Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Sail Tystiolaeth

Mae deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i Gynlluniau Datblygu Lleol gael eu hategu gan gryn dipyn o dystiolaeth a gasglwyd, er mwyn sicrhau bod y cynllun yn 'gadarn'.   Wrth baratoi'r Cynlluniau Datblygu Lleol, bydd y Cyngor yn casglu rhywfaint o wybodaeth o ffynonellau sy'n bodoli eisoes, a bydd naill ai'n cynnal, neu'n comisiynu cryn dipyn o ymchwil ac astudiaethau sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Bydd gwybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio i nodi'r materion a'r heriau allweddol sy'n wynebu Castell-nedd Port Talbot, a bydd yn sail ar gyfer datblygu polisi.

Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr - 2022

Yn unol â Rhan 3 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 mae’n rhaid i’r Cyngor gynnal Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr (GTAA) newydd, er mwyn asesu anghenion llety’r Gymuned Sipsiwn a Theithwyr i’r dyfodol. Bydd GTAA 2022 yn penderfynu a oes angen darpariaeth ychwanegol o ran safleoedd yng Nghastell-nedd Port Talbot ar gyfer lleiniau preswyl parhaol a/neu leiniau dros dro yn y tymor byr a hyd at 2036. Mae gan y Cyngor gyfrifoldebau cyfreithiol a dyletswyddau i ddarparu llety addas ar gyfer teuluoedd Sipsiwn a Theithwyr.

Roedd gofyn wedi bod i’r Cyngor gynnal arolwg yn 2020, ond ni fedrodd wneud hynny oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Mae fersiwn derfynol y GTAA nesaf i gael ei chwblhau a’i chyhoeddi erbyn 24 Chwefror 2022. Bydd yr arolwg ei hun yn cael ei gynnal yn ystod misoedd yr haf, o 13 Gorffennaf tan 16 Medi 2021.

Bydd yr Astudiaeth hon yn 2022 yn disodli’r astudiaeth flaenorol a gynhaliwyd yn 2016 unwaith y caiff ei chymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.

Bydd GTAA 2022 ar gael i’w lawrlwytho ar dudalen Polisi Cynllunio ar y we, a thudalen Tai a Digartrefedd ar y we, unwaith y caiff ei gymeradwyo.

 

Y Cynllun Datblygu Lleol Adroddiad Adolygu

Cyhoeddi’r Adroddiad Adolygu


Cllr. Annette Wingrave

Mabwysiadwyd y Cynllun Datblygu Lleol, presennol ym mis Ionawr 2016. Yn unol â'r canllawiau, gan fod 4 blynedd wedi mynd heibio ers i'r Cynllun gael ei fabwysiadu, mae bellach yn ofynnol bod y Cyngor yn cychwyn ar y gwaith o adolygu'r Cynllun.

 Cychwynnodd adolygiad llawn o Gynllun Datblygu Lleol cyfredol Castell-nedd Port Talbot (2011-2026) ym mis Ionawr 2020 pan gyhoeddwyd yr Adroddiad Adolygu Drafft, oedd yn rhoi trosolwg o’r prif faterion i’w hystyried wrth symud y CDLl presennol ymlaen ac yn nodi meysydd lle 
gallai fod angen newidiadau. Fodd bynnag, nid yw’n manylu ar y newidiadau y dylid eu gwneud i’r cynllun, gan y bydd manylion a chwmpas y newidiadau hynny’n cael eu nodi trwy baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol Amnewid (CDLlA).

Bu’r Adroddiad Adolygu Drafft yn destun cyfnod ymgynghori cyhoeddus o 6 wythnos rhwng 3 Chwefror ac 16 Mawrth 2020. Cyflwynwyd yr ymatebion i’r sylwadau a ddaeth i law i’w hystyried mewn cyfarfod o’r Cyngor Llawn ar 2 Gorffennaf 2020; yno cymeradwyodd yr aelodau yr Adroddiad Adolygu terfynol (Gorffennaf 2020) ar gyfer ei gyhoeddi.  

Mae’r Adroddiad Adolygu (Gorffennaf 2020) ar gael i’w ddarllen neu ei lawrlwytho isod:

 • Adroddiad Adolygu'r Cdll (Gorffennaf 2020) (PDF 2.99 MB)

  m.Id: 24360
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adroddiad Adolygu'r Cdll (Gorffennaf 2020)
  mSize: 2.99 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/13824/adroddiad-adolygur-cdll-gorffennaf-2020.pdf

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Gan fod y Cyngor bellach wedi’i gymeradwyo’n ffurfiol, bydd yr Adroddiad Adolygu yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru (LlC).

Mae’r Adroddiad Adolygu yn rhan hanfodol o’r broses Adolygu ac yn rhan annatod o’r sylfaen o dystiolaeth. Y cam nesaf fydd bod y Cyngor yn paratoi Cytundeb Cyflawni Drafft a fydd, gyda chytundeb LlC, yn nodi’n ffurfiol amserlen yr adolygu, Cynllun Cynnwys y Gymuned (CIS) a’r adnoddau bydd y Cyngor yn eu neilltuo er mwyn datblygu’r CDLlA.  

Ers i’r Adolygiad gychwyn, mae pandemig Covid-19 wedi cyfyngu ar symudiadau pobl, hygyrchedd adeiladau cyhoeddus a’r gallu i gynnal digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd, ac mae goblygiadau sylweddol i hynny yng nghyswllt pennu amserlen y CDLlA.

Er bod y gwaith i baratoi’r Cynllun Cyflawni Drafft wedi cychwyn, nid oes modd llunio fersiwn derfynol o Gynllun Cynnwys y Gymuned ac amserlen y CDLlA nes bod goblygiadau ehangach y pandemig yn hysbys.

Wrth symud ymlaen, bydd y sefyllfa hon yn cael ei hadolygu’n barhaus wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio, ac er y bydd oedi nawr cyn cychwyn y broses adolygu ffurfiol, bydd y gwaith ar sylfaen y CDLl o dystiolaeth yn dal i symud ymlaen yn unol â’r bwriad.

I gael rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch unrhyw agwedd ar baratoi'r CDLl, gallwch gysylltu â Thîm y CDLl yn uniongyrchol, naill ai dros y ffôn: [01639] 686821 neu drwy anfon e-bost i: ldp@npt.gov.uk

Eich cymuned, eich dyfodol...…byddwch yn rhan ohono.

Y Cynghorydd Annette Wingrave

(Yr Aelod Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Cynllun Datblygu Lleol)