Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cymorth Busnes

Mae ceisiadau i'r Gronfa Cadernid Economaidd nawr ar gauSupport for the Creative & Leisure Sectors

For support opportunities and resources to help businesses through the COVID-19 crisis please click here 

Freelancer Fund

Funding for freelancers will open early May and be delivered by local authorities. To find out more, please visit www.businesswales.gov.wales

£750k Emergency Relief Fund

To support the smallest and most vulnerable independent sector sport, museum and heritage organisations with cash flow and other critical issues.

This includes two grant programmes administered by the Welsh Museums Federation and Sport Wales.

Visit Funding Wales’s dedicated coronavirus webpage to find out what grants and finance opportunities are currently available to charities, community groups and social enterprises. Funding Wales is a funding search platform created by Third Sector Support Wales.

 

The Council's Work Station is able to support recruiting companies fill local job vacancies. If you would like to speak with one of our Employer Liaison Officers please get in touch 01639 684250 / workstation@npt.gov.uk

Visit Business Wales for the latest guidance on returning to work safely, useful toolkits for businesses, downloadable signs, etc.

To tackle the spread of Coronavirus, Welsh Government have produced Keep Wales Safe at Work guidance for employers and employees – last updated 10th December 2020

Time to Pay Service can provide support to business and self-employed people with outstanding tax liabilities.

Business Wales have launched a series of FREE webinars adapted on how business can react to the changing times due to Covid-19 Coronavirus, these include:

 • Importance of diversification in troubled times & How to diversify quickly
 • Recovery And Growth, Planning Post Coronavirus Trading
 • Accessing Business Finance

To book yourself onto a webinar please visit Business Wales Event Finder.

Business Wales continues to provide up to date information on how businesses and employers should deal with COVID-19 issues and highlights the support that is available from both the UK and Welsh Government.

A range of useful information for businesses is also available via Gov.uk website.

Buy Local NPT is a council initiative aimed at supporting our local businesses and communities in these difficult times. You may be a business that wants to support local communities with food or shopping deliveries, or you may be looking to partner with another business to supply services for local people. If so, then register today.

How the new NHS Wales Test, Trace, Protect programme can help protect your staff and your business (for businesses in Swansea and Neath Port Talbot)

If any of your staff are showing signs of Coronavirus, getting tested for the virus is essential.

It will help reduce spread of the virus, help us trace others who may be affected and enable those who test negative to return to work more quickly.

What we would like you to do:

 • Help keep your staff safe by following Welsh Government Coronavirus advice
 • Raise awareness among your staff about the NHS Test Trace Protect service
 • Encourage your staff to get tested if they have symptoms of the virus
 • Help us trace people who have come into close contact with someone who's tested positive
 • Share with your staff links to our local health service and Welsh Government websites about the virus
 • You can find useful posters and other downloads for your workplace here 

Details about the Testing and Tracing service, how it operates and where our testing centres can be found are on the Swansea Bay University Board website

More information about Test, Trace, Protect, including advice for businesses and employees, can be found on the Welsh Government's website

By working together we'll be able to play our part in enabling the Welsh Government to ease lockdown restrictions and encourage economic recovery in our communities, and together we'll help keep Swansea and Neath Port Talbot safe.

Find out more about the Welsh Government's response to Coronavirus here

Child minders, nurseries, crèches and out of school clubs can apply for up to £5,000 to cover loss of income between 1 April 2020 to 30 June 2020.

