Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cynllun Gwirfoddoli CNPT

Mae'r broses recriwtio i'n cynllun gwirfoddoli bellach ar agor i bobl sy'n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, mae gwirfoddolwyr wedi chwarae rôl allweddol wrth helpu rhai o'n preswylwyr mwyaf diamddiffyn ochr yn ochr â'n menter Diogel ac Iach. Rydym nawr yn bwriadu adeiladu ar ein banc presennol o wirfoddolwyr i helpu'r rheini nad oes ganddynt gefnogaeth ffrindiau a theulu.

Mae angen gwirfoddolwyr arnom i helpu preswylwyr â thasgau pob dydd na allant wneud eu hunain.

Gallai hyn gynnwys:

  • helpu rhywun gyda'i siopa
  • casglu presgripsiynau meddygol o'r fferyllfa leol
  • Postio post neu fynd â chi rhywun am dro
  • Gwneud galwadau ffôn rheolaidd i wirio bod rhywun yn iawn

Bydd yr holl wirfoddolwyr yn cael hyfforddiant ar-lein cyn dechrau a chânt eu cefnogi'n llawn gan ein Cydlynydd Gwirfoddoli penodol.

Gwneud cais

I wneud cais, cliciwch y ddolen i'n ffurflen ar-lein isod.

Gwneud cais

 

Cwestiynau Cyffredin

Faint o amser y bydd angen i fi ei roi i ddod yn wirfoddolwr?

Eich penderfyniad chi yw faint o amser a pha ddiwrnodau rydych yn ymrwymo iddynt Gallwch nodi hyn ar y ffurflen gais

Beth os oes rhai tasgau fyddwn i ddim yn hoffi eu gwneud?

Gellir cytuno ar unrhyw dasgau yr hoffech chi neu na hoffech chi eu gwneud neu beidio  cyn i chi ddechrau.

A ofynnir i fi fynd y tu mewn i gartref rhywun?

Na. Ni ofynnir i wirfoddolwyr fynd i mewn i gartref person na thorri cyngor iechyd cyhoeddus a roddwyd gan y llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol.

Dwi ddim yn gyrru, alla' i wneud cais o hyd?

Gallwch. Os nad ydych chi'n gyrru gallwn drefnu i chi helpu'r rheini o fewn pellter cerdded i'ch cartref.