Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

20 yn ddigon yng Nghymru

Cam 1 - Castell-nedd Port Talbot

Mae Pentref Cil-ffriw wedi’i ddewis fel un o wyth ardal yng Nghymru i gyflwyno terfyn cyflymder 20mya fel rhan o arbrawf gan Lywodraeth Cymru i leihau’r terfyn cyflymder cenedlaethol o 30mya i 20mya mewn ardaloedd preswyl. Os bydd yn llwyddiannus bydd cyflwyniad cenedlaethol arfaethedig yn digwydd yn 2023.

Bydd yr ardal 20mya yn cwmpasu Pentref Cil-ffriw i gyd ynghyd â rhan o'r brif ffordd (A4230) o amgylch Ysgol Gymunedol Llangatwg, gan ddechrau ar gylchfan yr A465 a gorffen ychydig cyn cyffordd Heol Underwood.

Cyflwyno’r terfyn cyflymder newydd yn genedlaethol ym mis Medi 2023

Bydd y terfyn cyflymder o 20mya yn cael ei gyflwyno ledled Cymru yn hydref 2023. O’r dyddiad y mae’r terfyn cyflymder newydd yn dod i rym, os bydd goleuadau ar y stryd, ac nad oes arwyddion yn nodi’r terfyn cyflymder, bydd gyrwyr yn gallu cymryd yn ganiataol mai 20mya yw’r terfyn cyflymder. Gan mai 20mya yw’r terfyn cyflymder diofyn newydd, dim ond ar ffiniau’r terfyn cyflymder 20mya y gwelir arwyddion 20mya.

Bydd arwyddion newydd yn cael eu rhoi ar rannau o’r rhwydwaith ffyrdd lle mae’r terfyn cyflymder yn parhau i fod yn 30mya. Bydd penderfyniadau ynghylch y ffyrdd a fydd yn parhau i fod â therfyn cyflymder o 30mya yn cael eu gwneud ar sail proses ‘eithriadau’, yn seiliedig ar feini prawf fel niferoedd isel o dai, diffyg ysgolion ac ysbytai, a ffactorau eraill.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos gyda GanBwyll a’r Heddlu sy’n gorfodi terfynau cyflymder yng Nghymru, i sicrhau bod y terfynau cyflymder newydd yn cael eu parchu a bod camau i newid ymddygiad gyrwyr yn cael eu cefnogi.

Pam?

Mae tystiolaeth yn dangos bod cyflymderau is yn arwain at lai o wrthdrawiadau a llai o anafiadau.

Mewn gwirionedd, mae cerddwyr bum gwaith yn fwy tebygol o gael eu lladd os cânt eu taro gan 30mya o gymharu ag 20mya.

Yn ogystal â’r manteision diogelwch, mae parthau 20mya yn gwella ansawdd aer, yn lleihau llygredd sŵn ac yn gallu arwain at ffyrdd iachach o fyw trwy annog mwy o gerdded a beicio mewn cymdogaethau sy’n fwy diogel ac sy’n cael eu rhannu’n fwy cyfartal rhwng gwahanol ddefnyddwyr ffyrdd.

Beth rydym yn ei wneud?

Yn wahanol i barthau 20mya eraill, ni fyddwn yn cyflwyno mesurau arafu cyflymder corfforol, byddwn yn dibynnu ar ail-addysgu gyrwyr, drwy ymgyrch gyhoeddusrwydd newydd, gan ganolbwyntio ar fanteision yn hytrach na chanlyniadau diffyg cydymffurfio.

Mae rhanddeiliaid allweddol fel Ysgol Gynradd Cilffriw yn hanfodol i lwyddiant y prosiect hwn, maent wrth galon y gymuned ac mae plant yn ddylanwadau allweddol ar rieni i wneud iddynt newid eu hymddygiad. Rydym yn gweithio’n agos gyda’r ysgol, sy’n cefnogi’r prosiect yn llawn, i annog mwy o ddisgyblion i gerdded i’r ysgol, gan leihau tagfeydd yn ystod amseroedd dechrau a gorffen ysgol.

Cymerwch ran

Po fwyaf o bobl y byddwn yn eu gyrru ar gyflymder o 20mya yng Nghil-ffriw, y mwyaf o siawns o annog newid gwirioneddol mewn ymddygiad gyrru yn y gymuned. Byddwch yn gweithredu fel car cyflym, gan annog pobl i arafu, gan wneud strydoedd eich cymuned leol yn fwy diogel.

Helpwch ni drwy bostio eich cefnogaeth i'r prosiect ar gyfryngau cymdeithasol. Peidiwch ag anghofio ein tagio a defnyddio'r hashnod #20sPlentyInCilfrew

Cwestiynau cyffredin

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio rhestr o gwestiynau cyffredin ynghylch cyflwyno 20mya fel terfyn cyflymder mewn ardaloedd preswyl.

Gwybodaeth bellach

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am gynigion Llywodraeth Cymru ar eu gwefan​

Cadwch mewn cysylltiad

Dilynwch @NeathPortTalbotRoadSafety ar Facebook, Twitter @NPTRoadSafety1 i gael newyddion a diweddariadau.

Os hoffech siarad ag aelod o’n Tîm Diogelwch Ffyrdd, ffoniwch neu e-bostiwch