-ydd Digwyddiadau; gweithiwch ochr yn ochr â'n cydlynydd digwyddiadau i helpu i gynnal digwyddiadau cynnwys ar gyfer cymunedau, grwpiau a phreswylwyr CNPT. Helpwch y gwaith o hyrwyddo'r prosiect ac effeithiau cadarnhaol natur.
 • Ymchwilydd Hanesyddol; oes gennych ddiddordeb mewn hanes ac ydych chi am ddefnyddio'r diddordeb hwnnw i ddatblygu darlun mwy cyflawn o ddealltwriaeth am ein safleoedd? Helpwch y gwaith ymchwil a rhowch wybodaeth at ei gilydd ar gyfer byrddau gwybodaeth yn ein safleoedd. Siaradwch â phobl leol, defnyddiwch archifau a dysgwch am ein hanes hynod ddiddorol


Pryd byddwn ni'n cynnal cyfleoedd gwirfoddoli

 

Rydym yn cynnal dyddiau rheolaidd bob mis a thrwy gydol y flwyddyn ar gyfer ceidwaid gwirfoddol, a hynny mewn safleoedd allweddol ledled CNPT ynghyd â digwyddiadau casglu sbwriel misol. Mae ein digwyddiadau cynnwys yn fwy achlysurol ac mae'n werth cadw llygad ar y dyddiadau ar ein calendr ac ar ein tudalen Facebook. Mae gan ein gwyddonwyr-ddinasyddion ryddid i gyfrannu yn ôl eu dymuniad, er y byddwn yn cynnal digwyddiadau bioblitz rheolaidd ar gyfer casglu data trefnedig. Dyma'r dyddiau rheolaidd ar gyfer ceidwaid gwirfoddoli:

 • Dydd Llun 1af y mis - Gweithdy sgiliau cefn gwlad - amrywiol
 • Dydd Gwener 1af y mis - Parc Gwledig Craig Gwladus, Llangatwg
 • 2il ddydd Mercher y mis - Planhigfa Glan-rhyd, Pontardawe
 • 2il ddydd Sadwrn y mis - Parc Gwledig Craig Gwladus, Llangatwg
 • 3ydd dydd Llun y mis - Gweithdy sgiliau cefn gwlad - amrywiol
 • 3ydd dydd Iau y mis - Cwm Du, Pontardawe
 • 4ydd dydd Mawrth y mis - Coed Bach, Longford
 • 4ydd dydd Gwener y mis - Gwarchodfa Natur Leol Camlas Tawe, Ynysmeudwy

 

Sut gallwch chi elwa?

Nid rhoi o'ch amser i helpu eraill yw'r unig beth a wnewch chi fel gwirfoddolwr, ac er efallai fod gwirfoddoli i'r cyngor yn swnio'n ddiflas, mae llu o bethau anhygoel i'w gwneud y gallwch chi elwa ohonynt!

Cewch foddhad o helpu eraill a natur. Mae rhoi o'ch amser yn llwyr yn arwain at y teimlad hwnnw a gewch pan fyddwch chi'n gwneud rhywbeth da dros eraill. Mae ein hymennydd yn rhyddhau cymysgedd cemegol o serotonin, dopamin ac ocsitosin sy'n gwneud i chi deimlo'n hapus ac yn dda.

Mae tystiolaeth wyddonol yn profi bod treulio amser yn yr awyr iach yn gwella'n hiechyd drwy; leihau straen, lleihau pwysau gwaed a gwella eglurder a'r gallu i ganolbwyntio. Mae ein gwirfoddolwyr yn treulio'u hamser yng nghanol byd natur yn ymgymryd â thasgau ymarferol, felly bydd eu hiechyd corfforol yn gwella yn ogystal â'u hiechyd meddwl.

Rydym yn ymfalchïo yn ein cynhwysiad cymdeithasol, ac rydym yn rhoi cyfle i bawb gwrdd â phobl newydd ac i gymdeithasu â phobl â'r un meddylfryd. Oherwydd daw pobl o wahanol gefndiroedd atom, mae'n gyfle gwych i ddysgu gan eraill a chlywed eu profiadau.

Pan fyddwch yn gwirfoddoli'n lleol, rydych yn sicr bod y gwaith y byddwch yn ei wneud yn cefnogi'ch cymuned yn uniongyrchol.

