Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ysgol Gynradd Godre’r Graig, Safle Graig Road

  • Caewyd ysgol Godre’r Graig oherwydd risg dybiedig o'r chwarel uchod. Hogwash, nid wyf yn credu’r stori ddirdynnol honno am un munud. Mae CBSCNPT wedi edrych am gyfiawnhad i'w chau ac roedd hyn yn esgus cyfleus. Nid yw'r preswylwyr wedi cael unrhyw gyfathrebu ffurfiol gan CBSCNPT ac mae pob un yn dal i breswylio mewn cartrefi y mae'n rhaid iddynt fod ar yr un lefel o risg ag Ysgol Godre’r Graig. Naill ai mae CBSCNPT yn chwarae'r sefyllfa wirioneddol neu'n esgeulus tuag at ei ddyletswydd gofal statudol tuag at y preswylwyr.
  • Yn fy marn i, ni wnaeth yr adroddiad ymgynghori ddal na mynd i'r afael â phryderon cymuned ysgol Godre’r Graig yn llawn. Mae hyn yn gwneud yr holl broses ymgynghori yn annilys, ac yn awgrymu gwneud penderfyniad a bennwyd ymlaen llaw er gwaethaf gwrthwynebiad cymunedol sylweddol yn erbyn y cynnig.
  • Mae'r cyngor wedi ceisio cau'r ysgol ar ddau achlysur arall, pan oedd fy mhlant yn ddisgyblion yno, fe’i gwrthwynebwyd yn ffyrnig y ddau dro, ac rwy'n teimlo bod ei chau fel hyn yn ymgais danbaid iawn i "gael eu ffordd eu hunain."
  • O ran y rhesymau dros gau'r ysgol, nid wyf yn derbyn bod y tai drws nesaf i ysgol Godre’r Graig yn ddiogel tra nad yw'r ysgol. Byddai wedi bod yn well gwario'r arian a wariwyd ar yr adeiladau “dros dro” ar gyfer ysgol Godre’r Graig wrth gyflawni'r argymhellion yn yr adroddiad a ddefnyddiodd Rob Jones i orfodi cau'r ysgol!  
  • Dylid ymchwilio i'r holl sefyllfa o ran cau'r ysgol, yn enwedig gan fod y cynghorydd a oedd yn gyfrifol am ei chau eisoes yn cael ei ymchwilio. Oherwydd sefyllfa Ysgol Gynradd Godre’r Graig rwy'n teimlo y dylid edrych arno fel achos unigol.

Ymateb Swyddogion

Mae gwrthwynebwyr wedi cyfeirio at adleoli dros dro Ysgol Gynradd Godre’r Graig, Graig Road, i dir ger Ysgol Gymunedol Cwmtawe.

Derbyniwyd gwrthwynebiadau sy'n awgrymu bod adleoli'r ysgol i'r safle dros dro yn weithred fwriadol i hwyluso cau parhaol.

Mae'n bwysig nodi nad yw'r cynnig hwn yn ymwneud ag a ddylai Ysgol Gynradd Godre'r Graig aros yn ei lleoliad dros dro, neu a ddylid ymgymryd â gwaith adfer ar gyfer dychwelyd, ond yn hytrach mae'n ymwneud â chynnig i sefydlu ysgol gynradd 3-11 cyfrwng Saesneg newydd - ysgol gynradd mewn adeilad newydd i gymryd lle tair ysgol gynradd bresennol, y mae Ysgol Gynradd Godre'r Graig yn un ohonynt.

P'un a oedd lleoliad yr ysgol yn aros yn Graig Road, Godre’r Graig neu yn ei lleoliad dros dro ym Mharc Ynysderw byddai'r ymgynghoriad cyfredol yn dal i gael ei gynnal yn yr un modd a byddai'r un egwyddorion ar gyfer cychwyn ymgynghoriad yn dal i fod yn berthnasol.

