Plant Egwyl Fer

Efallai fod llawer o rieni a gofalwyr wedi clywed am seibiannau tymor byr neu seibiant. Defnyddir y ddau derm hyn yn aml, ond gallant olygu'r un peth. Mae seibiannau byr yn caniatáu i rieni a gofalwyr gael seibiant o'u cyfrifoldebau gofalu.

Yn ogystal â seibiannau byr sy'n rhoi seibiant o ofalu i rieni, maent hefyd yn rhoi cyfleoedd i blant anabl fwynhau gweithgareddau cymdeithasol a hamdden, cael hwyl, cymdeithasu a gwneud ffrindiau. Gall seibiannau byr hefyd helpu'r plentyn a'r person ifanc i ddatblygu ystod o sgiliau annibyniaeth y tu allan i gartref y teulu.

Mae nifer o wahanol fathau o seibiannau byr ar gael yn lleol. Isod ceir tabl o'r ystod o wasanaethau seibiant byr lleol a chyngor ar sut i gael gafael ar y gwasanaethau hyn.

Math o wasanaeth 

Enghraifft o wasanaeth 

Mynediad at wasanaeth 

Cynlluniau chwarae yn ystod gwyliau'r ysgol

Cynlluniau chwarae prif ffrwd sydd ar gael i bob plentyn. 

Gall teuluoedd atgyfeirio eu hunain i'r cynlluniau chwarae hyn. 

Cynlluniau chwarae arbenigol sy'n rhedeg drwy wyliau'r ysgol ac sydd wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer plant anabl.  

 

Mae angen gweithiwr cymdeithasol arnoch i gael mynediad at rai cynlluniau chwarae arbenigol. 

Efallai y bydd angen asesiad i nodi a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi neu'ch plentyn. 

Clybiau chwarae/gweithgareddau gyda'r nos a thros y penwythnos 

Clwb gweithgareddau lleol lle mae amrywiaeth o weithgareddau'n cael eu darparu.  

Gall teuluoedd gysylltu â'r clybiau hyn yn uniongyrchol.  

Mae gwybodaeth am weithgareddau lleol hefyd ar gael ar wefan Gwybodaeth i Deuluoedd. 

Clybiau chwarae a gweithgareddau arbenigol sydd wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer plant anabl. 

Mae angen gweithiwr cymdeithasol arnoch i gael mynediad at rai cynlluniau chwarae a chlybiau gweithgareddau.

 

Efallai y bydd angen asesiad i nodi a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi neu'ch plentyn. 

Clybiau Chwaraeon 

Cynlluniau chwaraeon prif ffrwd sydd ar gael i bob plentyn. 

Gall teuluoedd gysylltu â'r clybiau hyn yn uniongyrchol.  

 

Mae gan Gastell-nedd Port Talbot gydlynydd chwaraeon anabledd sy'n rhedeg amrywiaeth o glybiau chwaraeon ar gyfer plant anabl yn yr ardal leol.  

 

Gallant hefyd gynghori ar y gefnogaeth sydd ar gael i blant anabl gael mynediad at glybiau prif ffrwd.

Gall teuluoedd gysylltu â'r clybiau hyn yn uniongyrchol    

Seibiannau byr dros nos 

Mae Park House yn gyfleuster seibiant byr dros nos sy'n cynnig cymorth dros nos i blant.  

Mae angen gweithiwr cymdeithasol arnoch i gael seibiannau byr dros nos.  

 

Efallai y bydd angen asesiad i nodi a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi neu'ch plentyn.  

Mae Cyswllt Teulu yn wasanaeth seibiannau byr dros nos sy'n cynnig cymorth dros nos i blant anabl mewn cartref Gofalwr Cyswllt Teulu cymeradwy.   

Mae angen gweithiwr cymdeithasol arnoch i gael seibiannau byr dros nos.  

 

Efallai y bydd angen asesiad i nodi a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi neu'ch plentyn. 

Taliadau Uniongyrchol 

Gellir defnyddio taliad uniongyrchol i gyflogi cynorthwy-ydd personol gan riant a daw'r rhiant yn gyflogwr.  

Mae angen gweithiwr cymdeithasol arnoch i gael taliadau uniongyrchol. 

  

Efallai y bydd angen asesiad i nodi a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi neu'ch plentyn.  

 

Os nodir angen, mae gennych yr opsiwn o ddewis derbyn taliadau uniongyrchol i ddiwallu'r angen hwnnw a dod yn gyflogwr.

Cymorth unigol a chymorth grŵp 

Gallwn gomisiynu gwasanaethau gan ddarparwyr lleol a chenedlaethol lle gellir mynd â phlant allan ar sail un i un neu fynychu gweithgaredd grŵp sy'n dibynnu ar eu hanghenion.  

Mae angen gweithiwr cymdeithasol arnoch i gael gafael ar y cymorth hwn.  

 

Efallai y bydd angen asesiad i nodi a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi neu'ch plentyn.  

 

Er mwyn cyrchu cefnogaeth a chwblhau asesiad gan y Tîm Anabledd Gofal Plant, mae'r meini prawf isod yn berthnasol:

Plant a phobl ifanc o'u genedigaeth hyd at ddeunaw oed os oes ganddynt nam corfforol neu synhwyraidd, neu os oes ganddynt anableddau dysgu ac

  • Os yw eu hanabledd yn golygu eu bod yn cael llawer mwy o anhawster gyda datblygiad corfforol, deallusol, cymdeithasol, emosiynol neu addysgol na'r rhan fwyaf o blant o'r un oedran.
  • Os yw'r anawsterau hyn yn golygu bod angen asesiad gan weithiwr cymdeithasol/cynllunio gofal ar y plentyn gan y Tîm Anabledd Gofal Plant i:-

a) wneud defnydd effeithiol o gyfleusterau o fath sydd ar gael yn gyffredinol i blant o'r un oedran.

b) Hyrwyddo gweithrediad bob dydd gartref ac yn y gymuned.

c) Cael gafael ar gymorth rhyngasiantaethol arbenigol i sicrhau'r cynnydd corfforol, cymdeithasol, emosiynol ac addysgol mwyaf posib.


