Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Deilliant 6 - Cynnydd yn y ddarpariaeth addysg Gymraeg ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) (yn unol â'r dyletswyddau a osodir gan Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018

Ble rydyn ni nawr?

O ganlyniad i Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018, mae newidiadau sylweddol ar y gweill mewn perthynas â'r ddarpariaeth statudol sy'n ofynnol i ddiwallu anghenion pob dysgwr ag ADY. Bydd yn ofynnol i bob gwasanaeth yn yr awdurdod lleol ystyried a oes angen DDY (Darpariaeth Dysgu Ychwanegol) ar y plentyn neu'r person ifanc yn y Gymraeg.

Ar hyn o bryd, ar gyfer dysgwyr ag ADY sylweddol na allant gael mynediad i addysg brif ffrwd mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, darperir darpariaeth arbenigol sy'n cynnwys:

Canolfannau Cymorth Dysgu Cynradd

 • Abbey - EYAC
 • Blaenbaglan - SpLG
 • Cilffriw - SpLG
 • Gnoll - ASD
 • Maesmarchog - ASD
 • Waunceirch - ASD
 • Blaendulais - MLD
 • Blaenhonddan - MLD
 • Croeserw - MLD
 • Trebannws - MLD
 • Tywyn - MLD
 • Tywyn - SLD
 • Tywyn - PMLD
 • Catwg - Sensory
 • Crynallt - SEBD
 • Awel y Mor - SEBD

Canolfannau Cymorth Dysgu Uwchradd

 • Ysgol Bae Baglan E Band - MLD and SpLG
 • Ysgol Bae Baglan F Band - ASD, HI, SLD, PMLD
 • Dwr y Felin - ASD
 • Cwmtawe - ASD
 • Cwmtawe - SpLD
 • Cefn Saeson - SENC

Ysgolion Arbennig

 • Ysgol Hendrefelin
 • Ysgol Maes y Coed

Ar hyn o bryd nid yw'r data a ddarperir o ysgolion cyfrwng Cymraeg yn ddigon o dystiolaeth ar gyfer y gofyniad am ddarpariaeth arbenigol mewn maes penodol o angen. Fodd bynnag, mae'n anodd rhagweld ar hyn o bryd lefel yr angen am ddarpariaeth arbenigol yn y dyfodol. Bydd yr awdurdod yn gweithio i sicrhau ‘y cymerir pob cam rhesymol i gyflwyno DDdY yn y Gymraeg i blant a phobl ifanc sydd angen cefnogaeth drwy’r Gymraeg, gan ganiatáu ar gyfer cynyddu DDdY drwy’r Gymraeg dros amser.’ (Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021, 3.2.(e).

Cydnabyddir bod angen cefnogaeth bellach gan yr ALl ar ysgolion cyfrwng Cymraeg i adeiladu eu gallu i ddiwallu anghenion dysgwyr sydd ag ADY. Mae'r awdurdod yn parhau i fonitro'r sefyllfa hon ac yn parhau i ymgysylltu â’r sector cyfrwng Cymraeg yn ôl y galw ac angen. Mae'r awdurdod yn darparu hyfforddiant, ymgynghoriadau, adnoddau a chefnogaeth gyffredinol trwy gyfrwng y Gymraeg mewn rhai meysydd.

Ble rydyn ni'n anelu at fod o fewn 5 mlynedd gyntaf y Cynllun hwn a sut rydyn ni'n cynnig cyrraedd yno?

 • Parhau i ddatblygu dewislen hyfforddiant datblygiad proffesiynol cynhwysfawr a chefnogaeth i athrawon yn ein hysgolion prif ffrwd cyfrwng Cymraeg ac ar gyfer ein Sector Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant. Bydd hyn yn gwella'r Ddarpariaeth Dysgu Cynhwysol (DDC) a'r Ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn ein hysgolion cyfrwng Cymraeg a'n lleoliadau Blynyddoedd Cynnar, fel y nodir yng Nghod Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd Cymru 2021. Adolygir y cynnig hyfforddiant a chymorth hwn, gan gynnwys adolygiad o adnoddau a deunydd asesu priodol, bob blwyddyn a chânt eu llywio gan unrhyw angen newidiol yn ein hysgolion prif ffrwd cyfrwng Cymraeg a'n Sector Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant.
 • Cynnal archwiliad bob dwy flynedd o anghenion dysgu ychwanegol (ADY) dysgwyr cyfrwng Cymraeg ac adolygu ein lleoedd arbenigol cynlluniedig, er mwyn llywio'r angen sy'n dod i'r amlwg ar y pryd a mapio angen yn y dyfodol am ddarpariaeth Gymraeg ar gyfer ein plant a'n pobl ifanc fwyaf cymhleth ag ADY.
 • Cefnogi a galluogi’r datblygiad o amrywiaeth o ddarpariaeth cyn-ysgol arbenigol i hwyluso'r broses gynnar o nodi anghenion sy'n dod i'r amlwg ar gyfer ein plant ieuengaf, lle mae'r Gymraeg yn iaith gyntaf iddynt neu lle mae ffafriaeth rhieni ar gyfer darpariaeth Gymraeg.
 • Buddsoddi mewn cylch chwarae arbenigol a darpariaeth gofal plant arbenigol dwyieithog i gefnogi ac adnabod anghenion sy'n dod i'r amlwg ar gyfer ein plant ieuengaf yn gynnar, lle mae'r Gymraeg yn iaith gyntaf iddynt neu lle mae ffafriaeth rhieni ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg.
 • Buddsoddi mewn darpariaeth a staff arbenigol ddwyieithog yn yr awdurdod lleol neu gyda phartneriaid rhanbarthol, i sicrhau'r gallu i ddarparu darpariaeth arbenigol cyfrwng Cymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol mwy cymhleth.

Ble rydyn ni'n disgwyl bod ar ddiwedd ein Cynllun 10 mlynedd?

Bydd gan bob disgybl ag ADY o fewn yr awdurdod lleol fynediad at ddarpariaeth ar bob lefel trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd cydweithredu â phartneriaid rhanbarthol yn darparu ystod gynhwysfawr o adnoddau, cyfleoedd hyfforddiant a rhwydweithio ac yn sicrhau darpariaeth cyfrwng Cymraeg o safon uchel ac sy’n cydymffurfio â Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018. Bydd cefnogaeth tuag at y Blynyddoedd Cynnar a chyfnod chyn-ysgol, ac asesiadau a darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol cyfrwng Cymraeg yn rhoi mwy o hyder i rieni wrth ddewis addysg cyfrwng Cymraeg i'w plant.​