Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gofal Cymdeithasol a Thai

Gwasanaeth Pwynt Cyswllt Sengl Oedolion a Phlant

Mae ein gwasanaeth Pwynt Cyswllt Sengl i Oedolion a Phlant ar agor rhwng 8.30am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gallwch gysylltu â ni ar 01639 686802. Rydym yma i dderbyn atgyfeiriadau a rhoi cyngor i bobl ar:

  • Diogelu pryderon ar gyfer oedolion a phlant sy'n agored i niwed oherwydd amheuaeth o gamdriniaeth neu esgeulustod
  • Cymorth ar gael drwy'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai
  • Cymorth sydd ar gael yn y gymuned

Tîm Dyletswyddau Brys

Mae ein Tîm Dyletswyddau Brys hefyd yn dal i fod ar gael ar gyfer unrhyw gymorth y tu allan i oriau gwaith, na all aros tan y diwrnod gwaith nesaf. Maent ar gael rhwng 5:30yp a 01:30yb ar ddyddiau'r wythnos a 09:00yb - 01:30yb ar benwythnosau a Gwyliau Banc. Gallwch gysylltu â'r tîm yn ystod yr oriau hyn ar: 01639 895455.

Ymweliadau â chartrefi gofal

Gwiriwch yn uniongyrchol gyda'r cartref gofal am eu polisi ymweld presennol.

CNPT Diogel a Iach

Os nad oes gennych unrhyw ffrindiau neu deulu i alw arnynt am gefnogaeth gyda thasgau bob dydd, gall CNPT Diogel ac Iach eich cysylltu â gwirfoddolwr lleol, grŵp cymunedol neu wasanaeth lleol i gael mynediad at gefnogaeth gyda:

  • Siopa bwyd
  • Casglu meddyginiaeth
  • Rhedeg negeseuon dyddiol
  • Neu drefnu i rhywun wirio eich bod yn iawn

Ewch i www.npt.gov.uk/safeandwell am rhagor o wybodaeth

Hawliau Lles

Mae ein Tîm Hawliau Lles yma o hyd i gynnig cyngor ac arweiniad arbenigol ynghylch hawl i fudd-daliadau lles.

Cysylltwch â'r tîm ar 01639 685225 (o ddydd Llun i ddydd Gwener), gadewch neges a bydd cynghorydd yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl; fel arall anfonwch e-bost at y Tîm welfarerights@npt.gov.uk

Cydlynwyr yr Ardal Leol

Gallwch barhau i gysylltu â'n Cydgysylltwyr Ardal Leol am gyngor a chefnogaeth os yw person mewn sefyllfa argyfwng.