Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Dogfen

Cytundeb Cyflawni

Rhan 1 - Cyflwyniad a Cefndir

Cyflwyniad

1.0.1 Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn gofyn bod awdurdodau lleol yng Nghymru yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar gyfer eu hardal. Mabwysiadwyd y CDLl cyfredol ym mis Ionawr 2016, a chan fod y Ddeddf uchod a’r Rheoliadau CDLliau yn gofyn bod CDLliau yn cael eu hadolygu o leiaf bob 4 blynedd ar ôl eu mabwysiadu, mae’r Cyngor dan rwymedigaeth i gynnal adolygiad o’r cynllun.

1.0.2 Mae’r Cyngor wedi cyhoeddi ei Adroddiad Adolygu sy’n amlinellu cwmpas eang adolygiad y CDLl, ac yn cael ei lywio gan ganfyddiadau’r Adroddiadau Monitro Blynyddol (AMBau) a thystiolaeth. Mae’r Adroddiad Adolygu yn dod i’r casgliad y dylid paratoi CDLl Amnewid (CDLlA). Pan gaiff ei fabwysiadu, bydd y CDLlA newydd yn disodli CDLl presennol CNPT ac yn dod yn rhan o’r cynllun datblygu statudol ar gyfer y Fwrdeistref Sirol, ochr yn ochr â Dyfodol Cymru – Y Cynllun Cenedlaethol ar gyfer 2040, a fydd yn dal i feddu ar statws cynllun datblygu.

1.0.3 Fel cam cyntaf yn y broses o baratoi’r CDLlA, mae’n ofynnol bod y Cyngor yn paratoi Cytundeb Cyflawni (CC) sy’n nodi’r amserlen, Cynllun Cynnwys y Gymuned (CIS) a gweithdrefnau cyflwyno’r cynllun. Mae hwn wedi’i fwriadu’n ddatganiad cyhoeddus o ymrwymiad ac yn offeryn rheoli prosiect. Ar ôl cytuno arno’n ffurfiol, mae’r CC yn ymrwymo’r Cyngor i gynhyrchu’r CDLlA yn unol â’r amserlen a’r CIS. Mae hyn yn ffurfio rhan o brofion cadernid y CDLl, a fydd yn cael eu harchwilio gan yr Arolygydd Cynllunio adeg yr Archwiliad Cyhoeddus. Cytunwyd ar y CC hwn yn ffurfiol gyda Llywodraeth Cymru ar 11 Ionawr 2022.

1.0.4 Mae’r ddeddfwriaeth, y rheoliadau a chanllawiau cynllunio Llywodraeth Cymru (LlC) y cyfeirir atynt yn y ddogfen hon ar gael ar wefan LlC. Mae gwybodaeth ynghylch y CDLl ar gael ar wefan Castell-nedd (CNPT). Mae’r Cytundeb Cyflawni hwn ar gael yn Saesneg yn ogystal. Os bydd angen y ddogfen hon arnoch mewn fformat arall, cysylltwch â thîm y CDLl yn ldp@npt.gov.uk neu drwy ffonio 01639 686821.

Pwrpas y Cytundeb Cyflawni

2.1.1 Mae’r CC yn un o ofynion statudol y broses o baratoi’r Cynllun o dan Reoliad 9 o Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynlluniau Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 (fel y’u diwygiwyd gan Reoliadau Cynlluniau Datblygu Lleol (Cymru) Newidiwyd 2015), a rhaid ei gymeradwyo trwy benderfyniad y Cyngor a LlC. Ei bwrpas yw cyflwyno’r canlynol:

 • Amserlen paratoi CDLlA y Cyngor, gan amlinellu amrywiol gamau paratoi’r cynllun, pryd cyflawnir y rhain, a phryd bydd ymgysylltiad yn digwydd;
 • Manylion Cynllun Cynnwys y Gymuned (CIS), gan nodi pwy fydd yn ymwneud â’r broses o baratoi’r CDLlA, a sut a phryd bydd cyfranogiad a chydweithrediad yn digwydd; a hefyd
 • Yr adnoddau bydd yr Awdurdod yn eu buddsoddi yn y gwaith o baratoi’r cynllun.

2.1.2 Paratowyd y CC yn unol â’r holl reoliadau a chanllawiau priodol(7). Bydd yn destun adolygu rheolaidd, ac os bydd angen, caiff ei newid yn unol â’r Rheoliadau CDLl (gweler Rhan 3).

2.1.3 Mae’r CC yn cymryd i ystyriaeth ofynion y Rheoliadau CDLl ar gyfer ymgysylltu â rhanddeiliaid wrth baratoi’r CC, a hefyd y pum ffordd o weithio a geir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015). Bernir bod lefel a ffurf yr ymgysylltiad a gynigir yn addas ar gyfer y cyd-destun lleol.

2.1.4 Paratowyd y CC yn ystod pandemig Covid-19, sydd wedi cael effeithiau sylweddol a pharhaus ar gyfarfodydd wyneb yn wyneb a gallu cyrff cyhoeddus i ymgysylltu ag ymgyngoreion a’r cyhoedd.

2.2 Cyfnodau wrth Baratoi’r Cytundeb Cyflawni

2.2.1 Mae nifer o gyfnodau wrth baratoi CC:

Table 2.2.1 DA Preparation Stages
Cyfnod Cynnydd
1. Paratoi CIS drafft mewn trafodaeth â LlC Wedi cwblhau
2. Ystyried unrhyw sylwadau a diwygio yn ôl y galw Wedi cwblhau
3. Sicrhau cymeradwyaeth Uwch Swyddogion ac Aelodau i ddrafft ymgynghori’r CC Wedi cwblhau
4. Cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y CC drafft Wedi cwblhau
5. Ystyried unrhyw sylwadau a ddaeth i law a diwygio fel sy’n briodol Wedi cwblhau
6. Sicrhau penderfyniad gan y Cyngor (Rheoliad CDLl 9) i fabwysiadu’r CC diwygiedig / terfynol Wedi cwblhau
7. Cyflwyno i LlC ar gyfer cytundeb Wedi cwblhau
8. Unwaith bydd LlC wedi cytuno arno, cyhoeddi’r CC cytunedig ar wefan y CDLlA, hysbysu’r cyrff ymgynghori perthnasol Rheoliad CDLl 10), a’i adolygu’n barhaus, er
mwyn sicrhau bod y Cynllun yn cael ei baratoi’n unol ag ef.
Wedi cwblhau

2.3 Strwythur y Cytundeb Cyflawni

2.3.1 Mae’r ddogfen hon wedi’i strwythuro fel a ganlyn:

2.3.2 Rhan 1 Cyflwyniad a Chefndir:

Mae’n amlinellu pwrpas, strwythur a chyfnodau paratoi’r CC ac yn ystyried ffurf a chynnwys y CDLlA; materion fydd yn llywio datblygiad y CDLlA; cyfleoedd i weithio ar y cyd; Archwilio’r Cynllun; a pharatoi Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA).

2.3.3 Rhan 2 Amserlen y CDLlA a Chynllun Cynnwys y Gymuned (CIS):

Mae’r amserlen yn cyflwyno gwahanol gyfnodau paratoi’r Cynllun (gan gynnwys dyddiadau terfynol a dangosol), sut bydd y Cyngor yn rheoli’r broses, ac mae’n darparu asesiad o’r adnoddau sy’n ofynnol. Mae’n ystyried cyflawni’r amserlen, a materion megis gweithdrefnau’r Cyngor ac argaeledd adnoddau a rheoli risg. Mae hefyd yn pennu dyddiadau allweddol ar gyfer paratoi a chyhoeddi dogfennau adroddiadau’r ACI a’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC). O ran y CIS mae’n  canolbwyntio ar y prif egwyddorion ymgysylltu, nodau’r CIS, sut bydd consensws yn cael ei feithrin a’i ddatblygu, ac yn ystyried y ffocws ar ymgysylltu wrth baratoi’r Cynllun. Mae’n nodi â phwy bydd y Cyngor yn ymgysylltu ac yn ymgynghori, gan gynnwys y cyhoedd a rhanddeiliaid, a phryd a sut bydd hynny’n digwydd.

2.3.4 Rhan 3 Monitro ac Adolygu:

Mae’r adran hon yn amlinellu sut bydd y CC yn cael ei adolygu’n barhaus a rôl yr Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB).

3. Y Cynllun Datblygu Lleol Amnewid

3.0.1 Cyfnod y CDLlA, y cyfeirir ato fel arall fel ‘cyfnod y Cynllun’, fydd 15 mlynedd o 2021 i 2036. Ar ôl ei fabwysiadu, bydd CDLlA CNPT 2021-2036 yn disodli CDLl CNPT 2011-2026.

3.1 Paratoi’r Cynllun Datblygu Lleol Amnewid

3.1.1 Bydd y CDLlA yn ddylanwad pwysig ar ffurf CNPT a’i gymunedau unigol yn y dyfodol. Bydd gofyn ei fod yn:

 • Cefnogi canlyniadau creu lle cynaliadwy Cenedlaethol Polisi Cynllunio Cymru (PCC);
 • Cydymffurfio â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015), gan gynnwys y saith Nod Llesiant a’r pum ffordd o weithio;
 • Cydymffurfio’n gyffredinol â’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a adwaenir fel Cymru’r Dyfodol – Cynllun Cenedlaethol 2040;
 • Sicrhau bod cydweithio rhanbarthol effeithiol yn llywio’r gwaith o baratoi’r cynllun;
 • Sicrhau bod y CDLlA yn destun integreiddio llawn ac yn adlewyrchu  cynlluniau a mentrau perthnasol eraill, gan gynnwys yr angen am ydymffurfio’n gyffredinol â Chynllun Datblygu Strategol (CDS) De-orllewin Cymru (DoC) sy’n dod i’r amlwg;
 • Sicrhau bod y profion cadernid yn cael eu bodloni;
 • Cael ei lywio gan ACI sy’n cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS), Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb (AEG), Asesiad Effaith ar Iechyd (AEI) ac  Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg (AEIG);
 • Bodloni’r Ddyletswydd Sosioeconomaidd o dan Ran 1, Adran 1 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010;
 • Bodloni’r Ddyletswydd o dan Ran 1, Adran 6 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 i gynnal a gwella bioamrywiaeth a hybu gwydnwch  cosystemau.
 • Mabwysiadu agwedd strategol at oblygiadau gofodol penderfyniadau  datblygu a gweithredu fel sail ar gyfer penderfyniadau rhesymegol a chyson ynghylch defnydd a datblygiad tir;
 • Tywys swm a lleoliad datblygu newydd yn y Fwrdeistref Sirol;
 • Adlewyrchu dyheadau lleol, ar sail gweledigaeth y cytunwyd arni gan y gymuned a rhanddeiliaid;
 • Ymdrin â meysydd a dulliau Polisi newydd (e.e. Creu Lleoedd a Seilwaith Gwyrdd);
 • Tywys twf a newid, ochr yn ochr â diogelu amrywiaeth lleol, cymeriad ac amgylcheddau sensitif;
 • Seiliedig ar dystiolaeth ac ystyried yr holl ddewisiadau amgen dichonadwy;
 • Dangos sut a ble bydd newid yn digwydd dros gyfnod y Cynllun; a
 • Thywys lleoliad prosiectau newydd cyhoeddus / a ariannir â grantiau a chydlynu darpariaeth seilwaith newydd, megis priffyrdd ac ysgolion.

3.1.2 Bydd ffocws ar ymgysylltu â rhanddeiliaid a’r gymuned a gweithio ar y cyd ar hyd y broses, er mwyn sicrhau bod y Cynllun yn berthnasol, yn gynhwysol ac yn ennyn diddordeb cymunedau lleol. Mae’n hanfodol bod y broses yn dryloyw ac yn cael ei hesbonio’n llawn er mwyn cynnal hyder cymunedau a rhanddeiliaid yn y CDLlA.

3.1.3 Mae’r gwaith o baratoi’r CDLlA yn cael ei reoleiddio gan ofynion a chanllawiau manwl, a bydd yn destun amserlen fanwl y cytunir arni gyda LlC. Mae’r canllawiau’n dangos bod LlC yn disgwyl i gynlluniau amnewid gael eu paratoi o fewn 3.5 mlynedd wedi cytuno’n ffurfiol ar y CC (gyda darpariaeth ar gyfer un cyfnod llithro o 3 mis yn unig). Mae Pennod 4 yn darparu rhagor o wybodaeth.

3.2 Fformat a Chynnwys y Cynllun Datblygu Lleol Amnewid

3.2.1 Rhagwelir y bydd y CDLlA yn dilyn fformat tebyg i’r CDLl presennol, er y bydd angen ailasesu a/neu ddiwygio nifer o feysydd Polisi, fel y nodwyd yn yr Adroddiad Adolygu. Bydd angen i’r CDLlA gydymffurfio’n gyffredinol â Cymru’r Dyfodol – Cynllun Cenedlaethol 2040, CDS DoC sy’n dod i’r amlwg, a sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion Polisi Cenedlaethol.

3.2.2 Mae’r fformat drafft fel a ganlyn, ac i raddau helaeth yn adlewyrchu patrwm y Cynllun cyfredol:

 • Cyflwyniad (materion a strategaethau cyd-destunol a’r materion allweddol sydd i dderbyn sylw)
 • Strategaeth (gweledigaeth, materion strategol, nodau ac amcanion allweddol, twf a strategaethau gofodol)
  • Hierarchaeth Aneddiadau Cynaliadwy
  • Polisïau strategol allweddol (ardal a safle benodol, gan ymgorffori egwyddorion creu Lleoedd etc.)
  • Lefel arfaethedig y newid/twf – dosbarthiad gofodol a mecanweithiau rheoli
  • Diagram allweddol
 • Polisïau Rheoli Datblygu
  • Polisïau cryno i’r ardal gyfan
  • Ardaloedd dynodedig ar gyfer gwarchod, diogelu, cadwraeth a chyfyngiadau
 • • Polisïau a dyraniadau safle ac ardal benodol
  • Safleoedd i’w datblygu, gyda pholisïau, gyda pholisïau ar gyfer cyflawni a gweithredu
  • Fframweithiau ac egwyddorion ar gyfer creu’r prif gynllun
 • Cyfiawnhad rhesymedig cryno (i egluro polisïau a thywys eu gweithrediad)
 • Fframwaith Monitro
 • Atodiad y Taflwybr Tai
 • Atodiad Gweithredu a Chyflawni
 • Map o’r Cynigion ar sylfaen Arolwg Ordnans
 • Map o’r Cyfyngiadau

3.2.3 Yn y Fersiwn Adnau o’r CDLlA, mae’n debygol y bydd y polisïau Strategol, Rheoli Datblygu, Safle ac Ardal yn cael eu grwpio yn ôl 4 colofn gynaliadwyedd, sydd wedi’u gwreiddio ym Mholisi Cynllunio Cymru a Fframwaith Cymru; Creu Lleoedd, Mannau Actif a Chymdeithasol, Mannau Cynhyrchiol a Mentrau a Mannau Unigryw a Naturiol. Amlinellir cyfnodau allweddol y gwaith o baratoi’r CDLlA, fel sy’n ofynnol o dan ddarpariaethau’r Rheoliadau CDLliau, yn Atodiad B.

3.3 Asesiadau Effaith y Cynllun Datblygu Lleol Amnewid

3.3.1 O dan Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, mae’n ofynnol bod y Cyngor yn cynnal AC o’r CDLlA ac yn adrodd ar ei ganfyddiadau fel rhan annatod o’r broses o baratoi’r Cynllun. Yn ogystal, mae deddfwriaeth ar wahân yn gofyn bod cynlluniau’n destun AAS. Yn unol â chanllawiau LlC, mae bwriad i integreiddio’r AAS a’r AC er mwyn llywio’r broses
o baratoi’r cynllun mewn modd iterus.

3.3.2 Yn ogystal â’r gofynion o ran AC ac AAS, bydd angen asesu nifer o elfennau eraill statudol ac allweddol, gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015), Deddf Cydraddoldeb (2010), Asesiadau Effaith ar yr Iaith Gymraeg a Iechyd. Mae bwriad i gyfuno’r asesiadau mewn un Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ACI) er mwyn osgoi dyblygu ac i sicrhau bod yr holl agweddau perthnasol yn cael eu hystyried mewn un ddogfen. Mae’n rhaid hefyd i’r Ddyletswydd Sosioeconomaidd o dan Ran 1, Adran 1 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 gael ei hystyried, a rhaid cydymffurfio â hi. Fodd bynnag, cynhelir Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC) ar wahân, yn unol â’r canllawiau, gan fod hynny’n defnyddio mecanwaith profi rhagofalus gwahanol (gweler isod).

3.3.3 Bydd yr ACI yn cynnwys y prif gyfnodau ac adroddiadau canlynol:

 • Adroddiad Rhychwantu’r ACI: Yn cyflwyno methodoleg yr ACI a’r cynigion ar gyfer ymgynghori. Byd y ddogfen yn adolygu’r cynlluniau, y polisïau a’r strategaethau eraill sy’n debygol o ddylanwadu ar broses y CDLl a’r ACI, a bydd yn cynnwys gwybodaeth waelodlin berthnasol a fydd yn llywio’r  asesiad, ynghyd â Fframwaith Asesu’r ACI, sydd i’w ddefnyddio wrth  arfarnu polisïau a chynigion arfaethedig y CDLlA.
 • Adroddiadau ACI: Cyflwynir Adroddiadau ACI i gyd-fynd â phrif gyfnodau’r CDLlA ac i gofnodi’r broses iterus o asesu a pharatoi’r cynllun a gyflawnwyd hyd at yr adeg honno. Bydd yr ACI hefyd yn rhan annatod o Fethodoleg Asesu Safleoedd Ymgeisiol. Cyflwynir Adroddiadau ACI yn y cyfnod  Strategaeth a Ffafrir (gan gynnwys asesu Opsiynau’r CDLlA, dewisiadau amgen rhesymol, strategaethau a pholisïau strategol), yng nghyfnod y cynllun Adnau (gan gynnwys asesu’r holl ddyraniadau safle a pholisïau
  a gynigiwyd), ac yn y cyfnod cyflwyno i ymgorffori newidiadau a wnaed o ganlyniad i’r ymgynghoriad adnau.
 • Hefyd bydd Adroddiadau crynodol annhechnegol yn cael eu cynhyrchu ym mhob un o’r prif gyfnodau.
 • Datganiad ôl-fabwysiadu’r CDLlA: Cyhoeddir hwn wedi i’r CDLlA gael ei fabwysiadu, yn egluro sut mae canfyddiadau’r ACI wedi dylanwadu ar y cynllun.

3.3.4 Ymgymerir â’r ARhC ac adrodd arno ar wahân. Mae angen i unrhyw gynllun neu raglen a allai effeithio ar safle Natura 2000 dynodedig (Ardal Gadwraeth Arbennig (AGA), Ardal Ddiogelu Arbennig (ADdA), neu safle Ramsar) fod yn destun Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (fel y’u newidiwyd). O ganlyniad, bydd ARhC yn ofynnol, ynghyd ag Asesiad Priodol (AP), os bydd angen. Dyma brif gyfnodau proses yr ARhC:

 • Cyfnod 1 – Sgrinio’r ARhC: Nodi safleoedd Natura 2000 y gallai darpariaethau yn y CDLlA effeithio arnynt, y prif resymau dros eu dynodi,  ac unrhyw effeithiau posibl yn sgîl polisïau, cynigion a dyraniadau’r CDLlA, o’u cyfuno â chynigion eraill perthnasol.
 • Cyfnod 2 – Asesiad Priodol: Os canfyddir bod unrhyw elfen o’r CDLlA yn debygol o gael unrhyw effeithiau sylweddol ar unrhyw safle Natura 2000, bydd asesiad manylach yn ofynnol er mwyn pennu a allai hynny gael effaith niweidiol ar integriti unrhyw safle (naill ai ar ei ben ei hun neu o’i gyfuno ag unrhyw gynlluniau neu brosiectau eraill). Os na ellir osgoi effeithiau o’r fath neu eu lliniaru’n ddigonol, bydd angen ystyried newid cynigion y cynllun.
 • Cyfnod 3 – Ystyried dewisiadau amgen: Ni fydd angen y cyfnod hwn ond o dan yr amgylchiadau a amlinellwyd uchod, a phan fydd dewisiadau amgen yn ddichonadwy
 • Cyfnod 4 – Rhesymau Gorfodol yn sgîl Buddiant Gor-redol y Cyhoedd:  ae’n
  annhebygol y byddai unrhyw gynigion yn y CDLlA yn cael eu hystyried yn angenrheidiol am Resymau Gorfodol yn sgîl Buddiant Gor-redol y Cyhoedd. Mae hyn yn awgrymu, os nad oes modd osgoi effeithiau niweidiol, y bydd angen newid y CDLlA i osgoi effeithiau o’r fath.

3.3.5 Mae’r ACI a’r ARhC yn brosesau iterus a gynhelir ar hyd y broses o baratoi’r Cynllun, a byddant yn llywio ac yn cyfeirio datblygiad y Cynllun. Un o ofynion y Rheoliadau yw bod yr ACLl yn cymryd Adroddiad Amgylcheddol yr AAS i ystyriaeth (h.y. casgliadau’r AAS) wrth wneud penderfyniadau, gan ddangos sut mae canlyniadau’r asesiad wedi cael eu cymryd i ystyriaeth, a rhoi’r rhesymau dros ddewis y Cynllun fel y’i mabwysiadwyd yng ngoleuni  dewisiadau amgen eraill rhesymol. Bydd yr ACI yn cael ei baratoi gyda chyfranogiad y Cyrff Ymgynghori Amgylcheddol (fel a nodir yn y Rheoliadau), a chynhelir ymgyngoriadau â’r  cyhoedd a rhanddeiliaid ochr yn ochr â’r ymgynghori ar y CDLlA.

3.3.6 Mae’r cyfnodau allweddol sy’n ymwneud â pharatoi ACI ac ARhC y CDLlA, ynghyd â’r amserlen arfaethedig, i’w gweld yn Atodiadau A a B. 

