Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cynllun Taliadau Arbennig (£500) y Gweithlu Gofal Cymdeithasol

Am y cynllun

Cyflwynwyd y cynllun gan Lywodraeth Cymru i gydnabod a gwobrwyo gwaith caled ac ymroddiad staff gofal cymdeithasol sydd wedi darparu gofal hanfodol i'n dinasyddion mwyaf diamddiffyn yn ystod cyfnod mwyaf heriol pandemig COVID-19.

Mae'r cynllun ar gyfer staff mewn cartrefi gofal cofrestredig a gwasanaethau gofal cartref, ac mae'n cynnwys cynorthwywyr personol (CP). Gall unigolyn dderbyn un taliad yn unig ac mae'n rhaid ei fod wedi gweithio mewn rôl gymwys yn ystod y cyfnod rhwng 15 Mawrth a 31 Mai.

Rhoddir taliad cyfradd safonol untro o £500.

Gallwch weld manylion llawn y cynllun ar wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/cynllun-taliadau-arbennig-y-gweithlu-gofal-cymdeithasol

Sut i hawlio

Bydd y cyngor yn gweithredu'r cynllun ar ran Llywodraeth Cymru i'r rheini a ddarparodd ofal personol yng Nghastell-nedd Port Talbot rhwng 15 Mawrth a 31 Mai 2020. Os ydych chi'n weithiwr gofal cymdeithasol ac yn meddwl eich bod yn gymwys, cysylltwch â'ch cyflogwr yn y lle cyntaf.

Darparwyr gofal cymdeithasol

Byddwn yn cysylltu â'r holl ddarparwyr gofal cymwys yn uniongyrchol i esbonio sut y gall eich staff hawlio'r taliad, a sut caiff taliadau eu gwneud.

Os ydych yn ddarparwr gofal cymdeithasol a heb dderbyn unrhyw wybodaeth gennym am y cynllun, e-bostiwch carerpayment@npt.gov.uk .

Staff Cyngor CNPT

Bydd AD yn cysylltu â staff gofal cymdeithasol cymwys sy'n cael eu cyflogi gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot yn uniongyrchol ac yn gofyn iddynt gwblhau'r ffurflenni perthnasol i hawlio'r taliad.

Cynorthwywyr personol

Bydd y cyngor neu'r darparwr cyflogres taliadau uniongyrchol yn cysylltu â chynorthwywyr personol yn uniongyrchol i esbonio sut i hawlio'r taliad a sut caiff y taliad ei wneud.

Os ydych chi'n gynorthwy-ydd personol a heb dderbyn unrhyw wybodaeth gennym am y cynllun., e-bostiwch carerpayment@npt.gov.uk .

Rhaid cyflwyno'r holl ffurflenni i ni erbyn dydd Gwener 4 Medi 2020.

Cwestiynau Cyffredin

I weld rhestr lawn o gwestiynau cyffredin, ewch i: https://llyw.cymru/cynllun-taliadau-arbennig-y-gweithlu-gofal-cymdeithasol

Apeliadau

Os ydych am apelio yn erbyn penderfyniad, darllenwch y ffurflenni cyfarwyddyd isod. Dylid e-bostio ceisiadau sydd wedi'u cwblhau at carerappeals@npt.gov.uk
Apeliadau
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
docx Taliad arbennig i weithwyr gofal cymdeithasol Proses apelio
26 KB
docx Taliad Arbennig Llywodraeth Cymru i weithwyr gofal cymdeithasol Cais i Ailystyried
47 KB
docx Taliad Arbennig Llywodraeth Cymru i weithwyr gofal cymdeithasol Ffurflen Apelio Cam 2
75 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Byddwn yn ceisio gwneud y taliadau cyn gynted â phosib ar ôl i ni dderbyn y ffurflenni hawlio wedi'u cwblhau.

I fod yn gymwys am y taliad hwn, mae’n rhaid i staff fod:

  • yn weithiwr cyflogedig mewn cartref gofal cofrestredig neu wasanaeth gofal yn y cartref
  • yn weithiwr gofal asiantaeth
  • yn nyrs asiantaeth sydd wedi gweithio yn yr un lleoliad ers 12 wythnos neu fwy
  • yn gynorthwyydd personol sy’n cael ei dalu drwy daliadau uniongyrchol

ac wedi chwarae rhan bwysig wrth gefnogi’r ddarpariaeth ofal.

Nid yw staff sy’n gweithio fel contractwr/i gontractwr mewn cartref gofal wedi’u cynnwys yn y cynllun hwn.

Datganiad Preifatrwydd

Datganiad Preifatrwydd
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Datganiad Preifatrwydd
423 KB