Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cwyn - Cam 1: Datrysiad Anffurfiol

Rydym yn meddwl ei bod yn well ymdrin â phroblemau'n syth.

Os oes gennych bryder, rhowch wybod i'r person rydych chi'n ymdrin ag ef. Bydd yn ceisio ei ddatrys i chi ar y pryd. Os oes unrhyw wersi i'w dysgu drwy fynd i'r afael â'ch pryder, bydd y person rydych chi'n ymdrin ag ef yn eu dwyn i sylw'r swyddog cwynion perthnasol.

Os na all y person rydych chi'n ymdrin ag ef helpu, bydd yn esbonio pam ac wedyn gallwch ofyn iddo am ymchwiliad ffurfiol.

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y gwasanaeth/maes gwasanaeth yn darparu ymateb i'ch cwyn o fewn 10 niwrnod gwaith. Lle nad yw hyn yn bosib, dylid hysbysu'r achwynydd am y rheswm am yr oedi drwy lythyr cyn y dyddiad terfynol i ymateb, ynghyd â'r dyddiad y disgwylir cael ymateb llawn.

Os nad ydych yn fodlon ar ymateb y gwasanaeth/maes gwasanaeth, gallwch ofyn iddynt am ymchwiliad ffurfiol.

Yn ôl disgresiwn y cyngor, gellir mynd yn syth i Gŵyn Cam 2: Ymchwiliad Ffurfiol a rhoddir gwybod i chi am hyn ar y cam cynharaf posib.