3.4 Cynlluniau Datblygu Lleol ar y Cyd a Chydweithio Rhanbarthol

3.4.1 Mae cydweithio yn un o ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) ac yn rhan o’r cyntaf o’r tri Phrawf Cadernid a nodwyd yn y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (h.y. Ydy’r Cynllun yn Ffitio?- gweler adran 3.5 isod). Mae hefyd yn ofynnol bod ACLlau yn dangos eu bod wedi manteisio’n llawn ar bob cyfle i weithio ar y cyd a chydweithredu wrth baratoi’r  cynllun a’r sylfaen o dystiolaeth. Mae hyn yn arbennig o berthnasol lle mae CDLliau awdurdodau cymdogol ar amserlenni paratoi tebyg, a lle mae cysylltiadau cryf ar draws ffiniau.

3.4.2 Mae perthynas waith agos wedi cael ei chreu gyda’r Awdurdodau cymdogol (Cynghorau Abertawe, Sir Gaerfyrddin, Powys, Pen-y-bont a Rhondda Cynon Taf ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog) trwy raglenni rheolaidd o gyfarfodydd
ar lefel leol a rhanbarthol.

3.4.3 Mae gwaith cydweithredol ychwanegol a fydd yn llywio’r broses o baratoi’r CDLlA
hefyd wedi cael ei wneud gydag awdurdodau cymdogol penodol, er enghraifft paratoi CCA
Coridor Arloesedd Ffordd Fabian gyda chydweithwyr yn Abertawe. Yn y dyfodol, eir ati i
baratoi tystiolaeth a rennir ac ar y cyd fel hyn, gan gynnwys Datganiadau Tir Cyffredin
(SoCG) posibl, lle mae buddiannau a rennir, ble bynnag mae cyfleoedd yn codi.
3.4.4 Ar hyn o bryd, fel y manylir yn yr Adroddiad Adolygu ni ellir rhagweld cynnal
CDLl ar y Cyd ag Awdurdod cyfagos oherwydd yr amserlenni mae pob Awdurdod yn eu
dilyn.

3.4.5 Yn rhanbarthol, mae Grŵp Cynllunio Strategol Canolbarth a De-orllewin Cymru gynt (M&SWW) eisoes wedi gwneud cryn dipyn o waith ar y cyd. Hyd yma, mae’r trafodaethau a’r cynnydd wedi troi o gwmpas dwy astudiaeth allweddol: Asesiad ar y Cyd o’r Farchnad Dai Leol ac Astudiaeth Ddichonoldeb Ranbarthol. Bydd yr astudiaethau hyn nid yn unig yn llywio adolygiadau o Gynlluniau Datblygu Lleol unigol, ond hefyd yn gwneud cyfraniad cadarnhaol fel gwaelodlin posibl ar gyfer gwaith ar Gynlluniau Datblygu Strategol yn y dyfodol.

3.4.6 Yn ystod y broses o baratoi’r CDLlA bydd angen i’r Cyngor ystyried yn fanwl oblygiadau’r CDS sy’n dod i’r amlwg ar gyfer Rhanbarth De-orllewin Cymru. Mae trafodaethau cysylltiedig â’r CDS yn digwydd yn rheolaidd ar draws Rhanbarth De-orllewin Cymru er mwyn ystyried adnoddau a chwmpas y gwaith sy’n ofynnol. Bydd y CDS yn symud ymlaen yn ffurfiol ar ôl sefydlu Cyd-bwyllgor Corfforaethol (CJC) ar gyfer y rhanbarth, erbyn mis Chwefror 2022. Bydd y CDS yn cael ei baratoi ochr yn ochr â CDLlA CNPT 2021-2036  gan dîm a benodir gan y CJC ar ôl ei sefydlu. Bydd angen i CDLlA CNPT gydymffurfio’n gyffredinol â CDS De-orllewin Cymru sy’n dod i’r amlwg.

3.4.7 Bydd angen hefyd i’r CDLlA gyfateb i bolisïau Cymru’r Dyfodol(13), gan gynnwys rhai penodol i Ranbarth De-orllewin Cymru megis Ardal Twf Genedlaethol Bae Abertawe
a Llanelli. 

3.5 Archwiliad Annibynnol

cysylltiedig i LlC er mwyn i Arolygydd annibynnol a benodwyd gan LlC ystyried ei “gadernid” mewn “Archwiliad Cyhoeddus”. Bydd yr Arolygydd yn rhoi sylw i’r dystiolaeth a gyflwynwyd gyda’r Cynllun a’r sylwadau a ddaeth i law yn y cyfnod Adnau er mwyn penderfynu a yw’r Cynllun yn bodloni’r profion cadernid canlynol:

Y Profion Cadernid

Gofynion Paratoi:

 • A yw’r paratoadau wedi cydymffurfio â’r gofynion o ran gweithdrefnau cyfreithiol a rheoliadol? (Rheoliadau CDLliau, CIS, Rheoliadau AAS, AC, ARhC etc.)
 • Ydy’r cynllun yn cydymffurfio’n gyffredinol â’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a/neu’r CDS? (pan gânt eu cyhoeddi neu eu mabwysiadu yn eu tro)

Prawf 1: Ydy’r cynllun yn ffitio? (h.y. a yw’n amlwg bod y CDLlA yn cyd-fynd â chynlluniau eraill?)

Prawf 2: Ydy’r cynllun yn briodol? (h.y. ydy’r cynllun yn briodol ar gyfer yr ardal yng ngoleuni’r dystiolaeth?)

Prawf 3: Fydd y cynllun yn cyflawni? (h.y. ydy’r cynllun yn debygol o fod yn effeithiol?)

3.5.2 Yng ngoleuni’r profion a nodwyd uchod, mae’n hanfodol bod y CDLlA wedi’i seilio ar sylfaen gref o dystiolaeth o ran ei ffurf a’i gynnwys, fel y rhagnodwyd gan y Rheoliadau a’r gweithdrefnau ymgynghori.

3.5.3 Yn dilyn yr archwiliad, bydd yr Arolygydd yn cynhyrchu adroddiad yn argymell newidiadau i’r CDLlA, ynghyd â rhesymau am y newidiadau. Mae argymhellion yr Arolygydd
yn rhwymo’r Awdurdod, ac os ceir bod y Cynllun yn gadarn, rhaid i’r ACLl fabwysiadu’r CDLlA trwy benderfyniad o fewn 8 wythnos i’w dderbyn, oni bai bod LlC yn ymyrryd.

3.6 Canllawiau Cynllunio Atodol

3.6.1 Dogfennau anstatudol yw CCAiau, a gellir eu paratoi i ymhelaethu ar bolisïau neu gynigion a geir yn y CDLlA. Gallant ymwneud â phynciau neu bolisïau penodol a geir yn y cynllun, neu gallent fod ar ffurf ‘Cynlluniau Lle’ ar lefel leol. Bydd yr angen am adolygu CCAiau presennol a pharatoi CCAiau newydd yn cael ei ystyried fel rhan o’r broses o baratoi’r CDLlA. Bydd y cyfnod Cyn-Adnau/Strategaeth a Ffafrir yn gyfnod allweddol pryd y nodir unrhyw CCAiau newydd sy’n angenrheidiol. Ymgynghorir â’r rhanddeiliaid perthnasol
wrth gynhyrchu CCAiau.

3.6.2 Lle bydd CCAiau o gymorth i ddeall y CDLlA, fe’u paratoir ac ymgynghorir arnynt fel rhan annatod o’r broses o ymgysylltu, fel y nodir yn y CC hwn.

Rhan 2 - Amserlen Cynllun Cynnwys a Chynllun Cymunedol Amnewid Cynllun Datblygu Lleol (CIS)

4.1 Cyfnodau Terfynol a Dangosol Amserlen y Cynllun Datblygu Lleol Amnewid

4.1.1 Mae’r amserlen yn manylu ar wahanol gyfnodau proses y CDLlA a sut rheolir y prosiect hwn, ynghyd â’r adnoddau sy’n ofynnol ar gyfer ei baratoi, yn rhan allweddol o’r CC.

4.1.2 Mae’r tabl canlynol yn amlinellu’r cyfnodau allweddol arfaethedig a’r amserlen ar gyfer y broses o baratoi’r CDLlA, fel sy’n ofynnol o dan Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a’r Rheoliadau CDLliau. Cyflwynir amserlen fanylach yn Atodiadau A-C, gan gynnwys dyddiadau ar gyfer cyhoeddi’r AC a’r AMB.

Cyfnodau Terfynol
Cyfnod Allweddol Cyfnod wrth Baratoi’r CDLlA Amserlen
1 Cytundeb Cyflawni Ionawr 2022
2 Cyfranogiad / Paratoadau Cyn-Adnau (Rheoliad 14) Ionawr 2022 - Tachwedd 2023
2 Galwad am Safleoedd Ymgeisiol Mawrth 2022 - Mai 2022
3 Ymgynghoriad Cyn-Adnau (Strategaeth a Ffafrir) –(Rheoliad 15) Mawrth 2023 - Ebrill 2023
4 Cyfranogiad / Paratoadau Adnau Awst 2023 - Chwefror 2024
4 Ymgynghori ar y CDLlA Adnau (Rheoliad 17) Mawrth 2024 - Ebrill 2024

 

Amserlen Ddangosol
Cyfnod Allweddol Cyfnod wrth Baratoi’r CDLlA Amserlen
5 Cyflwyno’r CDLlA i LlC i’w archwilio (Rheoliad 22) Hydref 2024
6 Archwiliad Annibynnol (Rheoliad 23) Rhagfyr 2024 - Chwefror 2025
7 Derbyn a Chyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd (Rheoliad 24) Mai 2025
8 Mabwysiadu’r CDLlA (Rheoliad 25) Gorffennaf 2025
9 Monitro ac Adolygu Ebrill 2026

Cyfnodau Terfynol a Dangosol

4.1.3 Mae’r Rheoliadau CDLliau yn darparu ar gyfer amserlen dau gyfnod – cyfnod terfynol a chyfnod dangosol.
4.1.4 Y cyfnodau terfynol (cyfnodau 1-4) yw’r rhai hyd at a chan gynnwys cyfnod y Cynllun Adnau. Gan fod y cyfnodau hyn o dan reolaeth uniongyrchol y Cyngor, bernir bod yr amserlenni a amlinellir uchod yn realistig ac yn gyflawnadwy. Gwneir pob ymdrech i gadw atynt ac osgoi gwyro oddi wrth yr amserlen (gytunedig).

4.1.5 Mae’r cyfnodau dangosol (cyfnodau 5-9) yn ymwneud â’r cyfnodau hynny o broses y CDLlA ar ôl yr Adnau a hyd at a chan gynnwys Mabwysiadu. Mae’r rhan hon o’r broses yn dibynnu ar amrywiol ffactorau a dylanwadau allanol, megis nifer y sylwadau adnau a ddaw i law, ac o ganlyniad mae’r dyddiadau’n ddangosol. Wedi i’r cyfnod ymgynghori statudol ar y Cyfnod Adnau ddod i ben, a chyn i’r cynllun gael ei gyflwyno, bydd y Cyngor yn diweddaru’r amserlen ag amseriadau terfynol ar gyfer y cyfnodau sy’n weddill o’r cynllun.

Cyfnodau Paratoi’r Cynllun

4.1.6 Cytundeb Cyflawni (CC) Drafft (Rheoliad 9)

4.1.7 Rhaid i’r Awdurdod Cynllunio Lleol gynhyrchu CC sydd yn ei hanfod yn amserlen ar gyfer cyflwyno’r CDLlA, yn ogystal ag offeryn rheoli i sicrhau bod cynnydd yn digwydd tuag at  abwysiadu’r CDLlA mewn da bryd. Mae hefyd yn cynnwys CIS sy’n nodi sut a phryd bydd rhanddeiliaid yn ymwneud â’r broses o ddatblygu’r CDLlA, a phwy ydynt. Bydd Rhanddeiliaid ac Ymgyngoreion Cyffredinol yn cael eu gwneud yn ymwybodol o’r penderfyniad i gynhyrchu CDLlA, a bydd gofyn iddynt ymwneud â datblygiad y Cynllun.Bydd y CC Drafft yn destun ymgynghoriad 6 wythnos er mwyn ceisio barn ar ei gynnwys.

4.1.8 Cyfundeb Cyflawni (Rheoliadau 5 - 10)

4.1.9 Cyfnod ffurfiol cyntaf y CDLlA yw cynhyrchu’r Cytundeb Cyflawni (CC). Rhaid i’r CC newydd gael ei gymeradwyo trwy benderfyniad gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol (Rheoliad  9), a derbyn cytundeb LlC (Rheoliad 9). Rhaid cytuno ar unrhyw lithriadau i amserlen y  Cynllun gyda LlC.

4.1.10 Galwad am Safleoedd Ymgeisiol (Rheoliad 14(2))

4.1.11 Wedi i’r CC gael ei gyhoeddi, y cyfnod ffurfiol cyntaf o baratoi’r CDLlA yw’r cais am enwebiadau ar gyfer safleoedd (Rheoliad 14 (2)). Gelwir y rhain yn “Safleoedd Ymgeisiol”, a chysylltir â’r holl ymgyngoreion ac aelodau o’r cyhoedd sydd wedi mynegi diddordeb mewn bod yn rhan o ddatblygiad y Cynllun. Lle mae gan y Cyngor fanylion cyswllt diweddar,  cysylltir hefyd â thirfeddianwyr, hyrwyddwyr safleoedd a datblygwyr dyraniadau safle sydd heb eu datblygu yn y CDLl presennol. Cynhelir ymgyrch gyhoeddusrwydd gynhwysfawr yn ystod yr “Alwad am Safleoedd Ymgeisiol” a’r cyfnod sy’n arwain at hynny, a bydd yn digwydd dros gyfnod o 12 wythnos. Bydd hyn yn mwyafu ymwybyddiaeth o’r cais, yn ogystal â’r  gofynion i sicrhau bod gan yr holl Safleoedd Ymgeisiol a gyflwynir y dystiolaeth gefnogi  briodol. Bydd y cyhoeddusrwydd yn pwysleisio mai dyma’r adeg briodol i gyflwyno safleoedd a allai gael eu cynnwys yn y cynllun. (Nid yw hwn yn ymrwymiad y bydd pob safle yn symud ymlaen i’r CDLlA).

4.1.12 Cyhoeddir Adroddiad Rhychwantu’r ACI ochr yn ochr â Methodoleg Asesu’r Safleoedd Ymgeisiol i sicrhau tryloywder wrth asesu safleoedd ymgeisiol.

4.1.13 Bydd Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol (CSY) o’r holl safleoedd a ddaeth i law yn ystod yr “Alwad am Safleoedd Ymgeisiol” yn cael ei pharatoi a’i chyhoeddi ar wefan y Cyngor, a bydd ar gael mewn Lleoliadau Adnau.

4.1.14 Ar ôl cyhoeddi’r Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol bydd cyfnod o adborth Cymunedol anffurfiol yn cychwyn, am ryw 9 wythnos. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd y cyhoedd, aelodau’r Cyngor a rhanddeiliaid yn gallu darparu sylwadau anffurfiol am y safleoedd ar y Gofrestr. 
Er na fydd y Cyngor yn ymateb i unrhyw sylwadau anffurfiol a ddaw i law yn ystod y cyfnod hwn, serch hynny defnyddir y sylwadau i lywio’r broses ehangach o asesu safleoedd ymgeisiol. Bydd y broses hon yn galluogi tîm y CDLl i gasglu adborth cychwynnol ar y safleoedd, ac wedyn gall unrhyw faterion a godwyd yn y sylwadau gael eu codi gyda’r rhanddeiliaid perthnasol yn ystod y broses o asesu’r safleoedd ymgeisiol (e.e. gellir codi pryderon ynghylch capasiti gwaith trin carthffosiaeth gyda Dŵr Cymru, neu gellir codi pryderon ynghylch llifogydd gyda Cyfoeth Naturiol Cymru). Bydd hefyd yn rhoi cyfle i’r gymuned a rhanddeiliaid fynegi eu diddordeb mewn unrhyw safle(oedd) ymgeisiol, a sicrhau bod eu manylion cyswllt yn cael eu hychwanegu at ein cronfa ddata o ymgyngoreion, fel bod modd iddyn nhw dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am broses baratoi’r CDLl yn y dyfodol.

4.1.15 Cyfranogiad Cyn-adnau (Rheoliad 14 - 16)

4.1.16 Yn y cyfnod cynharaf o baratoi’r cynllun, y cyfnod ‘cyfranogiad cyn-adnau’, bydd y Cyngor yn ymgymryd â’r canlynol:

 • Galwad am Safleoedd Ymgeisiol;
 • Cyhoeddusrwydd yn y wasg a chyfryngau eraill i wneud y cyhoedd yn ymwybodol o broses y CDLlA, a gyflawnir gyda chydweithrediad tîm  Cyfathrebu’r Cyngor;
 • Gohebiaeth uniongyrchol â’r rhai a gofrestrwyd ar y gronfa ddata, gan gynnwys Cyrff Ymgynghori Penodol a Chyffredinol ac aelodau o’r cyhoedd sydd eisoes wedi mynegi diddordeb yn y broses;
 • Cyfarfodydd o Weithgor Aelodau’r CDLlA, yr Aelod Cabinet, Grwpiau  Rhanddeiliaid Allweddol (KSG) (gweler Atodiad E) a Grwpiau Rhanddeiliaid eraill, gan gynnwys cynrychiolwyr o’r cyrff ymgynghori perthnasol (Penodol a Chyffredinol fel sy’n briodol) i ganfod eu disgwyliadau a’u dyheadau ar  gyfer y cynllun, a helpu i ganfod materion, casglu tystiolaeth a chreu strategaethau amgen.
 • Gall ymgynghori mwy cyffredinol ddigwydd er mwyn canfod safleoedd datblygu posibl fydd yn bodloni nodau opsiynau strategaeth posibl.

4.1.17 Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyn-adnau (Rheoliad 15 ac 16)

4.1.18 Cynhelir cyfnod ymgynghori statudol o chwe wythnos ar y ddogfen ‘cyn-adnau’ sy’n cynnwys y strategaeth a ffafrir gan y Cyngor (gan gynnwys Cyfranogiad AC/AAS). Cynghorir rhanddeiliaid mai dyma’r adeg briodol i gyflwyno sylwadau ar y safleoedd a nodwyd yn dogfen y Strategaeth a Ffafrir a’r Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol.

4.1.19 Cynhelir ymgyrch gyhoeddusrwydd gynhwysfawr yn ystod y cyfnod ymgynghori statudol ac wrth baratoi ar ei gyfer, a gwneir hynny i gynyddu ymwybyddiaeth ac annog cyfranogiad trwy gyflwyno sylwadau ar y CDLlA.

4.1.20 Wedi hynny bydd yr Aelod Cabinet a’r DMT, y CDG a’r CMB yn edrych ar yr ymatebion ymgynghori a ddaeth i law ac yn awgrymu newidiadau. Bydd Bwrdd Cabinet Adfywio a Datblygu Cynaliadwy a Bwrdd Cabinet Datblygu Cynaliadwy a’r Cyngor Llawn yn ystyried ac yn cytuno ar unrhyw newidiadau pellach.

4.1.21 Adneuo Cynigion yn Statudol (Rheoliad 17 - 21)

4.1.22 Cynhelir cyfnod ymgynghori statudol o 6 wythnos er mwyn medru cyflwyno sylwadau wedi hynny ar y Cynigion Adnau Statudol, a hynny o ran polisïau a safleoedd (gan gynnwys yr AC/AAS).

4.1.23 Cynhelir ymgyrch gyhoeddusrwydd gynhwysfawr yn ystod y cyfnod ymgynghori statudol ac wrth baratoi ar ei gyfer, er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth ac annog ymwneud 
â chyflwyno sylwadau ar y CDLlA.

4.1.24 Bydd yr Aelod Cabinet, y DMT, y CDG a’r CMB yn argymell safbwynt i’r Cyngor ar bob ymateb ymgynghori – ystyried gan Fwrdd Cabinet Adfywio a Datblygu Cynaliadwy a  phenderfyniad gan y Cyngor Llawn i gytuno ar y Ddogfen gyflwyno, safbwynt y Cyngor mewn ymateb i bob ymateb ymgynghori i’r Cynllun Adnau, ac unrhyw newidiadau (cyfyngedig) â  ffocws sy’n cael eu hargymell.

4.1.25 Cyflwyno’r CDLlA i’w Archwilio (Rheoliad 22)

4.1.26 Wedi’r Adneuo a’r ymgynghori dilynol, bydd y CDLlA yn cael ei gyflwyno i’w Archwilio gan Arolygydd Cynllunio annibynnol a benodir gan LlC.

4.1.27 Archwiliad Annibynnol (Rheoliad 23)

4.1.28 Bydd yr holl ddogfennau sy’n gysylltiedig ag Archwilio’r CDLlA yn cael eu darparu ar ffurf gwybodaeth i bartïon â diddordeb a’r cyhoedd, yn ogystal â’r rhai sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r trafodion ffurfiol. Bydd cyfle i’r rhai a gyflwynodd sylwadau ‘a wnaed yn briodol’ adeg Adneuo gael eu clywed gan yr Arolygydd. Rôl yr Arolygydd yw archwilio’r CDLlA yn ei grynswth a phrofi ei ‘gadernid’, ystyried yr holl dystiolaeth berthnasol a pharatoi argymhellion a’r rhesymau am yr argymhellion hynny ar ffurf Adroddiad yr Arolygydd.

4.1.29 Derbyn Adroddiad yr Arolygydd (Rheoliad 24)

4.1.30 Ar ôl ei dderbyn, rhoddir hysbysiad ffurfiol ynghylch Adroddiad yr Arolygydd i’r personau hynny a ofynnodd am gael eu hysbysu a chyhoeddir yr Adroddiad yn fater er gwybodaeth i’r cyfranogwyr, yr ymgyngoreion, y rhai sydd wedi cofrestru ar y gronfa ddata, 
a’r cyhoedd, yn ogystal ag i’r rhai a fu’n chwarae rhan ffurfiol yn yr Archwiliad Cyhoeddus.

