Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Safle Arfaethedig, Meysydd Chwarae a Rheoli Traffig

  • Sut y rheolir y broblem draffig hon os adeiladir ysgol ychwanegol gyda'r nifer arfaethedig o 600 o ddisgyblion? Bydd hyn yn atal llif traffig ym Mhontardawe bob prynhawn sy’n ddiwrnod ysgol.
  • Nid oedd cynllun rheoli traffig effeithiol i benderfynu sut y rheolir plant ychwanegol nid yn unig yn ystod y bore a gyda'r nos ond hefyd yn ystod y cyfnod cinio (lleoliadau rhan-amser) mewn ardal lle’r oedd tagfeydd eisoes yn broblem sylweddol.
  • Mae tagfeydd traffig eisoes yn drwm ar safle Ysgol Gyfun Cwmtawe, gyda sefyllfaoedd llwyrglo amser mynd adref. Byddai traffig pellach yn yr ardal hon yn golygu oedi annerbyniol i breswylwyr a rhieni fel ei gilydd, ar amseroedd gollwng a chasglu.
  • Nid yw'r cyngor wedi darparu gwybodaeth drylwyr am draffig wrth wneud y penderfyniad hwn. Nid oes unrhyw dystiolaeth i sicrhau pobl leol na fydd tagfeydd traffig. Nid ydynt wedi darparu arolygon na modelau traffig ar y mater. Mae hyn yn mynd yn groes i'r holl fentrau aer glân, bydd llawer mwy o draffig segur.
  • Nid oes digon o le parcio a llif traffig ar gyfer ysgol Cwmtawe, nid yw hyn yn cael ei reoli o gwbl a gall achosi traffig ofnadwy a dod yn beryglus i gerddwyr.
  • Mae traffig ym Mhontardawe yn llanast llwyr ar yr adegau gorau a bydd hyd yn oed yn fwy felly gyda'r ysgol newydd angen cludiant i blant gyrraedd yr ysgol.
  • Defnyddir y caeau gan gannoedd o blant yn wythnosol - yn bennaf i chwarae pêl-droed a rygbi.
  • Mewn cyfnod lle mae ffocws iechyd y cyhoedd i raddau helaeth ar leihau gordewdra, byddai cael gwared ar y caeau chwarae yn niweidiol i iechyd corfforol ac emosiynol llawer yn y gymuned.
  • Bydd y safle ar gyfer yr Uwch-ysgol yn arwain at golli ardal fawr o fannau gwyrdd a chyfleusterau chwaraeon. Colled bosibl y Ganolfan Fowlio yn y Ganolfan Hamdden.

Ymateb Swyddogion

Derbyniwyd llawer o wrthwynebiadau yn ymwneud â cholli'r caeau chwarae ym Mharc Ynysderw. Mae'r farn y bydd yr holl dir yn cael ei golli i'r adeilad newydd arfaethedig wedi'i godi dro ar ôl tro, ond mae hyn yn hollol ffug. Archwilir ymhellach union leoliad yr ysgol newydd arfaethedig ar safle Parc Ynysderw, pe bai'r cynnig yn symud ymlaen, pan fydd y cais cynllunio ac ymchwiliadau manwl i'r tir yn cael eu cynnal. Mae'n wir y gellir gwneud iawn am unrhyw golled i'r caeau chwarae ym Mharc Ynysderw trwy ail-ffurfweddu'r caeau presennol yn ogystal â gwaith gwella draenio i un cae nad yw'n cael ei ddefnyddio’n ddigonol.

Nodwyd cyllid ar gyfer gwaith gwella cysylltiedig â gwaith draenio fel draenio neu gostau ymchwilio cysylltiedig yn y gyllideb ar gyfer yr ysgol a'r pwll newydd arfaethedig, ynghyd â gwella maes chwarae'r plant ger y ganolfan hamdden, a allai hefyd gael ei effeithio gan y gwaith arfaethedig, er mwyn sicrhau na chollir amwynderau yn yr ardal.

Mae teitl y Cyngor i'r tir yn ddarostyngedig i weithred gysegru o blaid y Gymdeithas Meysydd Chwarae Cenedlaethol (fel Ymddiriedolwyr Sefydliad King George V a benodwyd yn briodol) felly mae angen cymeradwyaeth ymlaen llaw gan y Fields in Trust i'r cynnig i alluogi rhyddhau’r tir.

Derbyniwyd cymeradwyaeth ffurfiol gan Fields in Trust i ryddhau'r tir. Cytunwyd y bydd Maes Hamdden Pontardawe yn le addas newydd ac felly bydd yn dod yn rhan o Sefydliad King George V gyda Chymdeithas Chwaraeon Parc Ynysderw a Chymdeithas Chwaraeon a Hamdden Cymunedol Pontardawe yn cytuno.

Mae nifer sylweddol o wrthwynebiadau yn codi pryderon ynghylch cynnydd mewn traffig a thagfeydd o amgylch safle'r ysgol newydd arfaethedig.

Fel yr adroddwyd yn yr adroddiad ymgynghori, mae'r cynnig hwn yn ymwneud â sefydlu ysgol newydd. Pe bai'r cynnig yn cael ei gymeradwyo, bydd yn rhagofyniad sicrhau caniatâd cynllunio bod sylw trylwyr i reoli traffig a llwybrau diogel i ddisgyblion a rhieni yn cael sylw.

Mae pob adeilad ysgol newydd yng Nghastell-nedd Port Talbot yn destun craffu priffyrdd a cynllunio trylwyr cyn y rhoddir cymeradwyaeth cynllunio ac mewn llawer o achosion, fel rhan o'r cynllun, mae gwaith sylweddol wedi arwain at well trefniadau rheoli traffig a mynediad yn yr ardal. Mae'r prosesau hyn wedi hen ennill eu plwyf ac wedi cael eu profi dros nifer o flynyddoedd. Disgwylir y bydd digon o barcio ar gyfer staff ac ymwelwyr yn ogystal â mannau gollwng rhieni a bysiau yn ofyniad caniatâd cynllunio. Byddai'r elfennau hyn yn cael eu datblygu fel rhan o'r cynllun a byddent yn ceisio gwella'r trefniadau presennol ar safle Parc Ynysderw.

Cynhaliwyd Asesiad Effaith Traffig annibynnol cychwynnol ac mae wedi dod i'r casgliad bod y safle wedi'i leoli mewn lleoliad cynaliadwy gyda chysylltiadau cerdded a beicio da o'r ardal gyfagos. Mae cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus da yng nghyffiniau agos y safle sy'n caniatáu hygyrchedd da i staff a rhieni sy'n teithio i'r safle o ymhellach i ffwrdd. Nid oes problem patrwm Diogelwch Priffyrdd yn bodoli a allai gael ei waethygu gan y datblygiad arfaethedig.

Datblygir mynediad i gerbydau a cherddwyr i'r safle fel rhan o'r uwchgynllun ar gyfer y datblygiad arfaethedig.

Mae’r asesiad o’r effaith ac adolygiad y rhwydwaith priffyrdd lleol presennol o amgylch y safle wedi tynnu sylw at rai cyfyngiadau capasiti posibl. O'r herwydd, cynigiwyd mesurau lliniaru i liniaru yn erbyn effaith debygol y datblygiad ar y rhwydwaith priffyrdd lleol o'i amgylch.  Datblygir y rhain a'u harchwilio ymhellach fel rhan o'r broses gymeradwyo cynllunio.

Datblygir Cynllun Teithio ar gyfer yr Ysgol a'r Pwll Nofio cyfagos fel rhan o unrhyw gais cynllunio sydd ar ddod. Bydd hyn yn cynnwys hyrwyddo mesurau a mentrau i wella atyniad dulliau teithio cynaliadwy ac addysgu a hysbysu disgyblion, rhieni, staff ac ymwelwyr o'r dewisiadau amgen sydd ar gael at ddefnydd ceir deiliadaeth sengl preifat.