Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Partneriaeth Disgyblion a Rhieni

Mae CNPT wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â Plant a Phobl Ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a'u rhieni/gofalwyr.

Mae'r Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni Disgyblion yn rhan o'r Gwasanaeth Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ac mae'n darparu cyngor, arweiniad a gwybodaeth ddiduedd mewn perthynas ag ystod o faterion yn ymwneud ag ADY a'r system ADY. Mae hyn yn cynnwys y broses asesu CDU, beth i'w wneud os bydd anghytundeb yn codi, ac ymholiadau pontio.

Drwy fabwysiadu dull sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn, ein nod yw helpu rhieni/gofalwyr, plant a phobl ifanc i gymryd rhan mor llawn â phosibl yn y broses o wneud penderfyniadau, gan sicrhau bod eu barn a'u dymuniadau'n cael eu clywed.

Trwy fabwysiadu dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, ein nod yw helpu rhieni/gofalwyr, plant a phobl ifanc i gymryd rhan mor llawn â phosibl yn y broses benderfynu, gan sicrhau bod eu barn a'u dymuniadau yn cael eu clywed.

Gallwn gynnig y gwasanaeth hwn dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy drefnu cyfarfodydd wyneb yn wyneb mewn lleoliad y cytunwyd arno.

Ein manylion cyswllt yw:

Yn ogystal â'n gwasanaeth, efallai y byddwch hefyd am cyngor neu gefnogaeth gan eich Cefnogwr Rhieni Annibynnol lleol SNAP Cymru

Gweld Cwestiynau Cyffredin