Taliadau Prydiau Ysgol am Ddim yn ystod gwyliau ysgol

Fe fydd Cyngor Nedd a Phort Talbot yn darparu taliad drwy ddrosglwyddiad banc, i’r rheini sydd yn gymwys am Brydiau ysgol am Ddim, ac yn mynychu addysg o fewn Cyngor NaPhT yn ystod pob gwyliau hyd at Pasg 2021. Fe fydd swm o £19.50 yn daladwy yr wythnos i’r disgyblion sydd yn gymwys, nid yw hwn yn cynnwys disgyblion oed Meithrin. Fe fydd y swm yn cael ei dalu yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc. Nodwch ni all yr Awdurdod wneud taliadau I gyfrifon swyddfa bost.

Bydd disgyblion cyfnod allweddol 2 (oed 8-11) a'r disgyblion hynny ym Mlwyddyn 11, 12 a 13 yn dychwelyd i'r ysgol yr wythnos sydd yn dechrau ar 15 Mawrth 2021.  Bydd taliadau uniongyrchol prydau ysgol am ddim ar gyfer y disgyblion hyn yn dod i ben o 15 Mawrth 2021.   Sylwer, bydd taliadau ynysu (£3.90 y dydd) yn parhau i'r rhai sy'n cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan yr ysgol neu drwy'r gwasanaeth profi, olrhain & diogelu.

Bydd taliadau uniongyrchol prydau ysgol am ddim yn parhau ar gyfer disgyblion oedran uwchradd ym Mlwyddyn 7, 8, 9 a 10.

Sut i dderbyn taliad

I’r rhieni sydd wedi derbyn taliad am Brydiau ysgol am Ddim yn y gorffennol does dim angen i chi ail ymgeisio. Os nad ydych wedi ymgeisio eisioes am daliad Brydiau ysgol am Ddim, fe fydd angen i chi gwblhau’r ffurflen isod

Fe fydd angen i chi ddarparu’r canlynol:

  • Manylion eich cyfrif banc (rhif cyfrif,cod didoli, enw’r cyfrif)
  • Enw eich plentyn/Enw cyfreithlon eich plentyn
  • Dyddiad geni eich plenty

Noder ni all daliadau gael eu gwneud i gyfrif arall

Pwylslesir y dylid rhoi eich manylion personol mor gynted a phosib er mwyn rhyddhau taliad.

Dylid fod yn wyliadwrus o unrhyw sgamiau yn ymwneud a thaliadau prydiau ysgol

Ni fydd y cyngor byth yn eich ffonio yn gofyn am wybodaeth banc

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglyn a phrydiau ysgol am ddim, ffoniwch:
Tim Cefnogi Ysgolion a Theuluoedd ar 01639 763515 neu e-bost: fsm@npt.gov.uk