Cadw’n Ddiogel

Mae cadw’n ddiogel yn golygu gallwch chi gael mwy o hwyl!

Dyma lle cewch chi ragor o awgrymiadau ynghylch sut mae cadw’n ddiogel a theimlo’n fwy hyderus gartref neu o gwmpas.  Lles Plant

Mae llawer o gyngor ac arweiniad yng Nghastell-nedd Port Talbot, Cymru a’r Deyrnas Unedig ynghylch sut mae cadw plant yn ddiogel a beth i’w wneud os ydych chi’n pryderu am les plentyn. Mae’r sefydliadau isod yn cynnig gwasanaethau, cyngor, gwybodaeth, taflenni, canllawiau ac awgrymiadau ynghylch lles plant.

Dolenni defnyddiol:

Gwasanaethau Cymdeithasol CNPT
Diogelu CNPT
NSPCC PANTS (Y Rheol Dillad Isaf)
NSPCC Atal Camdriniaeth
Amddiffyn Plant
Dyfodol Diogel a mwy Disglair CNPT
Barnardo's
Yr Ymddiriedolaeth Atal Damweiniau Plant
Childline

Bwlio

Cyngor i rieni a gofalwyr i helpu i gadw plant yn ddiogel rhag bwlio, ble bynnag mae’n digwydd.

Dolenni defnyddiol:

NSPCC
Bwlio mewn Ysgolion – Canllawiau Llywodraeth Cymru
Bullies Out
Y Gynghrair Gwrthfwlio
Seiberfwlio
Cadw’n ddiogel ar-lein


Diogelwch Ffyrdd

Gwybodaeth ac arweiniad ynghylch sut mae cadw’n ddiogel ar y ffyrdd gyda’ch plant.

Dolenni defnyddiol:

Tîm Diogelwch Ffyrdd CNPT
GOV.UK – Diogelwch Ffyrdd
Trafnidiaeth Ysgol – y Côd


Diogelwch ar y Rhyngrwyd

Mae Diogelwch ar y Rhyngrwyd yn fater sy’n dod yn fwyfwy pwysig.  
Yma cewch ddolenni i’ch tywys at safleoedd ac adnoddau fydd yn eich cyfeirio i sicrhau eich bod chi a’ch plant yn defnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel.

Diogelwch Plant ar-lein - GOV.UK
Diogelwch ar-lein - NSPCC
Cadw’n Ddiogel ar-lein - Internet Matters
Safer NPT
Kids Online Safety 

Chwarae’n Ddiogel

 Awgrymiadau ar sut mae cadw plant yn ddiogel wrth chwarae gartref neu oddi cartref.

A sut mae siarad â’ch plentyn am ymwneud â dieithriaid. 

Hefyd mae syniadau a dolenni defnyddiol eraill ar gael ar ein Tudalen Chwarae.

Diogelwch Arall

Isod mae dolenni eraill defnyddiol i gadw’n ddiogel gartref ac oddi cartref, p’un ai Dŵr/Tân/Nwy/ Diogelwch Trydanol neu gyngor ar Garbon Monocsid a chynnyrch yn y cartref sydd dan sylw.

Mae cyngor hefyd ar ddiogelwch Tân Gwyllt, ynghyd â diogelwch cyffredinol ar beryglon tagu a baglu.

Cadw Plant yn ddiogel
- NSPCC (Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant)
Diogelwch babanod a phlant bach - NSPCC (Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant)
Awgrymiadau Diogelwch i Fabanod – y GIG
Diogelwch yn y Cartref a Chyngor a Gwybodaeth – RoSPA (Y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau)
Diogelwch yn y Cartref a’r Gymuned – Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau
Mae modd atal damweiniau – Child Accident and Prevention Trust
Rhestrau Gwirio Diogelwch ar yr Aelwyd - Home Safety Smart Check