Mae ein holl wirfoddolwyr yn cael hyfforddiant sylfaenol i gwblhau'r tasgau sydd eu hangen. I rai, mae hyn yn golygu ailddysgu sgiliau a oedd ganddynt unwaith, i eraill gall ymwneud â rhywbeth nad ydynt erioed wedi'i wneud o'r blaen. Rydym yn cynnig y cyfle i ddatblygu hen sgiliau a dysgu sgiliau newydd drwy hyfforddiant achrededig ynghyd â hyfforddiant heb ei achredu.

Pan fyddwch chi'n gwirfoddoli gyda ni, byddwch yn wynebu heriau a thasgau amrywiol a fydd yn profi ac yn datblygu'ch galluoedd. Gwirfoddoli yw un o'r ffyrdd gorau o ddatblygu eich hunan-hyder oherwydd efallai y gofynnir i chi roi cynnig ar rywbeth newydd (helpu i chwilio am wirfoddolwyr newydd neu gerdded trwy bwll i godi a gwaredu canghennau). Wrth i chi dyfu a datblygu yn eich rôl fel gwirfoddolwr, byddwch yn magu hyder.

Os ydych yn newydd i'r farchnad swyddi neu'n berson proffesiynol profiadol sydd am newid cyfeiriad, mae gwirfoddoli'n fanteisiol iawn yng ngolwg darpar gyflogwyr ac yn helpu i hybu eich CV. Mae cael geirda gan y cyngor yn ffordd wych o gael eich troed yn y drws o ran swyddi newydd. Nid yw bod yn wirfoddolwr natur yn golygu dysgu sgiliau natur yn unig, mae'n rhoi cyfle i chi ddysgu amrywiaeth o sgiliau ceisio am waith pwysig fel gwaith tîm, rhwydweithio a datrys problemau,

ac yn olaf ar gyfer eich dyfodol. Gall gwirfoddoli gyda ni eich helpu i gadw'n heini a chael eich troed yn y drws o ran rheoli cefn gwlad a datblygu cariad at natur na fydd byth yn pylu. Gall eich helpu i wella'ch dyheadau a chanolbwyntio ar gyflawni'ch nodau.

 


Pam y mae ein gwirfoddolwyr yn bwysig i ni

Fel rhan o'r prosiect Gweithio gyda Natur, rydym yn gweithio ar draws 17 o safleoedd, gan gynnwys coetiroedd, glaswelltiroedd, dolydd a gwlyptiroedd. Mae hynny'n dipyn o safleoedd i ni ofalu amdanynt a chan mai un aelod o'r tîm yn unig sy'n ymroddedig i reoli, mae eich angen chi arnom yn bendant.

Mae'r help, y frwdfrydedd, yr wybodaeth a'r profiad sydd gan ein gwirfoddolwyr yn anhygoel ac rydym wrth ein bodd yn dysgu cymaint gennych chi ag y gobeithiwn y byddwch chi'n ei ddysgu gennym ni. Rydym yn eich croesawu ac yn cael cymaint o bleser o dreulio amser gyda phobl sydd â chefndir mor amrywiol.

Mae natur yn elwa hefyd. Gyda'ch help chi, rydym yn gallu cynnal y safleoedd natur i safon uchel. Rydym yn sicrhau bod mynediad i bawb a bod rhywogaethau ymledol dan reolaeth. Mae eich gwaith yn caniatáu i natur flodeuo a bioamrywiaeth ffynnu.

Ynghyd â chefnogi'n staff, rydych chi'n cefnogi'ch gilydd. Byddwch yn helpu'ch gilydd ac yn gweithio gyda'ch gilydd i'n helpu i reoli'n safleoedd gwyllt. Gyda chi wrth ein hochr, gallwn gyflawni cymaint mwy nag ar ein pennau ein hunain, ac ni waeth cymaint y dymunwn iddo fod fel arall, nid oes digon o arian wedi'i fuddsoddi mewn natur a chadwraeth natur, i gynnal prosiectau am gyfnod amhenodol. Fel gwirfoddolwyr, rydych chi'n cyfrannu rhywbeth llawer mwy gwerthfawr nag arian, rydych chi'n rhoi o'ch amser; i'n helpu ni, ond yn bwysicach, i helpu natur.


Ddim yn siŵr o hyd?

Ydych chi'n pryderu na fyddwch chi'n gallu cyfrannu'n gorfforol? Ydych chi'n credu nad oes gennych y sgiliau angenrheidiol i wneud y gwaith? Does gennych ddim yr amser i ymrwymo i wirfoddoli'n rheolaidd?

