Schools

Os nad yw'n ofynnol i ddisgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim mynychu'r ysgol yn ystod y cyfnod clo byr, yna bydd taliadau'n cael eu gwneud gan yr awdurdod lleol yn lle prydau ysgol am ddim.

Gwneir hyn drwy daliad BACS i deuluoedd disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ac sydd wedi cofrestru eu manylion perthnasol gyda'r awdurdod lleol.

Mae'r cyngor a'r arweiniad sy'n bodoli gan Brif Swyddog Meddygol Llywodraeth Cymru yn glir. Mae'r Cyngor Technegol a gyhoeddwyd ar 26 Awst yn nodi:

Ymddengys nad oes llawer o werth ychwanegol gorchuddion wyneb mewn plant o dan 11 oed, gan fod y dystiolaeth yn tynnu sylw at gyfraddau isel o haint a throsglwyddiad symptomatig yn y grŵp oedran hwn. Ar sail diogelwch a lles, ni ddylai plant dan 2 oed wisgo gorchuddion wyneb”.

At hynny, mae Sefydliad Iechyd y Byd ac UNICEF yn cynghori (i aralleirio) y rhai sy'n gwneud penderfyniadau i gymhwyso'r meini prawf canlynol ar gyfer defnyddio masgiau mewn plant mewn ardaloedd lle mae Covid 19 yn hysbys neu'n cael ei amau ​​gan gymuned ac mewn lleoliadau lle na ellir cyflawni pellter corfforol.

Yn y bôn, ni ddylai plant hyd at bum mlwydd oed wisgo masgiau ac ar gyfer y rhai rhwng chwech ac 11 oed, dylid defnyddio dull sy'n seiliedig ar risg gan ystyried dwyster y trosglwyddiad yn yr ardal; tystiolaeth sydd ar gael ar y risg o haint a throsglwyddiad yn y grŵp oedran hwn ac ystyriaethau cymdeithasol a diwylliannol ynghyd â gallu'r plentyn i gydymffurfio â'r defnydd priodol o fasgiau ac argaeledd goruchwyliaeth briodol gan oedolion; effaith bosibl gwisgo masg ar ddysgu a datblygiad seicogymdeithasol ac unrhyw ystyriaethau ychwanegol ar gyfer lleoliadau penodol fel chwaraeon neu ar gyfer plant ag anableddau / cyflyrau sylfaenol.

Yn unol â hynny, mae'r Cyngor wedi dod i'r casgliad nad yw masgiau wyneb mewn ysgolion cynradd yn cael eu hargymell ar hyn o bryd; ond nid oes unrhyw beth i atal gwisgo masgiau pe bai'r unigolyn yn dymuno.

Mae'r Cyngor wedi dod i'r casgliad mai'r dull diogel a gochelgar, ar ôl pwyso a mesur, yw argymell bod y grwpiau oedran perthnasol yn gwisgo gorchuddion wyneb mewn ardaloedd cymunedol nes bod Penaethiaid a chyrff llywodraethu wedi cael sicrwydd pellach trwy gwblhau'r holl asesiadau risg, a fydd yn arwain gweithredu mesurau yn gyffredinol.

Mae swyddogion y cyngor eisoes wedi ymgynghori mewn modd cychwynnol gyda phob pennaeth ysgol uwchradd ac mae'r sefyllfa'n amrywio (oherwydd dyluniad yr ystâd ac ystyriaethau amserlennu) o ysgol i ysgol o ran ardaloedd cymunedol ac a yw carfannau Cyfnod Allweddol yn eu hanfod yn symudol neu'n statig yn ystod y diwrnod ysgol, er enghraifft.

Yr hyn y mae hyn yn ei olygu i bob pwrpas yw y gallai'r asesiad risg mewn rhai ysgolion ddod i'r casgliad y bydd angen gorchuddion wyneb; ond mewn mannau eraill nad ydynt ac mewn rhai ysgolion, gall mesurau rheoli eraill fod yn briodol.

