Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cyflogadwyedd CNPT

Ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn ac yn byw yng Nghastell-nedd Port Talbot?

Ydych chi eisiau mynd ar gyrsiau hyfforddiant i ddysgu sgiliau newydd neu wella'r sgiliau sydd gennych?

Ydych chi mewn cyflogaeth ond yn gweithio rhan amser neu ar gyflog isel ac am wella'ch sefyllfa?

Ydych chi'n ddi-waith ac yn bwriadu dychwelyd i'r gwaith?

Os ydych chi wedi ateb YDW i unrhyw un o'r cwestiynau uchod yna efallai y gallwn eich helpu.

Mae Cyflogadwyedd CNPT yma i'ch helpu gydag unrhyw faterion y gall fod angen help arnoch ar eu cyfer, megis:

 • Lunio C.V.
 • Hyfforddiant 
 • Technegau cyfweliad
 • Magu hyder
 • Chwilio am swyddi ar-lein a llenwi ffurflenni cais
 • Cyflogadwyedd
 • Cyngor ar fudd-daliadau

Costau gofal plant: os oes angen i chi fynd ar gwrs hyfforddiant, i gyfweliad neu ar leoliad ac mae angen cymorth arnoch i dalu costau gofal plant;

Costau Teithio: gallwn helpu gyda chostau teithio er mwyn i chi fynd ar gyrsiau hyfforddiant, i gyfweliadau neu ar leoliadau;

Costau dillad: er mwyn gwneud i chi deimlo'n ddigon trwsiadus a hyderus i fynd i gyfweliadau, lleoliadau ac i ddechrau swydd, gallwn helpu gyda chostau prynu rhywbeth taclus i'w wisgo;

Cyfarpar Amddiffyn Personol: os oes angen eitemau megis esgidiau diogelwch neu ddillad dwrglos arnoch i fynd ar gwrs neu leoliad, gallwn dalu am y rhain.


Gallwn drefnu cyrsiau hyfforddiant i chi ar nifer o bynciau amrywiol, gan gynnwys rhai o'r canlynol:

 • Trwydded Awdurdod y Diwydiant Diogeledd (SIA)
 • Cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu
 • PTS (Diogelwch Trac Personol) ar gyfer rheilffyrdd
 • Peiriannau ac offer bach
 • Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH)
 • Hyfforddiant LGV â thrwydded
 • Diogelu plant a phobl ifanc
 • Cymorth Cyntaf Pediatrig
 • Diogelwch bwyd

Beth allwch chi ei ddisgwyl gennym?

Cefnogaeth wyneb yn wyneb, gyfeillgar i'ch helpu i gyrraedd eich nodau cyflogaeth.

Rydym yn dîm o staff cyfeillgar a phrofiadol, sy'n ymroddedig i'ch helpu chi i wella eich cyfleoedd cyflogaeth. Mae gennym gysylltiadau helaeth â chyflogwyr lleol yn ardal Castell-nedd Port Talbot ac rydym yn ymroddedig i sicrhau eich bod yn derbyn yr holl gymorth sydd ei angen gennym er mwyn i chi gael cyflogaeth addas ac/neu wella eich rhagolygon. Nid yw'r gwasanaeth hwn yn hanfodol ond mae croeso i chi ddod i'n gweld ni er mwyn manteisio ar yr holl gyfleoedd y gallwn eu cynnig i chi.

Cymerwch gip ar ein fideos o'n hastudiaethau achos yma.


Ydych chi'n gymwys i dderbyn cefnogaeth?

Cysylltwch â ni i ddarganfod sut gallwn eich helpu.

Os ydych chi'n byw yn ardal Castell-nedd Port Talbot, yn chwilio am gymorth gydag unrhyw un o'r uchod ac eisiau derbyn mwy o wybodaeth neu os ydych chi'n meddwl y gallwn eich helpu, cysylltwch â'r tîm