4.1.31 Mabwysiadu (Rheoliad 25)

4.1.32 O fewn 8 wythnos i dderbyn Adroddiad yr Arolygydd, sy’n rhwymol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol, os ceir bod y Cynllun yn gadarn, adroddir ar y Cynllun i’r Cyngor er mwyn ei fabwysiadu. Ar ôl ei fabwysiadu bydd y Cyngor yn cyhoeddi Hysbysiad Mabwysiadu yn unol â’r rheoliadau, a bydd yn rhoi cyhoeddusrwydd iddo ar ffurf materion gwybodaeth i gyfranogwyr, ymgyngoreion, y rhai sydd wedi cofrestru ar y gronfa ddata ac i’r cyhoedd yr holl ddogfennau perthnasol, gan gynnwys Datganiad Mabwysiadu’r Cyngor a manylion yr ACI (gan gynnwys yr AAS) a’i ddylanwad ar y CDLlA a fabwysiadwyd.

4.1.33 Monitro ac Adolygu Blynyddol (Rheoliad 41)

4.1.34 Bydd y Cyngor yn nodi’r polisïau a roddwyd ar waith yn llwyddiannus a hefyd y meysydd lle mae angen newid. Bydd hefyd yn monitro effeithiau sylweddol y CDLlA yn erbyn amcanion cynaliadwyedd ac yn cyhoeddi’r adroddiadau hynny’n flynyddol.

4.1.35 Ceir rhagor o fanylion am ddulliau ymgysylltu trwy broses baratoi’r CDLlA yn Atodiad C.

Cynllun Cynnwys y Gymuned (CIS)

 • Pandemig Covid-19: Paratowyd y CC hwn yn ystod pandemig byd-eang Covid-19. Wrth baratoi’r CDLlA, bydd y Cyngor yn cadw at holl Reoliadau perthnasol y Llywodraeth ynghylch Covid-19 sydd mewn grym ar unrhyw adeg benodol, gan gynnwys cadw pellter cymdeithasol a chyfyngu ar gyfarfodydd wyneb yn wyneb, lle bydd hynny’n angenrheidiol, a bydd yn chwilio am ddulliau amgen ac arloesol o ymgynghori, lle bo modd, yn ystod y cyfnod hwn. Gall hynny olygu defnyddio trefniadau cyfarfodydd rhithwir digidol neu ddulliau arloesol eraill i sicrhau bod ymgysylltiad llawn yn digwydd. Os bydd cyfleoedd ychwanegol yn codi yn ystod y broses o  baratoi’r cynllun, yn arbennig lle mae cyfyngiadau’n parhau i gael eu dileu, bydd y Cyngor yn ymdrechu i ymateb i’r rhain.
 • CIS Blaenorol: Mae Atodiad I yn darparu adolygiad o’r CIS blaenorol ac yn argymell nifer o ddulliau gweithredu ar gyfer y CDLlA.
 • Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015): Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) yn gofyn bod cyrff cyhoeddus yn cyflawni datblygu cynaliadwy, y mae’n rhoi iddo’r diffiniad o gyfuno llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol. Er mwyn  arddangos bod y nodau llesiant ac egwyddor datblygu cynaliadwy wedi cael eu hymgorffori’n llawn i’r broses o wneud penderfyniadau, mae’n rhaid arddangos eu bod wedi cadw at y pum ffordd o weithio (ymgysylltu; cydweithio; integreiddio; atal; a ffactorau tymor hir). Yng nghyswllt y CIS, y mwyaf arwyddocaol o’r rhain yw ymgysylltu a cydweithio. Ystyr  ymgysylltu yw “cynnwys personau eraill sydd â diddordeb mewn cyflawni’r nodau llesiant...", ac ystyr cydweithio yw ystyried sut “gallai cydweithio fod o gymorth i gyflawni amcanion llesiant...". Mae’n ofynnol, felly, bod yr awdurdod yn sicrhau bod rhanddeiliaid yn ymwneud yn llawn â’r broses
  o baratoi’r CDLlA a gwneud penderfyniadau, a bod cydweithio llawn ag adrannau ac isadrannau eraill yn y Cyngor ac â chyrff eraill (gan gynnwys awdurdodau cymdogol, ymgymerwyr statudol ac eraill) a allai gynorthwyo. Cyflwynir cynigion ar gyfer sut cyflawnir y gofynion hyn isod.
 • Cynllun Llesiant CNPT: Gan ddilyn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015), mae Cynllun Llesiant CNPT yn mabwysiadu egwyddor datblygu cynaliadwy er mwyn sicrhau bod anghenion trigolion presennol y  Fwrdeistref Sirol yn cael eu diwallu, heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau. Mae’r Awdurdod wedi ymrwymo i gydweithio ag unrhyw berson neu sefydliad a allai helpu’r Awdurdod i gyflawni ei amcanion llesiant. Mae’r Awdurdod hefyd yn cydnabod pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni’r nodau llesiant, a sicrhau bod y bobl hynny’n adlewyrchu amrywiaeth yr ardal.

5.1 Egwyddorion Ymgysylltu

5.1.1 Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus CNPT (BGC) wedi sefydlu Cynllun pum rhan ar gyfer Ymgysylltiad BGC CNPT â’i Dinasyddion. Mae hwn yn gyfeirbwynt ar gyfer arfer da wrth ymgynghori â’r cyhoedd. Mae’r cynllun yn cynnwys pecyn offer i ddarparu templed cyffredin ar gyfer gweithdrefnau a dogfennau. Wrth ymgysylltu â’r cyhoedd i baratoi’r CDLlA, mae’r Awdurdod yn bwriadu dilyn yr egwyddorion a’r gweithdrefnau a gyflwynwyd yn y Cynllun Ymgysylltu â Dinasyddion i’r graddau mae hynny’n ymarferol bosibl, a chynnwys y Swyddog Ymgysylltu a Chyfranogiad er mwyn casglu barn pobl ifanc yn yr Awdurdod.

5.1.2 Mae’r Cyngor hefyd wedi ymrwymo i ddefnyddio’r deg Egwyddor Genedlaethol ar
gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru, sef:

 • Bod ymgysylltiad wedi’i lunio’n effeithiol i wneud gwahaniaeth;
 • Annog a galluogi pawb dan sylw i ymwneud â hyn, os byddant yn dewis;
 • Bod ymgysylltiad yn cael ei gynllunio a’i gyflwyno mewn modd amserol a phriodol;
 • Gweithio gyda sefydliadau partner perthnasol;
 • Bydd yr wybodaeth a ddarperir yn rhydd o jargon, yn briodol ac yn  ddealladwy;
 • Ei gwneud yn haws i bobl gymryd rhan;
 • Galluogi pobl i gymryd rhan yn effeithiol;
 • Bod ymgysylltu yn derbyn yr adnoddau a’r gefnogaeth gywir i fod yn effeithiol;
 • Bod pobl yn cael gwybod am effaith eu cyfraniad;
 • Dysgu a rhannu gwersi i wella’r broses o ymgysylltu.

5.1.3 Hefyd defnyddir egwyddorion ymgynghori penodol canlynol y CDLlA i lywio dull y Cyngor o gynnwys y gymuned leol a rhanddeiliaid eraill wrth baratoi’r CDLlA:

 • Blaenlwytho: Anogir y gymuned i ymwneud â’r CDLlA yn gynnar yn y broses o’i baratoi;
 • Ymwneud Parhaus: Anogir y gymuned i chwarae rhan ar hyd y broses o baratoi’r CDLlA;
 • Ymrwymiad: Chwilir am gyfleoedd i’r gymuned gyfan ymgysylltu ar adegau priodol yn y broses;
 • Cynhwysol: Bydd y Cyngor yn annog cyfranogiad gweithredol pawb sydd â diddordeb yn y CDLlA, neu y gallai effeithio arnynt;
 • Tryloyw: Bydd yr ymgysylltu’n digwydd mewn modd tryloyw ac agored;
 • Addas at y Diben: Bydd ymgysylltu yn addas at y diben a bydd modd darparu adnoddau ar ei gyfer; a
 • Realistig: Bydd y Cyngor yn ceisio sicrhau bod yr holl bartïon sy’n rhan o’r broses yn deall ac yn parhau’n realistig ynghylch yr hyn y mae modd ei gyflawni yng nghyd-destun deddfwriaeth berthnasol, canllawiau LlC, a’r adnoddau sydd ar gael.

5.1.1 Meithrin Consensws

5.1.1.1 Un o amcanion allweddol system y CDLl yw meithrin consensws o’r cychwyn cyntaf. Bydd amrywiaeth o ddulliau ymgynghori (gweler isod) yn caniatáu trafodaethau strwythuredig ac ymgysylltiad, gyda’r nod o feithrin cymaint o gonsensws â phosibl. Mae Cyngor CNPT wedi ymrwymo i ymgysylltu’n gynnar ac yn effeithiol â rhanddeiliaid a’r gymuned wrth lunio’r cynllun, gan fod hynny’n rhywbeth mae’r Awdurdod yn credu ei fod yn hanfodol i sicrhau bod y CDLlA yn berthnasol ac yn gynhwysol i gymunedau lleol, ac yn hollbwysig er mwyn sicrhau perchnogaeth leol a chyfreithlondeb ar gyfer polisïau a fydd yn ffurfio datblygiad y Fwrdeistref Sirol yn y dyfodol.

5.1.1.2 Dylai’r dull gweithredu hwn leihau’r amser a gymerir i gyrraedd y cam mabwysiadu trwy leihau nifer y gwrthwynebiadau adnau i bolisïau ac yn sgîl hynny leihau’r amser a dreulir ar gyfnodau diweddarach y broses o baratoi’r Cynllun. Bydd meithrin consensws yn cael ei gynorthwyo trwy sefydlu a rhannu sylfaen gyffredin o wybodaeth ar gyfer y materion allweddol o gychwyn y broses.

5.1.1.3 Lle na ellir sicrhau consensws, mae’n bwysig bod y ffynonellau gwybodaeth sy’n arwain at benderfyniad yn cael eu mynegi’n gwbl glir a’u parchu gan yr holl bartïon. Mewn achosion o’r fath, bydd materion priodol eraill megis polisi cenedlaethol yn cael eu hystyried er mwyn penderfynu ar unrhyw ganlyniad. Gellir symud ymlaen hefyd ar sail mwyafrif.

5.1.2 Yr Iaith Gymraeg

5.1.2.1 Bydd y gwaith o baratoi’r CDLlA a phob ymgysylltu â rhanddeiliaid a’r cyhoedd yn digwydd yn unol â safonau’r Cyngor ar gyfer y Gymraeg a Rheoliadau Safonau’r Gymraeg  2015

 • Mae’r Awdurdod yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg, a bydd yn delio â gohebiaeth Cymraeg a Saesneg gan gadw at yr un safonau ac amserlenni;
 • Bydd gohebwyr yn derbyn ateb yn iaith yr ohebiaeth wreiddiol;
 • Bydd pob ffurflen, dogfen ymgynghori (ac eithrio dogfennau technegol), deunydd cyhoeddusrwydd a gohebiaeth yn ddwyieithog;
 • Cynhelir pob cyfarfod ffurfiol ac anffurfiol yn ddwyieithog lle gwneir cais am hynny ymlaen llaw; a
 • Bydd pob drafft ymgynghori a pholisi CDLlA a fabwysiadir a chyhoeddiadau canllawiau atodol yn ddwyieithog.

5.1.3 Rôl Rhanddeiliaid a Phartïon â Diddordeb

5.1.3.1 Yn unol â’r Rheoliadau CDLl, bydd ymgysylltu â’r gwaith o baratoi’r CDLlA yn canolbwyntio ar randdeiliaid a’r cyhoedd.

5.1.3.2 Er mwyn sicrhau bod ymgyngoreion penodol a chyffredinol, asiantaethau a chyfranogwyr eraill yn gallu chwarae rhan lawn a chynrychioli eu cymunedau lleol ar hyd
proses y CDLlA, bydd yn bwysig bod pob rhanddeiliad a chyfranogwr yn rhoi sylw i’r disgwyliadau canlynol:

 • Darparu manylion cyswllt llawn (gan gynnwys enw llawn, cyfeiriad post a chyfeiriad e-bost) fel bod modd sicrhau ymgysylltiad llawn ac adborth  (bydd rhifau ffôn a chyfeiriadau e-bost yn cael eu tynnu allan o’r deunydd a gyhoeddir);
 • Ymateb i ohebiaeth o fewn y terfyn amser a ragnodwyd;
 • Codi materion cyfreithlon y mae modd i’r CDLlA ymdrin â nhw;
 • Ymrwymo i’r broses trwy fynychu, cyfrannu a helpu i sicrhau consensws;
 • Nodi unrhyw fylchau yn yr wybodaeth a ddarparwyd a/neu sylfaen dystiolaeth y CDLlA;
 • Lle bo hynny’n briodol, cynnig Safleoedd Ymgeisiol yn gynnar yn y broses fel rhan o’r Alwad am Safleoedd Ymgeisiol;
 • Dilyn yr holl ganllawiau a gweithdrefnau perthnasol;
 • Darparu a rhannu gwybodaeth os bydd angen; a
 • Deall bod Adroddiad Arolygydd y CDLlA yn rhwymol ac na ellir apelio  ynghylch argymhellion yr Arolygydd.

5.1.3.3 Mae Rheoliad Cyffredinol Diogelu Data (GDPR) yn gofyn bod egwyddorion, hawliau a rhwymedigaethau diogelu data yn cael eu cymhwyso i unrhyw brosesu data personol (data yr ydym ni’n ei gasglu, ei gadw, ei ddadansoddi) fel rhan o’r broses o baratoi’r CDLlA.

5.1.4 Deisebau

5.1.4.1 Weithiau defnyddir deisebau gan grwpiau i gynnig barn ar fater. Dylai unrhyw ddeiseb a gyflwynir nodi’n glir ar bob tudalen bwrpas y ddeiseb, a dylai gynnwys enw a chyfeiriad/e-bost cyswllt.

5.1.4.2 Cyfeirir pob gohebiaeth at y manylion cyswllt a roddwyd ar gyfer y person sy’n trefnu’r ddeiseb; nid anfonir cydnabyddiaeth unigol at lofnodwyr unigol y ddeiseb.

5.1.5 Sylwadau a Gyflwynwyd yn Briodol a Rhai Hwyr

5.1.5.1 Er mwyn i sylw gael ei gyflwyno’n briodol, rhaid iddo gynnwys yr holl wybodaeth 
angenrheidiol a nodi’r materion penodol y mae’n ymwneud â nhw. Lle cyflwynir sylw yn y Cyfnod Adnau, rhaid iddo nodi’n eglur pa newidiadau a geisir, ar ba sail y gwneir y sylw, a’r prawf/profion cadernid perthnasol sydd heb eu bodloni.

5.1.5.2 Bydd y Cyngor yn derbyn sylwadau a ddaeth i law yn ystod y cyfnodau ymgynghori  rhagnodedig yn unig. Cedwir yn fanwl at ddyddiadau cau, a bernir nad yw unrhyw sylwadau a ddaw i law y tu allan i’r cyfnodau ymgynghori hyn wedi cael eu cyflwyno’n briodol. I osgoi siom, cynghorir cyflwyno unrhyw wybodaeth rai dyddiau ymlaen llaw, a gwirio ei bod wedi  cael ei derbyn.

5.1.5.3 Er y bydd cynnydd yn y defnydd o gyfryngau cymdeithasol i gynyddu ymwybyddiaeth, er mwyn helpu i sicrhau bod modd i ystyriaethau strategaeth arwyddocaol a chynigion  datblygu sbarduno trafodaeth a dealltwriaeth ynghylch rhai agweddau mwy dadleuol ar y cynllun, ni all y Cyngor dderbyn sylwadau a gyflwynir yn uniongyrchol ar y cyfryngau cymdeithasol. Darperir gwybodaeth ynghylch sut mae cyflwyno sylwadau dilys.

5.2 Dulliau Ymgysylltu

5.2.1.1 Argaeledd Dogfennau

5.2.1.2 Bydd yr holl ddogfennau perthnasol a gynhyrchir fel rhan o’r broses o baratoi’r CDLlA ar gael i randdeiliaid ar adegau priodol i lywio cyfnodau paratoi’r cynllun. Cyhoeddir y dogfennau hyn ar wefan y CDLlA (www.npt.gov.uk/ldp). Ar ben hynny, yn amodol ar gyfyngiadau cyfredol Covid, bydd copïau printiedig ar gael trwy apwyntiad yn unig yn y swyddfeydd canlynol (Lleoliadau Adnau);

 • Canolfan Ddinesig Castell-nedd, Castell-nedd, SA11 3QZ
 • Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port Talbot, SA13 1PJ
 • Y Ceiau, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, Castell-nedd SA11 2GG

5.2.1.3 Bydd copïau papur o ddogfennau ar gael i’w prynu ar gais, am bris sy’n talu am gostau argraffu, postio a phecynnu.

5.2.2 Dulliau o Ymwneud, Cyfranogi ac Ymgynghori

5.2.2.1 Ymwneud Rhanddeiliaid

5.2.2.1.1 Mae bwriad i ddefnyddio ystod amrywiol o ddulliau i sicrhau bod y gymuned yn ymwneud yn effeithiol â holl broses y Cynllun, ochr yn ochr â chydymffurfio â gofynion y Rheoliadau. Ymgysylltu â rhanddeiliaid fydd y prif ddull parhaus o ymwneud yn ystod paratoi’r cynllun.

5.2.2.1.2 Rhoddir gwybodaeth i randdeiliaid trwy wefan y CDLlA (a dulliau eraill yn ôl y galw), a gwahoddir sylwadau, pwyntiau arsylwi a mewnbwn yn holl gyfnodau perthnasol paratoi’r cynllun. Bydd cyfle i drafod materion gyda’r staff yn cael ei ddarparu trwy gyfathrebu  electronig neu dros y ffôn, ac yn bersonol os yw hynny’n briodol neu ar gais, yn amodol ar unrhyw gyfyngiadau Covid-19 sydd mewn grym ar y pryd.

5.2.2.1.3 Bydd rhanddeiliaid allweddol a nodwyd yn ymwneud yn fwy manwl â thrafodaethau am weledigaeth, amcanion a strategaeth y cynllun mewn digwyddiadau Grŵp Rhanddeiliaid Allweddol (KSG) a gynhelir yn fyw ar-lein neu wyneb yn wyneb fel sy’n briodol ar o leiaf ddau achlysur cyn yr ymgynghoriad Adnau, fel bod modd i bartïon â diddordeb ymwneud â phennu a diffinio dull gweithredu cyffredinol y cynllun, yr amcanion a’r canlyniadau a ddymunir a’r strategaeth a ffafrir.

5.2.2.1.4 Ar ben hynny, mae bwriad i sefydlu Gweithgorau Technegol (TWGs) ar gyfer pynciau neu feysydd pwnc penodol, a byddant yn cynnwys swyddogion y Cyngor a rhanddeiliaid a dargedwyd sydd ag arbenigedd neu ddiddordeb yn y maes dan sylw. Bydd hyn yn galluogi rhanddeiliaid i ymwneud yn llawn â gwaith mwy manwl i ganfod y materion allweddol o ran materion polisi penodol y mae’r Fwrdeistref Sirol yn eu hwynebu, a datblygu
strategaethau a dulliau gweithredu i roi sylw i’r rhain fel sy’n briodol.

