Gwastraff Gardd

Rydym yn newid y ffordd rhydym yn casglu gwastraff gardd o fagiau plastig untro i sachau amldro.

Beth sy'n newid?

Byddwch yn derbyn dau sachau gwyrdd i'w hailddefnyddio ar gyfer eich gwastraff gardd. Caiff y rhain eu cyflwyno drwy gydol mis Chwefror a mis Mawrth.

O'r wythnos sy'n dechrau 6 Mai, ni fyddwn bellach yn casglu bagiau plastig clir. Bydd yn rhaid i drigolion ddefnyddio'r bagiau gwyrdd newydd i gael gwared ar eu gwastraff gardd.

Mae rhai ardaloedd wedi'u nodi fel, o bosib, ddim angen sachau gwastraff gardd; os nad ydych wedi derbyn dwy fag gwastraff gwyrdd a rhydych chi am ddefnyddio'r gwasanaeth, archebwch eich dau sach am ddim ar-lein a byddwn yn dosbarthu'r rhain i'ch cyfeiriad o fis Ebrill ymlaen

A fydd fy niwrnod casglu'n newid?

Ni fydd unrhyw newid i'ch diwrnod casglu. Bydd eich gwastraff gardd yn cael ei gasglu bob pythefnos ar yr un diwrnod â'ch sbwriel, a dychwelir y sachau gwyrdd i chi eu hailddefnyddio.

Fel arall, gallwch hefyd roi cynnig ar gompostio gartref neu fynd â'r gwastraff gardd i'ch Canolfan Gwastraff Cartref ac Ailgylchu agosaf.

Rydym yn argymell marcio eich bagiau gyda rhif gyfeiriad eich tŷ er mwyn eu hatal rhag mynd ar goll.

Beth ellir ei rhoi yn y sachau gwyrdd?

Cofiwch gynnwys: Peidiwch â chynnwys:
Toriadau glaswellt, chwyn a dail Pridd, compost, rwbel, pren neu gerrig
Blodau - wedi torri a chynnwys basgedi crog a phlanhigion mewn potiau Chwyn ymledol fel Clymog Japan, Jac y Neidiwr a llysiau'r gingroen
Gwrychoedd tocio, rhisgl, brigau, ffyn a changhennau (llai na 5cm o drwch) Boncyffion coed neu ganghennau trwchus
Blawd llif a phren mân Gwelyau Anifeiliaid

Alla i archebu sachau ychwanegol neu rhai newydd?

Bydd bagiau ychwanegol neu sachau amnewid ar gael i'w prynu ar-lein am £1.00 yr un o'r 1af Ebrill 2019.