Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Grant Ardrethi Busnes - Ionawr 2022

Trosolwg

Diben y grantiau hyn yw cefnogi busnesau sydd ag eiddo busnes ac sy'n derbyn bil ardrethi busnes  â'u llif arian uniongyrchol ac i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau ychwanegol a gyflwynwyd ar 26 Rhagfyr i reoli ymlediad COVID-19.

(Os nad ydych yn atebol am ardrethi busnes, mae cronfa ddewisol ar gael o'r wythnos sy'n dechrau ar 17 Ionawr 2022, bydd rhagor o wybodaeth ar gael bryd hynny).

Cymhwysedd

I fod yn gymwys i gael cymorth gan y cynllun grant hwn, rhaid bod busnes wedi bod yn masnachu hyd at 13 Rhagfyr 2021 a byddai disgwyl iddo fasnachu hyd at 14 Chwefror 2022, ac mae cyfyngiadau COVID-19 a gyflwynwyd ar 26 Rhagfyr 2021 wedi effeithio’n negyddol arno.

Ar gyfer pob busnes mae'n rhaid bod ei eiddo wedi bod ar y rhestr ardrethi annomestig ers 1 Medi 2021 a rhaid bod y trethdalwr wedi meddiannu'r eiddo ers 30 Tachwedd 2021.

Mae’r grant hwn wedi’i dargedu i ddarparu cymorth uniongyrchol yn bennaf i fusnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden yr effeithiwyd arnynt yn negyddol gan gyfyngiadau 26 Rhagfyr 2021. Bydd y grantiau hefyd yn cefnogi busnesau cadwyn gyflenwi ar gyfer y pedwar sector hyn a all ddangos effaith sylweddol o ostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant i’w mentrau o ganlyniad i’r cyfyngiadau ychwanegol yn y cyfnod rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022 o gymharu â'r un cyfnod yn 2019/2020, neu os yw’n fusnes newydd ar ôl y dyddiad hwnnw ym mis Medi/Tachwedd 2021.

Mae'r cynllun grant hwn yn cau am 5.00pm ar 14 Chwefror 2022.

Cynlluniau grant sy'n gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig (Ardrethi Busnes)

Taliad grant o £2,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden yr effeithiwyd arnynt yn negyddol gan gyfyngiadau 26 Rhagfyr 2021 ac sy'n derbyn rhyddhad ardrethi busnesau bach. Bydd busnesau yn y gadwyn gyflenwi sy’n cyflenwi’r sectorau hyn gyda gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant dros y cyfnod ariannu, gyda Chymorth Ardrethi Busnesau Bach hefyd yn gymwys i wneud cais.

Bydd Grant A hefyd yn berthnasol i drethdalwyr sy'n gymwys i gael cymorth elusennol a chymorth Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CChAC), sy'n gweithredu yn y sectorau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden sy'n meddiannu eiddo â gwerth ardrethol o hyd at £12,000. Mae gan yr awdurdodau lleol ddisgresiwn i ddarparu grantiau i gyrff nid er elw y maent yn ystyried eu bod yn gweithredu at ddibenion elusennol ond nad ydynt yn derbyn cymorth elusennol neu gymorth CChAC ar hyn o bryd. Bydd y disgresiwn hwn yn berthnasol i sefydliadau nid er elw sy'n derbyn cymorth ardrethi dewisol neu y mae ganddynt hawl iddo ac sy'n gweithredu yn y sectorau hamdden, manwerthu, twristiaeth neu letygarwch yn unig.

Mae'r cyfyngiad eiddo lluosog sy'n berthnasol i'r cynllun Cymorth Ardrethi Busnesau Bach yn berthnasol i'r grant hwn. Felly gall yr un trethdalwr dderbyn Grant A ar gyfer uchafswm o ddau eiddo ym mhob awdurdod lleol.

Taliad grant o £4,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden yr effeithiwyd arnynt yn negyddol gan gyfyngiadau 26 Rhagfyr 2021 ac sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000. Bydd busnesau yn y gadwyn gyflenwi sy’n cyflenwi’r sectorau hyn gyda gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant dros y cyfnod ariannu hefyd yn gymwys i wneud cais.

Bydd Grant B hefyd yn berthnasol i drethdalwyr sy'n gymwys i gael cymorth elusennol a chymorth Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CChAC), sy'n gweithredu yn y sectorau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden sy'n meddiannu eiddo â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000 lle mae cyfyngiadau 26 Rhagfyr 2021 wedi effeithio'n negyddol ar y busnes. Mae gan awdurdodau lleol ddisgresiwn i ddarparu grantiau i gyrff nid er elw y maent yn ystyried eu bod yn gweithredu at ddibenion elusennol ond nad ydynt yn derbyn cymorth elusennol neu gymorth CChAC ar hyn o bryd. Bydd y disgresiwn yn berthnasol i sefydliadau nid er elw sy'n derbyn cymorth ardrethi dewisol neu y mae ganddynt hawl iddo ac sy'n gweithredu yn y sectorau hamdden, manwerthu, twristiaeth neu letygarwch yn unig.

£6,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden yr effeithiwyd arnynt yn negyddol gan gyfyngiadau 26 Rhagfyr 2021 ac sydd â gwerth ardrethol o rhwng £51,001 a £500,000. Bydd busnesau yn y gadwyn gyflenwi sy’n cyflenwi’r sectorau hyn gyda gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant dros y cyfnod ariannu hefyd yn gymwys i wneud cais.

Bydd Grant C hefyd yn berthnasol i drethdalwyr sy'n gymwys i gael cymorth elusennol a chymorth Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CChAC) a sefydliadau nid er elw sy'n gweithredu yn y sectorau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden sy'n meddiannu eiddo â gwerth ardrethol rhwng £51,001 a £500,000 lle mae cyfyngiadau 26 Rhagfyr 2021 wedi effeithio'n negyddol ar y busnes. Mae gan awdurdodau lleol ddisgresiwn i ddarparu grantiau i gyrff nid er elw y maent yn ystyried eu bod yn gweithredu at ddibenion elusennol ond nad ydynt yn derbyn cymorth elusennol neu gymorth CChAC ar hyn o bryd. Bydd y disgresiwn yn berthnasol i sefydliadau nid er elw sy'n derbyn cymorth ardrethi dewisol neu y mae ganddynt hawl iddo ac sy'n gweithredu yn y sectorau hamdden, manwerthu, twristiaeth neu letygarwch yn unig.

Llety hunanarlwyo

Mewn perthynas â llety hunanarlwyo, ni fydd yr eiddo hyn yn gymwys i gael y grant oni bai fod un o'r meini prawf canlynol yn cael ei fodloni:

  • Mae'r eiddo hunanarlwyo ar gyfer 30 o bobl neu fwy, neu
  • Mae'r llety hunanarlwyo'n cael ei ystyried yn ganolfan addysg awyr agored.

Bydd mangreoedd nad ydynt yn gymwys ar gyfer y cynllun cymorth ardrethi manwerthu, hamdden a lletygarwch presennol hefyd yn cael eu heithrio rhag bod yn gymwys ar gyfer y grant hwn.

Sut i wneud cais

Sicrhau dych chi'n gwybod eich cyfeirnod Ardrethi Busnes arnoch chi cyn i ddechrau'r cais. Mae nifer hwn yn dechrau gyda rhif 5 a bydd ar bob bil a gohebiaeth gan y Tîm Trethi Busnes.