5.2.2.2 Cyfranogiad y Cyhoedd

5.2.2.2.1 Er mwyn sicrhau bod y broses o baratoi’r cynllun mor agored â phosibl, a bod y cyhoedd yn gallu cyfranogi mor llawn ag sy’n ymarferol bosibl, defnyddir y dulliau canlynol:

 • Cyhoeddir dogfennau a diweddariadau perthnasol ar wefan y CDLl/CDLlA
  (www.npt.gov.uk/ldp) yn rheolaidd;
 • Adran Cwestiynau Cyffredin ar y wefan i ragweld y materion y gallai rhanddeiliaid gael trafferth i’w deall, gan obeithio datrys y dryswch hwnnw ac annog cyfranogiad;
 • Bydd copïau papur o’r dogfennau perthnasol yn y 3 lleoliad adnau yn y cyfnodau allweddol; rhoddir nodiadau cyfarwyddyd i Lyfrgelloedd ynghylch sut mae cyrchu dogfennau ar-lein;
 • Hysbysebir gweithgareddau ymgysylltu a chyfnodau ymgynghori ffurfiol trwy amrywiol ymgyrchoedd Radio lleol a “dyfyniadau bachog” yn cyfeirio at y cyfnod cyfredol ac yn annog gwrandawyr i fynd i’n gwefan a chymryd rhan;
 • Cynadledda fideo ar-lein gyda hwylusydd a chynhyrchydd, i annog  cyfranogwyr i gymryd rhan, gan ddal y pwyntiau a godwyd;
 • Darperir diweddariadau i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn rheolaidd;
  Rhoddir diweddariadau rheolaidd hefyd trwy gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Cyngor, gan gynnwys "In the Loop", Cylchgrawn Digidol sy'n cael ei ddosbarthu i ryw 4,5000 o gyflogeion bob mis (y mae 69% ohonynt yn byw yn CNPT), SWAY wythnosol (i gyflogeion CNPT) sy'n tynnu sylw at wybodaeth bwysig y gallai'r darllenwyr ddymuno cael gwybod  amdani, Facebook, Linkedin, Instagram, NPT News, sef e-gylchlythyr misol sy'n cael ei ddosbarthu i ryw 2,000 o bobl, a Twitter.
 • Mae’r Platfformau Rhwydweithio Cyfryngau Cymdeithasol YAMMER a Facebook Workplace yn cael eu peilota ar hyn o bryd ar gyfer Cyflogeion  Cyngor CNPT. Gwneir defnydd hefyd o’r platfform a ddewisir.
 • Yn absenoldeb Cyngor Tref neu Gymuned ym Mhort Talbot, cysylltir â #VIVA Port Talbot – y Rhanbarth Gwella Busnes (BID) ym Mhort Talbot sy’n gweithio i gryfhau llais busnesau ar faterion sy’n effeithio ar Ganol y Dref.
 • Cysylltir hefyd â’r Cyngor Ieuenctid a’r Maer Ifanc, a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddyn nhw.
 • Bydd cydweithwyr yn y Gwasanaethau Cymdeithasol yn dosbarthu  gwybodaeth ac yn casglu ymatebion gyda phobl ifanc trwy CNPT Ifanc, sydd hefyd yn dwyn yr enw YOVO (11 oed a throsodd) a YOVO Iau (7 i 11 oed);
 • Cyflwynir datganiadau i’r wasg ar adegau priodol. Cysylltir â  newyddiadurwyr lleol, rhanbarthol, a hefyd rai cenedlaethol, gan obeithio y byddant yn rhoi sylw i’r stori ar yr adegau priodol;
 • Ystafell Newyddion CNPT – blog byw yw hwn sy’n cael ei adnewyddu’n rheolaidd ar dudalen gwe’r Cyngor;
 • Creir Codau QR ynghyd â baneri naid mewn lleoliadau lle mae llawer o bobl yn mynd heibio, i annog pobl i ymweld â gwefan y Cyngor;
 • Sgriniau Digidol mewn Canolfannau Dinesig, Swyddfeydd Tai Cymdeithasol, Safleoedd yr Awdurdod Iechyd, hybiau trafnidiaeth a rhai arosfannau bws digidol, yn cyfleu’r brif neges o fynd i wefan y Cyngor;
 • Bydd posteri a thaflenni (sy’n cynnwys codau QR) yn cael eu dosbarthu fel  sy’n briodol i drigolion lleol ac i gyfleusterau cymunedol lleol allweddol, megis Llyfrgelloedd, Meddygfeydd, Canolfannau Hamdden a Hysbysfyrddau Cymunedol ar adegau allweddol (Ymgyngoriadau ar y Strategaeth a Ffafrir a’r Cynllun Adnau);
 • Arddangosfeydd Cyhoeddus wedi’u Targedu (Galw Heibio neu Heb Staff) yn ôl y galw;
 • Cyfarfodydd rhanddeiliaid rhithwir ym mhob un o’r 8 Ardal Gynllunio Ofodol yng Nghyfnod y Strategaeth a Ffafrir a’r Cynllun Adnau. Cyhyd â bod  cyfyngiadau Covid yn parhau i gael eu llacio a chan sicrhau cydymffurfiaeth â’r rheoliadau cyffredinol, trefnir cyfarfodydd wyneb yn wyneb lle bydd hynny’n angenrheidiol ac yn briodol;
 • Bydd gan Aelodau Etholedig Cyngor CNPT rôl allweddol i’w chwarae i sicrhau bod cymunedau lleol yn derbyn gwybodaeth reolaidd ac yn cynnal ymgysylltiad â’r broses o baratoi’r cynllun, gallai hynny gynnwys dosbarthu gwybodaeth neu bosteri;
 • Cynhelir cyswllt llawn rhwng y CDLl a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus CNPT;
 • Gwneir defnydd llawn o Gydlynwyr Ardal Leol i ddosbarthu a chyfleu gwybodaeth. Byddant yn adnabod eu hetholaethau a hefyd, yn bwysig, pwy sy’n cael trafferth cyrchu gwybodaeth;
 • Dosbarthir gohebiaeth gan ddefnyddio Gov.Notify.
 • Ymgysylltir â Fforymau LHDTC+, Grwpiau Du, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol, a phob grŵp rhanddeiliaid arall perthnasol nad ydynt yn cael eu clywed yn aml trwy ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol wedi’u targedu a chynyddu ymwybyddiaeth trwy ddulliau eraill wedi’u teilwra’n briodol, megis  posteri/taflenni pan fydd angen. Bydd deunyddiau ymgynghori neu ddogfennau yn cael eu trosi i ieithoedd a fformatau eraill yn ôl y galw er mwyn sicrhau’r ymgysylltiad mwyaf posibl â grwpiau nad ydynt yn cael eu clywed yn aml;
 • Ymgysylltir â rhanddeiliaid Cymraeg eu hiaith trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd yr holl ddeunydd annhechnegol a gyhoeddir ar gael yn Gymraeg (gweler yr adran ar yr Iaith Gymraeg uchod).

5.3 Ymwneud â’r Cynllun Datblygu Lleol Amnewid – pwy fydd yn ymwneud â hyn?

5.3.1 Proffilio Cymunedol

5.3.1.2 Mae’r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu yn nodi y dylai’r Cyngor broffilio’r gymuned er mwyn nodi’r ystod fwyaf priodol o ddiddordeb sydd i’w cynnwys yn y broses o baratoi’r CDLl. Cyflwynir manylion llawn a chanfyddiadau’r broses hon yn Atodiad H.

5.3.1.3 O gymryd y rhestrau presennol o randdeiliaid/gyrff ymgynghori’r CDLl yn fan cychwyn, er mwyn annog cynrychiolaeth o bob sector o’r gymdeithas yn CNPT (fel y nodweddir yn Atodiad H) mewn modd teg, mae angen annog darpar randdeiliaid o rai sectorau a dangynrychiolir i ddechrau ymwneud â hyn. Cysylltwyd â grwpiau rhanddeiliaid
ychwanegol lle nodwyd bylchau yn hyn o beth, a chynhwyswyd y rhain ar restr y Cyrff Ymgynghori Cyffredinol lle bod hynny’n briodol.

5.3.2 Cyrff Ymgynghori Penodol a Chyffredinol

5.3.2.1 Yn unol â’r Rheoliadau CDLl, mae’r Cyngor wedi llunio rhestrau o gyrff ymgynghori, hynny yw sefydliadau neu grwpiau sy’n debygol o fod â diddordeb yn y CDLlA neu deimlo ei effaith. Mae’r rhain yn cynnwys Cyrff Ymgynghori Penodol (gan gynnwys LlC, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), ymgymerwyr statudol ac awdurdodau lleol cyfagos) a Chyrff Ymgynghori Cyffredinol (gan gynnwys grwpiau gwirfoddol a chynrychiolwyr buddiannau busnes. Lluniwyd rhestr o Gyrff Ymgynghori Eraill yn ogystal, gan gynnwys sefydliadau neu gyrff nad ydynt yn ffitio i’r categorïau a nodwyd yn y Rheoliadau, ond y gallai fod ganddynt ddiddordeb neu deimlo effaith. Cyflwynir rhestrau’r cyrff ymgynghori hyn yn Atodiadau F ac G.

5.3.2.2 Er mwyn peidio â llethu rhanddeiliaid ag ymgynghori ac i annog trafodaeth strwythuredig, bydd yr ymgysylltu’n canolbwyntio ar sefydliadau a grwpiau a nodwyd fel Rhanddeiliaid Allweddol. Rhanddeiliaid Allweddol yw’r rhai a nodwyd yn Atodiad E.

5.3.2.3 Ar ben hynny, ceisir cynrychiolaeth rhanddeiliaid perthnasol penodol ar gyfer pob un o’r TWGs. Anogir rhanddeiliaid sydd â diddordeb mewn meysydd pwnc penodol i fod yn rhan o drafodaethau’r TWG a digwyddiadau Rhanddeiliaid Allweddol. Bydd y rhain yn cynnwys swyddogion mewnol a rhanddeiliaid allanol.

5.3.3 Grŵp Rhanddeiliaid Allweddol (KSG)

5.3.3.1 Yn ystod cyfnodau cynnar paratoi’r Cynllun, caiff KSG ei ffurfio. Bydd y KSG yn ymwneud â holl gyfnod paratoi’r Cynllun, hyd at a chan gynnwys y cyfnod Adnau. Bydd yn chwarae rhan ganolog yn y gwaith o nodi gweledigaeth, amcanion ac opsiynau strategaeth y Cynllun, ac yn ystyried strategaeth y CDLlA, dosbarthiad twf, dyraniadau safle sy’n dod i’r amlwg a pholisïau. Mae Atodiad E yn nodi aelodau arfaethedig y KSG.

5.3.4 Aelodau Etholedig

5.3.4.1 Bydd disgwyl i’r Aelodau Etholedig weithredu fel hyrwyddwyr ar gyfer proses paratoi’r CDLlA trwy sicrhau bod eu hetholwyr yn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd. Cynhelir seminarau i’r Holl Aelodau ar adegau priodol yn ystod y broses o baratoi’r cynllun, yn arbennig cyn cyfnodau o ymgynghori â’r cyhoedd. Bydd hyn yn help i hysbysu Aelodau’r Cyngor ynghylch datblygiad a chynnydd y cynllun, ac yn eu hannog i ymgysylltu â’u hetholwyr er mwyn ehangu ymwybyddiaeth y cyhoedd, gyda’r bwriad o fwyafu’r manteision yn sgîl rolau’r Aelodau a chyfranogiad y cyhoedd. Gellir gofyn i Aelodau ddosbarthu  gwybodaeth yn uniongyrchol i drigolion sydd wedi’u heithrio’n ddigidol a rhannu gwybodaeth trwy eu tudalennau cyfryngau cymdeithasol cymunedol eu hunain.

5.3.4.2 Ar ben hynny, bydd Gweithgor Aelodau’r CDLlA yn derbyn Briffiadau Cyn Pwyllgorau yn rheolaidd, fel bod modd iddyn nhw gyflawni rôl uniongyrchol yn esblygiad strategaethau a pholisïau’r CDLlA, a dylanwadu ar gyfeiriad a blaenoriaethau’r cynllun.

5.3.4.3 Gwahoddir Aelodau’r Cyngor hefyd i gymryd rhan mewn sesiynau ‘galw heibio’ a archebir ymlaen llaw gyda swyddogion o Dîm y CDLl (naill ai ar-lein neu wyneb yn wyneb fel sy’n briodol) i hwyluso’r cyfathrebu rhwng y cyhoedd, Aelodau a Swyddogion, er mwyn helpu i ehangu ymwybyddiaeth o broses paratoi’r CDLlA a strategaethau a chynigion sy’n dod i’r amlwg, yn ogystal â galluogi barn y gymuned a’r cyhoedd yn ehangach i gael ei gwneud yn hysbys. Mae’r rhain yn debygol o gael eu cynnal yn ystod cyfnodau adborth anffurfiol y  Gymuned ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol, fel bod yr aelodau’n cael cyfle i rannu gwybodaeth am safleoedd yn eu wardiau.

5.3.4.4 Cynhelir cyswllt a sesiynau briffio gyda’r Aelod Cabinet ar gyfer Adfywio a Datblygu Cynaliadwy yn rheolaidd ar hyd y broses o baratoi’r CDLlA.

5.3.4.5 Bydd nifer y wardiau yn y Sir yn gostwng o 42 i 34 wedi i Adolygiad Trefniadau Cymuned Democratiaeth Leol a Chomisiwn Ffiniau Cymru gael ei roi ar waith ym Mwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, a bydd hynny’n golygu bod 4 Cynghorydd Sir yn llai.

5.3.5 Cynghorau Tref a Chymuned

5.3.5.1 Wrth baratoi’r CDLlA, mae’r Cyngor yn cydnabod rôl bwysig Cynghorau Tref a Chymuned yn eu cymunedau eu hunain, ac yn cydnabod eu gallu i gyfleu gwybodaeth ac annog ymgysylltu. I adlewyrchu’r rôl hon a’u statws fel Ymgyngoreion Penodol (Atodiad F),  bydd y Cyngor yn ymgynghori â nhw ar adegau priodol (gan gynnwys cynrychioliaeth yn y Grŵp Rhanddeiliaid Allweddol. Bydd Cynghorau Tref a Chymuned yn y Fwrdeistref Sirol a  hefyd yn yr ardaloedd yn union am y ffin â hi yn chwarae rôl sylweddol yn y gwaith o  yfathrebu gwybodaeth ac annog ymgysylltiad â phroses y CDLlA a chyfleu barn cymunedau.

5.3.5.2 Mae 19 o Gynghorau Tref a Chymuned (236 o seddau) amrywiol eu maint a’u cyllideb yn y Sir. Bernir bod mynychu cyfarfodydd pob un o’r Cynghorau unigol hyn yn anymarferol am resymau adnoddau. Fodd bynnag, lle bo hynny’n ymarferol, bydd y Cyngor 
yn nodi dulliau eraill priodol o ymgysylltu ar gyfer y Sector. Gallai’r dulliau hynny gynnwys cyfarfodydd ardal. Mae cyfleoedd hefyd i ddefnyddio Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned sefydledig y Cyngor. Gan nad oes Cynghorau Tref a Chymuned yn ardal Port Talbot, targedir cymorth VIVA Business a sefydliadau yn yr ardaloedd hynny ac ymgysylltu â nhw er mwyn casglu barn yr ardaloedd hynny.

5.3.5.3 Hefyd mae nifer o sefydliadau allanol a allai chwarae rôl bwysig yn cefnogi ymgysylltiad â’r Sector – gan gynnwys Un Llais Cymru a Chymorth Cynllunio Cymru. Mewn perthynas â’r cyntaf, cyfeirir at strwythur y Pwyllgorau Ardal, sydd wedi hen ennill ei blwyf, tra bod Cymorth Cynllunio Cymru yn ddarparwyr hyfforddiant sefydledig ar gyfer y sector.

5.3.5.4 Mae’r Cyngor hefyd yn ymwybodol o’r newidiadau arfaethedig yn y dyfodol oherwydd Adolygiad Ffiniau’r Senedd a chyflwyno Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-orllewin Cymru. Wrth i gyfansoddiad Llywodraeth Leol newid, bydd y strategaeth ymgynghori yn addasu i sicrhau bod pob llais allweddol yn cael cyfle i ymgysylltu, ac yn cael gwrandawiad yn gyfnewid am hynny.

5.3.6 Grwpiau Anodd eu Cyrraedd neu Grwpiau nas Clywir yn Aml

5.3.6.1 Mae’r ymarferiad proffilio cymunedol wedi nodi nifer o Grwpiau Anodd eu Cyrraedd neu Grwpiau nas Clywir yn Aml yn CNPT. Cymerir camau i gysylltu â’r grwpiau a’r unigolion hyn a’u hannog, lle bo modd, i gyfranogi trwy’r prosesau a amlinellwyd uchod, gan gynnwys fforymau a thrafodaethau.

5.3.6.2 Yn arbennig, anogir cynrychiolwyr o’r grwpiau canlynol i ymwneud â’r broses o baratoi’r CDLlA:

 • Pobl ifanc;
 • Pobl hŷn;
 • Pobl ag Anableddau;
 • Sipsiwn a Theithwyr;
 • Gofalwyr di-dâl;
 • Myfyrwyr;
 • Grwpiau Du, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol (BAME);
 • Fforymau LHDTC+

5.3.6.3 Ar ben hynny nodwyd bod grwpiau eraill arwyddocaol yn y proffil cymunedol y bernir eu bod wedi’u tangynrychioli yn flaenorol wrth baratoi’r CDLl. Mae hyn yn cynnwys y rhai sy’n chwilio am dai fforddiadwy yn y Fwrdeistref Sirol, pobl ar incwm isel, adeiladwyr tai ar raddfa fach a mentrau bach a chanolig (ond heb ei gyfyngu iddynt). Gwneir pob ymdrech i gysylltu ac ymgysylltu â’r grwpiau hyn trwy ddefnyddio pwyntiau cyswllt presennol o’r ddeutu lle bynnag y bo modd.

5.3.6.4 Gwahoddir cynrychiolwyr priodol o’r grwpiau a nodwyd i gyfranogi yng nghyfnodau
perthnasol y broses o baratoi’r cynllun, er mwyn mwyafu mewnbwn a manteision eu cyfranogiad. Ceisir enghreifftiau a gwybodaeth gan wasanaethau eraill o fewn y Cyngor a sefydliadau cysylltiedig er mwyn canfod grwpiau a llinellau cyfathrebu a fydd yn sicrhau cyfranogiad.

Grwpiau â Nodweddion Gwarchodedig

5.3.6.5 O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, diffinnir y nodweddion canlynol fel nodweddion
gwarchodedig:

 • oedran;
 • anabledd;
 • ailbennu rhywedd;
 • priodas a phartneriaeth sifil;
 • beichiogrwydd a mamolaeth;
 • hil;
 • crefydd neu gred;
 • rhyw;
 • cyfeiriadedd rhywiol.

5.3.6.6 O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, mae’n anghyfreithlon gwahaniaethu yn erbyn rhywun oherwydd y nodweddion gwarchodedig uchod. O dan y Ddeddf mae’n ofynnol bod pob corff cyhoeddus, gan gynnwys y Cyngor, yn dileu camwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth, yn hybu cyfle cyfartal, ac yn meithrin perthynas dda ymhlith a rhwng gwahanol grwpiau gwarchodedig (yr enw ar hyn yw Dyletswydd y Sector Cyhoeddus).

5.3.6.7 Mae’r Grwpiau Nodweddion Gwarchodedig wedi cael eu hystyried wrth lunio’r rhestrau o gyrff ymgynghori, a chysylltwyd â grwpiau ychwanegol a’u cynnwys yn grwpiau rhanddeiliaid y CDLlA, lle roedd hynny’n briodol.

5.3.6.8 Mae’r Cyngor wedi datblygu Cynllun Cydraddoldeb Strategol (SEP) yn unol â  gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010 sy’n dangos ymrwymiad y Cyngor i symud agenda cydraddoldeb yn ei blaen yng Nghastell-nedd Port Talbot, trwy ddarparu gwasanaethau cyhoeddus o safon uchel i’r holl ddinasyddion. Nodau’r SEP yw:

 • Dileu neu leiafu’r anfanteision a brofir gan bobl oherwydd eu nodweddion
  gwarchodedig; a
 • Chymryd camau i ddiwallu anghenion pobl o grwpiau gwarchodedig lle mae’r rheiny’n wahanol i anghenion pobl eraill.

5.3.6.9 Bydd SEP y Cyngor a’r 8 amcanion cydraddoldeb cysylltiedig yn cael eu hystyried yn llawn, a glynir atynt ar hyd y broses, er mwyn sicrhau bod y rhai sydd â nodweddion gwarchodedig a grwpiau eraill anodd eu cyrraedd yn cael yr un cyfleoedd i ymgysylltu â’r
broses teithio llesol, a bod eu cyfranogiad a’u cynhwysiad yn y broses yn cael yr un pwysau
a chyfle.

5.3.6.10 Cynhelir Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb (EIA) i sicrhau bod effaith polisïau, ymgyngoriadau a gweithdrefnau ar yr holl drigolion ac ymwelwyr yn cael eu hasesu.

5.3.6.11 Bydd adrannau’r cyngor, rhwydweithiau presennol a phartneriaid cyflawni yn helpu i sicrhau mynediad i bawb, ac yn targedu grwpiau penodol. Er enghraifft, bydd Swyddog  Cydlyniant Cymunedol y Cyngor yn hwyluso cyswllt â’r Gymuned BAME ac yn helpu i rannu gwybodaeth i’r gymuned honno, a’i helpu i ymgysylltu â’r broses ymgynghori er mwyn mynegi eu barn.

5.3.7 Cronfa Ddata Ymgyngoreion y Cynllun Datblygu Lleol

5.3.7.1 Mae’r Cyngor wedi cynnal cronfa ddata gynhwysfawr o ymgyngoreion y CDLl ers  cychwyn y broses baratoi ar gyfer y CDLl gwreiddiol. Mae hyn wedi cynnwys yr holl bersonau a sefydliadau sydd wedi mynegi diddordeb ym mhroses y CDLlA neu wedi cyflwyno  sylwadau ar unrhyw agwedd, ynghyd ag unrhyw un sydd wedi gofyn am dderbyn gwybodaeth yn rheolaidd yn ystod unrhyw gyfnod o broses y CDLl neu’r CDLlA.

5.3.7.2 Daeth Rheoliadau Cyffredinol Diogelu Data (GDPR) i rym yn 2018, gan osod cyfyngiadau newydd ar sut gall sefydliadau gadw a defnyddio data personol, a diffinio hawliau a gweithdrefnau mewn perthynas â’r data. Gan fod hyn yn berthnasol i gronfa ddata’r CDLl, yn 2018 ysgrifennodd y Cyngor at bawb oedd yn rhan o’r gronfa ddata, a dileu enwau’r rhai nad oeddent am i’w manylion gael eu storio bellach. Dylai unrhyw un sydd am gael eu hychwanegu at y gronfa ddata ymgynghori anfon e-bost at dîm y CDLl (ldp@npt.gov.uk) a rhoi caniatâd ysgrifenedig i’r Cyngor storio eu manylion personol.

5.3.8 Datblygwyr, Asiantau a Hyrwyddwyr eraill Safleoedd

5.3.8.1 Anogir datblygwyr, asiantau, tirfeddianwyr ac unrhyw bersonau eraill â diddordeb i gyflwyno awgrymiadau ar gyfer safleoedd y maent am iddynt gael eu hystyried i’w datblygu
yn ystod yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol. Bydd manylion y broses Safleoedd Ymgeisiol, gan gynnwys nodiadau cyfarwyddyd, yn cael eu darparu ar wefan y Cyngor am gyfnod sylweddol cyn yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol er mwyn i ddatblygwyr, asiantau a thirfeddianwyr ddeall y broses yn llawn, deall costau posibl cyflwyno safle (gan gynnwys
costau sicrhau tystiolaeth gefnogi megis y Model Dichonoldeb Datblygu), a deall ble gallai
fod angen ymgynghorwyr ac arbenigwyr.

5.3.8.2 Cyn yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol, bydd Tîm y CDLl yn gwahodd datblygwyr, asiantau, tirfeddianwyr, hyrwyddwyr eraill safleoedd ac aelodau o’r gymuned sydd â diddordeb i weithdy i’w hysbysu am y broses ar gyfer cyflwyno safleoedd. Ar ben hynny, gan na fydd dyraniadau safle yn cael eu symud ymlaen yn awtomatig i’r CDLlA, cyn yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol, bydd Tîm y CDLl yn ysgrifennu at holl dirfeddianwyr, asiantau a/neu ddatblygwyr dyraniadau safle sydd heb eu datblygu i roi gwybod iddynt am yr Alwad am  Safleoedd Ymgeisiol, os oes gennym wybodaeth gyswllt wedi’i diweddaru.

