Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cynllun ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol COVID-19

Cymorth ariannol i weithwyr gofal y mae gofyn iddynt aros i ffwrdd o'r gwaith oherwydd bod ganddynt COVID-19 neu yr amheuir bod ganddynt y feirws neu am eu bod yn gorfod hunanysnysu

Am y cynllun

Mae'r Cynllun ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol yn cefnogi gweithwyr gofal sydd ond yn cael tâl salwch statudol (TSS) pan fyddant yn absennol neu nad ydynt yn gymwys ar gyfer TSS.

Mae'n darparu cyllid i ganiatáu i gyflogwyr dalu tâl llawn i weithwyr cymwys os na allant weithio oherwydd COVID-19. 

Mae'n cael gwared ar yr anfantais ariannol i weithwyr gofal o orfod aros i ffwrdd o'r gwaith. Bydd hyn yn helpu i ddiogelu'n dinasyddion mwyaf diamddiffyn. 

Mae'r cynllun yn rhedeg tan 31 Awst 2022.

Mae cymhwyster ar gyfer y cynllun yn dibynnu ar:

 • eich rôl
 • mathau o gyflogaeth
 • rhesymau dros absenoldeb
 • pa dâl salwch rydych yn ei gael

Gallwch weld manylion llawn y cynllun ar wefan Llywodraeth Cymru:

https://llyw.cymru/cynllun-ychwanegiad-dal-salwch-statudol-ar-gyfer-covid-19

Sut i hawlio

Byddwn yn gweinyddu'r cynllun ar ran Llywodraeth Cymru i'r staff hynny sy'n darparu gofal cymdeithasol yng Nghastell-nedd Port Talbot. Os ydych chi'n weithiwr gofal cymdeithasol ac yn credu eich bod yn gymwys, cysylltwch â'ch cyflogwr yn y lle cyntaf.

Darparwyr gofal cymdeithasol

Cysylltir â phob darparwr gofal cymwys yn uniongyrchol gennym ni i esbonio sut gallwch gael mynediad at y cynllun ar gyfer eich staff a sut y gwneir taliadau.

Os ydych yn ddarparwr gofal cymdeithasol ac nid ydych wedi derbyn unrhyw wybodaeth gennym am y cynllun, e-bostiwch sspenhancement@npt.gov.uk

Datganiad Preifatrwydd

Llawrlwytho

 • SSP Enhancement Scheme Privacy Statement (DOCX 16 KB)

  m.Id: 26242
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: SSP Enhancement Scheme Privacy Statement
  mSize: 16 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/14718/privacy-statement.docx


Cynllun cymorth hunanynysu

Gall gweithwyr gofal hefyd fod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Hunanynysu os ydynt yn derbyn budd-daliadau.

Cyfrifoldeb yr unigolyn yn unig yw gwneud cais a hawlio naill ai'r taliad hunanynysu neu'r cynllun ychwanegiad at TSS.