Cwestiynau Cyffredin - Newid Gwasanaeth Gwastraff Gardd

Pam ydyn ni'n newid y ffordd rydyn ni'n casglu gwastraff gardd?

Mae glaslun Casgliadau Llywodraeth Cymru yn argymell bod yr holl wastraff ac ailgylchu (gan gynnwys gwastraff gardd) yn cael ei gasglu mewn cynwysyddion y gellir eu hailddefnyddio sy'n lleihau effaith plastig untro ar yr amgylchedd.

Faint o wastraff alla i ei rhoi yn y sachau gardd?

Mae'r sachau yn 90 litr. Mae pob sach yn dal yr hyn sy'n cyfateb i tua dau fag Gwyn. Peidiwch â gorlenwi'r bagiau os gwelwch yn dda. Os yw'r bagiau'n orlawn efallai na fyddwn yn gallu casglu eich gwastraff gardd.

A oes terfyn pwysau i'r sachau gardd?

Nid oes terfyn pwysau penodol. Ond dylech fod yn ymwybodol bod gweithredwyr yn codi'r sachau i uchder yr ysgwydd, os ydych yn ei chael yn anodd codi'r bag, felly hefyd y bydd ein gweithwyr. Gallai hyn olygu na fydd eich gwastraff gardd yn cael ei gasglu.

Faint o fagiau y gallaf eu cael?

Gallwch gael a chyflwyno cynifer o fagiau ag y dymunwch. Byddwch yn ymwybodol mai dim ond 10 sach ar y tro y gallwch eu archebu.

 

Beth all ac na all fynd yn y sachau gardd?

Cofiwch gynnwys: Peidiwch â chynnwys:
Toriadau glaswellt, chwyn a dail Pridd, compost, rwbel, pren neu gerrig
Blodau -wedi torri gan gynnwys basgedi crog a phlanhigion mewn potiau

Chwyn ymledol fel Clymog Japan,

Jac y Neidiwr a Llysiau'r Gingroen
Gwrychoedd, rhisgl, brigau, ffyn a changhennau (llai na 5cm o drwch) Boncyffion coed neu ganghennau trwchus
Blawd llif a coed Gwely Anifeiliaid

A allaf rhoi fy coeden Nadolig yn y sachau gwyrdd?

Bydd coed Nadolig yn cael eu casglu os ydynt wedi cael eu torri i lawr i ffitio i mewn i'r sachau. Cesglir gwastraff gardd dros gyfnod y Nadolig a'r flwyddyn newydd ond efallai na chaiff ei ailgylchu.

A fydd hyn yn effeithio ar fy nhrefn casglu?

Fydd eich diwrnod casglu ddim yn newid. Rhowch wastraff gardd gyda'ch sbwriel cyn 06.00 ar ddiwrnod eich casgliad. Peidiwch â rhoi'r sachau allan yn gynharach na 18.00 y noson cynt.

Byddwch yn ymwybodol bod y casgliadau yn amrywio ar wyliau banc.


Sut mae rhoi gwybod am gasgliad a gollwyd?

Os na fyddwn wedi casglu eich sach(au) gardd mae angen i chi rhoi gwybod am gasgliad a gollwyd ar-lein. Gwiriwch eich diwrnod casglu bin.   Sicrhewch fod pob cynhwysydd yn cael eu cyflwyno cyn 06.00 ar ddiwrnod eich casgliad arferol neu y noson o'r blaen. Dylech fod yn ymwybodol y bydd casgliadau yn amrywio ar wyliau banc.

Gwnewch yn siŵr nad yw eich gwastraff wedi'i halogi trwy edrych ar yr hyn y gellir ac na ellir ei rhoi yn y sachau gardd.

Gall amodau tywydd garw effeithio ar gasgliadau a'n nod yw dychwelyd cyn gynted â phosibl i glirio unrhyw eiddo / strydoedd a gollwyd.


Beth os oes gen i ormod o wastraff gardd?

Dim ond gwastraff gardd a gyflwynir yn y sachau gwyrdd y byddwn yn ei gasglu. Byddwn yn rhoi'r gorau i gasglu'r bagiau Gwyn o'r 29th Ebrill 2019. Gellir prynu sachau ychwanegol ar-lein.


Ni fyddwn yn casglu gwastraff gardd ychwanegol a gyflwynir mewn gwahanol gynwysyddion / bagiau.

Fel arall, gellir mynd â gwastraff gardd i'ch canolfan ailgylchu agosaf.

Mae fy bagiau wedi mynd ar goll, wedi cael eu dwyn neu wedi torri. A oes rhaid i mi brynu un newydd?

Ydych. Mae'r cyflenwad cychwynnol yn ddarpariaeth gwrtais ar draws y fwrdeistref. Os mae angen prynu unrhyw sachau ychwanegol maent yn £1.00 yr un ar-lein. Ni ellir dal y Cyngor yn atebol am fagiau a ladratwyd neu unrhyw treulio cyffredinol. Byddwn yn ceisio dosbarthu unrhyw fagiau ychwanegol neu rhai newydd o fewn 15 diwrnod gwaith.

Mae'r goeden grog o ardd fy nghymdogion yn gollwng dail yn fy ngardd. Beth ydw i'n ei wneud?

Pan fydd dail a malurion yn disgyn o goed yn naturiol, nid oes ganddynt berchennog cyfreithlon mwyach. Bydd unrhyw ddail neu weddillion sy'n dod o fewn ffin eich eiddo yn dod yn gyfrifoldeb arnoch i glirio.

Bydd codi tâl am sachau gwyrdd yn cynyddu tipio anghyfreithlon?

Disgwyliwn i breswylydd Castell-nedd Port Talbot waredu eu gwastraff yn y modd cywir.   Mae hyn naill ai trwy ddefnyddio'r gwasanaeth casglu ymyl y ffordd, canolfannau ailgylchu neu gompostio cartref.   O newidiadau blaenorol mewn gwasanaethau, ac yn unol â chynghorau eraill sydd bellach yn gweithredu math o dâl am wastraff gardd, nid ydym yn disgwyl cynnydd mewn tipio anghyfreithlon.   

Mae gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot y tîm gorfodi mwyaf rhagweithiol a llwyddiannus yng Nghymru a bydd yn parhau i fonitro lefelau tipio anghyfreithlon ar draws Castell-nedd Port Talbot ac yn gorfodi lle bo angen.

Pam mae'n rhaid i mi dalu am fagiau ychwanegol? Onid yw hyn wedi'i gynnwys yn fy nhreth gyngor?

Hyd yma, mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi casglu gwastraff gardd heb unrhyw dâl i'r trigolion. Rydym yn gallu gwneud hyn gan fod casglu gwastraff gardd yn wasanaeth anstatudol ac felly nid oes unrhyw ofyniad cyfreithiol i'w gasglu.  Mae'r tâl hwn yn cyfrannu at ymdrin â'r gost y gwasanaeth.

Mae'r Cynulliad Cenedlaethol yn argymell y dylai codi tâl am wastraff gardd fod yn rhesymol a chael ei gasglu unwaith bob pythefnos. Yn unol â hyn, rydym wedi ceisio cadw'r tâl mor isel â phosibl i leihau'r effaith ar y preswylwyr drwy godi tâl o £1 am fagiau ychwanegol ac nid am gasgliadau.