5.3.8.3 Bydd datblygwyr, asiantau, tirfeddianwyr a phersonau eraill â diddordeb hefyd yn ymwneud â TWG Tai. Wedi i TAN1 gael ei ddiddymu, bydd Tîm y CDLl yn defnyddio grŵp llywio TAN1 yn sail ar gyfer y TWG Tai, ac yn gwahodd gwerthwyr tai/benthycwyr/priswyr etc. i estyn yr aelodaeth er mwyn trafod rhagdybiaethau mewnbwn dichonoldeb, er enghraifft yng nghyswllt prisiau tai/costau adeiladu/ elw datblygwyr etc.

5.3.9 Y Cyhoedd

5.3.9.1 Bydd aelodau o’r cyhoedd yn cael eu hysbysu ynghylch cynnydd y CDLlA trwy amrywiaeth o ddulliau. Bydd yr holl ddogfennau a gwybodaeth perthnasol ar wefan y CDLl, ynghyd â manylion ymgyngoriadau a gweithgaredd cyfredol. Bydd gwybodaeth yn cael ei dosbarthu hefyd trwy gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Cyngor, gan gynnwys Facebook,  Facebook Workplace a/neu Yammer (sy’n cael eu peilota ar hyn o bryd, a defnyddir y platfform a ddewisir gan staff y Cyngor), Instagram, Linkedin, Newyddion CNPT (e- gylchlythyr misol), CNPT Ifanc, Twitter, datganiadau i’r wasg, posteri, Codau QR, baneri naid, taflenni o dan rai amgylchiadau, gwybodaeth ar sgriniau digidol, “Dod o hyd i’r Agosaf” (bydd fformat GIS o gymorth gyda’r materion mwyaf perthnasol i ardaloedd rhanddeiliaid). Hefyd defnyddir y radio lle bo hynny’n briodol i hybu digwyddiadau ymgynghori ac ymgysylltu, gyda’r nod o dargedu’r rhai sydd wedi’u heithrio’n ddigidol. 

5.3.9.2 Bydd Cynghorwyr y Fwrdeistref Sirol a Chynghorau Tref/Cymuned yn chwarae rolau pwysig fel aelodau a chyrff etholedig trwy ymgysylltu â chymunedau lleol a chyfleu materion a gwybodaeth. Bydd yr aelodau’n cael eu briffio’n rheolaidd a chyn pob ymarferiad ymgynghori, a bydd dogfennau briffio’n cael eu hanfon at Gynghorau Tref/Cymuned. Hefyd 
bydd cefnogaeth bellach yn cael ei darparu ar gais.

5.3.9.3 Bydd copïau papur o ddogfennau allweddol yn cael eu darparu ym mhrif swyddfeydd y cyngor a restrir uchod yn y cyfnodau allweddol, (yn amodol ar gyfyngiadau Covid). Ar ben hynny, bydd gan aelodau o’r cyhoedd hawl i gyflwyno sylwadau ffurfiol, a thrwy hynny  ddylanwadu ar y Cynllun yn y cyfnodau ffurfiol o’i baratoi, sef:

 • Awgrymu Safleoedd Ymgeisiol i’w datblygu;
 • Cyfnod y Strategaeth a Ffafrir/y Cynllun Cyn-Adnau;
 • Cyfnod y Cynllun Adnau.

Y Panel Dinasyddion

5.3.9.4 Mae’r Cyngor wedi sefydlu Panel Dinasyddion er mwyn galluogi trigolion y Fwrdeistref Sirol i gyfrannu at ddatblygu polisi a gwasanaeth. Mae Aelodaeth o’r Panel Dinasyddion ar agor i drigolion Bwrdeistref Sirol CNPT sydd dros 16 oed.

5.3.9.5 Bwriad y Panel Dinasyddion yw bod yn fodd i fesur barn croestoriad o boblogaeth y Fwrdeistref Sirol. Ymgynghorir â’r Panel ar adegau arwyddocaol wrth baratoi’r CDLlA, fel rhan o hyd at 12 o arolygon a gynhelir bob blwyddyn, a thrwy nifer o grwpiau ffocws. Bydd hyn yn digwydd yn bennaf yng nghyfnodau cyn-adnau cynnar paratoi’r cynllun, gan gynnwys nodi materion strategol, gweledigaeth ac opsiynau.

5.4 Gweithio ar y Cyd

Cydweithio o fewn y Cyngor

5.4.1 Er mwyn sicrhau bod pob is-adran o’r Cyngor yn gwbl ymwybodol o broses baratoi’r CDLlA a’i chynnydd, cynhelir cyflwyniadau a chyfarfodydd gyda swyddogion uwch perthnasol y cyngor yn yr holl adrannau dan sylw. Bwriad hyn yw caniatáu trafodaeth ar bob agwedd, ac yn arbennig caniatáu i faterion gael eu codi a’u cydnabod, eu hystyried yn llawn a derbyn sylw.

5.4.2 Er mwyn ymwneud yn fwy manwl, sefydlir TWGs i ymdrin â meysydd polisi penodol fel tai (a thai fforddiadwy), cyflogaeth neu faterion amgylcheddol, a lle bo angen faterion cymunedol penodol i’r ardal. Bydd y TWGs yn cynnwys Swyddogion y Cyngor sydd â chyfrifoldeb am feysydd sy’n cynnwys Cynllunio, Priffyrdd, Peirianneg, Draenio a Rheoli Llifogydd, Bioamrywiaeth, Datblygu Economaidd, Tai, Addysg a Iechyd y Cyhoedd, er nad yw’r rhestr hon yn hollgynhwysol. Fel y nodwyd uchod, lle bo hynny’n briodol gwahoddir rhanddeiliaid allweddol penodol perthnasol neu sydd â diddordeb i gyfranogi yn y grwpiau hyn.

Cydweithio â chyrff allanol

5.4.3 Bydd cydweithio trwy gyfarfodydd ar lefel is-ranbarthol a rhanbarthol yn digwydd i sicrhau bod cysondeb rhwng ardaloedd cyfagos. Bydd y rhan fwyaf o gyrff allanol, awdurdodau a darparwyr seilwaith sydd â diddordeb neu fewnbwn yn natblygiad y CDLlA yn cael eu cynnwys ar y rhestrau o randdeiliaid, ac maen nhw’n debygol o fod yn rhan o gyfarfodydd rhanddeiliaid a thrafodaethau TWG perthnasol. Fodd bynnag, mewn llawer o achosion bydd cydweithio mwy penodol yn ofynnol neu’n fuddiol.

5.4.4 Gall hyn gynnwys cydweithio i sicrhau y bydd seilwaith priodol ar gael ar yr adeg gywir ar gyfer datblygiad newydd, cydweithio ag awdurdodau cymdogol i baratoi astudiaethau sylfaen o dystiolaeth neu i sicrhau bod polisïau a dynodiadau wedi’u halinio, neu weithio gydag ymgyngoreion statudol ar asesiadau safleoedd ymgeisiol, ymhlith pethau eraill.

5.5 Trefniadau Adborth

5.5.1 Y bwriad yw mai gwefan y Cyngor fydd y prif ffocws at ddibenion ymgysylltiad, gan gynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf a newyddion ynghylch cynnydd y CDLlA. Bydd diweddariadau rheolaidd yn cael eu darparu ar wefan y CDLlA a thrwy ffynonellau cyfryngau eraill y Cyngor, a’r cyfryngau cymdeithasol lle bo hynny’n briodol.

5.5.2 Bydd yr holl sylwadau a ddaw i law fel rhan o’r cyfnodau ymgynghori statudol yn cael eu cydnabod a’u cofrestru ar gronfa ddata’r CDLlA, ac yn cael eu defnyddio yng ngham nesaf paratoi’r CDLlA. Hysbysir ymgyngoreion a gohebwyr ynghylch y camau nesaf yn y broses os byddant wedi gofyn am gael derbyn gwybodaeth am y camau nesaf yn y broses.

5.5.3 Bydd y rhan fwyaf o’r ohebiaeth trwy e-bost. Bydd hyn yn sicrhau dull cyflym a diwastraff o ymgysylltu. Lle bynnag nad yw hynny’n bosibl, bydd angen gwneud defnydd mwy confensiynol o’r post.

5.5.4 Ym mhob cyfnod arwyddocaol (cyfnodau’r Strategaeth a Ffafrir a’r Cynllun Adnau), adroddir am y sylwadau ymgynghori ac ymateb yr ACLl i Fwrdd Cabinet Adfywio a Datblygu Cynaliadwy’r Cyngor a/neu’r Cyngor Llawn.

5.5.5 Bydd manylion yr holl weithgaredd ymgynghori ac ymgysylltu a gyflawnwyd yn cael eu cynnwys yn yr Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol a’r Adroddiad Ymgynghori sy’n ofynnol o dan Reoliadau CDLliau Cymru adeg cyfnodau Strategaeth a Ffafrir, Cynllun Adnau a  Chyflwyno’r broses o baratoi’r cynllun, yn eu tro.

5.6 Rhaglen Ymgysylltu

5.6.1 Cyflwynir manylion y rhaglen ymgysylltu ar gyfer Cyfnodau Allweddol paratoi’r cynllun yn Atodiad C. Ar gyfer pob cyfnod o broses paratoi’r cynllun, mae’r tabl yn nodi’r dulliau  ymgysylltu sydd i’w defnyddio, pwy fydd yn ymwneud â hyn, yr amserlen ar gyfer ymgysylltu, a sut bydd canlyniadau’r ymgysylltu’n cael eu hadrodd a phenderfyniadau’n cael eu gwneud.

5.6.2 Mae’r tabl yn rhoi trosolwg o’r holl ddigwyddiadau ymgysylltu a gynigir ar hyn o bryd. O ddechrau paratoi’r cynllun hyd at y cyfnod cyflwyno, nodir yr amseriadau a’r cyfnodau amser ar ffurf dyddiadau penodol i lynu atynt gymaint â phosibl. Ar ôl cyflwyno, ni fydd cyfnodau dilynol y broses o dan reolaeth uniongyrchol y Cyngor, ac o ganlyniad mae’r amseriadau ar ôl cyflwyno yn rhai dangosol yn unig ac yn gallu newid.

6.1 Gwneud Penderfyniadau a Chyflawni

6.1.1 Bydd angen gwneud penderfyniadau strategaeth a pholisi pwysig mewn cyfnodau allweddol o ddatblygiad y CDLlA sy’n dod i’r amlwg. Isod amlinellir ym mha ffyrdd y bydd y cyngor yn gwneud y penderfyniadau hyn, ynghyd â mesurau i sicrhau bod y Cynllun yn cael ei gyflawni o fewn y terfynau amser a ragwelwyd.

6.2 Adroddiadau Mewnol

6.2.1 Ar adegau allweddol yn y broses o baratoi’r CDLlA, bydd gofyn sicrhau cymeradwyaeth Tîm Rheoli’r Gyfarwyddiaeth (DMT), Grŵp y Cyfarwyddwyr Corfforaethol (CDG), Bwrdd  Cabinet Adfywio a Datblygu Cynaliadwy (R&SDCB) a’r Cyngor Llawn. Yn gyffredinol, bydd ymgysylltu â rhanddeiliaid mewnol (Swyddogion ac Aelodau) yn cynnwys trafodaethau yn y grwpiau canlynol:

 • TWG (gan gynnwys Swyddogion);
 • *Gweithgor Aelodau’r CDLlA yr Holl Aelodau (MWG) / Seminar yr Holl Aelodau / Briffiad yr Aelodau;
 • DMT;
 • CDG;
 • R&SDCB a’r
 • Cyngor Llawn.

6.2.2 *Wrth baratoi’r CDLlA, mae cynnig i sefydlu Gweithgor Aelodau (MWG) i fwrw golwg ar y gwaith wrth iddo fynd rhagddo. Y bwriad yw bod y Gweithgor hwn yn grŵp bach cynrychioliadol o gynghorwyr sy’n rhan o Bwyllgor Cynllunio’r Cyngor, a bydd yn cyfarfod yn rheolaidd.

6.2.3 Y bwriad yw bod y grŵp yn cael ei ddefnyddio fel ‘seinfwrdd’ er mwyn darparu adborth anffurfiol am bolisïau a chynigion presennol ac arfaethedig, y materion cynllunio gofodol allweddol sydd i dderbyn sylw, ynghyd â gweledigaeth, amcanion, strategaeth a chynigion y Cynllun wrth iddyn nhw ddod i’r amlwg. Bydd y grŵp hefyd yn cael cyfle i adolygu’r  dogfennau cefndir a’r sylfaen o dystiolaeth.

6.2.4 Bwrdd Cabinet Adfywio a Datblygu Cynaliadwy fydd yn gwneud penderfyniadau ynghylch y CDLlA, gyda’r camau ffurfiol allweddol yn cael eu cymeradwyo gan Fwrdd Cabinet Adfywio a Datblygu Cynaliadwy a’r Cyngor Llawn.

6.2.5 Ceisir cytundeb gan Fwrdd Cabinet Adfywio a Datblygu Cynaliadwy / y Cyngor ar gyfer pob dogfen sy’n rhan o gyfnodau ymgynghori statudol y CDLlA (e.e. y CC, y Strategaeth a Ffafrir a’r Cynllun Adnau), ynghyd â chyfnodau paratoi’r CDLlA lle mae angen ystyried sylwadau a gyflwynwyd o ganlyniad i’r ymgynghoriad statudol yn y cyfnodau a Ffafrir ac Adnau.

6.3 Cydweddu Corfforaethol

6.3.1 Mae’r Cyngor yn ymroddedig i gyflawni ei nodau a’i amcanion corfforaethol trwy ei ddogfennau strategol a pholisi. Mae datblygu perthynas gorfforaethol rhwng dogfennau o’r fath yn ganolog i’w cyflawni’n effeithiol, ac mae’r CDLlA yn allweddol bwysig o ran cyfleu dyheadau defnydd tir.

6.3.2 Bydd Cynllun Llesiant y Cyngor yn rhan allweddol o dystiolaeth y CDLlA, gan ffurfio a dylanwadu ar weledigaeth, strategaeth ac amcanion y CDLlA.

6.4 Staffio ac Adnoddau Ariannol

6.4.1 Mae gofyn bod y Cyngor yn nodi’r adnoddau – o ran staff ac arian – sy’n ofynnol ar  gyfer gwahanol gyfnodau ym mhroses y CDLlA o baratoi’r CC. Bydd Tîm Polisi Cynllunio’r Cyngor yn arwain y gwaith o gynhyrchu a rheoli proses y CDLlA, gan gynnwys paratoi unrhyw ddogfennau ymgynghori, a nhw fydd yn gyfrifol am reoli’r cyfnodau terfynol (1-4, gweler Tabl 4.1.1) o’r broses baratoi a symud ymlaen i Gyflwyno’r CDLlA i LlC i’w Archwilio 
(Amserlen Ddangosol, Cyfnod 5). Er bod amser y swyddogion canlynol wedi’i neilltuo ar hyn o bryd ar gyfer y broses o baratoi’r CDLlA, bydd y sefyllfa’n cael ei monitro ar hyd y broses, a gofynnir am adnoddau ychwanegol yn ôl y galw:

6.4.2 Tîm y CDLlA:

 • Rheolwr Polisi Cynllunio x 1 (40%)
 • Arweinydd Tîm Polisi Cynllunio x 0.8 (80%)
 • Uwch Swyddogion Polisi Cynllunio x 3.8 (85%)
 • Swyddog Gweithredu Polisi ac Ymchwil x 0.6 (50%)
 • Uwch Swyddog Busnes a Chymorth Technegol x 1 (65%)

6.4.3 Pennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd a Rheolwr Polisi Cynllunio fydd yn gyfrifol am gyflawni’r CDLlA yn gyffredinol, a Rheolwr ac Arweinydd Tîm Polisi Cynllunio fydd yn gyfrifol am reoli’r prosiectau o ddydd i ddydd. Bydd Tîm y Polisi Cynllunio yn arwain y gwaith o baratoi a chyflwyno’r CDLlA, gan ymgysylltu â’r Aelodau a chyflwyno adroddiadau gwleidyddol ar yr adegau priodol.

6.4.4 Bydd swyddogion ym meysydd gwasanaeth eraill y Cyngor hefyd yn ymwneud ag amrywiol agweddau ar y broses o baratoi’r Cynllun yn ôl y galw. Lle bo angen, penodir ymgynghorwyr allanol i gyflawni darnau penodol o waith fel paratoi asesiadau ac astudiaethau technegol, cynghori ar faterion penodol, a pharatoi dogfennau fel yr ACI a’r ARhC. Cyflawnwyd asesiad cychwynnol o’r elfennau o baratoi’r cynllun sy’n debygol o alw am fewnbwn ymgynghorydd allanol, a neilltuwyd adnoddau ariannol yn unol â hynny.

6.4.5 Bydd cydweithio rhanbarthol gydag awdurdodau cymdogol yn hanfodol i baratoi’r CDLlA, a lle bo hynny’n briodol, ceisir cyfleoedd i ddatblygu sylfaen o dystiolaeth ar y cyd ag awdurdodau cymdogol ac awdurdodau yn Rhanbarth De-orllewin Cymru.

Sefyllfa’r Gyllideb

6.4.6 Mae’r Cyngor yn darparu Cyllideb o £530,830 i dalu am baratoi’r CDLlA hyd at ei fabwysiadu yn 2025/26. Mae hyn yn cynnwys cyllideb waelodol o £81,205 y flwyddyn, a thelir y gweddill o gronfa wrth gefn a neilltuwyd. Y costau a ragwelir yng nghyswllt pob elfen o’r  CDLlA (gan gynnwys yr Archwiliad cyhoeddus ond heb gynnwys costau staff) yw £490,830, sy’n golygu bod darpariaeth o £30,000 wrth gefn yn ystod y cyfnod o 5 mlynedd.

Blwyddyn Cyfanswm y Gyllideb sydd ar gael Cyllideb Waelodol Arian CDLl wrth gefn Cyfanswm Gwariant a Amcangyfrifir
2021/2022 100,263 81,205 19,058 100,263
2022/23 112,945 81,205 31,740 112,945
2023/24 122,720 81,205 41,515 122,720
2024/25 103,697 81,205 22,492 103,697
2025/26 81,205 81,205 0 51,205

6.5 Rheoli Risg

6.5.1 Bernir bod cyfnod terfynol yr amserlen yn realistig ac yn gyflawnadwy, gan roi sylw i fewnbwn adnoddau ym mhroses y CDLlA. Er y bydd y Cyngor yn ceisio osgoi gwyro oddi wrth yr amserlen arfaethedig, nodwyd nifer o risgiau a allai olygu bod y rhaglen yn llithro. Cyflwynir y risgiau posibl a’r mesurau lliniaru arfaethedig ar gyfer ymdrin â’r risgiau hynny neu eu lleiafu yn Atodiad D. Bydd y Cyngor yn adrodd am unrhyw wyriad sylweddol (o fwy na 3 mis) o’r amserlen arfaethedig ac yn ei gyfiawnhau. Mae Adran 4 yn nodi’r gweithdrefnau i’w dilyn os bydd y Cyngor yn nodi bod angen newid y CC.

Rhan 3 - Monitro ac Adolygu

7.1.1 Yn unol â’r Rheoliadau CDLl, bydd y Cyngor yn monitro ac yn adolygu cynnydd yn erbyn y CC ar hyd y broses o baratoi’r CDLlA, er mwyn sicrhau bod nodau’r CIS yn cael eu cyflawni, yn unol â’r amserlen arfaethedig.

7.1.2 Ymhlith yr achosion lle gallai fod angen adolygu a newid y CC mae’r canlynol:

 • Os bydd y broses yn syrthio’n sylweddol y tu ôl i’r amserlen (mwy na 3 mis);
 • Os bydd gofyn gwneud unrhyw newidiadau sylweddol i’r CIS;
 • Os bydd newidiadau sylweddol i’r adnoddau sydd ar gael i’r Cyngor;
 • Os bydd deddfwriaeth, rheoliadau neu ganllawiau newydd yn gofyn bod  angen cyflawni gweithdrefnau neu dasgau newydd;
 • Os bydd unrhyw newid pwysig mewn amgylchiadau sy’n cael effaith fawr ar y rhagdybiaethau, y dystiolaeth, y polisïau neu’r cynigion a geir yn y CDLlA sy’n dod i’r amlwg;
 • Os bydd cyfyngiadau pellach oedd heb eu rhagweld, megis mesurau rheoli ychwanegol cysylltiedig â Covid-19

7.1.3 Os bydd y Cyngor yn nodi bod angen adolygu’r CC, bydd angen ymgynghori o’r newydd â’r cyrff ymgynghori penodol a cheisio cytundeb gyda LlC yn unol â’r Rheoliadau
CDLliau.

7.2 Adroddiadau Monitro Blynyddol

7.2.1 Ar ôl mabwysiadu’r CDLlA, bydd y Cyngor yn cynhyrchu Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) yn unol â’r canllawiau a geir yn y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu. Bydd yr adroddiad yn cwmpasu’r cyfnod o 1 Ebrill i 31 Mawrth bob blwyddyn, yn cael ei gyflwyno i LlC erbyn 31 Hydref yn yr un flwyddyn, ac ar gael i’r cyhoedd ei archwilio trwy wefan y Cyngor.

7.2.2 Bydd yr AMB yn asesu pa mor effeithiol mae polisïau a chynigion y Cynllun yn perfformio. Os nad yw polisi’n cael ei weithredu, bydd y Cyngor yn nodi’r rhesymau am hynny ac yn cyflwyno’r camau mae’n bwriadu eu cymryd i sicrhau ei weithrediad, a hefyd unrhyw fwriad i ddiwygio’r CDLlA, er mwyn cyfnewid neu addasu’r polisi.

