Strategaeth Dadgarboneiddio ac Ynni Adnewyddadwy

Ar 30 Ebrill 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod argyfwng o ran yr hinsawdd. Yng Nghymru, tynnodd y cyhoeddiad hwnnw sylw at faint ac arwyddocâd y dystiolaeth ddiweddaraf ynghylch y newid yn yr hinsawdd a'r protestiadau diweddar ynghylch yr hinsawdd ar draws y Deyrnas Unedig.

Mae mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd yn galw am weithredu ar y cyd, ac mae gan bob cymuned, busnes a gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru rôl i'w chwarae. Drwy wneud penderfyniad o'r fath, mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio y bydd yn sbarduno ton o weithredu gartref a thramor.

Mae amrywiaeth o ddyletswyddau cyfreithiol wedi'u gosod ar Gyngor Castell-nedd Port Talbot. Mae'r rhain yn cynnwys datblygiad economaidd, stiwardiaeth briodol ar arian cyhoeddus a sicrhau gwerth am arian. Mae'r Cyngor hefyd yn arweinydd cymunedol, yn ogystal â bod yn dirfeddiannwr, yn gyflogwr, yn gorff rheoleiddio ac yn ddarparwr gwasanaethau. 

Mae'n orfodol, felly, bod y Cyngor yn arwain trwy esiampl ac yn parhau i ymrwymo i wneud cyfraniad teg at leihau allyriadau carbon er mwyn helpu i gyflawni targedau cenedlaethol. Yn rhyngwladol, mae cyfyngu ar y newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol yn cael ei weld fel yr un mater unigol mwyaf difrifol mae cymdeithas yn ei wynebu. Mae mynd i'r afael â hyn yn galw am weithredu ar y cyd, ac mae gan y Cyngor rôl bwysig i'w chwarae yn hyn o beth.

Mae'r Strategaeth Dadgarboneiddio ac Ynni Adnewyddadwy (DARE) yn amlinellu gweledigaeth drosfwaol ac amcanion y Cyngor, yn cyflwyno'r hyn mae'r Cyngor eisoes wedi'i gyflawni ac yn nodi'r cyfleoedd a allai fodoli i'r dyfodol. Mae'r ddogfen, felly, yn rhan annatod o ymgyrch gynaliadwyedd gyffredinol y Cyngor a bydd fframwaith y cynllun gweithredu cysylltiedig yn cynorthwyo'r Cyngor i gyflawni ei ddyheadau o ran lleihau ôl-troed carbon.  

Cymeradwyodd Pwyllgor Craffu Cabinet/Cabinet y Cyngor y Strategaeth DARE ar 21 Mai 2020, er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn cyflwyno strategaeth a chynllun gweithredu clir mewn perthynas â'r Agenda Newid yn yr Hinsawdd / Dadgarboneiddio.

Lawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Strategaeth Dadgarboneiddio ac Ynni Adnewyddadwy
3.20 MB