Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Peidiwch â disgwyl

Ni fyddwn yn defnyddio hadau cymysg fel y rhai yn y llun isod. Er bod y rhain yn edrych yn hardd ar yr olwg gyntaf, nid ydynt o fudd mawr i natur. Amlinellir rhai o’r problemau sy’n gysylltiedig â defnyddio’r hadau cymysg hyn isod:

  • Cymysgedd o flodau unflwydd y mae angen eu hadnewyddu bob blwyddyn yw’r rhain sy’n golygu defnyddio llyswenwyn, aflonyddu ar y pridd ac ail-hau dro ar ôl tro. Dylid osgoi defnyddio llyswenwyn bob amser lle bydd hynny’n bosibl. Mae’r dull hwn yn anghynaliadwy yn y tymor hir.
  • Mae’r mwyafrif helaeth o’r rhywogaethau lliwgar yn yr hadau unflwydd cymysg yn rhai estron na fyddent yn digwydd yn naturiol yn CNPT (nac yn y Deyrnas Unedig!). Gallan nhw ddisodli’r blodau gwyllt brodorol nodweddiadol sydd eisoes yn y gronfa o hadau a thanseilio’r amrywiaeth rhyfeddol o flodau gwyllt lleol, nodweddiadol rydym mor ffodus i’w cael yn CNPT. Gall rhywogaethau estron hyd yn oed fod yn dra ymledol os cânt eu cyflwyno yn y man anghywir, gan roi pwysau sylweddol ar fioamrywiaeth leol.
  • Cylch cyfyngedig sydd gan lawer o’n peillwyr arbennig ac maen nhw wedi ymaddasu’n arbennig i fwydo ar blanhigion penodol. Mae peillwyr yn ffynnu ar flodau brodorol yn yr ardal y maent yn byw ynddi, h.y. y blodau y maen nhw wedi ymaddasu orau iddynt. Felly, ni fyddai cyflwyno hadau cymysg sy’n cynnwys rhywogaethau nad ydynt i’w cael yn gyffredinol yn y rhanbarth yn gwneud ond ychydig neu ddim lles i beillwyr brodorol y rhanbarth hwnnw.

Ein nod, felly, yw annog y gronfa o hadau brodorol i ffynnu trwy newid ein dull rheoli. Hwn yw’r dull mwyaf cynaliadwy o gynyddu arwynebedd a chwmpas glaswelltiroedd blodau gwyllt yn CNPT. Byddwch yn synnu’n aml at yr hyn sy’n dod i’r golwg, fel y tegeirianau a ymddangosodd ar y llain ymyl ffordd hon yn Longford pan ataliwyd y gwaith torri glaswellt dros dro oherwydd cyfyngiadau symud COVID!

Ffigur 7 Peidiwch A Disgwyl Hadau Unflwydd Cymysg