7.2.3 Bydd yr AMB hefyd yn adrodd am gyflwyno tai ac yn monitro hynny, gan gynnwys y newidiadau a wnaed ym mis Mawrth 2020 (gan gynnwys diddymu TAN1 a chyhoeddi’r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (Argraffiad 3)), lefel flynyddol y tai a gwblhawyd, fydd yn cael ei fonitro yn erbyn y Gyfradd Adeiladu Flynyddol a Ragwelwyd (AABR) a nodwyd yn nhaflwybr tai y CDLlA a fabwysiadwyd; cyfanswm cronnol y tai a gwblhawyd wedi’i fonitro yn erbyn y gyfradd gwblhau a ragwelwyd a bennwyd yn nhaflwybr tai y CDLlA a fabwysiadwyd; lefel y tai fforddiadwy a gwblhawyd wedi’i fonitro yn erbyn targed trosfwaol y CDLlA; a deiliadaeth y tai fforddiadwy a gwblhawyd.

7.3 Adolygu’r CDLlA

7.3.1 Ar ôl mabwysiadu’r CDLlA, mae’r Cyngor yn bwriadu cynnal adolygiad llawn o’r CDLlA o leiaf unwaith bob pedair blynedd, er y bydd yr amlder a’r amseriad yn dibynnu ar ganfyddiadau’r AMB / amgylchiadau lleol. Cynhelir yr adolygiad yn unol â’r ddeddfwriaeth a’r canllawiau perthnasol.

Atodiadau

Atodiad A - Cynllun Datblygu Lleol Amnewid Castell-nedd Port Talbot - Amserlen

Llawrlwytho

 • Atodiad A - Cynllun Datblygu Lleol Amnewid Castell-nedd Port Talbot - Amserlen (PDF 281 KB)

  m.Id: 31845
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Atodiad A - Cynllun Datblygu Lleol Amnewid Castell-nedd Port Talbot - Amserlen
  mSize: 281 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/16881/atodiad-a-cynllun-datblygu-lleol-amnewid-castell-nedd-port-talbot-amserlen.pdf

Atodiad B - Cyfnodau Allweddol y CDLl, yr ACI a’r ARhC

Cyfnod Cyfnod y CDLl Cyfnod yr ACI Cyfnod yr ARhC
1 Adolygu a Datblygu Sylfaen o Dystiolaeth Sgrinio cychwynnol
Datblygu Adroddiad
Rhychwantu’r ACI
Ymgynghori ar
Adroddiad
Rhychwantu’r ACI
Sgrinio cychwynnol
2 Galw am Safleoedd
Ymgeisiol a’u Hasesu
ACI o Safleoedd
Ymgeisiol
Asesu’r Effeithiau
Arwyddocaol Tebygol
3

Y Strategaeth a Ffafrir -
Paratoi’r Weledigaeth, yr
Amcanion, yr Opsiynau
Sgrinio’r ARhC
Strategol a’r Strategaeth a
Ffafrir

Y Strategaeth a Ffafrir –
Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

Asesiad ACI o’r
opsiynau a’r safleoedd
strategol

Paratoi Adroddiad
Interim yr ACI

Sgrinio’r ARhC
4 Ymgynghoriad Cyn-Adnau
(Y Strategaeth a Ffafrir)
Ymgynghori ar
Adroddiad Interim yr
ACI
Asesu’r Effeithiau
Arwyddocaol Tebygol
5 Drafftio’r CDLlA Adnau ac
Ymgysylltu â Rhanddeiliaid
Asesu’r CDLlA sy’n dod
i’r amlwg
Asesu’r Effeithiau
Arwyddocaol Tebygol
6 Y CDLlA Adnau a’r
Dogfennau Cysylltiedig
Ymgynghori ar
Adroddiad yr ACI

Rhychwantu’r
Asesiad Priodol (os
bydd angen)

Asesiad Priodol (os
bydd angen)
Ymgynghori ffurfiol ar
yr Asesiad Priodol
(os bydd angen)
Cofnodi’r Asesiad
Priodol

7 Cyflwyno’r CDLlA i
Lywodraeth Cymru
Cyflwyno Adroddiad
ACI gyda’r CDLlA
Cyflwyno Adroddiad
ARhC gyda’r CDLlA
8 Archwiliad Annibynnol
Cyhoeddus (EIP)
   
9 Cyhoeddi Adroddiad
rhwymol yr Arolygydd
   
10

Mabwysiadu’r CDLlA

Paratoi Datganiad
Mabwysiadu

Paratoi Datganiad ACI Paratoi Datganiad
ARhC
11 Monitro ac Adolygu Monitro gweithrediad y
CDLlA yn erbyn
Dangosyddion yr ACI
 

Atodiad C - Cyfnodau Paratoi’r Cynllun a Dulliau Ymgysylltu

Tabl C.0.1 Paratoi a Chyflwyno’r Cynllun Cyflawni (CC) (Rheoliad 9)
Cyfnod yn y Broses o
Baratoi’r
Ddogfen
Diben Amserlen (Pryd?) Pwy? Cynnwys
y Gymuned
Sut? Mecanwaith
Ymgynghori
Adborth /
Mecanwaith
Adrodd
Cynllun
Cyflawni (CC)
Drafft

Hysbysu
rhanddeiliaid bod y
Cyngor yn paratoi
CDLlA ac y bydd yn
ceisio cynnwys y
gymuned

Cyflwyno’r amserlen ar gyfer cynhyrchu’r
CDLl

Ceisio barn
rhanddeiliaid ac
ymgyngoreion ar
gynnwys y CC Drafft

Yna adrodd yr
ymatebion a’r
newidiadau a gynigir
i Fwrdd Cabinet
Adfywio a Datblygu
Cynaliadwy / i’r
Cyngor i’w cytuno

Yna cyflwyno’r CC a’r
Cynllun Cynnwys y
Gymuned i
Lywodraeth Cymru
i’w cytuno’n ffurfiol

Awst- Medi 2021

Cyrff
Ymgynghori
Penodol,
Cyffredinol ac
Eraill

Aelodau'r Cyngor

Aelodau Posibl
o’r Grŵp
Rhanddeiliaid
Allweddol
(KSG)

Y Bwrdd
Gwasanaethau
Cyhoeddus
(BGC)

Y Panel
Dinasyddion

Y Cyhoedd

Ymgynghori ar y ddogfen
ddrafft ar y Wefan a’i gosod
mewn Lleoliadau Adnau

Hysbysu pawb bod cyfle o
6 wythnos i ystyried amserlen y CC drafft a’r Cynllun Cynnwys y
Gymuned, a chyflwyno
sylwadau

Hyrwyddo trwy’r Cyfryngau
Cymdeithasol, Datganiad i’r
Wasg

Gohebiaeth ag Aelodau
Posibl o’r Grŵp
Rhanddeiliaid Allweddol

Cyswllt Tîm y CDLl â’r BGC

Ymgysylltu ag awdurdodau
cyfagos trwy e-bost neu weithgorau swyddogion/fforymau
rhanbarthol i sefydlu
gweithio ar y cyd

Hysbysu’r Panel
Dinasyddion ynghylch yr
ymgynghoriad

Bydd unrhyw
sylwadau’n
cael eu hystyried, a
newidir y CC
os bydd
angen


Cyflwynir
crynodeb o’r
sylwadau a
ddaeth i law i’r
Aelodau

Ymgynghori
ar Adroddiad
Rhychwantu’r
ACI
Galluogi cyrff
ymgynghori
amgylcheddol a
rhanddeiliaid
perthnasol i wneud
sylwadau ar
Adroddiad
Rhychwantu’r ACI
Awst- Medi 2021

Cyrff
ymgynghori
amgylcheddol a
phenodol

Partïon eraill â
diddordeb

Gohebu gyda’r grwpiau hyn

Cynadleddau/cyfarfodydd
rhithwir

Cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn amodol ar
Ganllawiau cyfredol y
Llywodraeth

Adroddiad
Ymgynghori
yn cael ei ddarparu ar
wefan y Cyngor
Cyhoeddi’r
CC cytunedig
Hysbysu
rhanddeiliaid
ynghylch cynnwys ac
argaeledd y CC
cytunedig
Ionawr 2022

Cyrff
ymgynghori
penodol

Cyrff
ymgynghori
cyffredinol fel
sy’n briodol

KSG

Y Cyhoedd

Cadarnhau bod y CC wedi’i
gytuno ar wefan y Cyngor
a darparu’r ddogfen
derfynol

Hysbysu pawb ynghylch y
cytundeb gyda LlC trwy’r
Cyfryngau Cymdeithasol,
Datganiad i’r Wasg

Gohebiaeth ag Aelodau’r
KSG

Hysbysu Awdurdodau
cyfagos trwy
e-bost/fforymau rhanbarthol

Copïau o’r CC
cytunedig yn
cael eu darparu mewn
lleoliadau Adnau ac ar
wefan y
Cyngor

 

Tabl C.0.2 Paratoadau a Chyfranogiad Cyn-adnau (Rheoliad 14)
Cyfnod yn y Broses o Baratoi’r Ddogfen Diben Amserlen (Pryd?) Pwy? Cynnwys y Gymuned Sut? Mecanwaith Ymgynghori Adborth/Mecanwaith Adrodd
Dechrau
paratoi’r
Cynllun

Hysbysu
rhanddeiliaid bod
y gwaith ffurfiol o
baratoi’r CDLlA
wedi cychwyn

 

Ionawr
2022

Cyrff Ymgynghori
Penodol, Cyffredinol
ac Eraill

Y Cyhoedd

Rhoi hysbysiad ar wefan y Cyngor

mherthnasol

Sgrinio
cychwynnol ar
gyfer yr ACI

Datblygu
Adroddiad
Rhychwantu’r
ACI

Ymgysylltu â
chyrff ymgynghori
amgylcheddol a
rhanddeiliaid
perthnasol i
ddatblygu
amcanion y CC

Llywio
penderfyniad
sgrinio’r AAS

Gwneud
penderfyniad
sgrinio’r AAS yn
gyhoeddus

Ionawr 2021- Ionawr 2022

Cyrff ymgynghori
amgylcheddol

Ymgyngoreion
amgylcheddol eraill

Gohebiaeth i geisio barn
ynghylch a fydd y Cynllun
yn cael effeithiau sylweddol fel y diffiniwyd
o dan atodlen 1 o’r
Rheoliadau AAS

Cynadleddau/cyfarfodydd
rhithwir

Cyfarfodydd wyneb yn
wyneb yn amodol ar
Ganllawiau cyfredol y
Llywodraeth

Anfon copi o’r
penderfyniad at
Lywodraeth Cymru

Cyhoeddi’r penderfyniad
ar y wefan ac yn y wasg o
fewn 14 diwrnod

Adroddiad ar
yr
ymgynghoriad sgrinio yn cael
ei ddarparu
mewn
lleoliadau
Adnau ac ar
wefan y Cyngor

Cydnabod yr
holl sylwadau

Galw am
Safleoedd
Ymgeisiol
Creu Cofrestr
o Safleoedd
Ymgeisiol

Gwahodd
rhanddeiliaid i
gyflwyno
safleoedd
ymgeisiol a
chynhyrchu Cofrestr o
Safleoedd
Ymgeisiol

Hysbysu’r holl
bartïon â
diddordeb a chyrff ymgynghori bod y
cynllun wedi
symud ymlaen i’r
cyfnod hwn

Mawrth
2022 - Mai
2022
Mehefin
2022

Yr Aelodau
Cyrff Ymgynghori
Penodol, Cyffredinol
ac Eraill

Y Cyhoedd
Y
Panel Dinasyddion

Y BGC

Hysbysu’r holl randdeiliaid
ac aelodau o’r cyhoedd
sydd wedi mynegi
diddordeb mewn cyfranogi
yn yr “alwad” trwy e-bost


Cyhoeddi’r holl ddeunydd
perthnasol ar y wefan, gan
gynnwys Ffurflen Gyflwyno Safleoedd
Ymgeisiol a Methodoleg
Asesu Safleoedd Ymgeisiol

Cwestiynau Cyffredin i
ateb yr ymholiadau
cyffredin a’r meysydd sy’n
peri dryswch

 Hysbysu ynghylch yr Alwad am Safleoedd
Ymgeisiol trwy’r holl
allfeydd cyfryngau
cymdeithasol

Dosbarthu posteri, taflenni
â chodau QR yn ôl y galw
Hysbysebu’r Alwad am
Safleoedd trwy ddefnyddio
sgriniau digidol
Hysbysebu’r Alwad am
Safleoedd trwy ymgyrch
radio, dywediadau bachog
ar y radio
Gweithgor Aelodau’r
CDLlA
Anfon deunydd briffio i bob
llyfrgell fel bod staff y
llyfrgell yn gallu
cynorthwyo
Briffio Cydlynwyr Ardal
Leol
Diweddaru’r BGC

 

Darparu’r
Gofrestr
Safleoedd Ymgeisiol ar
wefan y
Cyngor
Adborth gan y
Gymuned ar
Safleoedd
Ymgeisiol

Gwahodd
sylwadau a barn
ar safleoedd a
gyflwynwyd

Ceisio cefnogaeth
y gymuned i’r
safleoedd
ymgeisiol

Mehefin –
Awst 2022

Y Cyhoedd
Aelodau

Gweithredu Cofrestr
Safleoedd Ymgeisiol
Rithwir sy’n golygu bod
modd cyflwyno sylwadau
ar-lein

Cynnal cymorthfeydd galw
heibio i’r aelodau i roi
adborth ar Safleoedd
Ymgeisiol

Ystyried fel
rhan o’r
Asesiad
Safleoedd
Ymgeisiol

Nodi
anawsterau;
Adolygu a
datblygu
sylfaen o
dystiolaeth;
Datblygu
gweledigaeth
a sefydlu
amcanion y
CDLlA;

Ystyried
strategaethau
ac opsiynau
amgen.

Deall y
cyd-destun,
adolygu ac
ychwanegu at y
data
Nodi’r materion
allweddol y dylai’r
CDLlA roi sylw
iddynt

Datblygu
gweledigaeth glir
ar gyfer ardal y
Cynllun ac
amcanion y
CDLlA

Cynhyrchu
opsiynau
dichonadwy ac
asesu pob un

Datblygu polisïau
allweddol

Chwefror
- Hydref
2022

Cyrff ymgynghori
penodol
Cyrff ymgynghori
cyffredinol fel sy’n
briodol

KSG

Grwpiau ar sail yr
Ardal Gynllunio
Ofodol
Gweithgorau
Technegol

Aelodau

Y Panel
Dinasyddion

Ymgynghori â’r holl
randdeiliaid perthnasol a
chyrff ymgynghori trwy
e-bost


Diweddaru gwefan y
Cyngor yn rheolaidd

Cynnal cyfarfodydd/
cynadleddau rhithwir ym
mhob un o’r 8 Ardal
Gynllunio Ofodol
Ymgysylltu â’r BGC

Seminarau i’r Holl Aelodau
Gweithgor Aelodau’r
CDLlA

Ymgysylltu â’r Panel
Dinasyddion


Cynnal gwaith ar y cyd
trwy drefnu cyfarfodydd o’r
Gweithgor Technegol a
mynychu fforymau
rhanbarthol

Paratoi
papurau pwnc
sylfaen o
dystiolaeth

Adroddiad i
Fwrdd Cabinet
Adfywio a
Datblygu
Cynaliadwy –
fydd yn cael ei
ddarparu ar wefan y
Cyngor

Hysbysu pawb
a fu’n cyfrannu

Ystyried y
Cynllun Drafft
Cyn-Adnau –
h.y. Y
Weledigaeth ddrafft, y Strategaeth, y
dewisiadau
amgen a
Dyraniadau
Safleoedd
Allweddol

Cytuno ar
strategaeth a
ffafrir ar gyfer y
CDLlA

Nodi
meysydd/pynciau
ar gyfer
cynhyrchu CCA

Meithrin
consensws

Mehefin –
Tachwedd
2022

KSG

Grwpiau ar sail
Ardal Gynllunio
Ofodol

Cyrff ymgynghori
cyffredinol

Yr Aelodau

Y Panel
Dinasyddion

Gohebu â’r grwpiau hyn
Cyfarfodydd rhithwir

Cyfarfodydd wyneb yn
wyneb yn amodol ar
Ganllawiau cyfredol y
Llywodraeth

Gweithgor Aelodau’r
CDLlA

Ymgysylltu â’r Panel
Dinasyddion

Adroddiad i
Fwrdd Cabinet
Adfywio a Datblygu
Cynaliadwy –
fydd yn cael ei ddarparu ar
wefan y
Cyngor
Asesiad
Sgrinio’r ACI
a’r ARhC o’r
opsiynau a’r
safleoedd
strategol

Sicrhau bod y
weledigaeth, yr
opsiynau
strategol a’r safleoedd yn cael
eu hasesu yn
erbyn
fframweithiau
Sgrinio
arfaethedig yr ACI
a’r ARhC

Mehefin -
Tachwedd
2022

Cyrff ymgynghori
amgylcheddol

Cyrff ymgynghori
penodol

Partïon eraill â
diddordeb

Gohebu â’r grwpiau hyn

Cyfarfodydd rhithwir

Cyfarfodydd wyneb yn
wyneb yn amodol ar
Ganllawiau cyfredol y
Llywodraeth

Adroddiad ar
yr asesiad a’r
goblygiadau yn cael ei ddarparu
mewn lleoliadau
Adnau ac ar
wefan y
Cyngor

 

Tabl C.0.3 Ymgynghoriad Cyn-adnau (Rheoliad 15)
Cyfnod yn y Broses o Baratoi’r Ddogfen Diben Amserlen (Pryd?) Pwy? Cynnwys y Gymuned Sut? Mecanwaith Ymgynghori Adborth/Mecanwaith Adrodd
Ymgynghori
ar y Cynllun
Cyn-Adnau
(Strategaeth
a Ffafrir)

Galluogi
rhanddeiliaid
i ymateb i’r
strategaeth a
ffafrir ac
awgrymu
addasiadau

Rhoi cyfle i
ganfod
safleoedd amgen posibl sy’n cyfateb i'r strategaeth a
ffafrir 

Meithrin
consensws

Mawrth -
Ebrill 2023

Y cyhoedd a
phartïon eraill â
diddordeb

Cyrff Ymgynghori
Penodol a
Chyffredinol

KSG

Yr Aelodau

Cydlynwyr Ardal Leol

Y Panel
Dinasyddion

BGC
Grwpiau Ardal
Gynllunio Ofodol

Hysbysu’r holl randdeiliaid ac
aelodau o’r cyhoedd sydd
wedi mynegi diddordeb mewn
cyfranogi trwy e-bost

Bydd yr holl wybodaeth yn
cael ei rhoi ar wefan y Cyngor

Cwestiynau Cyffredin i ateb yr
ymholiadau cyffredin a’r
meysydd sy’n peri dryswch

Hysbysu pawb trwy allfeydd cyfryngau cymdeithasol

Defnyddio baneri naid â chodau QR i atgoffa pobl i
fynd i’r wefan

Dosbarthu posteri, taflenni â
chodau QR lle bo angen

Hysbysebu’r ymgynghoriad
gan ddefnyddio sgriniau
digidol
Hysbysebu trwy ymgyrch
radio, dywediadau bachog ar
y radio i gynyddu
ymwybyddiaeth
Gweithgor Aelodau’r CDLlA
Seminar i’r Holl Aelodau
Copïau papur o’r holl ffurflenni
sylwadau a’r wybodaeth
berthnasol yn y Lleoliadau
Adnau
Anfon deunydd briffio i’r holl
lyfrgelloedd fel bod staff y
llyfrgell yn gallu cynorthwyo
Digwyddiadau galw heibio lle
bo angen, gan gadw at
ganllawiau cyfredol y
Llywodraeth
Briffio Cydlynwyr Ardal Leol
Diweddaru’r BGC

Cydnabod
sylwadau a wnaed
yn briodol trwy
lythyr / e-bost

Adrodd ar
grynodeb o’r sylwadau a ddaeth law, ynghyd ag
ymateb y Cyngor,
i Fwrdd Cabinet Adfywio a Datblygu Cynaliadwy, a
darparu’r
Defnyddio baneri naid â adroddiad hwnnw mewn lleoliadau
Adnau ac ar wefan
y Cyngor.

Darparu’r
strategaeth a ffafrir
mewn lleoliadau
Adnau ac ar wefan
y Cyngor.

Ymgynghori
ar Adroddiad
Interim yr
ACI

Arddangos
sut mae’r
CDLlA yn
cydymffurfio
â’r
Fframwaith
ACI/ ARhC
a’r
Rheoliadau
AAS

Mawrth -
Ebrill 2023

Cyrff Ymgynghori
Amgylcheddol
Rhanddeiliaid Eraill
Perthnaol a
phartïon â
diddordeb

Hysbysu’r holl randdeiliaid
sydd wedi mynegi diddordeb
mewn cyfranogi trwy e-bost

Bydd yr holl wybodaeth yn
cael ei rhoi ar wefan y Cyngor
Copïau papur o’r holl ffurflenni
sylwadau a gwybodaeth
berthnasol mewn Lleoliadau Adnau

Gohebiaeth i geisio barn ynghylch a fydd y Cynllun yn
cael effeithiau sylweddol fel
y’u diffinnir o dan atodlen 1 o’r
Rheoliadau AAS

Cynadleddau/ cyfarfodydd
rhithwir
Cyfarfodydd wyneb yn wyneb
yn amodol ar ganllawiau
cyfredol y Llywodraeth

 

Cydnabod
sylwadau a wnaed
yn briodol trwy
lythyr / e-bost

Crynodeb o’r
sylwadau a ddaeth
i law, ynghyd ag
ymateb y Cyngor,
yn cael ei adrodd Fwrdd Cabinet
Adfywio a Datblygu Cynaliadwy, ac yn
cael ei ddarparu
mewn lleoliadau
Adnau ac ar wefan
y Cyngor

 

Tabl C.0.4 Y CDLlA Adnau a’r Dogfennau Cysylltiedig (Rheoliad 17)
Cyfnod yn y Broses o Baratoi’r Ddogfen Diben Amserlen (Pryd?) Pwy? Cynnwys y Gymuned Sut? Mecanwaith Ymgynghori Adborth/Mecanwaith Adrodd
Paratoi’r
Cynllun
Adnau,
Adroddiad yr ACI ac
Adroddiad yr
ARhC

Datblygu’r CDLlA
allan o gyfnodau
blaenorol proses y
Cynllun

Paratoi Adroddiad yr
ACI

Paratoi Adroddiad yr
ARhC

Awst 2023 - Chwefror 2024

Gweithgorau
Technegol

Cyrff
Ymgynghori
Penodol,
Cyffredinol ac
Amgylcheddol

IGwahodd sylwadau trwy e-bost

Cyfarfodydd Rhithwir y
Gweithgor Technegol

Mynychu Fforymau
Rhanbarthol

Amherthnasol

Ystyried y
Cynllun Adnau
(gan gynnwys
Adroddiadau’r
ACI a’r ARhC)
Cyflawni consensws
ar gynnwys y Cynllun
Ionawr -
Chwefror
2024

Y Grŵp
Rhanddeiliaid
Allweddol
(KSG)

Cyrff
ymgynghori
Penodol,
Cyffredinol ac
Amgylcheddol
fel sy’n briodol

Yr Aelodau

Cyflwyno adroddiad ar y
Cynllun i’r
Cabinet/Cyngor

Cyfarfod Rhithwir y KSG

Adrodd i Fwrdd
Cabinet Adfywio
a Datblygu Cynaliadwy er mwyn sicrhau
bod y Cyngor yn
cymeradwyo’r
CDLlA Adnau.

