Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Diwrnod y Lluoedd Arfog 2021

Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog yn digwydd bob blwyddyn ar ddydd Sadwrn olaf mis Mehefin. Dyma’r dydd pan fydd y wlad i gyd yn dod ynghyd i ddangos ein cefnogaeth i bawb sy’n rhan o gymuned y Lluoedd Arfog: yn filwyr sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd, teuluoedd milwrol, cyn-filwyr, milwyr wrth gefn a chadetiaid.

Fel arfer, trefnir digwyddiadau fel gorymdeithiau, arddangosfeydd a chyngherddau’n lleol a chenedlaethol i nodi’r diwrnod. Llynedd, oherwydd cyfyngiadau Covid-19, bu’n rhaid i weithgareddau ddigwydd yn ‘ddigidol’ gyda’r holl gynnwys, teyrngedau a gwybodaeth yn cael ei roi ar lein ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

Er bod cyfyngiadau’n dechrau llacio, rhaid i ni barhau i ddilyn canllawiau presennol Llywodraeth Cymru sy’n berthnasol i ddigwyddiadau a chynulliadau cyhoeddus. Felly, unwaith eto yng Nghastell-nedd Port Talbot, mae Diwrnod y Lluoedd Arfog eleni’n cael ei nodi’n ‘rhithwir’ drwy gyfrwng y tudalennau gwe hyn a’n sianelau cyfryngau cymdeithasol.

Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at y tudalennau gwe hyn ac i bawb sy’n gwneud ymdrech arbennig i nodi Diwrnod y Lluoedd Arfog 2021 yn ddiogel yn eu ffordd eu hunain.

Yn 2013, fe wnaeth Cyngor Castell-nedd Port Talbot a nifer o bartneriaid arwyddo Cyfamod y Lluoedd Arfog gyda’r nod o gefnogi cymuned y lluoedd arfog yn lleol.

Fe wnaeth pob awdurdod lleol yng Nghymru lofnodi’r Cyfamod, ac mae gan bob awdurdod ei Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog ei hun. Mae’r rôl, a ysgwyddir gan aelod etholedig, yn cynrychioli ac yn ‘hyrwyddo’ buddiannau cymunedau lluoedd arfog lleol ac yn gweithredu fel un pwynt cyswllt.

Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog yng Nghastell-nedd Port Talbot yw’r Cynghorydd Chris James. Ymunodd y Cynghorydd James â’r Llynges Frenhinol yn 1990. Pan oedd yn gweithio yn y Gweithredoedd Llyngesol, gwasanaethodd mewn cyrchoedd yn Sierra Leone ac Afghanistan cyn gadael yn 2005 ar ôl iddo gael ei anafu yn ei waith.

Mae’r Cynghorydd Chris James wedi recordio’r neges hon ar gyfer Diwrnod y Lluoedd Arfog 2021

Dysgu mwy am Gyfamod y Lluoedd Arfog yn CnPT

Dan mgylchiadau arferol, byddai’r Maer yn mynychu ac yn cadeirio sawl digwyddiad cyhoeddus ar gyfer Diwrnod y Lluoedd Arfog. Eleni, mae Maer Castell-nedd Port Talbot, y Cynghorydd Warman wedi recordio’r neges fideo arbennig hon i dalu teyrnged i’n Lluoedd Arfog ddoe a heddiw. 

Er nad ydym gyda’n gilydd yn gorfforol eleni eto i nodi Diwrnod y Lluoedd Arfog, bydd y wefan swyddogol yn rhoi mwy o gyfleoedd i chi fod yn rhan o’r dydd a dysgu mwy am y rheswm y mae mor bwysig.

Hefyd, ar y sianelau cyfryngau cymdeithasol swyddogol isod, mae cyfle i glywed gan bersonél ymhob cwr o’r byd, cael mynediad ecsgliwsif tu ôl i’r llenni a mwy!

Ymunwch ar Facebook a Twitter drwy gydol y dydd i gael rhaglen o weithgareddau ar lein gan gynnwys sesiwn holi ac ateb gyda phersonél milwrol a pherfformiadau gan fandiau milwrol.

Rhannwch eich lluniau gan ddefnyddio #ArmedForcesDay ar eich postiadau. 

Mae #SaluteOurForces yn ffordd syml y gall unrhyw un dalu teyrnged i gymuned Lluoedd Arfog Prydain am eu gwaith caled, eu hymroddiad a’u hymdrechion i’n cadw ni’n ddiogel yn y DU ac ar draws y byd. I ymuno, anfonwch lun neu fideo ohonoch chi eich hun neu eich ffrindiau a chydweithwyr yn saliwtio! Dysgwch sut i anfon eich delweddau

Hefyd, os ydych chi’n adnabod rhywun yng nghymuned y Lluoedd Arfog, boed nhw’n gwasanaethu nawr neu’n gyn-filwyr, gallech anfon neges atyn nhw, neu roi galwad i ddangos eich cefnogaeth am eu gwaith

Dydd Sadwrn Mehefin 26 am 6pm - trwy gwylio Facebook yn fyw

Mair gantores ddawnus a’r seren ar ei phrifiant o Gastell-nedd, Kirsten Orsborn yn wyneb cyfarwydd yn Theatr y Dywysoges Frenhinol yng Nghanolfan Ddinesig Port Talbot. Rydym wrth ein bodd fod Kirsten wedi gallu recordio cyngerdd bach i ni.

Bu Kirsten Orsborn yn canu a pherfformio ers ei bod hi’n chwech oed! Ar hyd y blynyddoedd, perfformiodd ar hyd a lled y wlad mewn theatrau, neuaddau cyngerdd, parciau gwyliau, gwestai, llongau pleser a hefyd yr Ysbyty Brenhinol yn Chelsea. Yn 2014, mabwysiadwyd Kirsten yn swyddogol gan y Môr-filwyr Brenhinol fel Anwylyn y Lluoedd Newydd iddyn nhw.

Ar Ddydd y Cofio 2018, ‘mabwysiadwyd’ Kirsten fel ‘Anwylyn’ Apêl Pabi’r Lleng Brydeinig mewn seremoni swyddogol yn Abertawe. Mae hi bellach yn noddwr balch o ddwy elusen a leolir yn yr Alban: ‘Minds at War’ a ‘The Homeless Veterans Project’.  Teithiodd Kirsten o gwmpas yr Alban i gefnogi cyn-filwyr ym mis 2019, gan berfformio yn Abaty Paisley a gwersylloedd milwrol, gan ddiddanu milwyr presennol a chyn-filwyr oedd wedi ymddeol.

Gwahoddwyd Kirsten i Ynysoedd Falkland i ganu i’r milwyr a chyn-filwyr i gefnogi elusen Liberty Lodge, sy’n helpu cyn-filwyr i ymweld â’r Falklands i dalu teyrnged i gyd-filwyr a laddwyd.

http://www.kirstenorsbornofficial.co.uk/

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi diolch i'r fyddin am ei gefnogaeth amhrisiadwy wrth sefydlu rhaglen frechu'r ardal.

Defnyddiwyd y Llu Cymorth Brechu (VSF), a dynnwyd yn bennaf o'r RAF ond gyda Thechnegwyr Meddygaeth Brwydro o'r Fyddin, ym mis Ionawr i roi benthyg ystod o sgiliau ac arbenigedd wrth ateb yr heriau rhyfeddol sy'n wynebu'r GIG wrth weithio ar gyflymder a graddfa mewn danfon brechiad.

Uchod: Aelodau o Llu Cymorth Brechu’r fyddin yn Ysbyty Maes y Bae.  Louise Platt, SBUHB Pennaeth Gweithrediadau Rhaglen Frechu Covid-19, Swyddog Hedfan, Compton-Davies ac Dorothy Edwards, SBUHB Cyfarwyddwr Rhaglen Brechu Covid

Uchod: Aelodau o Llu Cymorth Brechu’r fyddin yn Ysbyty Maes y Bae. Louise Platt, SBUHB Pennaeth Gweithrediadau Rhaglen Frechu Covid-19, Swyddog Hedfan, Compton-Davies ac Dorothy Edwards, SBUHB Cyfarwyddwr Rhaglen Brechu Covid

 

Mae pawb wedi gwneud cyfraniad sylweddol at lwyddiant y rhaglen frechu gyda chleifion yn dweud pa mor gyfeillgar a chymwynasgar y mae personél milwrol wedi bod a pha mor falch ydyn nhw o'u gweld yn gwasanaethu yn lleol.

Yn flaenorol, roedd y fyddin wedi darparu cymorth amhrisiadwy yn ystod y pandemig ar ôl chwarae ei ran wrth sefydlu rhaglen brofi Covid Bae Abertawe y llynedd a gweithio ochr yn ochr â'r Bwrdd Iechyd i sefydlu ysbytai maes yn ogystal â llawer o agweddau arall ar ein hymateb COVID.

Arweiniodd Cadeirydd SBUHB, Emma Woollett, a’r Prif Swyddog Gweithredol, Mark Hackett, y diolch mewn cyflwyniad i’r VSF yn Ysbyty Maes y Bae Ddydd Mercher, 21 Ebrill.

Dywedodd Emma Woollett: “Mae ymweld â’n MVCs wedi bod yn un o’r gweithgareddau mwyaf pleserus rydw i wedi’u gwneud fel cadeirydd gan fod yr awyrgylch yn wych a’r adborth mor gadarnhaol.

“Mae’r trefniadaeth a’r darpariaeth effeithiol, a ddygwyd gan y fyddin, wedi bod yn rhagorol - yn aml wrth wynebu newid cyflenwad ac arweiniad sydd wedi gofyn am ddiwygiadau cyflym ac aml ar fyr rybudd.

“Mae eu harloesedd a’u syniadau newydd wedi arwain at welliant parhaus o ran darparu brechlyn, o fewn MVCs a thu allan mewn prosiectau fel yr immbulance.

