Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Dewch i Sgwrsio - Telerau ac amodau’r cyfle i ennill gwobr

1. Gall preswylwyr y Deyrnas Unedig sy’n 13 oed a throsodd gystadlu. Nid yw hyn yn cynnwys cyflogeion Cyngor Castell-nedd Port Talbot a’r rhai sydd wedi ymwneud ag ymgyrch Dewch i Sgwrsio Castell-nedd Port Talbot mewn unrhyw fodd.

2. Ni chodir tâl am gystadlu, ac nid oes angen prynu dim i’ch enw gael ei roi yn yr het. I gystadlu, rhaid i chi gwblhau’r arolwg Dewch i sgwrsio ar dudalen www.npt.gov.uk/Sgwrsio ar y we.

3. Hyrwyddwr y gystadleuaeth yw Cyngor Castell-nedd Port Talbot (‘y Cyngor’).

4. I gystadlu: Rhaid i chi gyflwyno eich cynigion trwy gwblhau’r arolwg Dewch i Sgwrsio sydd ar gael yn www.npt.gov.uk/Sgwrsio. Rhaid i chi nodi eich cyfeiriad e-bost a/neu eich rhif ffôn yn y blychau perthnasol a rhoi tic wrth yr opsiwn “Rhowch fy enw yn yr het”. Ni fydd eich enw’n mynd i’r het ond os byddwch chi’n nodi eich cyfeiriad e-bost a/neu eich rhif ffôn AC yn rhoi tic yn y blwch.

5. Nid yw’r Cyngor yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynigion sydd heb eu cwblhau’n llwyddiannus oherwydd nam technegol o unrhyw fath, cynigion hwyr, a gollwyd, neu lle bu oedi, na methiannau rhwydwaith, caledwedd neu feddalwedd cyfrifiadurol o unrhyw fath a allai achosi oedi neu gyfyngu mynediad i’r gystadleuaeth. Ni dderbynnir prawf trosglwyddiad yn brawf eich bod wedi cystadlu. Gallwn wrthod unrhyw gynnig mewn fformat arall, neu gynnig sy’n anghyflawn, yn annarllenadwy, wedi difrodi neu sy’n defnyddio copi o ffurflen swyddogol.

6. Dim ond un cynnig fesul person a ganiateir. Os byddwch chi’n defnyddio eich cyfrifiadur gwaith, efallai bydd angen caniatâd eich cyflogwr arnoch chi cyn cystadlu.

7. Bydd y cyfle i ennill yn cau am ganol nos ddydd Iau 30 Medi 2021, neu ar y dyddiad pan fydd y Cyngor yn cau’r ymarferiad ymgynghori (‘y Dyddiad Cau’). Bydd pob cynnig a ddaw i law wedi’r Dyddiad Cau yn cael ei ddiystyru’n awtomatig.

8. Y Wobr: dyfarnir cyfanswm o 50 o wobrau, a bydd pob gwobr yn golygu dewis tocyn(nau) / pas i leoliadau neu ddigwyddiadau dethol ar draws y fwrdeistref sirol (pan dynnir enw o’r het, bydd yr enillydd yn gallu dewis tocyn(nau) / pas i sioe / ddigwyddiad penodol neu ddewis pas i Barc Gwledig Margam - manylion i’w darparu i’r enillydd ar ôl tynnu’r enw llwyddiannus o’r het).

9. Enillwyr: mae penderfyniad y Cyngor yn derfynol, ac ni fyddwn yn ei drafod nac yn gohebu yn ei gylch. Bydd y Cyngor yn dewis enwau’r enillwyr ar hap ddydd Mercher 13 Hydref 2021.

10. Byddwn ni’n hysbysu’r enillwyr trwy e-bost erbyn dydd Gwener 15 Hydref 2021, gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost neu’r rhif ffôn a roddwyd ar eu ffurflen gystadlu swyddogol. Os na fydd enillydd yn ymateb i’r Cyngor o fewn 2 ddiwrnod gwaith o gael ei hysbysu, bydd y wobr yn cael ei fforffedu, a bydd hawl gan y Cyngor i ddewis enillydd arall gan ddilyn y broses a ddisgrifiwyd uchod.