Cynnal
cyfarfodydd lle bo
angen i drafod sylwadau ac
unrhyw
newidiadau y
gallent eu
sbarduno.

Gosod y
CDLlA a’r
dogfennau
cysylltiedig ar
Adnau (gan
gynnwys
Adroddiadau’r
ACI a’r ARhC)
Galluogi rhanddeiliaid
i gyflwyno sylwadau
ar y CDLlA Adnau a’r
dogfennau cefnogi
cysylltiedig
Mawrth -
Ebrill 2024

Y cyhoedd a
phartïon eraill
â diddordeb

Cyrff
Ymgynghori
Penodol,
Cyffredinol ac
Amgylcheddol

Yr Aelodau
Cydlynwyr
Ardal Leol

Y Panel
Dinasyddion

Grwpiau Ardal
Gynllunio
Ofodol

BGC

Hysbysu’r holl
randdeiliaid ac aelodau
o’r cyhoedd sydd wedi
mynegi diddordeb mewn
cyfranogi trwy e-bost

Rhoddir yr holl wybodaeth
ar wefan y Cyngor

Cwestiynau Cyffredin i
ateb yr ymholiadau
cyffredin a’r meysydd sy’n
achosi dryswch

Hysbysu pawb trwy allfeydd cyfryngau
cymdeithasol

Defnyddio baneri naid â
chodau QR i atgoffa pobl
i fynd i’r wefan

Dosbarthu posteri,
taflenni â chodau QR pan
fo angen
Defnyddio sgriniau digidol

Hysbysebu trwy ymgyrch
radio a dywediadau
bachog ar y radio i
gynyddu ymwybyddiaeth
Gweithgor Aelodau’r
CDLlA
Seminar i’r holl Aelodau
Copïau papur o’r holl
ffurflenni sylwadau a
gwybodaeth yn y
Lleoliadau Adnau
Anfon deunydd briffio i
bob llyfrgell er mwyn
galluogi staff llyfrgelloedd
i gynorthwyo
Digwyddiadau galw heibio
gan gadw at Ganllawiau
cyfredol y Llywodraeth yn
ôl y galw
Brîffio Cydlynwyr Ardal
Leol
Diweddaru’r BGC
Cynnal 8 cyfarfod ar-lein
i randdeiliaid ym mhob
Ardal Gynllunio Ofodol

 

Cydnabod
sylwadau a
wnaed yn briodol
trwy lythyr /
e-bost

Crynodeb o’r
sylwadau a
dderbyniwyd ynghyd ag ymateb y Cyngor yn cael eu
hadrodd i Fwrdd
Cabinet Adfywio
Hysbysu pawb trwy a Datblygu Cynaliadwy ac yn
cael ei ddarparu
mewn lleoliadau
Adnau ac ar
wefan y Cyngor

Ystyried y
sylwadau a
gwneud
newidiadau’n
unol â hynny

 

Tabl C.0.5 Cyflwyno CDLlA i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer yr Archwiliad (Rheoliad 22)</caption
Cyfnod yn y Broses o Baratoi’r Ddogfen Diben Amserlen (Pryd?) Pwy? Cynnwys y Gymuned Sut? Mecanwaith Ymgynghori Adborth/Mecanwaith Adrodd

Cyflwyno’r CDLlA a’r
dogfennau Cysylltiedig,
gan gynnwys
Adroddiadau’r ACI, yr
ARhC a’r Ymgynghoriad Terfynol) i Lywodraeth
Cymru a’r Arolygiaeth
Gynllunio i’w harchwilio

Adolygu’r CC

Rhoi gwybod i
randdeiliaid bod
y Cyngor wedi
cyflwyno’r
CDLlA i LlC

Sicrhau bod y Cynllun yn
gadarn

Hydref
2024

Hysbysu’r holl
gynrychiolwyr ac
unrhyw randdeiliaid sydd
wedi gofyn am
gael gwybod am
Sicrhau bod y gynnydd y CDLlA

Anfon e-bost at bob cynrychiolydd

Cyhoeddi ar wefan
y Cyngor

Gwneud
cyhoeddiad byr ar
allfeydd cyfryngau cymdeithasol

Amh

 

Tabl C.0.6 Archwiliad Annibynnol (Rheoliad 23)
Cyfnod yn y Broses o Baratoi’r Ddogfen Diben Amserlen (Pryd?) Pwy? Cynnwys y Gymuned Sut? Mecanwaith Ymgynghori Adborth/Mecanwaith Adrodd

Cyhoeddi
Hysbysiad ynghylch
yr Archwiliad
Annibynnol

Sicrhau bod
rhanddeiliaid yn cael
gwybod y bydd
Archwiliad Annibynnol
o’r CDLlA yn digwydd.

Tachwedd
2024

Yr holl
gynrychiolwyr/unrhyw
randdeiliaid sydd wedi
gofyn am gael gwybod
am gynnydd y CDLlA

Dyma fydd cylch gorchwyl Swyddog y
Rhaglen

Amh

Cyfarfod
cyn-archwilio

Caniatáu i’r Arolygydd
Cynllunio Annibynnol
gynghori ar
weithdrefnau a fformat
yr Archwiliad

Rhagfyr
2024

Yr holl
gynrychiolwyr/unrhyw
randdeiliaid sydd wedi
gofyn am gael gwybod
am gynnydd y CDLlA

Dyma fydd cylch gorchwyl Swyddog y
Rhaglen

Amh

Archwilio’r Cynllun
(Arolygydd
Cynllunio
Annibynnol yn
ystyried cadernid y CDLlA a’r holl Sylwadau a
gyflwynwyd ar y
Cynllun)

Darparu barn
gynllunio ddiduedd ar
gadernid y Cynllun a’r
sylwadau a
dderbyniwyd mewn
perthynas ag ef

Rhagfyr
2024 -
Chwefror
2025

Yr holl gynrychiolwyr
ac eraill ar wahoddiad
yr Arolygydd

Dyma fydd cylch gorchwyl Swyddog y
Rhaglen

Amh

 

Tabl C.0.7 Cyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd (Rheoliad 24)
Cyfnod yn y Broses o Baratoi’r Ddogfen Diben Amserlen (Pryd?) Pwy? Cynnwys y Gymuned Sut? Mecanwaith Ymgynghori Adborth/Mecanwaith Adrodd

Derbyn/cyhoeddi
Adroddiad rhwymol
yr Arolygydd

Rhoi gwybod i randdeiliaid am
benderfyniadau’r
Arolygydd

Mai 2025

Yr holl randdeiliaid /
bartïon â
diddordeb

Rhoi ar wefan y Cyngor

Anfon E-bost at yr holl
bartïon â diddordeb

Cyhoeddi ar y cyfryngau
cymdeithasol a’r radio

Amh

 

Tabl C.0.8 Mabwysiadu’r CDLlA (Rheoliad 25)
Cyfnod yn y Broses o Baratoi’r Ddogfen Diben Amserlen (Pryd?) Pwy? Cynnwys y Gymuned Sut? Mecanwaith Ymgynghori Adborth/Mecanwaith Adrodd

Mabwysiadu’r
CDLlA yn ffurfiol
fel Cynllun
Datblygu ar gyfer
CNPT

Rhoi gwybod i
randdeiliaid a
phartïon â
diddordeb bod
y CDLlA wedi’i
fabwysiadu

Gorffennaf
2025

Yr holl
randdeiliaid /
bartïon â
diddordeb

Rhoi cyhoeddusrwydd ar
wefan y Cyngor

Hysbysu rhanddeiliaid a
chyfranogwyr yr Archwiliad

Cyhoeddi ar y cyfryngau
cymdeithasol a’r radio

Rhoi copi papur o’r Cynllun
a Fabwysiadwyd mewn
Lleoliadau Adnau

Bydd hyn yn
sbarduno’r angen am AMB cyntaf
ryw 12/neu 18 mis
o bosibl ar ôl
mabwysiadu

Atodiad D -  Asesu a Lliniaru Risg

Risg Effeithiau Posibl Tebygolrwydd Mesurau Lliniaru
Gofynion ychwanegol o
ganlyniad i ddeddfwriaeth,
rheoliadau, canllawiau neu
ddata/rhagolygon newydd
Gwaith ychwanegol yn ofynnol, gan achosi i’r
rhaglen lithro
Canolig Monitro’r
ddeddfwriaeth/canllawiau/data
sy’n dod i’r amlwg ac asesu’r
angen am adnoddau
ychwanegol
Colli/newid adnoddau staff Y rhaglen yn llithro Canolig Ystyried newid adnoddau staff
Monitro/hysbysebu swyddi gwag
Ymwneud â pharatoi’r
Cynllun Datblygu Strategol
(CDS)
Y rhaglen yn llithro
Nid yw’r goblygiadau
o ran adnoddau a hyd
a lled y mewnbwn i’r
CDS yn hysbys ar hyn
o bryd.
Canolig/Uchel Sicrhau bod adnoddau digonol
ar gael, gyda chefnogaeth
gorfforaethol proses ac
amserlen y CDS o’r cychwyn
cyntaf.
Adolygu’r CDLlA yn sgîl gofyniad i alinio â Chynllun
Datblygu Strategol (CDS
Y rhaglen yn llithro Isel

Sicrhau ymwneud â chynnydd gwaith rhanbarthol

Parhau mewn cysylltiad â
Llywodraeth Cymru

Angen ymchwil/ymgynghori
ychwanegol
Y rhaglen yn llithro Isel/Canolig Nodi / comisiynu’r gwaith
ychwanegol sy’n angenrheidiol
cyn gynted â phosibl
Oedi o ran argraffu / cyfieithu Y rhaglen yn llithro Isel Ystyried adnoddau ychwanegol
Yr amserlen yn rhy uchelgeisiol oherwydd bod
y llwyth gwaith yn fwy na’r
disgwyl
Y rhaglen yn llithro Canolig

Paratoi amserlen realistig gyda
pheth hyblygrwydd 

Ystyried adnoddau ychwanegol

Gwrthwynebiadau
sylweddol gan Gyrff
Ymgynghori Statudol
Ni ellir cyflwyno’r CDLlA i’w archwilio
heb waith sylweddol
Isel/Canolig Sicrhau bod barn Cyrff Statudol
yn cael ei cheisio / hystyried mor
gynnar â phosibl
Nifer fawr a/neu lefelau hynod arwyddocaol o
wrthwynebiad i gynigion
e.e. dyraniadau safle
Y rhaglen yn llithro Isel/Canolig Sicrhau cyswllt ac ymwneud
agos â rhanddeiliaid yn gynnar
yn y broses
Gostyngiad a diffyg yn yr adnoddau ariannol Y rhaglen yn llithro Isel/Canolig Mae cyllid digonol wedi’i
ddyrannu yng nghronfa’r CDLlA
Yr Arolygiaeth Gynllunio
yn methu cadw at yr
amserlen ofynnol ar gyfer
archwilio / adrodd
Oedi gyda’r archwiliad/adroddiad Isel Cadw mewn cysylltiad agos â’r
Arolygiaeth Gynllunio i sicrhau
rhybudd cynnar ynghylch
unrhyw broblemau posibl
CDLl yn methu’r prawf
cadernid
Ni all y CDLlA symud ymlaen i gael ei
fabwysiadu
Isel/Canolig Sicrhau bod y CDLlA yn gadarn,
ar sail tystiolaeth gadarn gyda’r
ACI a chynnwys rhanddeiliaid /y
gymuned mewn modd a
archwiliwyd yn dda
Her o ran hygyrchedd
dogfennau, y wefan ac
apiau
Cael bod y Cyngor wedi torri Deddf
Cydraddoldeb 2010.
Isel/Canolig Sicrhau bod y dogfennau a’r
wefan yn cyd-fynd â
chanllawiau’r Cyngor
Her gyfreithiol Mae’r CDLlA a fabwysiadwyd yn cael
ei wrthod / mae angen
gwaith ychwanegol
Isel Sicrhau bod y CDLlA yn
cydymffurfio â rheoliadau,
deddfwriaeth etc
Oedi oherwydd yr angen
am farn gyfreithiol gan
Fargyfreithiwr neu QC
Y rhaglen yn llithro / angen gwaith
ychwanegol
Canolig Sicrhau yr ymgynghorir â’r tîm
cyfreithiol yn gynnar i sicrhau
cydymffurfiaeth â’r rheoliadau
a’r canllawiau
Cyfarwyddyd gan
Ysgrifennydd Cabinet LlC
i baratoi Cynllun ar y Cyd
Byddai gwaith ar y CDLlA hyd yma yn
ofer
Isel Sicrhau cyswllt agos â LlC
Oedi a achosir gan strwythur gwneud
penderfyniadau’r Cyngor
Y rhaglen yn llithro Canolig Monitro cynnydd yn erbyn y
Cynllun Cyflawni
Pandemig Covid-19 Cyfyngu ar ymgysylltiad ac
argaeledd copïau
papur o ddogfennau
allweddol
Canolig Parhau i fonitro cyfyngiadau
cadw pellter cymdeithasol a’r
cyfnod clo a’r effaith bosibl ar
ymgysylltiad a chydymffurfio â
Rheoliadau CDLliau

Atodiad E - Grŵp Rhanddeiliaid Allweddol

Grŵp Rhanddeiliaid Allweddol (KSG)

E.1 Gall aelodaeth y KSG newid dros amser, gan fod sefydliadau yn newid yn barhaus trwy gyfuno, ailfrandio neu ddod i ben. Bydd y KSG yn cynnwys cynrychiolwyr o bob un o’r canlynol:

 • Awdurdodau Cyfagos
 • Age Connect (Concern) Castell-nedd Port Talbot
 • Yr holl Ddarparwyr Tai Cymdeithasol (sy’n gweithredu yn Ardal yr Awdurdod)
 • Tai Tarian
 • Tai Coastal
 • Pobl
 • Aelwyd
 • Cymdeithas Tai Newydd
 • Linc Cymru
 • Cymdeithas Tai Teulu
 • Tai Gwalia
 • BT Group PLC
 • BT Openreach
 • Cysswyllt Busnes Castell-nedd Port Talbot
 • CADW
 • Celtic Leisure
 • Dwr Cymru (DCWW)
 • Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB)
 • Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg/Gwent
 • Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot
 • Ysbyty Castell-nedd Port Talbot
 • Cyngor Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot, YOVO a Junior YOVO
 • Cynghorau Cymuned Cymdogol*
 • Network Rail Ltd
 • Y Cynghrair Pobl Hŷn
 • Y Comisiwn Brenhinol ar Henebion a Chofebau Hanesyddol Cymru
 • Heddlu De Cymru
 • Chwaraeon Cymru
 • Bargen Ddinesig Bae Abertawe
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
 • Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi (HBF) Cymru
 • Canolfan Byd Gwaith
 • Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot
 • Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru
 • Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)
 • Fforwm Bioamrywiaeth Castell-nedd Port Talbot
 • Cymdeithas Du, Asiaidd a Chymunedau Ethnig Lleiafrifol Castell-nedd Port Talbot
 • Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Cyngor Castell-nedd Port Talbot (NPT
  CVS)
 • Tata Steel
 • Ysbyty Tonna
 • Cynghorau Tref a Chymuned yn CNPT*
 • Trafnidiaeth i Gymru (TfW)
 • Viva Port Talbot (Rhanbarth Gwella Busnes Port Talbot)
 • Western Power
 • Llywodraeth Cymru
 • Aelodau Seneddol (MPs) ac Aelodau o’r Senedd (AS) ar gyfer Etholaethau
  Castell-nedd Port Talbot

Awdurdodau Cyfagos

 • Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
 • Cyngor Sir Caerfyrddin
 • Cyngor Sir Powys
 • Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf
 • Cyngor Dinas a Sir Abertawe

Cynghorau Tref a Chymuned Yn CNPT

 • Cyngor Cymuned Blaengwrach
 • Cyngor Cymuned Blaenhonddan
 • Cyngor Tref Llansawel
 • Cyngor Cymuned Cilybebyll
 • Cyngor Cymuned Clun a Melincwrt
 • Cyngor Tref Coedffranc
 • Cyngor Cymuned y Creunant
 • Cyngor Cymuned Cwmllynfell
 • Cyngor Cymuned Dyffryn Clydach
 • Cyngor Tref Glyn-nedd
 • Cyngor Cymuned Gwaun Cae Gurwen
 • Cyngor Tref Castell-nedd
 • Cyngor Cymuned Onllwyn
 • Cyngor Cymuned Pelena
 • Cyngor Tref Pontardawe
 • Cyngor Cymuned Resolfen
 • Cyngor Cymuned Blaendulais
 • Cyngor Cymuned Tonna
 • Cyngor Cymuned Ystalyfera

Cynghorau Cymuned Cymdogol

 • Cyngor Cymuned y Betws
 • Cyngor Cymuned Cefn Cribwr
 • Cyngor Cymuned Clydach
 • Cyngor Tref Corneli
 • Cyngor Tref Cwmaman
 • Cyngor Cymuned Bro Garw
 • Cyngor Cymuned Llangynwyd Ganol
 • Cyngor Tref Maesteg
 • Cyngor Cymuned Mawr
 • Cyngor Cymuned Bro Ogwr
 • Cyngor Cymuned y Pîl
 • Cyngor Cymuned Cwarter Bach
 • Cyngor Cymuned y Rhigos
 • Cyngor Cymuned Ystradfellte
 • Cyngor Tref Ystradgynlais

Atodiad F . Cyrff Ymgynghori Penodol

Cyrff Ymgynghori Penodol (a ddiffinnir yn Rheoliad 2 CDLliau)

F.1 Rhaid i ACLlau ymgynghori â’r cyrff canlynol yn unol â Deddf 2004 a Rheoliadau CDLliau:

 1. Llywodraeth Cymru – Yn ogystal â chynllunio, mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am ystod eang o faterion polisi sy’n cynnwys amaeth, datblygu economaidd, addysg, yr amgylchedd, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, yr amgylchedd hanesyddol, tai, diwydiant, twristiaeth, trafnidiaeth a’r iaith Gymraeg. Bydd Is-adran Cynllunio Llywodraeth Cymru yn cydlynu’r ymgyngoriadau oddi mewn i Lywodraeth Cymru.
 2. b. Cyfoeth Naturiol Cymru
 3. Network Rail Infrastructure Limited (Western & Wales - Property)
 4. Yr Ysgrifennydd Gwladol – i’r graddau y mae’r Ysgrifennydd Gwladol yn ymarfer swyddogaethau a fu gynt yn ymarferadwy gan yr Awdurdod  Rheilffyrdd Strategol (Deddf Rheilffyrdd 2005)
 5. Awdurdod perthnasol (h.y. awdurdod cynllunio lleol neu gyngor tref neu gymuned), y mae unrhyw ran o’i ardal yn ardal yr awdurdod neu am y ffin â hi
 6. Unrhyw berson y mae’r côd cyfathrebu electronig yn berthnasol iddynt trwy rinwedd cyfarwyddyd a roddwyd o dan adran 106(3) o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003
 7. Unrhyw berson sy’n berchen ar gyfarpar electronig neu’n ei reoli mewn  unrhyw ran o ardal yr awdurdod (lle bo hynny’n hysbys)
 8. Unrhyw rai o’r cyrff yn y rhestr ganlynol sy’n ymarfer swyddogaethau  mewn unrhyw ran o ardal yr awdurdod:
  a. Bwrdd Iechyd Lleol
  b. person y rhoddwyd trwydded iddynt o dan adran 6(1)(b) neu (c) o Ddeddf Trydan 1989
  c. person y rhoddwyd trwydded iddynt o dan adran 7(2) o Ddeddf Nwy 1986
  d. ymgymerwr carthffosiaeth
  e. ymgymerwr dŵr

F.2 Adrannau Llywodraeth y Deyrnas Unedig

F.3 Dylai awdurdod ymgynghori ag adrannau o Lywodraeth y Deyrnas Unedig lle’r ymddengys bod agweddau ar gynllun, neu gynigion ar gyfer ei ddiwygio neu ei amnewid, yn effeithio ar eu buddiannau. Yn arbennig, dylid ymgynghori â’r canlynol ar y meysydd polisi a amlinellir isod:

