Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ffïoedd a Thaliadau 2022-2023

Rydym yn darparu ystod o wasanaethau y gellir codi tâl amdanynt. Pennir rhai o'r ffïoedd gan statud a phennir rhai eraill yn ôl disgresiwn y gwasanaeth. Byddwn yn eich hysbysu ymlaen llaw a oes ffi neu dâl yn berthnasol.

Cyrsiau hyfforddi ar hylendid bwyd

 

Cyrsiau 2022-2023
  Ffi (£) Ychwanegir TAW (03)
Cyfarwyddyd Sylfaenol - cwrs undydd 52.04  +VAT
Cyfarwyddyd Canolradd - cwrs 6 diwrnod 182.48  +VAT

 

Ildio bwyd yn wirfoddol

Prisiau 2022-2023
  Ffi (£) Ychwanegir TAW
Tystysgrif Ildio'n Wirfoddol
(nid yw'n cynnwys taliadau gwaredu)
42.45 Dim TAW

Tai sector preifat

Tai
  Ffi (£) Ychwanegir TAW
Tai mewn Cynlluniau Trwyddedu Amlfeddiannaeth

Ffïoedd statudol

  • Trwyddedu trillawr+
          -

 

577.73

 

Dim TAW

Ffi Ymgynghori ar HMO 303.32  Yn Cynnwys TAW
Tai Eraill

Cais i archwilio anheddau i'w defnyddio
gan fewnfudwyr

142.92 +TAW

Gwasanaeth hysbysiadau ffurfiol (yn hytrach na gwaharddiadau eraill)
o dan ddeddfwriaeth tai i gynnwys:
cost yr archwiliad; cost i benderfynu ar y cam
gweithredu mwyaf digonol; y gost sy'n gysylltiedig â'r gwasanaeth
o atafaelu'r hysbysiad ar ddiwedd y
cyfnod apelio (Hysbysiadau Ymwybyddiaeth o Beryglon am ddim)

pennir y tâl o gyfradd
fesul awr y swyddog
yn ogystal ag argostau
 Dim TAW
Hysbysiad Gwahardd Brys Dim tâl  

Gwaith mewn Diffyg

Gwaith mewn Diffyg
  Ffi (£) Ychwanegir TAW
Ffi weinyddol 39.75 Dim TAW

Arolwg draeniad ar gyfer Cartrefi CNPT

Arolwg/Ymweliad
  Ffi (£) Ychwanegir TAW
Arolwg â Chamera 113.62 + TAW
Ymweliad Aflwyddiannus
(Oherwydd draen sydd wedi'i rwystro)
56.80 + TAW

Cyflenwadau dŵr preifat

Prisiau 2022-2023
Samplau Dŵr Anarferol

Ffi (£)

 Ychwanegir TAW
Asesiad Risg
(pob asesiad)

Amser Swyddog @ 48.74 yr awr

Lleiafswm 4 awr 194.96

(Uchaf:700.00)

(Uchaf:£300.00)

 

Dim TAW
Samplu
(pob ymweliad)
94.91 (Uchaf:£100.00) Dim TAW
Ymchwiliad
(pob un)
94.91 (Uchaf: £100.00) Dim TAW
Rhoi Awdurdodiad 94.91 (Uchaf: £100.00) Dim TAW
Dadansoddi Sampl
Samplau a Gymerwyd    
  • O dan Reoliad 10 & 11
23.72 (Uchaf: £25.00)  Dim TAW
  • Paramedrau Grwp A
Varies
(Uchaf:£110.00)
 Dim TAW
  • Paramedrau Grwp B
Varies
(Uchaf:£600.00)
 Dim TAW

Ffïoedd Trwyddedu Carafanau

Prisiau 2022-2023
Cais am Safle Newydd

Ffi (£)

 Ychwanegir TAW

Nifer yr Unedau
          5 -10
         11-20
         21-30
         31-40
         41-50
         50+

                         
300.00
350.00
400.00
450.00
500.00
550.00+6.00 fesul bob uned dros 50
Dim TAW
Archwiliad Blynyddol Dim tâl Dim TAW
Rheolau Safle Lletya 47.09 Dim TAW
Rhannau Newydd 16.99 Dim TAW

Camau Gorfodi

Amser y swyddog a threuliau rhesymol,
gan gynnwys costau teithio
 

Cost Adnewyddu

Yr un peth â chost cais newydd  

Amrywio Amodau Trwyddedu Presennol

        
 Amrywio hyd at ddau amod

    Rhaid cael ymweliad safle ar gyfer diwygiadau  
         sylweddol

 50.00

100.00


Dim TAW

Dim TAW

Cyngor Busnes

 Cyngor Busnes  Ffi(£) Ychwanegir TAW
 Darparu Cyngor Busnes Pwrpasol  £63.67ph
(O Leiaf 2 awr)
 + TAW