Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Safleoedd Ymgeisiol

I ddilyn hynt y Cynllun Datblygu Lleol, ewch i’n tudalen YMGYNGHORI 

Rhowch eich barn i ni ar unrhyw safle ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol!

Yn ddiweddar buon ni’n gwahodd datblygwyr, tirfeddianwyr a’r cyhoedd i gyflwyno safleoedd newydd i’w datblygu, eu hailddatblygu neu eu diogelu yn y CDLl Amnewid. Daeth yr  ymgynghoriad hwn i ben ar 31 Mai 2022.

Yr enw ar y safleoedd hyn yw ‘safleoedd ymgeisiol’, ac maent i’w gweld ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol isod.

Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol (CSY)

Downloads

 • Cynnwys ac Adran 1 - Rhagymadrodd (PDF 695 KB)

  m.Id: 33691
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cynnwys ac Adran 1 - Rhagymadrodd
  mSize: 695 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17874/toc-and-section-1-introduction.pdf

 • Adran 2 - Castell-nedd (Wardiau A-B) (PDF 26.15 MB)

  m.Id: 33697
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 2 - Castell-nedd (Wardiau A-B)
  mSize: 26.15 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17880/section-2-neath-wards-a-b.pdf

 • Adran 2 - Castell-nedd (Wardiau C-D) (PDF 33.24 MB)

  m.Id: 33698
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 2 - Castell-nedd (Wardiau C-D)
  mSize: 33.24 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17881/section-2-neath-wards-c-d.pdf

 • Adran 2 - Castell-nedd (Wardiau N-T) (PDF 40.19 MB)

  m.Id: 33699
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 2 - Castell-nedd (Wardiau N-T)
  mSize: 40.19 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17882/section-2-neath-wards-n-t.pdf

 • Adran 3 - Port Talbot (Aberafan a Baglan) (PDF 29.72 MB)

  m.Id: 33700
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 3 - Port Talbot (Aberafan a Baglan)
  mSize: 29.72 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17883/section-3-port-talbot-aberavon-and-baglan-wards.pdf

 • Adran 3 - Port Talbot (Ward Bryn a Chwmafan) (PDF 26.26 MB)

  m.Id: 33701
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 3 - Port Talbot (Ward Bryn a Chwmafan)
  mSize: 26.26 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17884/section-3-port-talbot-bryn-cwmavon-ward.pdf

 • Adran 3 - Port Talbot (Ward Margam) - rhan 1 (PDF 20.23 MB)

  m.Id: 33706
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 3 - Port Talbot (Ward Margam) - rhan 1
  mSize: 20.23 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17889/pages-from-section-3-port-talbot-margam-ward.pdf

 • Adran 3 - Port Talbot (Ward Margam) - rhan 2 (PDF 30.05 MB)

  m.Id: 33707
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 3 - Port Talbot (Ward Margam) - rhan 2
  mSize: 30.05 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17890/pages-from-section-3-port-talbot-margam-ward-2.pdf

 • Adran 3 - Port Talbot (Wardiau P-T) (PDF 31.92 MB)

  m.Id: 33702
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 3 - Port Talbot (Wardiau P-T)
  mSize: 31.92 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17885/section-3-port-talbot-p-to-t-wards.pdf

 • Adran 4 - Pontardawe (Wardiau Alltwen a Pontardawe) (PDF 27.75 MB)

  m.Id: 33705
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 4 - Pontardawe (Wardiau Alltwen a Pontardawe)
  mSize: 27.75 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17888/section-4-pontardawe-alltwen-and-pontardawe-wards.pdf

 • Adran 4 - Pontardawe (Ward Rhos) (PDF 23.13 MB)

  m.Id: 33704
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 4 - Pontardawe (Ward Rhos)
  mSize: 23.13 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17887/section-4-pontardawe-rhos-ward.pdf

 • Adran 5 - Cwm Afan (PDF 16.13 MB)

  m.Id: 33696
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 5 - Cwm Afan
  mSize: 16.13 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17879/section-5-afan-valley.pdf

 • Adran 6 - Cwm Aman (PDF 28.15 MB)

  m.Id: 33695
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 6 - Cwm Aman
  mSize: 28.15 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17878/section-6-amman-valley.pdf

 • Adran 7 - Cwm Dulais (PDF 41.22 MB)

  m.Id: 33692
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 7 - Cwm Dulais
  mSize: 41.22 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17899/section-7-dulais-valley.pdf

 • Adran 8 - Cwm Nedd (PDF 41.32 MB)

  m.Id: 33693
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 8 - Cwm Nedd
  mSize: 41.32 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17876/section-8-neath-valley.pdf

 • Adran 9 - Cwm Abertawe (PDF 33.14 MB)

  m.Id: 33694
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 9 - Cwm Abertawe
  mSize: 33.14 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17877/section-9-swansea-valley.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Ar-lein

Map Rhyngweithiol

Nid yw cyflwyno safle ymgeisiol yn gwarantu y bydd yn symud ymlaen i gynigion polisi’r Cynllun Datblygu Lleol yn y dyfodol. Hefyd nid yw’n gais cynllunio.

