Gwobrau Dinasyddion Maer Castell-nedd Port Talbot 2019

#GD19CnPT

 Mae gwobrau cyntaf erioed Dinasyddion Maer Castell-nedd Port Talbot ar ddod! Cynhelir y dathliad hwn o falchder dinesig ar 1 Mai yn yr Orendy ym Mharc Margam.

Bydd y gwobrau'n cydnabod arwyr anhysbys Castell-nedd Port Talbot sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn i'n cymunedau.

Cwblhewch eich enwebiad ar-lein: http://swanseabayradio.wales/mayor-of-neath-port-talbot-citizen-awards/

Daw'r cyfle i enwebu i ben ddydd Sul 14 Ebrill.

Categorïau'n cynnwys:

 1. Gwobr Cymydog Da - Ydych chi'n adnabod rhywun sy'n gwneud ymdrech arbennig i helpu'r rheiny sy'n byw o'u hamgylch? Enwebwch nhw a rhowch gydnabyddiaeth iddynt am yr hyn y maent yn ei wneud. Esboniwch sut maent yn helpu, pwy maen nhw'n eu helpu a dywedwch wrthym pam eu bod yn haeddu gwobr. 
 1. Gwirfoddolwr y Flwyddyn - Yn agored i unigolyn neu grŵp o wirfoddolwyr o unrhyw oed sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i'w cymuned leol. Esboniwch pam rydych yn meddwl bod eu gwaith nhw mor bwysig ac esboniwch y gwahaniaeth maent yn ei wneud. 

  Noddedig gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot Gwasanaethau Gwirfoddol 
 1. Gwobr Ymrwymiad i'r Amgylchedd - Mae'r wobr hon yn agored i unigolyn neu grŵp y mae eu gwaith neu eu gweithredoedd yn gwneud gwahaniaeth i'n hamgylchedd yn lleol. Gallai hyn fod drwy drefnu gweithgareddau grŵp fel glanhau traethau neu drwy weithredoedd neu ymrwymiad personol. Esboniwch pam rydych yn meddwl bod eu gwaith nhw mor bwysig ac esboniwch y gwahaniaeth maent yn ei wneud.
 1. Gwobr Plentyn Dewr - Mae'r wobr hon yn agored i blant a phobl ifanc dan 18 oed sydd wedi dangos dewrder eithriadol. Gallant fod wedi brwydro yn nannedd anfanteision i oresgyn heriau neu wedi dangos cryfder a phenderfyniad drwy gyfnod anodd. Ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan eu dewrder?

  Noddedig gan Aspire2BE

 2. Gwobr Celfyddydau Perfformio - Mae Castell-nedd Port Talbot yn falch o'i sector celfyddydau perfformio cyffrous. Mae'r wobr yn agored i enwebiadau ar gyfer unigolion, grwpiau neu gymdeithasau. Darparwch gefndir y person neu'r grŵp rydych yn ei enwebu a manylwch ar brif lwyddiannau a chynnydd.
 1. Seren Chwaraeon y Flwyddyn - Enwebwch seren, clwb neu dîm chwaraeon y flwyddyn sydd wedi cyflawni rhywbeth arbennig yn y byd chwaraeon yn lleol, yn genedlaethol neu hyd yn oed yn ryngwladol. Dywedwch wrthym am eu llwyddiannau a pham rydych chi'n meddwl eu bod nhw'n arbennig.

  Noddedig gan Pump Supplies Ltd
 1. Hyrwyddwr Cymunedau - Mae'r wobr hon yn agored i unigolion neu grwpiau o bobl sydd wedi gweithio'n galed i wella bywyd cymunedol. Ni waeth beth fo'u cyfraniad, dyma gyfle i gydnabod eu hymdrechion a'u hymroddiad gyda'r wobr hon. Dywedwch wrthym am yr hyn y maent wedi ei wneud, eu hymroddiad a'r gwahaniaeth y maent yn ei wneud.

  Noddedig gan Grŵp Colegau NPTC
 1. Gwobr Iechyd a Lles - Mae'r wobr hon yn agored i grwpiau, sefydliadau neu unigolion lleol y mae eu gwaith, eu gweithredoedd neu eu hymrwymiad yn helpu i hybu iechyd a lles. Dywedwch wrthym am yr hyn maent yn ei wneud a phwy maent yn ei helpu.

  Noddedig gan Direct Nursing Services
 1. Gwobr Staff Cyngor Castell-nedd Port Talbot - Cyflwynir y wobr hon i aelod o staff presennol yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot y mae ei waith caled a'i ymroddiad yn haeddu cydnabyddiaeth arbennig. Dywedwch wrthym sut mae'r person rydych yn ei enwebu'n mynd gam ymhellach; sut mae'n ysbrydoli cydweithiwr neu sut mae ei waith yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol.

  Noddedig gan Unison Neath Port Talbot Branch
 1. Gwobr Cyfraniad at Elusen - Bydd y wobr hon yn talu teyrnged i berson neu grŵp arbennig y mae ei waith ar gyfer elusen neu achosion da wir yn gwneud gwahaniaeth. O godi arian i waith gwirfoddol dynodedig, dywedwch wrthym beth sydd mor arbennig am y person rydych yn ei enwebu.

  Noddedig gan Trade Centre Wales