Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cyfarfodydd Cynghorwyr

Mae nifer o gyfarfodydd y mae gofyn i’r Aelodau Etholedig fynd iddynt; trefnir y cyfarfodydd hyn yn ôl cyfran, felly bydd yna gynrychiolaeth o bob plaid wleidyddol.

Mae gwahanol fathau o gyfarfodydd Cynghorwyr, pob un â diben a swyddogaeth wahanol:

  • Cyngor Llawn - y Cyngor sy’n gyfrifol am swyddogaethau’r Cyngor nad ydynt yn rhan o gyfrifoldebau’r Cabinet. Y Maer yw Cadeirydd y Cyngor a’r Dirprwy Faer yw’r Is-gadeirydd; bydd pob un o’r 60 Aelod yn dod i gyfarfodydd y Cyngor.
  • Cabinet/Byrddau Cabinet (a elwir hefyd yn Weithrediaeth) – Y Weithrediaeth sy’n gwneud y prif benderfyniadau trosfwaol ar ran y Cyngor. Weithiau, bydd y penderfyniadau’n cael eu gwneud mewn cyfarfod o holl aelodau’r Weithrediaeth (Cabinet) ac weithiau, bydd y penderfyniadau’n cael eu gwneud gan ddau aelod o’r Weithrediaeth (Byrddau Cabinet). Mae 5 Bwrdd Cabinet, gan gynnwys y Cabinet.
  • Pwyllgorau Craffu – Cyflwynwyd Pwyllgorau Craffu i sicrhau bod nifer mwy o Gynghorwyr yn ymgymryd â dylanwadu ar bolisïau a gwella gwasanaethau’r Cyngor, gan ddarparu gwiriadau a chydbwysedd i’r penderfyniadau a wneir gan y Cabinet. Mae CBSCNPT wedi sefydlu 5 Pwyllgor Craffu a 2 Is-bwyllgor Craffu.
  • Pwyllgorau Rheoleiddio – Mae Pwyllgorau Rheoleiddio yn fforymau gwneud penderfyniadau y mae’n rhaid i’r Cyngor eu cael yn ôl y gyfraith. Mae unrhyw Bwyllgor sy’n cyflawni swyddogaethau’r Cyngor i benderfynu ar geisiadau am drwyddedau, tystysgrifau, cofrestriadau a mathau tebyg o gydsyniad, yn cael ei ystyried yn Bwyllgor Rheoleiddio. Ar hyn o bryd, mae 10 Pwyllgor Rheoleiddio gwahanol.

I gael gwybod rhagor am y cyfarfodydd mae Cynghorwyr yn mynd iddynt, gallwch wylio ein sianel YouTube sy’n cynnwys ein holl gyfarfodydd cyhoeddus diweddar. 

Rydym yn defnyddio cyfarfodydd hybrid ar hyn o bryd sy’n galluogi unigolion i ymuno â chyfarfodydd o’u cartref er mwyn rhoi mwy o hyblygrwydd i’r Aelodau.

Gall unrhyw un ddod i arsylwi ar gyfarfod cyhoeddus. Os hoffech chi gymryd rhan mewn un o’r cyfarfodydd o bell sydd ar ddod, anfonwch neges e-bost at y Gwasanaethau Democrataidd a byddan nhw’n gallu rhoi cyfarwyddiadau i chi ynghylch sut mae ymuno â chyfarfod penodol. Edrychwch ar y calendr cyfarfodydd i gael rhagor o fanylion am y cyfarfodydd sy’n cael eu cynnal.

Hefyd gallwch chi ymweld â thudalen we Cynghorwyr a Phwyllgorau, sy’n darparu mwy o fanylion am bob math o gyfarfod a’r materion y byddant yn eu hystyried.