Yn unol â’r Cytundeb Cyflawni (Ionawr 2022), rydym ni’n cynnal ymgynghoriad anffurfiol, fel bod y gymuned yn cael cyfle i roi adborth i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ar unrhyw Safleoedd Ymgeisiol a gyflwynwyd.

Rhwng canol dydd ar 21 Gorffennaf, 2022 a chanol dydd ar 22 Medi, 2022 fe’ch gwahoddir i gyflwyno sylwadau ar unrhyw Safleoedd Ymgeisiol a gyflwynwyd. Efallai byddwch am gefnogi safle, cynnig gwrthwynebiad, gan egluro pan, neu’n syml wneud sylw.

Ni fydd y Cyngor yn ymateb i sylwadau a dderbynnir yn ystod yr ymgynghoriad anffurfiol hwn, ond byddant yn cael eu hystyried fel rhan o’r asesiad cyffredinol o Safleoedd Ymgeisiol.

Gallwch weld y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol yn y mannau canlynol:

Cewch gyflwyno eich sylwadau’n uniongyrchol ar-lein trwy’r Porth Ymgynghori, trwy ddilyn y cyfarwyddiadau ynghylch sut mae cyflwyno sylw.  

Mae copi papur a fersiwn electronig o’r FFURFLEN SYLWADAU ar gael ar gais o’r Uned Polisi Cynllunio, trwy anfon e-bost atom ni neu ffonio’n uniongyrchol ar (01639) 686821.

Er nad ymgynghoriad ffurfiol yw hwn, bydd eich barn yn cael ei hystyried pan gaiff safleoedd eu hasesu yn erbyn y Fethodoleg ar gyfer Asesu Safleoedd Ymgeisiol.

D.S. Sylwer nad oes modd i sylwadau a wneir gael eu trin yn gyfrinachol.

Cynhaliwyd Galwad am Safleoedd Ymgeisiol rhwng 1 Mawrth 2022 a 31 Mai 2022, lle'r estynnodd y Cyngor wahoddiad i gyflwyno tir ar gyfer ei ddatblygu neu ei ddiogelu.

Yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol oedd un o gyfnodau cyntaf ffurfiol proses y CDLlA. Yn awr bydd y Cyngor yn coladu'r holl wybodaeth a gyflwynwyd ac yn cyhoeddi Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol gynnar mis Gorffennaf 2022.

Y Model Hyfywedd Datblygu (DVM)

Mae’r Cyngor wedi gweithio mewn partneriaeth â Chynghorau eraill yn rhanbarthau Canolbarth a De-orllewin Cymru, ochr yn ochr â’r ymgynghorwyr datblygu a chynllunio tref Burrows-Hutchinson Ltd., i lunio offeryn asesu DVM. Mae’r DVM a grëwyd yn fodel cynhwysfawr, hwylus y gall pobl sy’n cynnig safleoedd a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ei ddefnyddio i asesu hyfywedd ariannol cynnig i ddatblygu.

Offeryn arfarnu ‘safle-benodol’ yw’r DVM a luniwyd i weithio gyda rhaglen Microsoft Excel ar gyfer Office 365, ar system Microsoft Windows. Bydd pob copi o’r model a ddarperir gan y Cyngor wedi’i ‘gloi’ er mwyn ymwneud â safle datblygu penodol. Fodd bynnag, mae modd defnyddio’r un copi o’r model i asesu mwy nag un senario arfaethedig ar gyfer datblygu’r safle penodol dan sylw.

Bydd ymgeiswyr sy’n defnyddio Gwasanaeth Swyddog Prisio’r Cyngor yn cael copi o’r DVM ar ôl talu’r ffioedd canlynol yn llawn:

Y Math o Gynllun Ffi
3 i 10 o unedau preswyl £695
11 i 20 o unedau preswyl £895
21 i 50 o unedau preswyl £1,195
51+ o unedau preswyl £ trwy gytundeb yn dibynnu ar faint/gymhlethdod y datblygiad
Datblygiad manwerthu/masnachol /diwydiannol, cynnydd net o 1,000 o droedfeddi sgwâr neu ragor yn yr arwynebedd llawr £ trwy gytundeb yn dibynnu ar faint/gymhlethdod y datblygiad (ond heb fod yn llai na £1,195)

Bydd ymgeiswyr a fydd yn cyflwyno’u harfarniadau hyfywedd yn uniongyrchol i’r Swyddfa Brisio yn gorfod talu £50 am gopi o’r DVM cyn iddo gael ei ryddhau, tuag at gostau gweinyddu a phrosesu’r model.

Bydd pob copi o’r DVM yn cynnwys “Canllaw Cyflym” ac ymgorfforwyd “Nodiadau Cymorth” hefyd yn y model. Bydd y Cyngor hefyd yn darparu ‘Canllaw Defnyddwyr DVM’ manwl i’r rhai sydd wedi prynu’r model. Cynhyrchwyd cyfres o fideos ‘sut i ...’ hefyd:

 1. Cyflwyniad i’r DVM Cynllunio
 2. Trosolwg ar Resi
 3. Elfennau Resi
 4. Costau
 5. Arfarniad a Llif Arian