Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Financial Support

Cronfa Cadernid Economaidd

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pecyn pellach o gymorth busnes ar gael drwy'r Gronfa Cadernid Economaidd (ERF). Bydd y Gronfa yn darparu cymorth ar ffurf grantiau arian parod i fusnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig sydd naill ai wedi profi / a fydd yn parhau i gael effaith negyddol sylweddol oherwydd cyfyngiadau parhaus Covid-19. 

Bydd y grantiau'n helpu i dalu costau gweithredu (ac eithrio cyflogau staff) ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Mai 2021 a 30 Mehefin 2021, a effeithiwyd yn uniongyrchol gan y cyfyngiadau oedd ar waith o ddechrau'r cyfnod.

Yn benodol, bydd y Gronfa yn cefnogi busnesau sydd naill ai:
a) Wedi gorfod aros ar gau oherwydd y cyfyngiadau parhaus rhwng 1 Mai 2021 a 30 Mehefin 2021
b) Wedi methu agor dan do rhwng 1 Mai 2021 ac 17 Mai 2021
c) Yn lleoliad sy'n darparu'n unswydd ar gyfer priodasau a digwyddiadau sydd â chyfyngiad rheoleiddiol o 30 o westeion (ond sy'n gallu dal llawer mwy dan amgylchiadau arferol)
d) Yn fusnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthu gan fusnesau sy'n perthyn i gategorïau a), b) a/neu c)

AC (mae hyn yn berthnasol i bob un o’r uchod):

Wedi profi effaith negyddol sylweddol drwy leihad o 60% neu fwy mewn trosiant ym mis Mai a Mehefin 2021 o'i gymharu â mis Mai a mis Mehefin 2019 a achoswyd yn uniongyrchol gan gyfyngiadau parhaus COVID-19.

Bydd y grant yn agored i geisiadau o'r wythnos sy'n dechrau ar 31 Mai 2021 a bydd yn cau am 5pm ar 30 Mehefin 2021.

Gweinyddir y Gronfa mewn dwy ran; bydd cymorth i fusnesau â throsiant yn fwy na £85,000 yn cael ei ddarparu'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru; bydd cymorth i fusnesau â throsiant o lai na £85,000 yn cael ei weinyddu gan awdurdodau lleol. Dylai lefelau trosiant fod ar gyfer blwyddyn fasnachu arferol neu'n amcangyfrif os dechreuodd y busnes ar ôl mis Mawrth 2020.

Mae'r Canllawiau hyn yn ymwneud â'r cymorth i fusnesau sydd â throsiant o lai na £85,000 a weinyddir gan Awdurdodau Lleol.

Gallwch ddefnyddio'r offeryn hwn i wirio eich cymhwysedd ar gyfer y pecyn pellach hwn o gymorth.

Ffurflen Cais a Arweiniad Gronfa Cadernid Economaidd
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
docx Ffurflen Cais
39 KB
docx Arweiniad
38 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete
Privacy Notice