Peidiwch â phoeni! Mae gennym lu o dasgau a diwrnodau y gallwch gymryd rhan ynddyn nhw. Er y bydd y tasgau'n amrywio o ddydd i ddydd, gan ddibynnu ar anghenion y safle natur, mae gennym bob amser rai tasgau sy'n gofyn am ychydig o ymdrech mwy corfforol a rhai sydd ychydig yn haws ac yn fwy hamddenol. Mae rhai o'n gwirfoddolwyr mwyaf rheolaidd yn ei chael hi'n anodd gwneud tasgau trymion ac mae'n well ganddynt gadw llygad ar y tân a defnyddio tocwyr a gwelleifiau i dorri prysgwydd a thocion fel bo'r angen.

Yn yr un modd, does dim angen i chi boeni os nad ydych yn hyderus o ran eich gwybodaeth am natur neu'ch gallu i ddefnyddio cyfarpar. Rydym yn darparu sgyrsiau ar iechyd a diogelwch a defnyddio cyfarpar ar gyfer yr holl wirfoddolwyr ac rydym yn cynnwys hyfforddiant achrededig Agored ar gyfer gwirfoddolwyr sy'n dymuno gwella eu gwybodaeth, eu sgiliau a'u CV! Gellir cwblhau'r hyfforddiant dros nifer o ddiwrnodau gwirfoddoli neu fel rhan o weithdy ymroddedig i'r uned.

Efallai nad oes gennych ddigon o amser i ymrwymo'n rheolaidd i ddiwrnodau gwirfoddoli? Dim problem. Nid ydym yn disgwyl i'n gwirfoddolwyr ddod i bob sesiwn, rydym ond yn gobeithio y gallwch ddod mor aml ag y dymunwch ac rydych ar gael! Rydym yn cynnal 6 diwrnod tasgau rheolaidd bob mis, gyda diwrnodau ychwanegol ar benwythnosau bob mis. Gallwch ddod i gynifer neu gyn lleied ag y dymunwch. Yn yr un modd, efallai mai dwy awr yn unig sydd gennych i'w sbario? Mae hynny'n iawn, cofrestrwch pan fyddwch yn cyrraedd a phan fydd angen i chi adael a byddwn yn nodi hyn.

Rydym yn ymfalchïo yn ein cynhwysiad ac yn sicrhau bod pob tasg ddyddiol yn cynnig rhywbeth i bawb. Rydym yn gweithio ar gyflymder rhesymol ac mae gennym ddigonedd o gyfleoedd i chi gael te a choffi o gwmpas y tân. Mae'n ffordd wych o fynd allan i'r awyr agored, cwrdd â phobl newydd a dysgu am natur.  


 

Cyfleoedd hyfforddiant

Rydym yn falch iawn o allu cynnig y cyfle i'n gwirfoddolwyr a'n cyfranogwyr rheolaidd ddatblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u profiad trwy ystod o hyfforddiant achrededig ynghyd â hyfforddiant a heb ei achredu.

Er nad oes gofyn am wybodaeth arbenigol ar wirfoddolwyr i gyflawni rhai rolau, rydym wedi datblygu ystod o unedau hyfforddiant a fydd yn eich helpu i ddeall ecosystemau, prosesau rheoli a sut i ddefnyddio offer yn ddiogel a fydd yn eich gwneud yn wirfoddolwr mwy hyderus ac effeithiol, wrth hybu'ch cyflogadwyedd drwy ddatblygu sgiliau sy'n berthnasol i swyddi.

Hyd yn hyn, gallwn gynnig hyfforddiant achrededig mewn 3 o unedau Agored:

 • Bywyd Coetirol; cyflwyniad lefel 1 gwych i gynefinoedd coetirol, gan gynnwys bywyd gwyllt, planhigion a choed, rhyngweithio naturiol a chyflwyniad i arferion rheoli
 • Adnabod Coed Cyffredinol; rydym yn mynd â chi ymhellach na'r angen i basio'r cwrs hwn a byddwch yn dysgu am amrywiaeth o goed gwahanol sy'n tyfu yn CNPT a'r cyffiniau, sut i'w hadnabod, sut i'w rheoli a'r hyn y gellir eu defnyddio ar eu cyfer (gan fyd natur a chennym ni)
 • Sgiliau Cadwraeth Ymarferol; cwrs rhagarweiniol penigamp i gadwraeth ymarferol a rheoli cynefinoedd. Yn y cwrs hwn, cewch ddysgu sut i ddefnyddio ystod o offer yn ddiogel at ddibenion cadwraeth gan gynnwys eu storio a'u cludo'n ddiogel

I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs a dyddiadau sydd ar ddod, cysylltwch â ni: