Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Canfasiad Cofrestru Etholiadol 2021

Mae’n ofynnol i ni gadw ein gofrestr o etholwyr cymwys yn gyfredol. O fis Gorffennaf bob blwyddyn, byddwn yn cysylltu â phob cartref i gael gwybod a yw’r manylion ar y gofrestr etholiadol yn gywir.

Efallai y cysylltir â’ch cartref drwy:

 • e-bost
 • ffôn
 • post

Os ydych wedi derbyn e-bost wrthon ni, mae hwn yn ddilys a mae’r linciau yn ddiogel i defnyddio.

Annual Canvass website - Welsh

Os oes arnoch angen diweddaru eich manylion ar y gofrestr etholiadol, mae’n bwysig I chi ateb cyn gynted ag y bo modd – mae hyn yn golygu na fydd rhaid anfon llythyr atgoffa.

Atebwch ar-lein, os gwelwch yn dda, os gellwch, gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y ffurflen a anfonwyd atoch.

Mae’n cymryd ond ychydig o funudau ar-lein:

 • Cam Un - Ymwelwch â’r wefan: Diweddaru eich Manylion
 • Cam Dau - Rhowch eich cod diogelwch unigryw e.e.
  • Rhan 1: 12345678
  • Rhan 2: 54321
 • Cam Tri - Diweddarwch gwybodaeth am eich aelwyd a’i gyflwyno. Rhowch enwau a chenedligrwydd pawb sy’n byw yn y cyfeiriad hwn.

Os byddwch yn ychwanegu unrhyw bobl newydd bydd angen iddynt hwy hefyd gwblhau cais cofrestru. Gallant wneud hyn yn Cofrestru I Bleidleisio.

Sylwch, os gwelwch yn dda: 

Mae’r gyfraith yng Nghymru wedi newid – yn awr caiff pobl ifanc 14-16 mlwydd oed a phobl dramor gymwys, sy’n byw yng Nghymru, gofrestru I bleidleisio.

Drwy gofrestru i bleidleisio, gall person ifanc yn awr gymryd rhan yn etholiadau’r Senedd a Llywodraeth Leol (o Mai 2022 ymlaen) pan fydd yn 16 mlwydd oed

Drwy gofrestru i bleidleisio, gall dinesydd tramor, sy’n 16 mlwydd oed neu hŷn, gymryd rhan yn etholiadau’r Senedd a Llywodraeth Leol (o Mai 2022 ymlaen)

Llawrlwytho

 • Canfasiad Cofrestru Etholiadol 2021 (JPG 115 KB)

Ceir llawer o wybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â chofrestru I bleidleisio ar wefan y Comisiwn Etholiadol

I gysylltu â’n Tîm Gwasanaethau Etholiadol ewch i: etholiadau@npt.gov.uk
Os ydych eisiau cysylltu gan ffon, rhowch galwad i ni ar 01639 763330

Sylwch fod ein gorchudd swyddfa yn gyfyngedig. Byddwn yn ymdrechu I ddod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl.

Bydd y ffurflenni’n cael eu hanfon dros ur wythnos nesaf. Arhoswch tan 31 Awst cyn cysylltu os nad ydych wedi derbyn ffurflen – dylech dderbyn un yn yr wythnosau nesaf.

Mae’r gyfraith yn ei gwneud yn gorfodol i’r cyngor sicrhau bod y gofrestr etholiadol yn cael ei diweddaru drwy ysgrifennu at bob aelwyd yn yr ardal yn flynyddol. Mae’r rhain yn nodi pobl y mae angen iddynt gofrestru fel y gallant gymryd rhan mewn etholiadau yn y dyfodol.

Dylech ddilyn y camau syml a nodir ar y ffurflen. Bydd ddilyn y camau hyn yn sicrhau eich bod yn cael eich cofrestru I bleidleisio yn eich cyfeiriad newydd.

Mae’r gyfraith yn mynnu ein bod yn anfon ffurflen ganfasio bob blwyddyn. Os nad ydych chi’n ateb, rhaid I ni anfon nodyn atgoffa atoch. Ymatebwch i’r ffurflen cyn gynted â phosibl fel nad oes rhaid I ni anfon negeseuon atgoffa.

Mae’r gyfraith etholiadol yng Nghymru wedi newid – gall pobl ifanc 14 i 16 oed bellach gofrestru I bleidleisio gan fod yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau’r Llywodraeth Leol ar 5 Mai 2022, felly mae’n bwysig ein bod yn casglu’r wybodaeth yma.

Mae’r gyfraith etholiadol yng Nghymru wedi newid – bydd dinasyddion tramor cymwys dros 16 oed yn gallu pleidleisio yn etholiadau’r Senedd. Cynhelir etholiadau nesaf y Llywodraeth Leol ar 5 Mai 2022, felly mae’n bwysig ein bod yn casglu’r wybodaeth hon.

Mae’n ofyniad cyfreithiol i gofrestru i bleidleisio. Chi sydd i benderfynu a ydych yn pleidleisio mewn etholiad. Cofiwch y gall peidio â chofrestru I bleidleisio effeithiol ar eich sgôr credyd wrth i’r cwmniau credyd wirio yn erbyn y gofrestr etholiadol.