Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Dyletswydd Gofal Deiliaid Tai

Oeddech chi'n gwybod mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod unrhyw sbwriel neu wastraff sydd gennych yn cael ei waredu'n gywir? Yr enw ar hyn yw dyletswydd gofal deiliad y cartref.

Mae'r tîm gorfodi gwastraff yn gweld cynnydd yn nifer y deiliaid tai sy'n trefnu i'w gwastraff gael ei symud dros y cyfryngau cymdeithasol. Mae hyn yn gadael preswylwyr yn agored i droseddau tipio anghyfreithlon drwy beidio â gwirio bod y cludwr gwastraff a ddewisant yn gyfreithlon.

Os oes gennych ormod o wastraff i gael gwared arno nad ydych yn gallu ei rhoi yn eich bin neu os na allwch fynd ag ef i'ch tip lleol (canolfan ailgylchu gwastraff y cartref), eich cyfrifoldeb chi yw gwneud yn siŵr ei fod yn cael ei waredu'n gywir. Mae hyn yn golygu defnyddio cludwr gwastraff cofrestredig.

Yn anffodus mae yna bobl a fydd yn cymryd eich gwastraff - am bris is fel arfer na chludwr gwastraff awdurdodedig - a'i waredu'n anghyfreithlon. Mae hyn yn cael ei ystyried yn dipio anghyfreithlon.

Mae nifer o wiriadau y gall preswylwyr eu gwneud i sicrhau bod cludwr gwastraff yn gyfreithlon. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Gofynnwch i'r cludwr gwastraff rhoi ei enw llawn, ei gyfeiriad a'i rhif ffôn i chi
  • Gofynnwch am gael gweld eu Trwydded Cludwr Gwastraff, a fyddai'n cael ei rhoi gan Asiantaeth yr Amgylchedd neu Adnoddau Naturiol Cymru. Os na allant ei gynhyrchu, efallai na fyddant yn gyfreithiol.
  • Chwilio am gludwyr gwastraff cofrestredig ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru
  • Gofynnwch am dderbynneb pennawd – bydd cwmni go iawn yn darparu un fel mater o drefn.
  • Gofynnwch ble maen nhw'n cymryd eich gwastraff – bydd cwmni dilys yn gallu dangos nodiadau trosglwyddo i chi o'r ganolfan ailgylchu gwastraff maen nhw'n ei defnyddio.
  • Cael dyfynbrisiau gan wahanol gludwyr gwastraff – os yw un neu ddau yn rhatach o lawer, gofynnwch pam eich hun. Os yw'r pris a ddyfynnir yn ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, mae'n debyg ei fod.
  • Cymryd nodyn o rhif cofrestru'r cerbyd sy'n cael gwared ar eich gwastraff.

Os na fyddwch yn gwneud y gwiriadau hyn yna gallech gael dirwy o £300.  Gallwch hefyd gael eich erlyn, gyda dirwyon o hyd at £5000.

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru