Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Telerau ac Amodau Gwasanaeth Llyfrgell Castell-nedd Port Talbot

Telerau ac Amodau Gwasanaeth Llyfrgell Castell-nedd Port Talbot

Gallwch wneud cais am gerdyn llyfrgell os ydych yn byw yng Nghastell-nedd Port Talbot neu'n gweithio yng Nghastell-nedd Port Talbot  neu'n ymweld â’r ardal, ond nid ydych yn byw yno.

Trwy ymaelodi â’r llyfrgell, rydych chi’n cadarnhau eich bod wedi darllen a derbyn telerau ac amodau'r aelodaeth ac yn cytuno i gadw at y telerau hyn ar gyfer hyd y cytundeb.

Mae eich cerdyn llyfrgell am ddim a caniatáu i chi:

 • fenthyca llyfrau, cerddoriaeth, DVDs a theitlau ar lafar o'n holl lyfrgelloedd
 • adnewyddu, cadw a gweld eich manylion a'ch benthyciadau ar-lein
 • lawrlwytho e-lyfrau, cylchgronau ar-lein a llyfrau llafar am ddim
 • defnyddio cyfrifiaduron a WiF llyfrgelloedd

Byddwch yn gyfrifol am yr holl eitemau a fenthycir ar eich cerdyn, ac am unrhyw daliadau sy’n deillio o’i ddefnyddio. Am y rheswm hwn, ni ddylid rhannu manylion eich aelodaeth a PIN i’r llyfrgell ag eraill.

Rhaid i rieni/gwarcheidwaid plant dan 16 oed ddarllen a derbyn y Telerau ac Amodau ar ran pob plentyn yn eu gofal sy’n dymuno dod yn aelod o’r llyfrgell.

Amodau cyffredinol yr aelodaeth:

 • Mae aelodaeth ar-lein yn rhoi'r hawl i chi ddefnyddio ein casgliadau digidol megis eLyfrau, llyfrau llafar a lawrlwythiadau. Pan fyddwch chi’n ymuno ar-lein cewch rif adnabod llyfrgell a rhif pin o’ch dewis chi, ar gyfer eich defnydd personol eich hun.
 • Mae aelodaeth llyfrgell lawn yn rhoi’r hawl i chi ddefnyddio’r holl wasanaethau llyfrgell a ddarperir gan Lyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot a’n sefydliadau partner. Pan ymunwch chi fel aelod cyflawn, byddwch yn derbyn cerdyn aelodaeth llyfrgell a rhif pin, ar gyfer eich defnydd personol eich hun.


Defnydd o gyfrifiaduron y llyfrgell a’r rhyngrwyd:

Rhaid i chi gytuno i gadw at ein Polisi Defnydd Derbyniol er mwyn dechrau eich sesiwn ar y cyfrifiadur:

Rùl Gwasanaeth Llyfrgell a Gwynbodaeth Castell-nedd Port Talbot yw darparu gwybodaeth, addysg, adloniant a chyfleoedd cyfoethogi diwylliannol ar gyfer ei holl ddefnyddwyr.

Dylai defnyddwyr fod yn ymwybodol fob pob weithgarwch rhyngrwyd yn cael ei gofnodi. Mae’r Awdurodd yn cadw’r cofnodion hyn ac yn gallu ei defnyddio yn ystod unrhyw ymchwiliad o dor-amod.

Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell yn darparu mynediad i’w wasanaethau Rhyngrwyd am ddim ar gyfer pob aelod o’r llyfrgell.

Nid yw’n gyfrifol am gywirdeb, dilysrwydd, cyfreithlondeb na defnyddioleb y wybodaeth sydd ar gael. Yn benodol:

 • Gwaherddir trosglwyddo a derbyn unrhyw ddeunydd sy’n torri unrhyw gyfraith, gan gynwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: ddeunydd dan hawlfraint, deunydd bygythiol neu anweddus, deunydd pornograffig, neu ddeunydd a ddiogelir gan gyfrinachedd masnachol.
 • Ni chaniateir mynediad i ystafelloedd sgwrsio.
 • Gwaherddir defnyddio cyfleusterau ar-lein y llyfrgell I gyflawni trafodaethau busnes ar sail amser llawn parhaol.
 • Nid yw staff y llyfrgell yn gyfrifol am unrhyw golled na chamddefnydd sy’n digwydd o ganlyniad i ddefnyddio trafodaethau ariannol ar-lein.
 • Dylai pob defnyddiwr sicrhau bod ganddo awdurdod neu ganiatâd priodol i lawrlwytho, copïo neu argraffu unrhyw ddeunydd/data.
 • Ni fydd defnyddwyr yn defnyddio'r cyfrifiaduron i wylio darllediadau teledu byw.

 

Mae angen caniatâd rhieni/gwarcheidwaid cyn caniatáu i blant 16 oed neu’n iau ddefnyddio’r Rhynqrwyd. Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell yn cynghori rhieni/gwarcheidwaid i oruchwylio eu plant wrth iddynt ddefnyddio’r Rhyngrwyd.

Bydd staff y llyfrgell yn cynorthwyo defnyddwyr hyd eithaf eu gallu ond ni ellir disgwyl iddynt ddarparu cyngor arbenigol na bod yn gyfrifol os wy gwaith yn cael ei golli neu ei lygru.

Dileer defnydd o’r Rhyngrwyd oddi ar unrhyw un sy’n torri unrhyw un o’r amodau uchod.