Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cynllun Cymorth Tanwydd 2022/23

Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf Llywodraeth Cymru

Gall aelwydydd cymwys hawlio taliad untro o £200 gan eu cyngor lleol i ddarparu cymorth tuag at dalu eu biliau tanwydd y gaeaf. Rhaid i bob cais gael ei dderbyn gan gyngor lleol cyn 28 Chwefror 2023.

I bobl sengl neu gyplau sy'n derbyn budd-dal cymhwyso.

Mae'r cynllun yn agored i aelwydydd lle mae'r ymgeisydd, neu ei bartner, yn uniongyrchol gyfrifol am dalu'r biliau tanwydd ac yn derbyn un o'r budd-daliadau cymhwyso canlynol ar unrhyw adeg rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023:

 • Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Credyd Cynhwysol
 • Credydau Treth Gwaith
 • Credydau Treth Plant
 • Credyd Pensiwn
 • Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)
 • Lwfans Byw i'r Anabl – (LBA)
 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Gofalwyr (gan gynnwys hawl gwaelodol) 
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau/y math newydd o Lwfans Ceisio Gwaith
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar gyfraniadau/y math newydd o Lwfans Ceisio Gwaith
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Lwfans Gweini Cyson
 • Ychwanegiad Symudedd Pensiwn Rhyfel

I bobl sengl neu gyplau nad ydynt yn derbyn budd-dal cymhwyso

Os ydych chi neu'ch partner yn gyfrifol am dalu costau tanwydd ond nid ydych yn derbyn unrhyw un o'r budd-daliadau cymhwyso, ystyrir eich bod yn dal i fod yn gymwys ar gyfer taliad os oes oedolyn arall neu blentyn dibynnol yn byw gyda chi sy'n:

Byw yn eich cartref fel ei brif breswylfa; ac mae'n derbyn un o'r budd-daliadau canlynol rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023: 

 • Lwfans Gweini 
 • Lwfans Byw i'r Anabl
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Lwfans Gweini Cyson
 • Ychwanegiad Symudedd Pensiwn Rhyfel

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 5.00pm, dydd Mawrth 28 Chwefror 2023.

Help i wneud cais

Gallwn ddarparu cymorth os nad oes gennych unrhyw un a all eich helpu i lenwi'r cais ar-lein.

Bydd tua 23,000 o aelwydydd yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn. Oherwydd y galw disgwyliedig, bydd y cymorth hwn yn cael ei ddarparu ar sail apwyntiad yn unig. Efallai bydd angen i chi aros sawl wythnos cyn bod apwyntiad ar gael.

Gallwch wneud cais am y cymorth hwn drwy gysylltu â ni drwy:

 neu

 • ffonio 01639 686886 - dydd Llun i ddydd Gwener 9.30am i 4.30pm (ac eithrio gwyliau banc).

Rhagor o wybodaeth

Ceir gwybodaeth fanylach am y cynllun ar wefan Llywodraeth Cymru