Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Pa gymorth ariannol sydd i ni?

Eithriad Treth y Cyngor

Gall preswylwyr na allant ddychwelyd i'w cartrefi oherwydd eu bod yn anghyfannedd wneud cais am eithriad treth y Cyngor llawn. Ffoniwch 01639 686188 neu e-bostiwch council.tax@npt.gov.uk

Ar hyn o bryd rydym yn casglu gwybodaeth am yr holl eiddo lle mae'r llifogydd wedi effeithio arnynt.  Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, darparwch eich manylion cyswllt yma.  Bydd hyn yn ein helpu i nodi pa ddeiliaid tai fydd yn derbyn eithriad rhag y dreth gyngor

Grant Llywodraeth Cymru

Mae cymorth ar gael i aelwydydd:

  • lle mae Storm Christoph neu'r llifogydd gwaith mwyngloddio Sgiwen wedi achosi difrod i tu mewn i'r cartrefi. Neu
  • sydd wedi cael eu symud gan y Cyngor, Awdurdod Glo neu wasanaeth brys eraill am fwy na 24 awr

Gall aelwydydd yr effeithiwyd arnynt wneud cais am daliad o £500 (i'r rhai sydd ag yswiriant) neu £1,000 (i'r rhai heb yswiriant).

Bydd BACS yn talu pob taliad yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc.   Gallwch uwchlwytho lluniau o'r difrod tu fewn i'ch tŷ i gynorthwyo'r cais os oes gennych chi nhw ar gael - nid yw hyn yn orfodol. Gallwch wneud cais yma:

Gwnued cais ar-lein

Cymorth Llifogydd yr Awdurdod Glo

Yr ydym wedi llunio pecyn cymorth sydd ar gael i bawb yn Sgiwen sydd wedi dioddef llifogydd allanol.     Mae dwy agwedd:

  1. Cymorth ar unwaith i glirio ardaloedd allanol o amgylch eiddo o mwd a malurion. Bydd criwiau'n dechrau ar y safle ddydd Llun 1 Chwefror yn Sunnyland Crescent ac yna'n symud i Jiwbilî Crescent, Ucheldiroedd, Ffordd Dinefwr, Cwty-Y-Clafdy a'r ardaloedd cyfagos cyn cychwyn ym Mharc Goshen ddydd Llun 8 Chwefror pan fydd y mynediad dros dro newydd ar gael.
  2. Cymorth i adfer gerddi ac ardaloedd y tu allan yn ôl i'r ffordd yr oeddent cyn y llifogydd. Mae hyn yn cynnwys pethau fel paneli ffensys, tyllau glaswellt, graean neu graciau mewn tramwyfeydd hyd at gyfanswm o £500 o ddeunyddiau.

Os hoffech gofrestru ar gyfer y cymorth ymarferol hwn, ffoniwch linell gymorth y preswylwyr ar 0800 2884268 a byddwn wedyn yn rhoi gwybod i chi pryd y gall y criw fod ar y safle i glirio ac yna i drafod eich dewisiadau ar gyfer adfer yr ardd.

Gweld mwy o wybodaeth am sut i gael gafael ar y cymorth hwn.

Costau Llety Dros Dro

Gallwch gysylltu â thîm cyswllt cymunedol yr Awdurdod Glo i Sgiwen ar 0800 2884268 neu lenwi'r ffurflen yma https://www2.groundstability.com/skewen/ i gael gwybodaeth am ad-daliad am gostau llety a gafwyd oherwydd yr ymgiliad.

  • Ar gyfer preswylwyr Sunnyland Crescent ac eiddo gwag eraill yr effeithir arno, mae hyn yn cwmpasu'r cyfnod hyd at a chan gynnwys noson 28 Ionawr 2021.
  • Ar gyfer trigolion Parc Goshen, mae hyn yn cwmpasu'r cyfnod hyd at a chan gynnwys y noson pan gaiff mynediad ei adfer i Barc Goshen. Ar hyn o bryd disgwyliwn i hyn fod ddydd Gwener 5 Chwefror 2021.

Bydd yr ad-daliad hwn am gostau gwestai gyda dderbynneb neu £30 y cartref y noson os ydych wedi aros gyda theulu neu ffrindiau. Ni ellir defnyddio'r ffurflen hon i hawlio am lety tymor hir.

Os oes angen llety tymor hir arnoch oherwydd bod difrod llifogydd yn effeithio ar eich cartref, rhydym yn argymell eich bod yn siarad â'ch cwmni yswiriant i drefnu hyn.