Cwestiynau i Rieni

Pryd bydd y cynnig ar gael?

O fis Medi 2018, bydd y cynnig ar gael yn y tymor ar ôl pen-blwydd y plentyn yn 3 oed a bydd yn parhau nes bydd y plentyn yn dechrau yn y dosbarth derbyn yn yr ysgol gynradd y mis Medi ar ôl ei ben-blwydd yn 4 oed.

Pa ddarparwyr gofal plant alla i eu defnyddio?

Gallwch ddefnyddio unrhyw ddarparwr gofal plant sydd wedi'i gofrestru gyda'r Cynnig Gofal Plant. Nid oes angen i chi ddefnyddio darparwr yn un o'r wardiau cymwys a gall y darparwr fod y tu allan i Gastell-nedd Port Talbot.

Er mwyn gweld y rhestr lawn o ddarparwyr gofal plant, cliciwch yma.

Os nad yw'ch darparwr gofal plant ar y rhestr, gallwch ddod o hyd i fanylion am sut y gall gael ei ychwanegu yma.

Pam nad yw fy ardal i wedi'i chynnwys?

Os nad yw'ch côd post yn un o'r ardaloedd peilot presennol ar gyfer Cynnig Gofal Plant Castell-nedd Port Talbot, efallai y byddwch yn gymwys yn y dyfodol agos, gan mai'r bwriad yw cynnig hwn ar draws yr ardal. Os ydych chi'n meddwl nad yw'r gwiriwr côd post yn gywir ynghylch eich cyfeiriad, gallwch anfon e-bost atom yn childcareoffer@npt.gov.uk - cofiwch gynnwys eich cyfeiriad llawn yn yr e-bost. Cadwch mewn cysylltiad! Os hoffech chi dderbyn gwybodaeth am gyflwyniad y Cynnig Gofal Plant yng Nghastell-nedd Port Talbot, nodwch fod gennych ddiddordeb trwy e-bostio childcareoffer@npt.gov.uk .

Am fwy o wybodaeth am gefnogaeth arall ar gyfer gofal plant mewn ardaloedd eraill yng Nghastell-nedd Port Talbot, ffoniwch y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar 01639 873018, e-bostiwch fis@npt.gov.uk neu ewch i www.nptfamily.com

 phwy y gallaf gysylltu i gael rhagor o wybodaeth?

Gallwch e-bostio Tîm Cynnig Gofal Plant Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn childcareoffer@npt.gov.uk .