“Mae’r rhai sy’n cyrraedd y canolfannau brechu wedi cael cefnogaeth a thawelwch meddwl, nid yn unig am y pigiad, ond o amgylch yr archeb, y trefniadau teithio, y llif drwy’r MVC a’r balchder o gael cefnogaeth leol gan ein lluoedd arfog.

“Mae pawb wedi gwneud cyfraniad sylweddol i'r llwyddiant hwn. Ac rydym yn hynod ddiolchgar am eu cefnogaeth. Maent wedi integreiddio'n llwyr i'r gwasanaeth trwy fod yn hyblyg, yn addasadwy ac yn arloesol, ac rydym wedi mwynhau gweithio gyda nhw yn fawr. "

Gan ychwanegu ei ddiolch i’r fyddin dywedodd Mark Hackett: “Rwy’n cymeradwyo eu proffesiynoldeb, eu sgiliau a’u hegni wrth roi’r rhaglen frechu at ei gilydd.

“Maen nhw'n gadael mewn lle llawer gwell nag y byddem ni wedi bod heb eu cymorth nhw. Yn y blynyddoedd i ddod, rwy’n gobeithio y byddant yn edrych yn ôl ar eu hamser gyda ni ac yn cydnabod y cyfraniad a wnaethant tuag at gadw ein cymdeithas yn ddiogel a lleihau’r niwed y mae’r pandemig ofnadwy hwn wedi’i achosi i bobl.”

Uchod (chwith i'r dde): Prif Swyddog Gweithredol SBUHB Mark Hackett,  Swyddog Hedfan Compton-Davies a Chadeirydd SBUHB, Emma Woollett

Uchod (chwith i'r dde): Prif Swyddog Gweithredol SBUHB Mark Hackett, Swyddog Hedfan Compton-Davies a Chadeirydd SBUHB, Emma Woollett

Ymgymerodd personél milwrol â llawer o rolau, gan gynnwys dyletswyddau cyffredinol fel maes parcio a llif traffig, cwrdd a chyfarch, llifo o fewn y safleoedd, dyletswyddau gweinyddu a derbynnydd, a dyletswyddau trin galwadau, yn ogystal â rolau arweinyddiaeth glinigol ym Margam ac imiwneiddio, sydd wedi bod amhrisiadwy

Dywedodd Dorothy Edwards, Cyfarwyddwr y Rhaglen Frechu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe: “Roeddem yn wynebu tasg enfawr ac fe wnaeth y fyddin ein helpu i sefydlu ein systemau i weithio'n effeithlon iawn. Maent wedi bod yn hynod ymroddedig ac ymroddedig, ac mae ein timau brechu wedi mwynhau gweithio ochr yn ochr â nhw yn fawr.

“Hoffwn ddiolch i bob un ohonyn nhw am eu hamser dros y pedwar mis diwethaf ac am y cyfraniad maen nhw wedi'i wneud.

“Rydyn ni ar waith, ac mae ein systemau’n llifo’n braf nawr, ac rydyn ni’n cydnabod bod ganddyn nhw swydd i’w gwneud a dymuno’n dda iddyn nhw ddychwelyd i’w rolau.”

Dywedodd y Swyddog Hedfan, Compton-Davies, a oedd yn allweddol wrth ddylunio estyniad Bay MVC: “Roedd pawb eisiau dod i daro’r llawr, ac fe wnaethant gyflawni tasgau yn dda iawn o ddyletswyddau maes parcio, ar y dechrau, yna ymlaen i’r dderbynfa, llif a mewnbwn gweinyddol, i weinyddu'r brechlyn a goruchwylio'r brechwyr. ”

O ran y penderfyniad i adleoli dywedodd: “Rwy’n credu’n gryf, fel y cytunwyd gan y Bwrdd Iechyd, fod Bae Abertawe bellach yn hunangynhaliol ac y gall y GIG gynnal y gweithrediad hon ar eu pen eu hunain.

“Rydyn ni wedi mwynhau amser yn fawr yma, mae pawb wedi gofalu amdanom yn aruthrol, ac rydyn ni wedi bod yn ffodus iawn ein bod ni wedi bod gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Maent wedi gofalu amdanom o'r dechrau i'r diwedd ac mae wedi bod yn amgylchedd gwaith cynhyrchiol a chadarnhaol iawn. Mae hi wedi bod yn wych."

Golwg (a chlust) yn ôl ar sut yr helpodd cerddorion o Gerddorfa Salon yr RAF ddiddanu staff y GIG a thawelu nerfau pobl gafodd eu brechiadau cyntaf yn Orendy Margam fis Ionawr.

Fideo drwy garedigrwydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Anfonodd y Llu Awyr Brenhinol 68 o bersonél i bob cwr o Gymru i gefnogi rhaglen frechu Llywodraeth Cymru a GIG Cymru. Gweithiodd cerddorion yr RAF mewn timau ochr yn ochr â staff meddygol Amddiffyn a staff GIG yn ystod misoedd cyntaf y rhaglen.

Dysgwch ragor am Wasanaethau Cerddoriaeth yr RAF

facebook.com/RoyalAirForceMusic

www.instagram.com/royalairforcemusic/