Mae'r Cyngor yn cydnabod mai prin yw'r amgylchiadau delfrydol o ran sicrhau cysondeb; ond rydyn ni lle rydyn ni. Mae swyddogion y cyngor yn barod i gynorthwyo ysgolion gyda'r asesiadau risg hyn; ond yn y pen draw byddwn yn cefnogi dyfarniad rhesymol penaethiaid yn hyn o beth.

Gan ddychwelyd at y fframwaith cyfreithiol, mae'n amlwg i'r Cyngor fod yr holl ganllawiau sy'n bodoli yn gynghorol ac felly nad oes ganddo rym cyfraith ac y bydd yn dibynnu ar gydweithrediad rhieni a disgyblion. Nid yw'r pwerau gorfodi sy'n agored i'r Cyngor ac ysgolion bron yn bodoli mewn gwirionedd; ond nid yw hynny'n dileu'r posibilrwydd o her i'r hyn y mae'r Cyngor a / neu'r ysgolion yn ei wneud. Dyma enghraifft o'r anghysondebau sy'n bresennol yn y system. Y cyfan y gallwn ei wneud o dan yr amgylchiadau hyn yw ailadrodd y sicrwydd y bydd y Cyngor yn sefyll y tu ôl i benaethiaid wrth wneud penderfyniadau rhesymol.

Ar ben hynny, ac ymestyn y rhesymeg honno, nid yw'r Cyngor yn credu bod gennym ni nac ysgolion y pwerau cyfreithiol gan fod pethau'n sefyll i eithrio disgybl oherwydd nad yw ef / hi yn gwisgo gorchudd wyneb, gan gydnabod hefyd fod categorïau o'r rhai sydd wedi'u heithrio o'r gofyniad. i wisgo masgiau yn y lle cyntaf

Both Ysgol Hendrefelin and Ysgol Maes Y Coed will open after the half term break.

Rhaid i orchuddion wyneb gael eu gwisgo gan bobl ifanc 11 oed neu hŷn - tua 2800 o ddisgyblion ledled Bwrdeistref Sirol oedran ysgol uwchradd.

Mae'n ofynnol lleihau'r risg y feirws trwy gymryd pob mesur rhesymol i sicrhau bod 2 fetr yn cael ei gynnal rhwng unrhyw bersonau a chymryd unrhyw fesurau rhesymol eraill at y diben hwnnw. Er bod eithriad i'r rheini sy'n teithio ar gerbyd sy'n darparu gwasanaeth cludiant ysgol, mae rhesymeg yn mynnu nad yw'r lefel hon o bellter cymdeithasol yn bosibl ar gludiant ysgol.

Yn unol â hynny, mae'r Cyngor yn cynnig dod o hyd i fasgiau wyneb o'r safon gofynnol a rhoi trefniadau ar waith i'w dosbarthu i ddisgyblion (trwy'r ysgolion eu hunain yn ôl pob tebyg; ond mae hyn yn golygu y gallai fod yn rhaid i rai pobl ifanc wneud taith gychwynnol heb orchudd wyneb) .

Bydd hyn am ddim cost i ysgolion, rhieni a disgyblion i ddechrau; ond mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i gyfyngu ar y ddarpariaeth o fasgiau am ddim ar ôl y cyfnod cychwynnol hwn pe bai Llywodraeth Cymru yn gwrthod ariannu'r ddarpariaeth hon. Mae'r sefyllfa'n parhau i fod yn aneglur ar hyn o bryd, felly bydd y Cyngor yn adolygu ei bolisi cyn hanner tymor yr Hydref ac yn cyfleu ei safbwynt cyn gynted ag sy'n ymarferol bosibl. Os bydd y ddarpariaeth yn parhau, bydd cyflenwadau'n gyfyngedig i 5 masg y gellir eu hailddefnyddio fesul disgybl bob tymor. Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn ymwybodol o'r angen i sicrhau bod gan bob plentyn a pherson ifanc fynediad i orchuddion wyneb lle bo angen.

 

Llawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Llythyr Penaethiaid
810 KB

Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol

Gweler y canllawiau cyfredol ar gyfer cludiant o'r cartref i'r ysgol. Bydd y cynlluniau lleol yn cael eu diweddaru gan arweiniad pellach y Llywodraeth.

Cysylltiadau/adnoddau defnyddiol