 1. Adran Trafnidiaeth a Rheilffyrdd, polisi meysydd awyr a morol/porthladdoedd
 2. Adran Ynni a Newid yn yr Hinsawdd, polisi ynni’r Deyrnas Unedig
 3. Y Swyddfa Gartref, materion amddiffyniad sifil, polisïau ar gyfer carcharau etc
 4. Y Weinyddiaeth Amddiffyn, materion sy’n debygol o effeithio ar ei daliadau tir a’i gosodiadau, neu lle gellid bod yn ystyried gwaredu darnau mawr o dir y Weinyddiaeth Amddiffyn
 • Aelwyd
 • Cyngor Cymuned y Betws
 • Cyngor Cymuned Blaengwrach
 • Cyngor Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot YOVO a Junior YOVO
 • Cyngor Cymuned Blaenhonddan
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
 • Cyngor Tref Llansawel
 • Pencadlys BT Openreach
 • BT Group Plc
 • Cadw
 • Cyngor Sir Caerfyrddin
 • Cyngor Cymuned Cefn Cribwr
 • Centrica Energy
 • Cyngor Cymuned Cilybebyll
 • Cyngor Cymuned Clydach
 • Cyngor Cymuned Clun a Melincwrt
 • Tai Coastal
 • Cyngor Cymuned Coedffranc
 • Cyngor Tref Corneli
 • Cyngor Cymuned y Creunant
 • Cyngor Tref Cwmaman
 • Cyngor Cymuned Cwmllynfell
 • Adran Ynni Busnes a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS)
 • Adran TrafnidiaethDŵr Cymru
 • Cyngor Cymuned Dyffryn Clydach
 • EE
 • Ecotricity
 • EDF Energy
 • Cymdeithas Tai Teulu
 • Cyngor Cymuned Bro Garw
 • Cyngor Tref Glyn-nedd
 • Good Energy
 • Cyngor Cymuned Gwaun Cae Gurwen
 • Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)
 • Y Swyddfa Gartref
 • Hutchison 3 G UK Ltd
 • Linc Cymru
 • Cyngor Cymuned Llangynwyd Isaf
 • Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot (NPTPSB)
 • Cyngor Tref Castell-nedd
 • Network Rail Ltd
 • Network Rail Infrastructure Ltd (Western and Wales) Property
 • Cymdeithas Tai Newydd
 • O2
 • Cyngor Cymuned Bro Ogwr
 • Cyngor Cymuned Onllwyn
 • Cyngor Cymuned Pelena
 • Grŵp Pobl
 • Cyngor Tref Pontardawe
 • Cyngor Sir Powys
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Cyngor Cymuned y Pîl
 • Cyngor Cymuned Cwarter Bach
 • Cyngor Cymuned Resolfen
 • Cyngor Cymuned y Rhigos
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Senedd Cymru
 • Cyngor Cymuned Blaendulais
 • SSE/SWALEC
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
 • Cyngor Abertawe
 • Tai Gwalia
 • Tai Tarian
 • Cyngor Cymuned Tawe Uchaf
 • Tesco Mobile LMT
 • Cyngor Cymuned Tonna
 • Trafnidiaeth i Gymru (TfW)
 • United Utilities
 • Utilita Energy
 • Virgin Media
 • Croeso Cymru
 • Vodafone Group plc
 • Wales and West Utilities Ltd
 • Llywodraeth Cymru
 • Ystadau Iechyd Cymru
 • Western Power
 • Cyngor Cymuned Ystalyfera
 • Cyngor Cymuned Ystradfellte
 • Cyngor Cymuned Llangynwyd Ganol
 • Cyngor Tref Maesteg
 • Cyngor Cymuned Mawr
 • Y Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD)
 • Y Grid Cenedlaethol
 • Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)
 • Cyngor Tref Ystradgynlais

Atodiad G . Cyrff Ymgynghori Cyffredinol ac Eraill

Cyrff Ymgynghori Cyffredinol (a ddiffinnir yn Rheoliad 2 CDLliau)

G.1 Y canlynol yw’r ‘cyrff ymgynghori cyffredinol’ y dylid ymgynghori â nhw yn unol â Chynllun Cyflawni awdurdod:

 1. Cyrff gwirfoddol, y mae rhai neu’r cyfan o’u gweithgareddau o fudd i  unrhyw ran o ardal yr awdurdod
 2. Cyrff sy’n cynrychioli buddiannau gwahanol grwpiau hil, ethnig neu  genedlaethol yn ardal yr awdurdod
 3. Cyrff sy’n cynrychioli buddiannau gwahanol grwpiau crefyddol yn ardal yr awdurdod
 4. Cyrff sy’n cynrychioli buddiannau pobl anabl yn ardal yr awdurdod
 5. Cyrff sy’n cynrychioli buddiannau pobl sy’n rhedeg busnes yn ardal yr  awdurdod
 6. Cyrff sy’n cynrychioli buddiannau diwylliant Cymru yn ardal yr awdurdod

Isod ceir rhestr Cyngor Castell-nedd Port Talbot o Gyrff Ymgynghori Cyffredinol:

 • Gweithredu dros Blant (Action for Children)
 • Dysgu i Oedolion Cymru
 • Panel Atal Troseddu Afan Tawe Nedd
 • Age Connect (Concern) Castell-nedd Port Talbot
 • Aggregates Industries UK Ltd
 • Cyswllt Busnes
 • Busnes mewn Ffocws
 • Busnes Cymru
 • Calan D V S
 • Glandŵr Cymru
 • Canolfan Maerdy
 • Siambr Wales
 • Comisiynydd Plant Cymru
 • Yr Eglwys yng Nghymru
 • Cyngor ar Bopeth (CNPT)
 • Yr Awdurdod Glo
 • Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo
 • Coed Cymru
 • Consortiwm Bywydau Cymunedol
 • Conffederasiwn Diwydiant Prydain
 • Cymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad Cyf. (CLACymru)
 • Yr Ymgyrch er Diogelu’r Gymru Wledig (CPRW)
 • Dansa Ltd
 • Dewis Ltd
 • Esgobaeth Mynyw
 • Anabledd Cymru
 • Gweithdai DOVE
 • Tîm Cefnogi Ieuenctid Ethnig Cymru (EYST)
 • Eglwys Bentecostalaidd Elim
 • Sefydliad Lleiafrifoedd Ethnig
 • Undeb Amaethwyr Cymru (UAC)
 • Ffederasiwn Meistri Adeiladu Cymru
 • Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB)
 • Fields in Trust Cymru
 • Y Gymdeithas Cludo Nwyddau
 • Ffrindiau, Teuluoedd a Theithwyr
 • Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru
 • Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg/Gwent
 • Cŵn Tywys
 • Sipsiwn a Theithwyr Cymru
 • Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi (HBF) Cymru
 • Canolfan Byd Gwaith
 • Cadwch Gymru’n Daclus
 • Fforwm Mynediad Lleol (LAF)
 • Aelodau Seneddol (MPs) Castell-nedd Port Talbot
 • Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot 
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
 • Cymdeithas Cynnyrch Mwynau
 • Cyngor Mwslimiaid Cymru
 • Undeb Ffermwyr Cenedlaethol (NFU) Cymru
 • Ffederasiwn Cenedlaethol Grwpiau Cyswllt â Sipsiwn
 • Yr Asiantaeth Ieuenctid Genedlaethol
 • Cyngor Masnach Castell-nedd a’r Ardal
 • Clybiau Ffermwyr Ifanc Castell-nedd a’r Ardal (CFfI)
 • Trafnidiaeth Gymunedol Castell-nedd Port Talbot
 • Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot (NPTCVS)
 • Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot
 • Cylchdaith Fethodistaidd Castell-nedd Port Talbot
 • Cymdeithas Mind Castell-nedd Port Talbot
 • Cyngor Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot - YOVO a YOVO Junior
 • Ymddiriedolaeth Camlesi Nedd a Thenant
 • YMCA Castell-nedd
 • Adfywio Cymunedol Sandfields Newydd, Aberafan ac Afan
 • Fforwm Bioamrywiaeth Castell-nedd Port Talbot
 • Cymdeithas Du, Asiaidd a Chymunedau Ethnig Lleiafrifol Castell-nedd Port Talbot 
 • Y Cynghrair Pobl Hŷn
 • Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
 • Cymorth Cynllunio Cymru
 • Eglwys Bresbyteraidd Cymru
 • Princes Trust
 • Fforwm Landlordiaid Preifat
 • Ramblers Association
 • Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion (RNIB) Cymru
 • Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Fyddar (RNID) (Action for Hearing Loss)
 • Cyngor Hil Cymru
 • Y Grŵp Nwyddau ar y Rheilffordd
 • Cymdeithas Renewable UK
 • Cymdeithas Cludo Nwyddau ar y Ffyrdd
 • Y Comisiwn Brenhinol ar Henebion a Chofebau Hanesyddol Cymru
 • Y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol
 • Rhaglen Wirfoddoli Trigolion a Defnyddwyr Gwasanaeth (RSVP) Cymru
 • RSPB Cymru
 • Aelodau Senedd (AS) CNPT a Rhanbarth y De-orllewin
 • Scope
 • Shelter Cymru
 • Urdd Siewmyn Prydain Fawr (Cymru)
 • Heddlu De Cymru
 • Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru
 • Siambr Fasnach De Cymru
 • Fforwm Economaidd De Cymru
 • Chwaraeon Cymru
 • Stonewall Cymru
 • Cyngor Cydraddoldeb Hil Bae Abertawe
 • Bargen Ddinesig Bae Abertawe
 • Cymdeithas Camlas Abertawe
 • Cynulliad Hebreig Abertawe
 • Prifysgol Abertawe
 • Tata Steel
 • Cyngor y Sipsiwn
 • Cymdeithas Porthladdoedd Prydain
 • Yr Eglwys Gatholig yng Nghymru a Lloegr
 • Cymdeithas Lles yr Henoed Pontardawe
 • Cymorth i Fenywod Thrive
 • Prosiect Diwygio Cyfraith Teithwyr
 • Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (Prifysgol Fetropolitan Abertawe)
 • Viva Port Talbot (Rhanbarth Gwella Busnes Port Talbot)
 • Cyngor Pobl Fyddar Cymru
 • Cyngor y Deillion Cymru
 • Comisiynydd y Gymraeg
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA)
 • Cymorth i Fenywod Cymru
 • Cymdeithas Allforwyr Gorllewin Cymru
 • Gweithffyrdd
 • Menter Ifanc (De a Chanolbarth Cymru)
 • Cymru Ifanc
 • Mynediad Ieuenctid (Youth Access)
 • Youth Cymru
 • Ymddiriedolaeth Datblygu Ystalyfera

Cyrff Ymgynghori Eraill (a ddiffinnir yn Rheoliad 2 CDLliau)

G.2 Dylai awdurdod ystyried hefyd yr angen am ymgynghori, lle bo hynny’n briodol, â’r asiantaethau a’r sefydliadau canlynol, yn unol â’i Gytundeb Cyflawni: 

 • Gweithredwyr Meysydd Awyr
 • Arolwg Daearegol Prydain
 • Canolfan Ecoleg a Hydroleg
 • Awdurdod Awyrennau Sifil
 • Y Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol
 • Cymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad
 • Swyddfa Ystâd y Goron
 • Comisiwn Dylunio Cymru
 • Y Comisiwn Hawliau Anabledd
 • Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
 • Un Llais Cymru
 • Swyddogion Cyswllt Pensaernïol yr Heddlu
 • Cyrff Proffesiynol sydd heb eu rhestru’n benodol
 • Cymdeithas Cynhyrchion Chwarel Cymru
 • Cyswllt Amgylchedd Cymru
 • Cymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol Cymru (yn cynrychioli’r diwydiant gwastraff)
 • Gweithredwyr Gwasanaethau Bws

Isod ceir rhestr Cyngor Castell-nedd Port Talbot o Gyrff Ymgynghori Eraill:

 • Arolwg Daearegol Prydain
 • Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd Cyf.
 • Canolfan Ecoleg a Hydroleg
 • Awdurdod Awyrennau Sifil
 • Comisiwn Dylunio Cymru
 • Y Comisiwn Hawliau Anabledd
 • DJ Thomas Coaches
 • Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru
 • First Buses Ltd
 • First Group
 • General Aviation Awareness Council
 • National Express
 • Un Llais Cymru
 • Cymdeithas Cynhyrchion Chwarel Cymru
 • Sefydliad Brenhinol Syrfewyr Siartredig Cymru (RICS)
 • Sefydliad Brenhinol Cynllunio Trefi Cymru (RTPI)
 • Diogel trwy Ddyluniad, Heddlu De Cymru
 • South Wales Transport
 • Stagecoach Wales
 • Ystâd y Goron
 • Cyswllt Amgylchedd Cymru
 • Cymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol Cymru Cyf.

Atodiad H Proffil o’r Gymuned

Llawrlwytho

 • Atodiad H - Proffil o'r Gymuned (PDF 1.06 MB)

  m.Id: 31844
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Atodiad H - Proffil o'r Gymuned
  mSize: 1.06 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/16880/atodiad-h-proffil-o-r-gymuned.pdf

Atodiad I Adolygu Cynllun Blaenorol Cynnwys y Gymuned

I.1 Mae’r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (Paragraff 3.21) yn awgrymu, wrth baratoi Cynllun Cynnwys y Gymuned (CCG) ar gyfer CDLlA, y dylid ystyried gwersi a ddysgwyd o’r CCG blaenorol.

I.2 Cytunwyd ar y CCG ar gyfer CDLl cyntaf (cyfredol) CNPT fel rhan o’r Cytundeb Cyflawni ar gyfer y cynllun hwnnw ym mis Medi 2008, ac fe’i newidiwyd ym mis Mai 2011 ac ym mis Gorffennaf 2013. 

I.3 Defnyddiwyd ystod eang o ddulliau i ymgysylltu â rhanddeiliaid a’r cyhoedd, a bu llawer ohonynt yn llwyddiannus, fel y gwelir o swm yr ohebiaeth a nifer y sylwadau a ddaeth i law yn ystod y broses o baratoi’r cynllun. Fodd bynnag, ni chafodd rhai dulliau penodol y canlyniadau a ragwelwyd, neu ni farnwyd eu bod yn effeithlon o ran amser neu adnoddau. Cyfeirir at y rhain isod:  

 • Yng nghyfnodau cynnar y broses o baratoi’r cynllun, defnyddiwyd cylchgrawn cymunedol yr Awdurdod at ddibenion cyhoeddusrwydd. Fodd bynnag, oherwydd pwysau ariannol daeth cyhoeddi’r cylchgrawn i ben, ac nid yw’r dull ymgysylltu hwn ar gael bellach. Yn hytrach, bydd proses y CDLlA yn cael ei hybu trwy’r canlynol:
  • 'In the Loop', sef cylchgrawn ar-lein a gynhyrchir gan y Cyngor, ac sy’n cael ei anfon at holl gyflogeion y Cyngor (tua 4,500 o staff) bob mis, yn rhoi gwybod iddyn nhw, ymhlith pethau eraill, am ymgyngoriadau cyfredol a sut mae bod yn rhan ohonynt. Mae llawer o gyflogeion y Cyngor yn byw yn CNPT, ac mae gan bob un o’r lleill ddiddordeb yn yr hyn sy’n digwydd.
  • Newyddion CNPT, sef cylchlythyr misol ar-lein sydd â rhyw 2,000 o danysgrifwyr.
  • The Sway, sef bwletin newyddion wythnosol (tua 4,500 o ddarllenwyr).
  • Ymgyrch Cyfryngau Cymdeithasol (manylion pellach isod)
  • Posteri a hysbysiadau ar Sgriniau LCD (manylion pellach isod)
 • Fel dewis amgen, ceisiodd yr Awdurdod ddosbarthu gwybodaeth i bob preswylfa a busnes trwy bostio taflenni ar dri achlysur ar adegau arwyddocaol yn y broses o baratoi’r cynllun. Fodd bynnag, mae’r adborth yn awgrymu, gan fod y taflenni wedi cael eu dosbarthu gyda phost torfol arall, bod tuedd iddyn nhw gael eu taflu i ffwrdd heb eu darllen. Nid oes bwriad i ailadrodd y dull hwnnw, felly. Yn hytrach, bydd yr hyrwyddo’n canolbwyntio ar ymgyrch cyfryngau cymdeithasol wedi’i thargedu a phosteri/Hysbysiadau Sgrîn LCD mewn gwasanaethau cymunedol lleol allweddol a chyfleusterau fel Llyfrgelloedd, Meddygfeydd, Ysbytai, Swyddfeydd y Cyngor, Canolfannau Hamdden, Arosfannau Bws, Hybiau Trafnidiaeth a Hysbysfyrddau Cymunedol. Bydd Aelodau Etholedig Lleol, Cynghorau Tref a Chymuned a Chydlynwyr Ardal Leol hefyd yn cael eu defnyddio i helpu i ddosbarthu posteri a rhannu eu neges.
 • Yn flaenorol, roedd copïau printiedig o’r holl ddogfennau yn cael eu darparu yn yr holl lyfrgelloedd cyhoeddus ar draws y fwrdeistref sirol. Ond nid ymddangosai fod hynny’n ennyn llawer o ddiddordeb nac ymateb, ac roedd angen adnoddau sylweddol i’w roi ar waith. Mae pryderon hefyd, yn dilyn Pandemig Covid-19, y gallai’r cyhoedd fod yn llai parod i drafod copïau papur o ddogfennau cymunedol / sydd ar gael i’r cyhoedd. Y bwriad bellach yw rhoi copïau printiedig yn y lleoliadau adnau yn unig, yn unol â Rheoliadau’r CDLl(25). Fodd bynnag, yn absenoldeb copïau papur o’r dogfennau, bydd nodiadau cyfarwyddyd yn egluro sut mae gweld dogfennau’r CDLlA ar-lein yn cael eu darparu i’r Llyfrgelloedd.
 • Fel rhan o’r broses ymgynghori ar Safleoedd Ymgeisiol, postiwyd hysbysiadau safle i roi cyhoeddusrwydd i safleoedd a gyflwynwyd. Er bod hynny’n aml wedi creu cryn ddiddordeb ac ymwybyddiaeth yn lleol, roedd yn tueddu i greu dryswch a gwrthdaro, gan fod pobl yn cymryd yn aml bod yr hysbysiadau’n rhoi cyhoeddusrwydd i geisiadau cynllunio neu ddatblygiadau a gymeradwywyd, yn hytrach nag awgrymiadau ar gyfer y cynllun. Eto, roedd y broses hon yn ddrud o ran adnoddau, ni farnwyd ei bod o fudd yn gyffredinol, ac nid oes bwriad i barhau â’r dull hwn. Bydd gwybodaeth ynghylch y safleoedd ymgeisiol a gyflwynwyd yn cael ei darparu ar wefan y Cyngor (dewch o hyd i’ch tudalennau agosaf a’r CDLlA), ac mewn lleoliadau adnau unwaith bydd yr Adolygiad o Safleoedd Ymgeisiol (CSR) wedi cael ei gyhoeddi. Aelodau Lleol fydd hyrwyddwyr eu ward etholiadol/hetholwyr. Mae modd darparu adborth ar y Safleoedd Ymgeisiol fel rhan o’r ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffafrir. 

I.4 Yn ogystal â’r ystyriaethau uchod, mae pandemig Covid-19 wedi effeithio ar brosesau ymgysylltu ac ymgynghori, fel bod mwy o ffocws ar ymgysylltu’n rhithwir, yn arbennig lle nad oes modd hwyluso cadw pellter cymdeithasol mewn ymarferion ymgynghori. O ganlyniad, bydd ymgysylltu ac ymgynghori wrth baratoi’r cynllun hwn yn cael ei hwyluso fwyfwy trwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, arolygon a fforymau ar-lein, a phlatfformau cyfarfod rhithwir. Ymgysylltir â’r rhai sydd wedi’u heithrio’n ddigidol trwy gyfleoedd i weld y dogfennau gydag apwyntiad yn y 3 lleoliad adnau, posteri mewn gwasanaethau a chyfleusterau cymunedol lleol allweddol, a bydd nodiadau arweiniol yn cael eu darparu i Lyfrgelloedd ynghylch sut mae cynorthwyo pobl i weld dogfennau ar-lein, gan ddefnyddio’r cyfleusterau cyfrifiadurol sydd yno. Cedwir at ganllawiau Covid presennol y Llywodraeth ar gyfer yr holl weithgareddau ymgynghori ac ymgysylltu a gyflawnir. Mae canllawiau pellach ar gael yma: https://gov.wales/protect-yourself-others-coronavirus.

I.5 Bu nifer o newidiadau hefyd yn y ddeddfwriaeth a’r canllawiau sy’n ymwneud â pharatoi CDLliau, gan gynnwys cyflwyno Rheoliadau CDLliau diwygiedig yn 2015(26), Deddf Cynllunio (Cymru) 2015(27) a’r Llawlyfr diwygiedig ar gyfer Cynlluniau Datblygu yn 2020(28). Bydd angen i’r prosesau ymgynghori ac ymgysylltu fod yn unol â gofynion y newidiadau i’r ddeddfwriaeth a’r canllawiau. Cyflwynodd Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 ddwy haen newydd o gynllunio cenedlaethol a rhanbarthol (y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a’r Cynllun Datblygu Strategol). Cyhoeddwyd Cymru’r Dyfodol (y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol) yn 2021. Mae Adran 7(1) o Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015 yn gofyn bod CDLl yn cydymffurfio’n gyffredinol â’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a’r Cynllun Datblygu Strategol.  

I.6 O ran deddfwriaeth arall newydd, mae pwysigrwydd sylweddol i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) a Chynllun Llesiant dilynol CNPT. Mae’r Ddeddf yn arbennig yn gofyn bod awdurdodau lleol yn ymgymryd â’u swyddogaethau mewn cydweithrediad ag eraill, gan gynnwys cyrff cyhoeddus eraill, ac yn cynnwys y gymuned a phartïon â diddordeb wrth wneud penderfyniadau. Bydd angen i’r Cynllun ar gyfer Cynnwys y Gymuned ymgorffori’r dulliau hyn o weithio, er mwyn sicrhau bod egwyddor datblygu cynaliadwy yn cael ei gweithredu’n llawn.

Llawrlwythwch y Cytundeb Cyflawni

Llawrlwytho

 • Cynllun Datblygu Lleol Amnewid (RLDP) - Cytundeb Cyflenwi (PDF 10.88 MB)

  m.Id: 32752
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cynllun Datblygu Lleol Amnewid (RLDP) - Cytundeb Cyflenwi
  mSize: 10.88 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17329/cynllun-datblygu-lleol-amnewid-cyngor-castell-nedd-port-talbot-rldp-cytundeb-cyflenwi-ionawr-2022.pdf