Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Caru Gwenyn CNPT

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae colli cynefinoedd glaswelltir blodau gwyllt a’r pryfed peillio maen nhw’n eu cynnal wedi dod yn destun pryder i’r cyhoedd. Mae cyfrifoldeb ar Gyngor CNPT fynd i’r afael ag argyfyngau natur a’r hinsawdd ac mae hefyd wedi ymrwymo i ddiogelu, cadw a gwella ein hamgylchedd naturiol o dan amodau’r Cynllun Corfforaethol, Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth, Cynllun Gweithredu Adfer Natur CNPT a Chynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Pryfed Peillio.

Mae’r Awdurdod Lleol yn rheoli cryn dipyn o dir ar ffurf lleiniau ymyl ffordd trwy dorri’r tyfiant yn ôl yn rheolaidd, ac mae cyfle pwysig yma i helpu pryfed peillio a chynyddu eu cynefin yn CNPT trwy newid sut mae rhywfaint o’r tir yma’n cael ei reoli.

Gyda hyn mewn golwg, cymeradwywyd dull newydd o reoli lleiniau ymyl ffordd a glaswelltiroedd CNPT gan Fwrdd Cabinet Adfywio a Datblygu Cynaliadwy y Cyngor ar 30 Gorffennaf 2021 ac mae’n cael ei weithredu’n gynyddol wrth i adnoddau ganiatáu hynny.

Enw’r cynllun hwn yw ‘Caru Gwenyn CNPT’.

Mae egwyddorion y dull gweithredu hwn fel a ganlyn:

  • Cynyddu arwynebedd a chwmpas glaswelltir blodau gwyllt (h.y. lleiniau ymyl ffordd a dolydd mwy o faint sy’n cael eu rheoli er mwyn annog blodau gwyllt a phryfed peillio) ym Mwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, er mwyn cefnogi Dyletswydd Bioamrywiaeth y Cyngor a Chynllun Gweithredu Adfer Natur CNPT.
  • Ffafrio newid dull rheoli dros hau neu blannu, lle bydd hynny’n bosibl, er mwyn annog y gronfa o hadau brodorol i ffynnu heb gyflwyno rhywogaethau estron neu rywogaethau na fyddent yn digwydd yn naturiol yn yr ardal.

Yn draddodiadol, mae’r holl leiniau ymyl ffordd yn CNPT yn cael eu torri bob 2-3 wythnos yn ystod y tymor tyfu, h.y. rhwng diwedd Mawrth a diwedd Medi ac mae’r torion yn cael eu taenu a’u gollwng ar ben y glaswellt. Mae hyn yn rhoi gwrtaith i’r pridd ac yn annog rhagor o laswellt i dyfu. O 2021 ymlaen byddwn yn newid y dull rheoli hwn mewn lleoliadau penodol y cytunwyd arnynt gyda’r Is-adran Gwasanaethau Gofal Stryd ac yn mynd ati, yn lle hynny, i annog blodau gwyllt i dyfu ac yn lleihau amlder y gwaith torri sy’n angenrheidiol trwy ddefnyddio peiriannau ‘torri a chasglu’.  Bydd hyn yn golygu y gallwch edrych ymlaen, mewn rhai lleoliadau i ardal ar ei newydd wedd, yn llawn blodau gwyllt lliwgar a suo pryfed, yn hytrach na gwyrddni wedi’i docio’n fyr.

Ddarllenwch mwy am Gynllun Caru Gwenyn CNPT.

Rydyn ni’n gweithio gyda’r cynghorwyr yn eich ward i benderfynu ar y mannau mwyaf priodol lle gallwn ni roi rhwydd hynt i natur ffynnu yn eich ardal leol ac rydyn ni’n awyddus i glywed gan unrhyw gymuned leol ynghylch sut maen nhw’n meddwl y gallant ein helpu gyda’r dull gweithredu ecolegol hwn o reoli lleiniau ymyl ffordd yn eu hardal. Gofynnwn i chi roi gwybod i ni:

  • Os ydych chi’n meddwl y gallai ardal elwa o gael ei thorri’n llai aml neu nad oes angen torri’r glaswellt mewn ardal benodol
  • Os hoffech wirfoddoli i’n helpu ni i ofalu am un o Leiniau Ymyl Ffordd arbennig Caru Gwenyn CNPT
  • Os gwyddoch am ardaloedd yn eich cymuned sy’n cael eu torri’n rheolaidd gennym ar hyn o bryd a fyddai’n addas ar gyfer sefydlu Llain Ymyl Ffordd Caru Gwenyn CNPT

 

Cadwch lygad ar agor am arwyddion Caru Gwenyn CNPT ar draws y sir!

Small blue - Cupido minimus - Glesyn bach Bee orchid - Ophrys apifera - Tegeirian y Gwenyn Eyebright - Euphrasia species - Effros

Caru Gwenyn CNPT Cwestiynau Cyffredin

Cysylltwch â ni yn y cyfeiriad environment@npt.gov.uk – Pennawd y Neges ‘Caru Gwenyn CNPT’.