Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Egwyddorion

  • Yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot mae 'cydraddoldeb' wrth wraidd popeth a wnawn. Ystyr cydraddoldeb yw deall a mynd i'r afael â rhwystrau fel bod pawb yn cael cyfle teg i gyflawni'u potensial.
  • Mae'r cyngor yn ymrwymedig i arferion sy'n amddiffyn oedolion a phlant rhag niwed ni waeth beth yw eu hoedran, rhyw, anabledd, treftadaeth hiliol, cred grefyddol, tueddfryd rhywiol neu unrhyw nodwedd warchodedig arall fel a nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010.
  • Mae gan bob plentyn ac oedolyn yr hawl i gymryd rhan mewn cymdeithas ddiogel heb unrhyw drais, ofn, camdriniaeth, bwlio na gwahaniaethu.
  • Mae hawl gan bob plentyn ac oedolyn i gael ei ddiogelu rhag niwed, esgeulustod, ecsbloetio a chamdriniaeth.
  • Mae gan bob cynghorydd, gweithiwr, gwirfoddolwr a phawb sy'n gwneud gwaith i'r cyngor neu gyda'r cyngor gyfrifoldeb dros amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl o gam-drin ac esgeulusod a gweithio mewn ffordd sy'n hyrwyddo ac yn cefnogi eu budd gorau.
  • Bydd y cyngor yn buddsoddi mewn gwasanaethau ataliol ac ymyrryd yn gynnar ac yn ymdrechu i atal sefyllfaoedd rhag codi lle gall camdriniaeth, esgeulustod neu niwed ddigwydd.