Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Manteision dod yn Gynghorydd Ward gyda CBSCNPT

Sefydlwyd Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRPW) o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011. Bob blwyddyn, mae’r Panel yn cynhyrchu adroddiad sy’n nodi’r taliadau y mae gan Gynghorwyr hawl i’w derbyn. Ewch i wefan IRPW i weld yr adroddiadau diweddaraf ynghylch tâl.

Mae’r Cyngor yn gweithredu cynllun parcio i Gynghorwyr mewn mannau penodol. Gweinyddir y cynllun ar-lein bellach trwy system hawlenni parcio rhithwir MiPermit. Bydd modd trafod manylion pellach y cynllun a sut mae cael hawlen barcio yn ystod cyfnod Sefydlu’r Aelodau.

Ar ôl i chi gael eich ethol, cewch gyfarpar TGCh priodol i’ch cefnogi yn eich rôl fel Aelod. Darperir hyfforddiant i sicrhau eich bod yn teimlo’n gyfforddus yn defnyddio’r dyfeisiau a’ch bod yn ymwybodol o’r gwahanol nodweddion. Mae’r Tîm TGCh a Thîm y Gwasanaethau Democrataidd yn cydweithio’n agos iawn er mwyn helpu’r Aelodau gydag unrhyw gwestiynau a allai godi ynghylch y cyfarpar a byddant wrth law bob amser i gynnig cymorth.

Mae’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar agor i bob Cynghorydd dan 75 oed. I gael rhagor o fanylion am hyn, ewch i wefan Cronfa Bensiwn Dinas a Sir Abertawe.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am fod yn un o Gynghorwyr CBSCNPT, gallwch gael trafodaeth anffurfiol gydag un o Arweinwyr presennol y grwpiau gwleidyddol neu Gynghorwyr eraill.