Mae'r ddogfen ymgynghori yn amlinellu'n glir y rhesymau dros y cynnig; mae'r buddion disgwyliedig y gall ysgol newydd, ynghyd â chreu campws cymunedol iechyd a lles eu darparu yr un mor berthnasol i ddisgyblion Godre’r Graig ag i ddisgyblion Alltwen a Llangiwg. Comisiynwyd astudiaeth ddichonoldeb i ymchwilio i opsiynau dylunio a chynhyrchu amcangyfrifon cyllideb ar gyfer gwaith sy'n gysylltiedig â'r gwaith adfer yng Ngodre’r Graig ac mae ar gael i'w ddarllen ar wefan y Cyngor gan ddilyn y ddolen www.npt.gov.uk/godrergraig  Bydd canlyniadau'r adroddiad hwn yn destun cyfarfod Cyngor ar wahân. Fodd bynnag, hyd yn oed os yw gwaith lliniaru yn bosibl a bod staff a disgyblion yn gallu dychwelyd yn ddiogel i safle Graig Road, erys yr achos y bydd angen gwaith sylweddol i fynd i'r afael â materion cynnal a chadw ôl-groniad ac ailfodelu i ddarparu darpariaeth ysgol yr 21ain ganrif ar gyfer y dyfodol. Bydd ysgol bwrpasol newydd gyda chyfleusterau o'r radd flaenaf yn darparu gwell cyfleoedd ar gyfer addysgu a dysgu na safle Graig Road, hyd yn oed os yw ailfodelu'r adeiladau yn fforddiadwy ac yn gyraeddadwy o fewn cyfyngiadau'r safle.

O ran y sylw am ymchwilio i gynghorydd, cynhaliwyd ymchwiliad annibynnol ac mae'r adroddiad dilynol wedi'i ystyried gan Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio'r Cyngor. Cododd hyn o'r ffaith, ar 5 Mawrth 2021, bod recordiad wedi'i osod ar gyfryngau cymdeithasol gan grŵp ymgyrchu lleol yn gwrthwynebu'r cynnig ad-drefnu. Mae'r recordiad yn ddyfyniad o gyfarfod o Grŵp Llafur Pontardawe. Trafododd cyn Arweinydd y Cyngor (y Cynghorydd Rob Jones) nifer o faterion yn ymwneud ag ad-drefnu ysgolion ac mae ei sylwadau’n cynnwys “Pe bawn i wedi cael fy ffordd, byddai pob ysgol yn 3-16.”

Derbyniwyd gwrthwynebiadau sy'n awgrymu bod hyn yn golygu iddo ragfarnu'r cynnig ar gyfer yr ysgol gynradd 3-11 ym Mhontardawe. Canfyddiadau'r ymchwiliad oedd bod prosesau llywodraethu ar waith ar gyfer gwneud penderfyniadau ynghylch ad-drefnu ysgolion a'u bod yn cael eu dilyn gan y Cyngor. Fodd bynnag, fel mesur rhagofalus, nid yw'r Cynghorydd Jones wedi cymryd unrhyw ran bellach wrth wneud penderfyniadau mewn perthynas â'r cynnig.

Dywedwyd y teimlir nad yw barn cymuned Ysgol Godre’r Graig wedi cael ei chipio na'i thrin yn llawn. Nid yw Swyddogion yn credu bod hyn yn wir - aethpwyd i'r afael â'r holl sylwadau a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad yn yr adroddiad ymgynghori, ac mae'n wir fod yna lawer o themâu cyffredin ar draws yr holl ysgolion a oedd yn rhan o'r cynnig. Yn ogystal, aethpwyd i'r afael â phryderon penodol Ysgol Gynradd Godre’r Graig yn yr adroddiad ar dudalennau 42 -43. Gwnaed cyfleoedd pellach i godi pryderon trwy'r cyfnod gwrthwynebu statudol, ac unwaith eto mae'n wir fod y rhan fwyaf o'r rhain yn gyffredin i bob un o'r ysgolion.

Mae'n dal yn wir yr ystyrir, ym marn swyddogion, bod y cynnig yr ymgynghorwyd ag ef, yr opsiwn gorau ar gyfer yr holl ysgolion, gan gynnwys ar gyfer disgyblion sy'n mynychu Ysgol Gynradd Godre’r Graig ar hyn o bryd.