Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Pwy sy'n gallu cael taliadau uniongyrchol?

Mae Taliadau Uniongyrchol yn opsiwn ar gyfer unrhyw un yr aseswyd bod ganddo angen gofal cymdeithasol cymwys.

Gall hyn gynnwys:

  • Rhieni a gofalwyr 16 oed neu'n hŷn.
  • Pobl â chyfrifoldeb rhiant ar gyfer plentyn ag anableddau.
  • Oedolion ag anableddau dysgu neu broblemau iechyd meddwl.
  • Oedolion hŷn â namau corfforol neu synhwyraidd.

Os ydych chi, neu'r person rydych yn ei gynrychioli eisoes yn derbyn gwasanaeth, gallwch gysylltu â'ch gweithiwr cymdeithasol ac esbonio bod gennych ddiddordeb mewn derbyn eich cefnogaeth drwy daliad uniongyrchol.

Os nad ydych chi wedi cael eich asesu, bydd angen i chi gael asesiad gwaith cymdeithasol i benderfynu a ydych chi'n gymwys ar gyfer gwasanaethau.

Gallwch ofyn am asesiad trwy gysylltu â Thîm Pwynt Cyswllt Unigol Castell-nedd Port Talbot (PCU), sy'n cynnwys y Gwasanaethau i Oedolion ac i Blant.

PCU
01639 686812 01639 686812 voice +441639686812