Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ffordd Gwyro Dros Dro Arfaethedig

Dyma ddiweddariad ar y gwaith a wnaed gan y cyngor i asesu addasrwydd mynediad amgen dros dro rhwng Parc Darran a Gerddi Highland, y gofynnwyd amdano gan rai preswylwyr wrth i waith adfer fynd rhagddo ar y gyffordd rhwng Parc Goshen a Heol Drumau.

Awgrymwyd y ffordd dros dro fel llwybr amgen mwy addas na'r dargyfeiriad presennol oherwydd anawsterau a brofwyd gan y defnyddwyr o ran ei hyd a’i lled cul mewn rhai mannau. Oherwydd effeithiau posib cynllun o'r fath a theimladau cymysg y gymuned yr effeithir arni, cynhaliwyd proses arfarnu fanwl i asesu addasrwydd y dargyfeiriad.

Ar ôl asesu nifer o ffactorau, gan gynnwys problemau ynghylch diogelwch ffyrdd, effeithiau ar yr amgylchedd ac, yn bwysicach oll, yr amserlen debygol ar gyfer cyflwyno'r ffordd, rydym wedi dod i'r casgliad nad yw'r ffordd gyswllt arfaethedig yn ymarferol.

Mae sawl rheswm dros hyn:

 • Byddai angen torri nifer o goed i adeiladu'r ffordd; y mae pob un ohonynt wedi'u gwarchod gan Orchymyn Cadw Coed.
 • Bydd angen gosod goleuadau rheoli traffig i geffylau ar y groesfan rhwng y ffordd fynediad arfaethedig a'r llwybr ceffyl, yn ogystal â rhwystr hygyrch a/neu gatiau i sicrhau bod marchogwyr a cherddwyr yn gallu croesi'r ffordd yn ddiogel.
 • Yr amserlen a amcangyfrifwyd ar gyfer cyflwyno'r ffordd a’r telemateg ar gyfer y groesfan i geffylau (gan gynnwys gofynion dylunio a thendro) yw rhwng 8 i 10 wythnos o wneud y penderfyniad i ddechrau'r gwaith. Gall fod yn hirach na hyn a gallai gyd-daro â dyddiad ailagor Heol Drumau.
 • Nid yw'r cyngor yn berchen ar y tir dan sylw ac er ein bod yn aros am benderfyniad gan berchennog y tir, ni allwn ragweld amserlen ar gyfer symud ymlaen.

Gallwch ddarllen adroddiad yr asesiad yma

Appraisal of Proposed Temporary Diversion Route

 • Appraisal Of Proposed Highway Link From Darren Park And The Highlands (PDF 6.52 MB)

  m.Id: 28452
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Appraisal Of Proposed Highway Link From Darren Park And The Highlands
  mSize: 6.52 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/15618/appraisal-of-proposed-highway-link-from-darren-park-and-the-highlands-rev-d.pdf

Gwella diogelwch ar hyd Heol Drumau

Er gwaethaf y penderfyniad i beidio â chyflwyno'r ffordd gyswllt, mae'r cyngor a'r Awdurdod Glo'n cydnabod bod preswylwyr yn profi anawsterau wrth ddefnyddio Heol Drumau. Felly, mae'r cyngor a'r Awdurdod Glo'n archwilio'r posibilrwydd o osod mesurau traffig yn y mannau cul ar hyd Heol Drumau ar hyn o bryd. Dylai'r mesurau hyn sicrhau nad yw cerbydau sy'n teithio o'r ddau gyfeiriad yn rhwystro'r briffordd. Darperir diweddariadau pellach ar y broblem hon yn fuan.