Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

20 yn ddigon yng Nghil-ffriw!

Mae Pentref Cil-ffriw wedi’i ddewis fel un o wyth ardal yng Nghymru i gyflwyno terfyn cyflymder 20mya fel rhan o arbrawf gan Lywodraeth Cymru i leihau’r terfyn cyflymder cenedlaethol o 30mya i 20mya mewn ardaloedd preswyl. Os bydd yn llwyddiannus bydd cyflwyniad cenedlaethol arfaethedig yn digwydd yn 2023.

Bydd yr ardal 20mya yn cwmpasu Pentref Cil-ffriw i gyd ynghyd â rhan o'r brif ffordd (A4230) o amgylch Ysgol Gymunedol Llangatwg, gan ddechrau ar gylchfan yr A465 a gorffen ychydig cyn cyffordd Heol Underwood.

Mae tystiolaeth yn dangos bod cyflymderau is yn arwain at lai o wrthdrawiadau a llai o anafiadau.

Mewn gwirionedd, mae cerddwyr bum gwaith yn fwy tebygol o gael eu lladd os cânt eu taro gan 30mya o gymharu ag 20mya.

Yn ogystal â’r manteision diogelwch, mae parthau 20mya yn gwella ansawdd aer, yn lleihau llygredd sŵn ac yn gallu arwain at ffyrdd iachach o fyw trwy annog mwy o gerdded a beicio mewn cymdogaethau sy’n fwy diogel ac sy’n cael eu rhannu’n fwy cyfartal rhwng gwahanol ddefnyddwyr ffyrdd.

Yn wahanol i barthau 20mya eraill, ni fyddwn yn cyflwyno mesurau arafu cyflymder corfforol, byddwn yn dibynnu ar ail-addysgu gyrwyr, drwy ymgyrch gyhoeddusrwydd newydd, gan ganolbwyntio ar fanteision yn hytrach na chanlyniadau diffyg cydymffurfio.

Mae rhanddeiliaid allweddol fel Ysgol Gynradd Cilffriw yn hanfodol i lwyddiant y prosiect hwn, maent wrth galon y gymuned ac mae plant yn ddylanwadau allweddol ar rieni i wneud iddynt newid eu hymddygiad. Rydym yn gweithio’n agos gyda’r ysgol, sy’n cefnogi’r prosiect yn llawn, i annog mwy o ddisgyblion i gerdded i’r ysgol, gan leihau tagfeydd yn ystod amseroedd dechrau a gorffen ysgol.

Po fwyaf o bobl y byddwn yn eu gyrru ar gyflymder o 20mya yng Nghil-ffriw, y mwyaf o siawns o annog newid gwirioneddol mewn ymddygiad gyrru yn y gymuned. Byddwch yn gweithredu fel car cyflym, gan annog pobl i arafu, gan wneud strydoedd eich cymuned leol yn fwy diogel.

Helpwch ni drwy bostio eich cefnogaeth i'r prosiect ar gyfryngau cymdeithasol. Peidiwch ag anghofio ein tagio a defnyddio'r hashnod #20sPlentyInCilfrew

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio rhestr o gwestiynau cyffredin ynghylch cyflwyno 20mya fel terfyn cyflymder mewn ardaloedd preswyl.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am gynigion Llywodraeth Cymru ar eu gwefan​

Dilynwch @NeathPortTalbotRoadSafety ar Facebook, Twitter @NPTRoadSafety1 i gael newyddion a diweddariadau.

Os hoffech siarad ag aelod o’n Tîm Diogelwch Ffyrdd, ffoniwch neu e-bostiwch