11. Rhoddir manylion ynghylch sut mae casglu’r wobr i’r enillydd ar ôl dewis yr enw.

12. Gall fod gofyn i enillwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau hyrwyddo, a rhagdybir bod cymryd rhan yn y gystadleuaeth yn gydsyniad i gymryd rhan mewn gweithgareddau o’r fath.

13. Mae’n rhaid i’r Cyngor naill ai gyhoeddi neu ddarparu gwybodaeth sy’n dangos bod gwobrwyo dilys wedi digwydd. I gydymffurfio â’r rhwymedigaeth hon bydd y Cyngor yn cyhoeddi rhestr o flaenlythrennau a chyfenwau’r enillwyr ar dudalen Dewch i Sgwrsio ar y we, sef www.npt.gov.uk/LetsTalk, cyn pen mis wedi’r dyddiad cau a nodwyd yng nghymal 7. Os byddwch chi’n gwrthwynebu ein bod ni’n cyhoeddi neu’n darparu eich blaenlythrennau a’ch cyfenw neu ran ohonynt, cysylltwch â’r Cyngor [mailto:letstalk@npt'gvo'uk] O dan amgylchiadau o’r fath, mae’n rhaid i’r Cyngor ddarparu’r wybodaeth i’r Awdurdod Safonau Hysbysebu (ASA) o hyd ar gais.

14. Mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i gyfnewid unrhyw wobrau am wobr gyfwerth neu werth uwch os cyfyd amgylchiadau y tu allan i’w reolaeth. Ni ellir cyfnewid na throsglwyddo’r wobr i’r enillydd, ac ni chynigir arian yn gyfnewid am y wobr.

15. Mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i gadw, dileu, canslo, atal neu newid y gystadleuaeth lle daw hynny’n angenrheidiol.

16. Bydd cwblhau’r arolwg Dewch i Sgwrsio a rhoi tic wrth yr opsiwn “Rhowch fy enw yn yr het” yn dangos eich bod yn derbyn y telerau a’r amodau hyn. Rydym yn cadw’r hawl i wrthod dyfarnu’r wobr i unrhyw un y ceir eu bod yn torri’r telerau a’r amodau hyn.

17. I’r graddau y mae’r gyfraith yn caniatáu, ni fydd y Cyngor, ei asiantau na’i ddosbarthwyr, o dan unrhyw amgylchiadau yn gyfrifol nac yn atebol i roi iawndal i’r enillydd na derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled, difrod, anaf personol na marwolaeth a fydd yn digwydd o ganlyniad i dderbyn y wobr, ac eithrio lle achosir hynny gan esgeulustra’r Cyngor, ei asiantau neu ei ddosbarthwyr, neu eu cyflogeion. Nid yw hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol.

18. Ni chaiff annilysrwydd neu anorfodadwyedd unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau a’r Amodau hyn effeithio ar ddilysrwydd neu orfodadwyedd unrhyw ddarpariaeth arall. Os penderfynir bod unrhyw ddarpariaeth yn annilys neu’n anorfodadwy neu’n anghyfreithlon mewn modd arall, rhaid i’r Telerau a’r Amodau hyn fel arall barhau mewn grym ac fe’u deellir yn unol â’u telerau, fel pe na bai’r ddarpariaeth annilys neu anghyfreithlon yn rhan ohonynt.

19. Rhaid dehongli’r telerau a’r amodau yn unol â Chyfraith Cymru a Lloegr.

Datganiad preifatrwydd
20. Bydd yr wybodaeth rydych chi’n ei darparu yn cael ei defnyddio at ddibenion gweinyddu’r gystadleuaeth hon yn unig, a byddwn ni’n ei defnyddio i roi gwybod i chi, os byddwch wedi ennill, er mwyn rhoi’r wobr i chi. Bydd eich data personol yn cael ei drin yn unol â’n polisi preifatrwydd. Bydd data’n cael ei ddileu o system y Cyngor o fewn 6 mis.