Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Derbyniadau meithrin ysgolion

Mae ysgolion cynradd yng Nghastell-nedd Port Talbot yn cynnig darpariaeth feithrin rhan amser.

Pryd all plant ddechrau meithrinfa?

Gall plant gael mynediad i le feithrin rhan amser o ddechrau'r tymor yn dilyn eu trydydd pen-blwydd neu'r diwrnod ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed ar yr amod fod digon o le yn y feithrinfa

Nid yw mynychu Dosbarth Meithrin yn rhoi hawl awtomatig plentyn i le mewn dosbarth derbyn yn yr un ysgol. Bydd yn rhaid i'w cyflwyno ar gyfer derbyn i'r dosbarth derbyn yn yr ysgol yr hoffech i'ch plentyn ei mynychu cais ar wahân.

Ar gyfer derbyn plant i ysgolion ffydd, cysylltwch â'r ysgolion yn uniongyrchol. (Alderman Davies yr Eglwys yng Nghymru Cynradd, Eglwys-yng-Nghymru Bryncoch Cynradd, Babanod Gatholig San Joseff, Ysgol Gynradd St Joseph Gatholig (Castell-nedd), Ysgol Gynradd Gatholig St Therese).

Sut i wneud cais?

Derbyn lle Ysgol

Bydd ceisiadau ar gyfer y plant hynny a fydd yn 3 oed rhwng 1 Medi 2021 a 31 Awst 2021 ar gael gan y Tîm Derbyniadau o 5 Hydref 2020. Rhaid i'r ffurflenni cais yn cael ei ddychwelyd erbyn 22 mis Mawrth 2021. 

Mae’r system ar-lein bellach ar gau a bydd rhaid cyflwyno ceisiadau ar bapur. 

Sylwer y bydd yr holl geisiadau sy’n dod i law ar ôl y dyddiad cau’n cael eu prosesu fel ceisiadau hwyr.

Gallwch hefyd lwytho a llenwch y ffurflen isod. Mae angen i chi ddychwelyd at:

Ysgol y Swyddfa Derbyn
Canolfan Ddinesig
Port Talbot
SA13 1PJ

Ffurflenni cais ar gyfer derbyniadau ysgolion
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Cais Am Dderbyn I Ddosbarth Meithrin 2020-2021
759 KB
pdf Cais Am Dderbyn I Ddosbarth Meithrin 2021-2022
759 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau Ysgolion ar 01639 763580/763730 neu e-bost: admissions@npt.gov.uk 

Cwestiynau Cyffredin Derbyniadau Ysgolion

  1. Pa gyfeiriad dylwn ei roi ar fy ffurflen gais?
  2. Rwy'n gwybod i ba ysgol rwy'n dymuno i'm plentyn fynd iddi. Pam dylwn i ofyn am ysgolion eraill?
  3. Sut gallaf gael mwy o wybodaeth am ysgol gynradd, fabanod, iau neu gyfun benodol?
  4. Ydw i'n gallu gwneud cais am ysgol mewn awdurdod lleol arall?
  5. Beth yw'r drefn os nad ydw i'n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot ond am i'm plentyn fynd i ysgol yn y sir?
  6. Beth os yw'r wybodaeth rwyf wedi'i chyflwyno ar y ffurflen gais yn newid?

Pa gyfeiriad dylwn ei roi ar fy ffurflen gais?

Dylech roi'ch cyfeiriad parhaol presennol lle rydych yn byw ar adeg llenwi'r ffurflen. Ystyrir mai cyfeiriad cartref y plentyn yw eiddo preswyl sy'n unig neu'n brif breswylfa'r plentyn. Ar adeg y cais, rhaid cael prawf o breswylio parhaol yn yr eiddo perthnasol. Lle bo tystiolaeth ddogfennol yn cadarnhau bod gofal yn cael ei rannu'n gyfartal rhwng rhieni mewn cyfeiriadau ar wahân, a hynny'n dderbyniol gan yr awdurdod lleol, rhaid i rieni enwi'r cyfeiriad a fydd yn cael ei ddefnyddio at ddibenion dyrannu lle ysgol. 

Rwy'n gwybod i ba ysgol rwy'n dymuno i'm plentyn fynd iddi. Pam dylwn i ofyn am ysgolion eraill?

Os byddwch yn rhestru un ysgol yn unig, ni allwch fod yn siŵr y caiff eich plentyn le yno ac, os byddwch yn aflwyddiannus, ni fyddwn yn gwybod beth fyddai eich ail neu drydydd dewis. Rydym yn argymell yn gryf y dylech nodi mwy nag un dewis. Nid yw gwneud hynny'n lleihau'ch cyfle i gael yr ysgol sy'n ddewis cyntaf i chi. 

Sut gallaf gael mwy o wybodaeth am ysgol gynradd, fabanod, iau neu gyfun benodol?

Mae rhywfaint o wybodaeth yn y llawlyfr i rieni. Gallwch hefyd gysylltu â'r ysgol y mae gennych ddiddordeb ynddi i gael copi o'i phrosbectws, a fydd yn rhoi mwy o fanylion i chi am yr ysgol. Gallwch hefyd ofyn am gael ymweld â'r ysgol a siarad â'r pennaeth. 

Ydw i'n gallu gwneud cais am ysgol mewn awdurdod lleol arall?

Ydych. Wrth wneud cais am ysgol mewn awdurdod lleol arall, dylech gysylltu â'r cyngor perthnasol er mwyn cael ffurflen gais a chyflwyno'r cais yn uniongyrchol iddo. 

Beth yw'r drefn os nad ydw i'n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot ond am i'm plentyn fynd i ysgol yn y sir?

Rhaid cyflwyno cais ar ffurflen bapur i dîm derbyniadau Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar gyfer unrhyw blentyn sydd am fynd i ysgol yn y sir. 

Beth os yw'r wybodaeth rwyf wedi'i chyflwyno ar y ffurflen gais yn newid?

Rhaid cyflwyno unrhyw newidiadau yn ysgrifenedig i'r tîm derbyniadau p'un a ydynt wedi digwydd cyn neu ar ôl y dyddiad cau.

 
Y Cynnig Gofal Plant ar gyfer Castell-nedd Port Talbot

30 awr o ofal plant ac addysg gynnar am ddim

Mae'r Cynnig Gofal Plant i Gymru'n darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant am ddim ar gyfer plant 3 a 4 oed y mae eu rhieni'n gymwys ac yn gweithio, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. 

Mae'r cynnig yn cynnwys cyfuniad o'r ddarpariaeth Meithrin Cyfnod Sylfaen bresennol (sydd ar gael i bob plentyn 3 a 4 oed) a gofal plant ychwanegol a ariennir.

Caiff yr holl geisiadau am y Cynnig Gofal Plant eu prosesu gan Dîm Cynnig Gofal Plant Cyngor Castell-nedd Port Talbot.  Am fwy o wybodaeth, ewch i www.nptfamily.com