Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cwyn - Cam 2: Ymchwiliad Ffurfiol

Gellir cynnal ymchwiliad Cam 2 os nad ydych wedi derbyn ymateb Cam 1, os nad ydych fodlon ar yr ymateb rydych wedi'i gael neu os ydych chi'n meddwl nad yw eich cwyn wedi cael ei hystyried yn iawn.

Ar Gam 2, byddai'n ddefnyddiol pe gallech ddarparu ychydig o wybodaeth ar y materion yr ydych yn anfodlon arnynt o hyd, y rhesymau pam nad oedd y rhesymau hyn wedi'u cydnabod yn iawn yng Ngham 1, yn eich barn chi, ac unrhyw fanylion am y canlyniad rydych chi'n gobeithio ei gael.

Byddwch yn derbyn cadarnhad o'ch cwyn Cam 2 o fewn 5 niwrnod gwaith.

Bydd y swyddog cwynion perthnasol ar gyfer y gwasanaeth/maes gwasanaeth yn cynnal yr ymchwiliad, a fydd yn cynnwys adolygiad o'r holl ohebiaeth berthnasol ac yn aml yn cynnwys trafodaethau gyda chi a swyddogion perthnasol o'r gwasanaeth/maes gwasanaeth dan sylw, er mwyn gallu darparu ymateb llawnach. Fel arfer, ymatebir i'ch cwyn o fewn 20 niwrnod gwaith.
Os nad yw'n bosib gwneud hyn, rhoddir gwybod i chi am yr oedi yn ysgrifenedig cyn y dyddiad terfynol i ymateb, ynghyd â'r dyddiad y gallwch ddisgwyl derbyn ymateb llawn.

Pan fyddwch yn derbyn y canlyniad byddwch hefyd yn derbyn ffurflen monitro cydraddoldeb yr ydym yn gofyn i chi ei chwblhau a'i dychwelyd atom i'n helpu i sicrhau nad oes unrhyw wahaniaethu yn erbyn pobl sy'n defnyddio'n gwasanaethau ac i sicrhau bod pawb yn cael eu trin yn deg ac yn gyfartal.