Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Swyddi Gofal Cymdeithasol Castell-nedd Port Talbot

Dod yn weithiwr Gofal yn y Cartref


Tîm Llesiant Cymunedol


Rydyn ni’n chwilio am bobl garedig a gofalgar i ymuno â’n Tîm Llesiant Cymunedol. Ni sy’n gyfrifol am ddarparu gofal personol i bobl yn eu cartrefi’u hunain er mwyn eu helpu i aros mor annibynnol â phosib.


Fe all hyn gynnwys cynorthwyo â gofal personol, paratoi prydau bwyd a helpu gyda meddyginiaeth.
Gwnewch gais heddiw


Mae gennym nifer o swyddi cyflenwi ar gael hefyd i bobl sydd eisiau gweithio yn ôl y galw.
Pam ymuno â’n tîm yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot?


Os ydych chi’n chwilio am swydd ble gallech chi wneud gwahaniaeth go iawn i fywyd rhywun yn feunyddiol, efallai mai dod yn weithiwr gofal yn y cartref yw’r swydd i chi.

Y peth pwysicaf am weithio mewn gofal cymdeithasol yw bod gennych ysfa i helpu eraill. Does dim ots os nad oes gennych chi brofiad blaenorol, am y byddwn ni’n darparu hyfforddiant llawn. Rhai o’r rhesymau mwyaf cyffredin y bydd pobl yn dewis gweithio i ni yw:

• Oriau gweithio hyblyg
• Dim angen profiad o waith gofalu
• Darperir hyfforddiant a chynefino trylwyr
• Ar y Gofrestr Gofal Cymdeithasol Cymru
• Oriau gwaith wedi’u gwarantu, ynghyd â chyfleoedd i weithio oriau goramser
•  yr awr ynghyd â mwyhad cyflog 
• Cyfleoedd i ddatblygu gyrfa
• Mynediad i Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
• Darperir gwisg swyddogol ac offer diogelu personol (PPE)
• 24 dydd o wyliau blynyddol yn cynyddu i 31 dydd ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth (i weithwyr llawn-amser)
• Tâl am amser teithio rhwng galwadau a lwfans milltiroedd
• Gallwch weithio i ennill cymhwyster achrededig (QFC Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol)

Cefnogaeth swydd


Os ydych chi’n meddwl yr hoffech gael help gyda gwneud cais am swydd, mae ein tîm cefnogi cyflogaeth, Cyflogadwyedd CPT yma i helpu. Gall y tîm helpu gyda llenwi ffurflenni cais, dulliau cynnal cyfweliad, codi hyder a chwilio am swydd. Gallwch gysylltu â Cyflogadwyedd CPT ar 01639 860160 neu drwy lenwi ein ffurflen ymholiadau.


Swyddi gofal eraill


Gofalwn Cymru yw’r porth penodol yng Nghymru ar gyfer pob swydd wag gyda darparwyr gofal cymdeithasol allanol, gan gynnwys swyddi mewn gofal cymdeithasol i oedolion, blynyddoedd cynnar a gofal plant. Mae sawl rôl wahanol ar gael mewn gofal cymdeithasol a allai fod o ddiddordeb i chi, o gefnogi rhywun yn eu cartref i weithio mewn cartref gofal preswyl.
I ddysgu mwy am y math o swyddi yw’r rhain, mae gan wefan Gofalwn Cymru lawer o astudiaethau achos a fideos o bobl yn disgrifio drostynt eu hunain sut beth yw hi i wneud y swydd.