Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Beth mae'n ei olygu i fod yn Gynghorydd Ward

Mae gan gynghorwyr nifer o gyfrifoldebau. Rhan bwysig o'r cyfrifoldebau hyn yw'r gwaith a wneir ar lefel cymunedol, y cyfeirir ato'n aml fel 'rôl cynghorydd ward'. Mae pob Cynghorydd yn cynrychioli ward neu adran a'r trigolion sy'n byw ynddi, ac mae ganddynt gyfrifoldeb i gyfleu polisïau a phenderfyniadau'r Cyngor iddynt.

Bydd gan CBSCNPT 34 o wardiau gwahanol o fis Mai 2022 ymlaen ar draws y Fwrdeistref Sirol; mae rhai wardiau yn fwy nag eraill, felly byddant yn cael eu cynrychioli gan nifer o Aelodau.

Gweld y wardiau etholiadol ar draws Castell-nedd Port Talbot. Nodwch y bydd ychydig o newidiadau i ffiniau rhai o'r Wardiau yn 2022.

Yn ddiweddar, mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol wedi cynhyrchu ffilm fer sy'n darparu gwybodaeth i unigolion sy'n ystyried bod yn ymgeisydd yn yr Etholiadau Llywodraeth Leol nesaf:

Mae rhagor o wybodaeth am y broses o ddod yn Gynghorydd a sefyll fel ymgeisydd mewn Etholiad Llywodraeth Leol ar gael gan y Comisiwn Etholiadol.

I gael gwybodaeth am sut i ddod yn Gynghorydd, ewch i wefan Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC).