Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cynllun Corfforaethol 2021-2023

Cynhyrchir y Cynllun hwn i fodloni gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (WBFG) trwy gyflwyno ein tri amcan llesiant (a fydd yn ein helpu i gyflawni ein gweledigaeth), y camau y byddwn ni’n eu cymryd i’w cyflawni, a sut byddwn ni’n mesur cynnydd. Ein tri Amcan Llesiant yw:

Amcan Llesiant 1: Gwella llesiant plant a phobl ifanc: “Bod ein holl blant a phobl ifanc yn cael y dechrau gorau mewn bywyd, er mwyn iddyn nhw fod y gorau gallan nhw fod”

Amcan Llesiant 2: Gwella llesiant yr holl oedolion sy’n byw yn y fwrdeistref sirol: “Bod pawb yn cyfranogi’n llawn ym mywyd y gymuned – yn gymdeithasol ac yn economaidd”

Amcan Llesiant 3: Datblygu’r economi a’r amgylchedd lleol fel bod modd gwella llesiant pobl: “Bydd bwrdeistref sirol gyfan Castell-nedd Port Talbot yn lle bywiog, iach a diogel i fyw, gweithio a mwynhau amser hamdden ynddo”

Mae’r Cynllun hefyd yn darparu crynodeb o’r gwaith a gychwynnwyd gan y Cyngor yn ystod 2020/2021 fel rhan o’r ymateb brys i’r pandemig, ac mae’n darparu rhai manylion o ran ein meddyliau cychwynnol ynghylch sut byddwn ni’n arwain Castell-nedd Port Talbot allan o’r pandemig yn ystod 2021/2022.

Adroddiad Blynyddol a Hunanasesiad Blynyddol

Mae rhwymedigaeth ar y Cyngor i ddefnyddio’i Adroddiad Blynyddol bob blwyddyn i adrodd i ba raddau mae’r amcanion llesiant a nodir yn y Cynllun Corfforaethol wedi cael eu cyflawni. Mae’r Adroddiad Blynyddol yn cyflawni’r dyletswyddau a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau Rhan 6, Pennod 1, yn gofyn bod rhaid i gyngor gynhyrchu adroddiad hunanasesu ar gyfer pob blwyddyn ariannol a chyflwyno ei gasgliadau ynghylch i ba raddau mae’n cyflawni ei ofynion perfformiad. Mae’r ddyletswydd hon yn ymdrin â pherfformiad blwyddyn ariannol 2021/2022. Dylai’r hunanasesiad gael ei gyhoeddi cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl yn y flwyddyn ariannol ddilynol (2022 - 2023).

Bydd y cyfuniad o Adroddiad Blynyddol a Hunanasesiad 2021 - 2022 yn cael ei gyhoeddi ar y dudalen hon yn hydref 2022.

Llawrlwytho

  • 2021-23 Cynllun Corfforaethol (PDF 2.20 MB)