Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Sut y byddwn yn gweithio gydag eraill i gyflawni ein gweledigaeth

Mae'r CSCA yn nodi gofyniad i bob awdurdod lleol sefydlu Fforwm Cymraeg mewn Addysg. Mae Fforwm CSCA Castell-nedd Port Talbot yn cynnwys penaethiaid o ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg a Saesneg, swyddogion yr awdurdod lleol a rhanddeiliaid eraill o'n cymuned gan gynnwys Menter Iaith, RhAG, Iechyd, Mudiad Meithrin, Academi Hywel Teifi Prifysgol Abertawe, Tŷ'r Gwrhyd a'r Urdd.

Cyfarfu Fforwm CSCA Castell-nedd Port Talbot i gynnig barn wrth gynllunio'r ddogfen gychwynnol ym mis Gorffennaf 2021. Yn dilyn y cyfarfod cychwynnol, ffurfiwyd gweithgorau ar gyfer pob deilliant, yn cynnwys aelodau o'r fforwm. Bydd y gweithgorau'n cyfarfod bob tymor i ffurfio a gwerthuso cynllun gweithredu ar gyfer eu deilliant penodol. Bydd y cynlluniau gweithredu hyn yn canolbwyntio ar gyflawni'r nodau trosfwaol a nodir yn y ddogfen CSCA. Adroddir yn ôl ar gynnydd i'r fforwm CSCA llawn bob tymor.