Anabledd Corfforol

  • Anawsterau difrifol gyda phob swyddogaeth sylfaenol fel bod angen cymorth un-i-un ar gyfer yr holl anghenion gofal.
  • Anhawster corfforol neu salwch cronig sy'n arwain at nam hirdymor o ran iechyd neu ddatblygiad, hyd yn oed gyda darpariaeth cyffuriau, deiet neu gymhorthion.

Anabledd Dysgu

  • Yn gofyn am oruchwyliaeth gyson ac yn dibynnu ar eraill hyd yn oed ar gyfer anghenion gofal sylfaenol o ddydd i ddydd. Yn seiliedig yn fras ar lefelau mesuredig o weithrediad cymdeithasol a hanes cymdeithasol.
  • Nam dysgu parhaol sy'n ddigon i atal y plentyn/person ifanc rhag cyflawni rolau/gweithgareddau y deellir yn gyffredinol eu bod o fewn gallu plant o'r oedran, cefndir cymdeithasol a diwylliannol hwnnw.

Nam ar y golwg

  • Yn ddall, hen unrhyw olwg defnyddiol, yn rhannol ddall, gydag anawsterau golwg sy'n ddigonol i amharu ar weithgareddau a/neu ddatblygiad bob dydd er gwaethaf y defnydd o gymhorthion.

Nam ar y Clyw

  • Ychydig neu ddim clyw. Anawsterau clyw hyd yn oed gyda chymhorthion clyw. Yn cael, neu'n debygol o gael, anhawster parhaus gydag iaith a chyfathrebu sy'n ddigonol i amharu ar ddatblygiad.

Anhwylder y Sbectrwm Awtistig 

  • Mae anhwylder y sbectrwm awtistig (ASD) yn anhwylder datblygiadol sy'n effeithio ar gyfathrebu ac ymddygiad. Er y gellir diagnosio awtistiaeth ar unrhyw oedran

P'un a ydych chi'n berson ag anghenion gofal/cefnogaeth neu'n ofalwr, bydd angen i ni gael ychydig o wybodaeth am eich amgylchiadau. Byddwn yn cwrdd â chi ac yn siarad â chi am eich sefyllfa a'r fath o gefnogaeth sydd ei hangen arnoch, yn eich barn chi. Gelwir hyn yn Asesiad Plant a Phobl Ifanc.  

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â'r Anableddau Plant 

 01639 685862  01639 685862 voice +441639685862

Gall rhieni sy'n dymuno derbyn asesiad plant a phobl ifanc gysylltu â'r Tîm Un Pwynt Cyswllt (SPOC) yn: Un Pwynt Cyswllt

Spoc
01639 686802 01639 686802 voice +441639686802

Gall Gweithwyr Proffesiynol wneud atgyfeiriadau ysgrifenedig gyda chaniatâd rhieni sy'n gweithio gyda'r teulu, i'r Tîm Un Pwynt Cyswllt yn:

spoc
01639 686802 01639 686802 voice +441639686802

Gallwch lawrlwytho ffurflen atgyfeirio drwy glicio yma a'i dychwelyd i spoc@npt.gov.uk

Integrated Referral Form
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
docx Ffurflen cyfeireb SPOC
85 KB

 

Cynhwysiad Disgyblion NPT

Gwefan:  i wefan Cynhwysaid Disgyblion NPT#

Cludiant Anghenion Addysgol Arbennig NPT

Ffôn: (01639) 763812

Gwefan: ewch  i wefan Anghenion Addysgol Arbbennig NPT

Bathodynnau Glas

Ffôn: (01639) 686868, E-bost: fcs@npt.gov.uk

Gwefan: ewch i wefan Bathodynnau Glas

Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig

Integrated Autism Service
Tonna Hospital
Tonna
Neath
SA11 3LX

01639 862936 01639 862936 voice +441639862936

 

Os bydd person sy'n defnyddio gwasanaethau neu ei ofalwr yn dymuno herio unrhyw benderfyniadau a wnaed, dylai gyfeirio at weithdrefn apeliadau'r cyngor. Mae'r broses hon yn cynnwys llwybr apêl clir ac amserlen ar gyfer ymdrin ag apeliadau. 

Dylai unigolion ac/neu eu gofalwyr dderbyn gwybodaeth sy'n esbonio sut i gwyno am y Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghastell-nedd Port Talbot, sydd ar gael mewn fformatau hygyrch ac ieithoedd gwahanol. Gellir cyrchu'r daflen a manylion y weithdrefn gwynion ar-lein hefyd drwy wefan y cyngor yn www.npt.gov.uk. Y rhif ffôn dynodedig ar gyfer Adran Gwynion y Gwasanaethau Oedolion yw

Complaints
01639 763445 01639 763445 voice +441639763445

Gallwch lawrlwytho Datganiad Seibiant Byr y cyngor ar gyfer teuluoedd sy'n byw yn ardal Castell-nedd Port Talbot a chanddynt blentyn anabl rhwng 0 a 18 oed isod.

Tîm Anabledd Gofal Plant Datganiad Seibiant Byr Castell-nedd Port Talbot
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
docx Tîm Anabledd Gofal Plant Datganiad Seibiant Byr Castell-nedd Port Talbot
21 KB