Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwybodaeth i Rieni


Mae Cynnig Gofal Plant Cymru yn darparu hyd at 30 awr yr wythnos o ofal plant ac addysg gynnar sy’n cael ei ariannu gan y llywodraeth ar gyfer rhieni cymwys sy’n gweithio ac sydd â phlant 3-4 oed, hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Mae’r cynnig ar gael i blant o’r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd tan y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair oed, pryd byddan nhw’n cael cynnig lle amser llawn mewn addysg.

Mae’r Cynnig yn gyfuniad o’r ddarpariaeth Cyfnod Sylfaen Meithrin (FPN) sydd ar gael i bob plentyn 3 a 4 oed, a gofal plant ychwanegol wedi’i ariannu.

Mae pob cais am y Cynnig Gofal Plant yn cael ei brosesu gan dîm Gofal Plant Cyngor Castell-nedd Port Talbot.


Pwy sy'n gymwys?

I fod yn gymwys ar gyfer y Cynnig Gofal Plant, rhaid i chi fodloni’r amodau canlynol:

  • Yn byw yn Nghastell-nedd Port Talbot
  • Bod â phlentyn 3 neu 4 oed
  • Ennill ar gyfartaledd isafswm wythnosol sy’n cyfateb i 16 awr o’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol (NMW) neu’r cyflog byw cenedlaethol (NLW), neu fwy, ond llai na £100,000 per year.

Os ydych chi mewn teulu un rhiant, mae angen eich bod chi’n gweithio, ac os ydych chi mewn teulu dau riant, mae angen i’r ddau ohonoch chi fod yn gweithio.

Os ydych chi’n hunangyflogedig neu ar gontract oriau sero, mae angen i chi fedru profi hynny trwy ddarparu’r dogfennau perthnasol.

Sut mae’r cynnig yn gweithio  

Gall plentyn sy’n troi’n 3 oed rhwng: Gael mynediad i’r Cynnig o:
2 Medi 2020 - 3 Ionawr 2021

Dymor y gwanwyn (4 Ionawr ymlaen)

4 Ionawr 2021 - 24 Ebrill 2021

Dymor yr haf (25 Ebrill ymlaen)

25 Ebrill 2021 - 31 Awst 2021

Dymor yr hydref (1 Medi ymlaen)


Sylwer y bydd y cynnig yn cychwyn o ddiwrnod cyntaf y tymor ysgol a bennwyd gan yr Awdurdod Lleol.

Sut mae gwneud cais

I wneud cais mae angen i chi gwblhau ffurflen gais ar-lein.

Peidiwch â gwneud cais am y cynnig fwy na 12 wythnos cyn dyddiad cychwyn eich plentyn, os gwelwch yn dda. Bydd unrhyw geisiadau a ddaw i law cyn y 12 wythnos yn cael eu gwrthod a bydd rhaid cyflwyno cais newydd.

Cyn cyflwyno cais

Cyn cychwyn ar eich cais, dilynwch y camau isod:

Cam 1

Gwiriwch gyda’r darparw(y)r gofal plant rydych chi wedi eu dewis i sicrhau eu bod nhw wedi cofrestru i fod yn ddarparwr i’r Cynnig Gofal Plant yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Cam 2

Gan fod dim modd cadw’r ffurflen gofrestru yma, gofalwch fod yr wybodaeth ganlynol wrth law cyn i chi gychwyn a bod yr holl ddogfennau wedi’u cadw ar ffurflen PDF neu ffeiliau delweddau cyn dechrau’r cais.

  • Sgan/ffotograff o dystysgrif geni eich plentyn
  • Sganiau/ffotograffau o slipiau cyflog tri mis diwethaf y rhiant
  • Sgan/ffotograff o brawf preswyliaeth (e.e. datganiad diweddaraf treth y cyngor, datganiad banc, bil cyfleustodau, dogfen(nau) yswiriant)
  • Oriau a diwrnodau’r darparwyr gofal plant y cytunwyd arnynt
  • Manylion cyswllt cyflogwr, gan gynnwys: Cyfeiriad, rhif ffôn ac e-bost
  • Sgan/ffotograff o unrhyw lythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau neu lythyr gan y cyflogwr presennol a fyddai’n golygu bod rhieni’n gymwys i dderbyn y Cynnig Gofal Plant os nad ydynt mewn gwaith ar hyn o bryd.

Cam 3

Cwblhewch y ffurflen gais ar-lein isod.

Gwirio Cymhwyster a Gwneud Cais

Gwiriwch eich bod chi’n gymwys, a chyflwyno’r cais

Mae’n bwysig eich bod chi’n rhoi gwybod i ni ar unwaith os bydd yr oriau gofal plant yn newid, os byddwch chi’n newid i ddarparwr arall, neu os bydd eich cyfeiriad neu eich amgylchiadau gwaith yn newid. Os na fyddwch yn rhoi gwybod i ni, gallai’r arian ar gyfer y Cynnig gael ei golli.

Mae’n bosib y byddwch yn derbyn e-bost oddi wrthym ni, o bryd i’w gilydd, i gadarnhau bod eich amgylchiadau heb newid.

Rhagor o wybodaeth

Ymweld â safle Cynnig Gofal Plant Cymru Llywodraeth Cymru. 

Cynnig Gofal Plant - Hysbysiad Preifatrwydd Mai 2019

  • Cynnig Gofal Plant - Hysbysiad Preifatrwydd Mai 2019 (DOCX 161 KB)

Cysylltu â ni

Ffoniwch Dîm Cynnig Gofal Plant Castell-nedd Port Talbot ar 01639 873018 neu e-bostiwch childcareoffer@npt.gov.uk