The grant is a one-off, non-repayable payment provided by Welsh Government. 

https://gov.wales/apply-childcare-providers-grant-coronavirus

Cyfyngiadau Symud Lleol Castell-nedd Port Talbot  goblygiadau ar gyfer y sector twristiaeth a lletygarwch 

Mae cyfyngiadau newydd wedi cael eu cyflwyno oddi mewn i ardal Castell-nedd Port Talbot i atal lledaeniad Covid-19 a diogelu iechyd y cyhoeddDaw’r cyfyngiadau i rym am 6pm ddydd Llun 28 Medi 2020, a byddant yn cael eu hadolygu’n barhaus 

prif gyfyngiadau yw: 

 • Ni fydd hawl gan bobl i ddod i mewn i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot na’i gadael heb esgus resymol 
 • Ni fydd pobl bellach yn gallu ffurfio aelwyd estynedig (sydd weithiau’n cael ei galw’n “swigen”)na bod yn rhan o un. 
 • Mae hynny’n golygu bod dim caniatâd ar hyn o bryd i gwrdd ag unrhyw un sydd ddim yn rhan o’ch aelwyd (pobl rydych chi’n byw gyda nhw) y tu mewnoni bai bod gennych chi reswm dafel rhoi gofal i rywun bregus. 
 • Mae’n rhaid i bob safle trwyddedig roi’r gorau i weini alcohol am 10pm. 
 • Mae’n rhaid i bobl weithio o’u cartrefi lle bynnag y bo modd 

Tra bod y cyfyngiadau hyn mewn grym ni fydd caniatâd i unigolion sydd ddim yn byw yng Nghastell-nedd Port Talbot ddod i mewn i’r Sir nac aros yno oni bai bod ganddyn nhw esgus resymol dros wneud hynny 

gael arweiniad manwl ar beth yw ‘esgus resymol’ i ddod i mewn i ardal ddynodedig lle mae cyfyngiadau symud neu adael ardal o’r fathcyfeiriwch at ddeddfwriaeth Coronafeirws Llywodraeth Cymru.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau cyfres o gwestiynau cyffredin fel a ganlyn; 

Mesurau Diogelu rhag Covid i’r Sector Twristiaeth a Lletygarwch 

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch sut gall y sector twristiaeth a lletygarwch weithredu’n ddiogel yn ystod pandemig Covid-19 ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru. Mae’r canllawiau hyn yn rhoi cyfrifoldeb ar bob busnes i gynnal asesiad risg a sefydlu’r gweithdrefnau gweithio diogel angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â’r canllawiau. 

Yn ogystal â’r canllawiau hynmae’n bosibl y bydd busnesau twristiaeth a lletygarwch yn dymuno ystyried cwblhau safon y diwydiantsef ‘Barod Amdani’ / We’re Good to Go’ sy’n galluogi busnesau unigol i ddangos eu bod nhw’n glynu wrth ganllawiau’r llywodraeth ynghylch Covid-19. Mae rhagor o wybodaeth am y nod yma ar gael ar wefan Good to Go. 

 

Mae cynllun Kickstart yn cefnogi cwmnïau i gynnig lleoliadau gwaith chwe mis i bobl ifanc 16 i 24 oed sy'n derbyn Credyd Cynhwysol ac sydd mewn perygl o ddiweithdra hirdymor.

Mae cyllid ar gael ar gyfer:

 • 100% o'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol perthnasol am 25 awr yr wythnos
 • cyfraniadau Yswiriant Gwladol cysylltiedig gan gyflogwyr
 • isafswm cyfraniadau cofrestru awtomatig cyflogwyr

Bydd cyflogwyr yn cael £1,000 fesul y lleoliad gwaith i gefnogi unrhyw gostau sefydlu, hyfforddiant neu offer sydd eu hangen.

Bydd Tîm Cyflogadwyedd Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn darparu pecyn cymorth llawn ar gyfer y lleoliad gwaith a'r cyflogwr, drwy adolygiadau a sesiynau cymorth.

Sut i gymryd rhan

I gael gwybod mwy neu i wneud cais , anfonwch e-bost atom kickstart@npt.gov.uk neu ffoniwch 01639 684250

Gwybodaeth am y mesurau sy'n berthnasol ar bob lefel rhybudd o gynllun rheoli Coronafeirws Llywodraeth Cymru.

Mwy o wybodaeth